DE SINISTERE ZIJDE VAN DE NEW AGE BEWEGING

17-01-2014 00:00

 

Uit: “De Nieuwe Roep” (boektitel: “De Roep tot Ontwaken”)

Met het grote potentieel dat nu in de wereld aanwezig is dat zal leiden tot een ongekende toevloed van licht en een snelle spirituele vooruitgang, hoeft het nauwelijks enige verbazing te wekken dat de krachten van zelfzucht (het kwaad) eveneens zeer in beslag genomen zijn door hun eigen huiswerk op Aarde. Opnieuw zijn ze, zoals altijd, aan het wedijveren om aandacht via allerlei soorten slinkse capriolen en fratsen en proberen zoveel mogelijk van die aandacht en macht naar zich toe te graaien. Opnieuw is die eeuwenoude strijd tussen goed en slecht in al haar facetten zich aan het afspelen op Aarde en voor een toenemend aantal individuen die tegenwoordig ontwaken, wordt deze momenteel heel scherp zichtbaar nu het glorende licht van de Nieuwe Dag zijn schaduwen in alle richtingen werpt.

Wanneer over het planetaire bewustzijn continu een steeds helderder licht schijnt, wordt duisternis noodzakelijkerwijze geaccentueerd. Want daar waar licht is, moet ook zijn corresponderende schaduw of contrast bestaan, want in een wereld van dualiteit heeft het een zonder het ander geen betekenis en kan daarom ook niet bestaan. Meer in het bijzonder bestaat er al miljoenen jaren lang een dikke beschermende mantel van spirituele krachten om onze planeet, opgeworpen en onderhouden door onze Planetaire Hiërarchie. Dit etherisch bolwerk reguleert de binnenkomende stroom van verschillende soorten energieën, van krachten en van zielen richting Aarde, terwijl het ook functioneert als een schild tegen kosmisch kwade krachten. Zonder dat zou de mensheid een veel grotere onderdrukking en tegenspoed hebben ondervonden dan tot dusver. Voorafgaand aan de geboorte van de Nieuwe Wereld worden nu bepaalde toegangen in deze barrière geopend om een grotere toestroom van goedaardige wezens mogelijk te maken naar onze Aardezone, daar waar hun hulp nodig is. Deze toegangen echter worden tegenwoordig ook gebruikt door wezens die een bepaald minder vriendelijk karakter hebben. Niettemin hebben ook deze ongoddelijke zielen het karmisch recht om hier op Aarde te zijn.

Deze laatste entiteiten zijn vertegenwoordigers van kwaadaardige oerkrachten die nog steeds in het universum bestaan en op dit moment streven ze als vanouds naar een doelbewuste stagnatie in de wereld. Onophoudelijk zijn ze bezig om de vooruitgang tegen te houden door bestaande verlangens voor het 'ik' en gehechtheid aan het bekende te verstevigen en te koesteren. Ze kunnen heel effectief werken via het eigenbelang door middel van het koesteren van persoonlijke verlangens, angst, trots en door een conservatieve houding. Van oudsher is het bekend dat zulke oude materialistische krachten zich teweerstellen tegen ware, spirituele vooruitgang en deze verkeren dus in disharmonie met de vloeiende beweging van de Geest die als een stroom altijd verandert en altijd weer nieuw is.

De krachten van de duisternis worden gevormd door zeer reële en vasthoudende intelligenties die alles wat oud en materialistisch is, willen behoeden. Ze vormen daarom bij uitstek de kristalliserende krachten, de krachten van behoud van vorm. Zij zijn het die ervoor zorgen dat de materie aantrekkelijk blijft en dat het verlangen naar tijdelijke controle en macht in ons aanwezig blijft. Zij creëren en reiken verleidingen aan binnen alle vormen van bestaan in de lagere werelden. Weloverwogen en consequent proberen zij de instroom van dat wat goed, waar en levensverheffend is, te blokkeren, want hun heerschappij over de Aarde wordt bedreigd door een steeds sterker goddelijk licht. Op dit moment ondernemen zij pogingen om de nieuwe waarheden te verdraaien door het stimuleren van begeertes en opwinding via een groot aanbod aan bedrieglijk echt lijkende vervangers daarvan of andere substituten die wellicht nieuw en veelbelovend lijken te zijn, maar die in feite niets anders zijn dan andere voorstellingen van de oude manier van zelfbehoud. Wanneer er zich mogelijkheden voordoen, trachten ze in hoofdzaak dat wat vertrouwd en oud is te beschermen, om alle invloeden tegen te werken van de komende nieuwe cultuur en beschaving, om verwarring te stichten bij de mensheid en om voortdurend de al bestaande passies van afscheiding, kritiek, vijandigheid enzovoort aan te wakkeren. Deze subtiele krachten zijn sluw en werken in het geniep en al hun pogingen worden gehuld in mooie woorden. Zelfs serieuze spirituele aspiranten worden ertoe geleid om gevoelens van antipathie te gaan koesteren en dit ook te verwoorden tegen bepaalde personen en ideologieën, waardoor bij vele mensen de verborgen zaden van haat worden gevoed. Angst en tegenstellingen in de wereld worden aangewakkerd om al dat wat feitelijk achterhaald is, te kunnen handhaven. Zij willen doen voorkomen dat alles wat waarachtig en onbekend is, onwenselijk en ongelooflijk lijkt. Alle vooruitgang wordt getracht tegen te werken en om te zetten in eigen voordeel.

Nu bestaat er in deze wereld in wezen helemaal geen kwaad, geen slechtheid, geen zonde, behalve dat wat nodig is om het individuele zelf te moeten verdedigen. Het zelf (het 'ik') heeft de neiging zich vast te klampen aan het bekende en de meeste mensen in de wereld van vandaag hebben een hang naar het oude, het vaste en het 'veilige'. Dit is momenteel de algemene instelling van de mens(heid), geprogrammeerd als hij is door sociale conditioneringen en een buitengewoon beperkt onderwijs waarin de grote waarheden van het leven ontbreken. De overgrote meerderheid van de mensheid is daardoor ondergedompeld in de onwetendheid van het ego, waardoor weerstand tegen veranderingen voor hen normaal is geworden. Bij het binnenstromen echter van zuiverende krachten in de subtiele energievelden van onze planeet, wordt de duisternis van oude, ingeroeste illusies en eigenbelang in alle diverse vormen gedwongen om naar boven te komen en als pus uit een wond te worden geduwd. Alle boosheid, angsten en andere occulte vervuilingen die het licht van de Geest vertroebelen, komen in ons leven nu noodzakelijkerwijze aan de oppervlakte. De ware kleuren van de mensheid beginnen nu duidelijk zichtbaar te worden en er zal nog veel meer worden onthuld in een veranderende wereld die bezig is zich te ontworstelen aan alle disharmonische invloeden.

Als wij nu voldoende inzicht gaan krijgen over de wereldsituatie tijdens het huidige zuiveringsproces, dan is het goed om te onthouden dat als de geest zijn gedachten voortdurend blijft corrigeren op de enig juiste wijze, er geen kwaad meer binnen kan treden. Tegenwoordig echter zien we dat een groeiend aantal mensen nu negatief wordt beïnvloed door vijandige krachten en heel vaak zonder zich daar bewust van te zijn. Alles dat maar enigszins kan bijdragen aan een succesvolle ontplooiing van deze huidige fase van het Goddelijk Plan voor de mensheid, wordt belemmerd of getracht dit zelfs compleet ongedaan te maken. Met name figuren die behept zijn met angstige of zelfzuchtige motieven kunnen dergelijke sinistere manipulaties bevorderen. En de krachten van de duisternis die momenteel bezig zijn met de rekrutering voor de laatste slag beperken zich zeker niet in hun keuze voor potentiële kandidaten op Aarde! Vaak zijn deze agenten van de duivel snel te herkennen, maar soms slagen zij er met succes in om zich te vermommen achter bijvoorbeeld het vrome masker van religie of spiritueel idealisme. "De duivel citeert geschriften voor zijn eigen bestwil", en de persoon die de waarheid wil kennen, moet in deze tijden bijzonder waakzaam zijn temidden van de snel toenemende listen, bedrog en illusies die op onze planeet welbewust in gang worden gehouden, meestal vanuit verborgen sferen. We zullen het spirituele koren van het emotionele kaf moeten leren scheiden en altijd blijven onthouden, speciaal in deze buitengewone tijden, dat de wereld veel meer kaf dan koren kent!

Nu in deze tijd stimulerende psychische krachten vrijkomen en voor de mensheid op ongekende schaal beschikbaar zijn geworden, geven argeloze, onbezonnen en onverlichte mensen blijk van hun nieuw verworven vermogens door met een opmerkelijke bereidwilligheid zeer voorbarig naar voren te stappen om zichzelf aan het grote publiek te presenteren als spirituele leraren, healers en meesters der wijsheid, terwijl in werkelijkheid alleen een contact tot stand is gebracht met het astrale vlak. Deze slecht geïnformeerde en onweldenkende naïevelingen zijn vaak blind voor de zeer reële gevaren die samen gaan met ongetrainde lagere paranormale gaven (bijvoorbeeld helderziendheid, het werken als medium, enzovoort). Paranormale gaven hebben een machtige potentie om mensen te verleiden en als zodanig kunnen ze spirituele progressie weerhouden of zelfs terugdringen. Deze mensen realiseren zich ook gewoonlijk niet dat het werken in astrale sferen altijd sterke belangstelling oproept van daar aanwezige sluwe onstoffelijke wezens die het simpelweg heerlijk vinden om naar beste vermogen onrust te stoken in deze belangrijke tijden van wereldwijde loutering en transformatie.

Door het waarnemen van het zich almaar uitbreidende licht aan de horizon van de Nieuwe Wereld hebben de krachten van de duisternis hun inspanning momenteel verdubbeld om de Krachten van de Waarheid tegen te werken. Allerlei soorten nieuwe, sluwe en wanhopige pogingen worden ondernomen om het zich ontvouwende Goddelijke Plan verder te vertragen en te proberen zovéél mogelijk van het nieuwe licht dat naar de planeet schijnt, weg te grissen vóórdat de mensheid dit kan ontvangen. Om meer succes te kunnen behalen, laten de duistere krachten vaak valse spirituele juweeltjes zien die in het begin nog wel blijken te schitteren, maar al heel spoedig daarna hun glans verliezen. Precies zo als de tijdelijke bevrediging die er aanvankelijk van afstraalde.

Als echte goddelijke ervaringen nog moet worden ondervonden, kan een enthousiaste en hoopvolle zoeker van het zelf, deze lagere astrale en occulte fenomenen gemakkelijk verwarren met spirituele openbaring en heilige wijsheid. Als een persoon besluit om vanuit een of ander verlangen zich bezig te willen houden met het lagere astrale vlak (dat tegenwoordig overigens voor velen vrij gemakkelijk toegankelijk is) met de bedoeling misschien contact te willen zoeken met onstoffelijke wezens, dan zet zo iemand de deur van zijn of haar bewustzijn wagenwijd open voor schadelijke en zelfs kwaadaardige entiteiten. Met name gebeurt dit bij leraren die laten zien over invloed te beschikken over anderen. Als autoriteit, verkerend in een machtige positie, worden zij belangrijke doelen voor de begeertes en aspiraties van laagontwikkelde en kwaadaardige geesten. Dergelijke wezens proberen het brein van hun niets vermoedende slachtoffers te infecteren met list en bedrog om daarmee aandacht en levenskracht naar zich toe te zuigen. Aangezien de meerderheid van deze onstoffelijke zielen nogal ongelukkig van aard is en aangezien ellende graag gezelschap opzoekt, proberen zij naar beste vermogen zoveel mogelijk schade aan te richten door hun eigen wil op te leggen via het passieve bewustzijn van het onwetende medium. Deze verraderlijke patronen zijn tegenwoordig goed merkbaar in vele New Age groepen en ze blijken zich te verspreiden als een epidemie door een volslagen gebrek aan enig occulte basiskennis, door een gebrek aan nederigheid en evenzo door een gebrek aan die pure intentie die essentieel is voor veilig en nuttig occult werk.

We moeten beseffen dat er binnen de astrale sfeer een welhaast grenzeloze hoeveelheid interessante feiten (en valsheden) te vinden zijn die door al die geweldige aantallen bewoners daar, heel gretig worden gebruikt. Dit soort informatie lijkt soms heel indrukwekkend en vaak lijkt het helder en waar te zijn voor diegenen die in hun blindheid alles vastgrijpen wat nieuw en opwindend voorkomt. En inderdaad, bij tijd en wijle is het mogelijk dat er een juweeltje van waarheid doorheen glipt*. Het astrale land echter is in esoterische kringen bekend als de sferen van illusies, deels omdat er in de lagere regionen egocentrische bewoners vertoeven die vaak veel minder ontwikkeld zijn dan hun mediums en bovendien ook nog eigen verlangens en agenda's hebben. Als echte goddelijke Waarheid neerdaalt, wordt deze vaak, hetzij onschuldig of welbewust, door dergelijke entiteiten verdraaid alvorens dit daarna nog eens wordt ingekleurd door de illusies van het astrale vlak. En tenslotte zien we hoe de persoonlijkheid van het medium deze Waarheid ook nog eens negatief beïnvloedt. Het resultaat: een enorme toevloed aan overdrijving, misinformatie en imitatiespiritualiteit in de wereld van vandaag. De bestaande onwetendheid van de mensheid en de intensiteit van deze periode leiden er momenteel toe dat het werken als medium eerder een vloek wordt dan een gave.

* We zullen overigens de eerste zijn om te erkennen dat bonafide mediums in deze tijden soms accurate en heel nuttige informatie hebben ontvangen. Toch moeten we echter niet vergeten dat alles slechts informatie is. Het werken met of zelf als medium fungeren ('channeling' zoals het tegenwoordig wordt genoemd) biedt in en op zichzelf geen pad van spirituele ontwikkeling.

Als een medium boodschappen doorgeeft uit hoge spirituele dimensies die betrouwbaar en accuraat behoren te zijn, dan zullen dat impressies zijn die rechtstreeks neer zullen dalen in de hersenen vanuit hogere mentale niveaus, waardoor contacten worden vermeden met diverse ongerechtigheden in het astrale (emotionele) voertuig van het medium. Alleen als sprake is van zo'n directe indaling is de weergegeven impressie helemaal vrij van onjuistheden; het is dan ook niet gekleurd door enige emotie(s). Want het is het astrale bewustzijnsniveau dat de waarheid behoorlijk kan verstoren. Ware interpretaties van boodschappen vanuit de hogere werelden is pas mogelijk wanneer men afstand kan nemen van de lagere paranormale vermogens. Het is daarom een absolute voorwaarde dat het medium een essentieel nederige houding bezit en dat hij of zij afstand kan nemen van de eigen persoonlijkheid, wil hij of zij waarlijk, veilig en met succes kunnen channelen. En deze eis wordt tegenwoordig steeds kritischer naarmate meer en meer mediums het doelwit worden voor de duistere krachten.

Hoewel mediums op een bepaald niveau soms gewaar worden dat hun 'gidsen' op zijn minst enkele persoonlijke motieven hebben die niet geheel en al goddelijk zijn, volgen zij toch de instructies wat ten koste gaat van hun integriteit, hetzij door hun gebrek aan onderscheidingsvermogen, of uit vrees voor hoon van hun geachte studenten, of soms vanuit meer immorele redenen. Vele gevestigde spirituele leiders, leraren en goeroes vallen tegenwoordig voor de aandachtige toeschouwer soms op nogal opmerkelijke wijze door de mand en vormen voor de kinderen van de Nieuwe Wereld zo het toonbeeld dat een blinde en onnadenkende onderwerping aan een externe autoriteit in beginsel gevaarlijk en ook sterk af te wijzen is. De werkelijk gekwalificeerde spirituele leraren in het Aquariustijdperk verzamelen geen volgelingen om hen heen. Als iedereen in deze tijd de moeite zou nemen om die telkens weer terugkerende waarschuwingen van de oude wijzen ter harte te nemen, zou iedereen er veel profijt van hebben. Iedereen zou eigenlijk deze waarschuwingen weer opnieuw tot zich nemen en deze zorgvuldig opbergen en paraat houden in het geheugen als men momenteel veilig het spirituele pad wil volgen. Want de farizeeër is dikwijls verder verwijderd van het Koninkrijk Gods dan de tollenaar en de zondaar. In ieder geval dient elke zoeker van de Waarheid onheilig gezelschap te mijden, omdat het heel waarschijnlijk aanleiding geeft tot passies, glamour, sensaties, verkeerde invloeden, blindheid, valse hoop, misleiding enzovoort. En dit alles gaat ten koste van een wijze besluitvorming en werkelijke spirituele vooruitgang. Paranormale ervaringen mogen misschien in het begin dan wel sprankelende bellen zijn die iets heel moois lijken, maar zij versluieren iemands waarnemingsvermogen en belemmeren slechts iemands hogere waarnemingen.

Op dit moment bestaat er over de hele wereld een overdaad aan nieuwe religieuze instellingen, spirituele gezelschappen en esoterische organisaties die naar verluidt allemaal geïnspireerd zijn en geleid worden via contacten door grote Meesters, Christusachtige entiteiten, hoog ontwikkelde buitenaardse lichtwezens, en zelfs engelen en aartsengelen. Natuurlijk is het waar dat zeer ver ontwikkelde goddelijke Agenten in grote aantallen steeds dichter naar de Aarde toetrekken dan ooit tevoren in de geschiedenis, maar we moeten wel goed beseffen dat de oppositie - de antichrist* dit ook doet. En de discipelen van elk geestelijk wezen, hun leringen of hun aangewezen vertegenwoordigers doen er goed aan om het aloude occulte gezegde te onthouden: het gelijke trekt het gelijke aan. Want dit is een onweerlegbare universele wet. Het morele niveau, het niveau van deugdzaamheid, nederigheid en daarom de bewustzijnsvibratie van het medium die contact legt, bepaalt de spirituele kwaliteit en bepaalt het gehalte of niveau van de gechannelde entiteit. De doorsnee individu die nog behept is met allerlei verlangens zal zeker niet worden gekozen als Aardse representant van zeer hoogstaande spirituele wezens om echt heilige en gewichtige boodschappen door te geven. Zulke mediums kunnen hun gedachtevormen die binnen de astrale sferen verstoord worden, gemakkelijk misverstaan omdat deze sferen slechts gebroken reflecties zijn van de hogere sferen.

* De antichrist is geen persoon of wezen; het is niet de 'Duivel' of 'Satan', die geen van beiden feitelijk bestaan, hoewel een groot aantal entiteiten er voortdurend genoegen in scheppen om deze rol van de mythische God van de Duisternis te vertolken. De term 'antichrist' verwijst naar alle kwaadaardige intelligenties, zoals deze zich uitdrukken in het Universum als directe opponent van de plannen van de Kosmische Christus - De Heer van de Wereld - en dit is niet de figuur Jezus zelf maar een buitengewoon verheven centrum van goddelijk bewustzijn - een Groot Wezen van Liefde en Wijsheid. Slechts een heel klein straaltje hiervan scheen door de lagere voertuigen van Jezus, zoals het ook deed bij de Avatar Krishna uit India vóór hem en eveneens bij vele andere grote Dienaren in de loop van de geschiedenis, die hen in de wereld de spirituele titel van wereldverlosser verleende. Het woord 'Christus' is afkomstig van het Griekse 'Kristos' wat betekent De Gezalfde. Onder diegenen die handelen onder de 'vlag van de antichrist' vallen een groot aantal bewuste wezens, waarvan sommigen heel ver gevorderd zijn in termen van occulte kennis, hun macht om bepaalde lagere geesten te kunnen controleren en hun vermogen om verschillende natuurkrachten aan te roepen. Anderen daarentegen zijn zich wellicht volstrekt onbewust van het feit dat zij in het geheim gemanipuleerd worden door de broeders van de duisternis. Desondanks hebben ze allemaal één ding gemeen - egoïsme, terwijl de meer perfide elementen een onverzadigbare honger hebben naar macht, persoonlijke verheerlijking en heerschappij over anderen. Het is in feite hun aangeboren eigenbelang dat elke ware en permanente samenhang onder hen verhindert en dit is de reden waarom de krachten van de duisternis uiteindelijk altijd zullen worden verslagen door de grotere verenigde macht van hen die het Goddelijke Plan voor de Evolutie dienen en daardoor de Krachten van Gerechtigheid vertegenwoordigen.

Vandaag de dag treffen wij een buitensporige hoeveelheid doorsnee mensen aan met een minimum aan spirituele ontwikkeling die allemaal claimen de officieel aangewezen kanalen te zijn van authentieke nieuwe leringen van verschillende bekende hoogstaande wezens, waarvan velen al soms duizenden jaren lang bekend zijn vanuit diverse gevestigde religies. Guatama Boeddha, Heer Maitreya (Christus) en zelfs God Zelf kunnen we tegenwoordig horen spreken via een onwaarschijnlijke verzameling aan mediums. Zulke nonsens laat duidelijk zien wat voor grote komedie er wordt opgevoerd binnen de New Age beweging, zelfs al zou de geprinte verslagen van channeling sessies die enthousiast verspreid worden door lieden die daar met hun hele hart in geloven, ogenschijnlijk betrouwbaar, gezaghebbend en wellicht zelfs verheffend overkomen. We moeten namelijk niet vergeten dat zelfs een jong, dom en ondeugend kind in staat is om prettig aandoende stellingen te citeren of om valse beloftes te geven, want in de astrale wereld zijn de brokstukken van al die inmiddels weer afgedankte gedachten en ideeën van eonen jaren geleden tot op heden overvloedig te vinden, klaar om opgepikt te worden door elke ronddolende geest die daar toevallig langs trekt.

Zeer vergevorderde spirituele wezens beperken zich normaal gesproken niet tot communicatie op het niveau van afzonderlijke personen. Het is kenmerkend voor deze wezens dat zij gewoonlijk vele verschillende zielen tegelijkertijd beïnvloeden en dat hun communicaties die plaatsvinden volgens de Wet van Indrukken, gebeuren op hogere bewustzijnsniveaus waar maar heel weinig mediums momenteel toegang hebben, juist door hun persoonlijke verlangens. Voor verreweg de meeste mediums blijft daardoor hun contact noodzakelijkerwijze beperkt tot het astrale vlak. De grote Gidsen van het menselijke ras hebben altijd de mensheid ten dienste gestaan vanuit een oude, hoog georganiseerde en complex hiërarchisch systeem, dat vele verheven levens, meesters, hoog ingewijden, discipelen en waardige afgevaardigden omvat die allemaal hun spirituele verdiensten hebben bewezen door met succes op te kunnen staan uit het vuur van voorbije beproevingen en serieuze tests gedurende talrijke incarnaties.

Het lijkt momenteel over de hele wereld een algemeen verschijnsel geworden dat de klerk die gisteren nog werkzaam was op het kantoor, nu op welhaast magische wijze is getransformeerd tot de huidige 'verlichte leraar'. Dergelijke absurditeiten laten duidelijk zien dat paranormaal werk geen waarborg is voor het ware, spiritueel werk en dat paranormale vermogens niet noodzakelijkerwijze (of zelfs niet gewoonlijk) gelijk staan met spirituele zuiverheid. Het is ook geen enkele aanwijzing dat men vergevorderde mystieke kennis heeft verworven (dat normaal gezien moet worden opgebouwd door langdurige en gedisciplineerde training), of het nu witte of zwarte magie is. Misschien doen we er allemaal goed aan om tijdens de komende jaren in gedachten te houden dat huisdieren als katten en honden ook occulte vermogens hebben, net als leden van diverse inheemse stammen in Afrika, Zuid-Amerika en elders.

Vele soorten dieren zijn in het algemeen meer paranormaal of occult begaafd dan mensen omdat ze helemaal vrij zijn van de beperkende en belemmerende psyche die bij de mens zo dominant aanwezig is en die voortdurend wordt gevoed. Deze dieren zijn daarom van nature en zonder enige inspanning gevoelig voor de gedachten en gevoelens van andere bewuste wezens om hen heen. Deze leden van het dierenrijk communiceren regelmatig telepathisch met elkaar en zij kunnen veranderingen en aanwezigheden aanvoelen die hen omringen in de subtiele sferen naast onze fysieke wereld.

Paranormale vermogens zijn heel gewone en natuurlijke functies, maar de mensheid heeft in het algemeen deze innerlijke latente vermogens onderdrukt door een dwangmatige en empathisch gebruik van zijn lagere psyche. En bovendien heeft de mensheid starre denkrichtingen ontwikkeld met allerlei soorten beperkende en onjuiste ideeën, angsten en vooroordelen. Door deze onnatuurlijke en geconditioneerde neigingen heeft het menselijke ras er daarom tot op de dag van vandaag in het algemeen en onbewust voor gekozen om zich van zijn occulte bewustzijn af te sluiten. En die enkelen die in het verleden ervoor kozen om hun ongewone psychische vermogens vrij uit te dragen, zijn nu inmiddels door het aantrekken van de verkeerde soort aandacht, in serieuze moeilijkheden beland.

De hele moderne geschiedenis laat zien dat angst de belangrijkste stimulerende factor is geweest achter onderdrukking, achtervolging en zelfs executie van hen die getuigden van paranormale vermogens. Bijvoorbeeld de heksenverbranding in de middeleeuwen, de Spaanse Inquisitie, enzovoort, enzovoort. Vele occult gevoelige figuren werden toen ogenblikkelijk beschouwd als krankzinnigen. Tegenwoordig echter zorgen de Aquariusenergieën ervoor dat de voorheen dichtgeslipte kanalen van paranormale waarnemingen en dito gevoeligheid in de mens weer open gaan en de wereld kan door de verschijning hiervan via de massa, niet langer meer om deze reële vermogens heen. Doordat de mens echter ontzettend veel diepe occulte kennis ontbeert, worden de lagere paranormale vermogens momenteel misbruikt en onteerd. Zodat de misvattingen die afkomstig zijn uit de New Age cultuur van occultisme daarom velen zullen blijven misleiden. Door een gebrek aan juiste inzichten in deze tijd lijken we daarom op een blinde man in de vallei van de schaduwen des doods. Onderricht over occulte zaken is vandaag de dag dringend noodzakelijk om individuen ervan te weerhouden dat zij ten prooi vallen aan dezelfde identieke verleidingen die in het verre verleden aanleiding hebben gegeven tot de totale vernietiging van hele beschavingen op Aarde.

Channelling, zoals dit tegenwoordig nog wijd verbreid voorkomt in zijn laagste en meest fysieke vorm, is een paranormale bezigheid op laag niveau. Voor de massa biedt het zeker één van de 'spirituele' mogelijkheden die de minste inspanning vergt. Het is gemakkelijk maar heeft daarom nauwelijks invloed op werkelijke spirituele vooruitgang. In scherp contrast hiermee staat direct goddelijk contact dat altijd het belangrijkste hoofddoel is geweest van de serieuze spirituele aspirant en deze regel is niet bepaald veranderd door de toegenomen paranormale gevoeligheid in de wereld. Omdat het voor de mens de meest directe communicatievorm vertegenwoordigt met de Geest, vergemakkelijkt goddelijk contact de ontvangst van pure inzichten, onfeilbare intuïtie en betrouwbare wijsheid. Het zoeken van contact voor informatie bij anderen wordt daarom volstrekt onnodig. Voorts biedt het de mogelijkheid dat het licht van de Geest op weldadige wijze door de persoonlijkheid heen kan stralen. Een straling die Liefde is. Channeling daarentegen kan om vele redenen erg schadelijk zijn voor het individu op zijn Pad en op het moment dat eenmaal goddelijk contact bereikt wordt, is het ook volstrekt overbodig geworden.

Elke vorm van channeling leidt daarom mensen beslist af van werkelijke spirituele verheffing en voor de doorsnee mens is deze communicatievorm momenteel ook beslist een bezigheid vol risico's geworden. Hierbij komt nog dat de trance die door vele lagere mediums zonder inspanning wordt opgeroepen met name in deze tijd een uiterst onwenselijke toestand is. Het scheidt het medium van zijn eigen ziel en levert hem over aan de gebieden van oncontroleerbare en materiele krachten, die we in overvloed aantreffen binnen het astrale vlak. Het is daarom dringend noodzakelijk dat men zo snel mogelijk geestelijke activiteiten ontwikkelt en die op onbaatzuchtige wijze in dienst stelt voor anderen, zodat intelligente en bewuste channeling - indien vereist - veilig kan worden beoefend. Zo niet, dan zullen ware spirituele seances afglijden tot nog maar enkele zeldzame gebeurtenissen binnen de spirituele New Age beweging. De opgewondenheid en naïviteit waarmee de meerderheid van de mensen vandaag de dag interesse toont in channeling, gevoegd bij de argeloosheid, trots en de egogebondenheid van even zovele mediums, maken dat hele groepen worden bloot gesteld aan uitgesproken gevaren, doordat al deze mediums de deur wagenwijd openzetten voor krachten en geesten met een verdorven karakter.

Allerlei types onbetrouwbare entiteiten zijn tegenwoordig druk bezig om contacten aan te knopen met al diegenen op het fysieke vlak die daar gevoelig voor zijn en bij wie blijkt dat zij een redelijke potentie hebben om als instrument te kunnen dienen voor de bepaald onplezierige plannen van deze wezens. Aan de andere kant zoeken goedaardige en waarachtige Dienaren van het menselijke ras evenzo naar onzelfzuchtige en toegewijde harten om te helpen bij het échte Goddelijke Werk op Aarde. Naarmate de lagere paranormale vermogens van de mens zich beginnen uit te breiden, haasten duistere geesten, daar waar engelen geen stappen zullen ondernemen, zich snel naar voren. Indien er in het bewustzijn van het betreffende medium maar het kleinste spoortje van egoïsme rust op diens motieven, ontstaat al heel snel de kans dat hij of zij op verraderlijke wijze bedrogen of misbruikt wordt, tot slachtoffer gemaakt of zelfs permanent bezeten wordt. De omstandigheden zijn er in deze tijd zo rijp voor en de lichtgelovigheid en verlangens van de mensheid zo uitgesproken en zo overheersend, dat een dergelijke onfortuinlijk occulte overweldiging nog eens extra wordt vergemakkelijkt door een vorm van negatieve synergie, die wordt opgewekt binnen onvoorbereide groepen van ongetwijfeld goedbedoelende mensen. En dit resulteert weer in groepsbezetenheid. We zullen daarom meemaken hoe door deze praktijken tegenwoordig bepaalde mediums samen met al hun loyale volgelingen regelrecht op een kliniek afstevenen.

Laag geëvolueerde en gewetenloze entiteiten met hun sinistere ambities merken hoe gemakkelijk zij niets vermoedende mensen om de tuin kunnen leiden. Vele van deze listige onstoffelijke wezens zijn allesbehalve dwazen en hebben heel goed door dat de verspreiding van aantrekkelijke maar verkeerde leringen authentiek en betrouwbaar kan lijken door de waarheid die aan de basis daarvan ligt zodat met opzet enkele van deze waarheden door hun vervalsingen heen worden gemengd en erdoorheen glippen. Want het is dat kleine beetje waarheid in de onwaarheid dat het aantrekkelijk maakt en kracht geeft; niet die dikke lagen vervalsingen die over dat kleine fragment waarheid heen gedrapeerd liggen. En vele leringen die tegenwoordig worden gegeven zijn grove verfraaiingen of verdraaiingen op basis van enkele essentieel goede eigentijdse feiten. Hoeveel hoopvolle mensen zullen niet in verlegenheid worden gebracht, zo niet ontzettend gekwetst, wanneer zij uiteindelijk door gaan krijgen dat hun geliefde meester of hoogstaande engelachtige bron niet meer is dan een menselijke persoonlijkheid van laag allooi die overleden is of misschien zelfs alleen maar een nogal schaamteloze en schadelijke natuurgeest?

Het voorgaande is een karakteristiek voorbeeld (en zeker niet de meest schokkende) van wat zich tegenwoordig binnen de New Age beweging afspeelt. We kunnen het overal zien. Er zijn grote, welvarende, gevestigde, druk bezochte en zelfs 'gerenommeerde' spirituele organisaties over de hele wereld gesticht of op poten gezet via contacten en manipulaties van entiteiten, die op zijn best onweerlegbaar misleid zijn. Vele van deze organisaties die momenteel onbetrouwbare leringen geven of uitreiken, lijken des te overtuigender doordat zij in feite zelf geloven wat zij onderwijzen waardoor hun bedoelingen oprecht en serieus overkomen. Maar terwijl zij (gestage) vorderingen maken in de vaste veronderstelling dat zij het Goddelijk Plan dienen, zijn zij in feite toch niet veel meer dan menselijke marionetten voor de meesters van de illusie die vanuit verborgen werelden opereren. Het is één van de meest favoriete en meest gebruikte trucs van het kwaad om zich voor te stellen als heilige engelen, want het weet heel goed hoe het tegemoet kan komen aan de trots en verlangens van de mens. Deze duistere geesten zijn zeer goed getraind om heel vakkundig hun ware bedoelingen te maskeren met een façade van inspirerende en levensechte melodrama's en die te voorzien van een aantrekkelijk sausje met diverse bekoorlijkheden die op het gemoed inwerken.

Via hun gekozen menselijke instrumenten kunnen de krachten van de duisternis op het fysieke vlak wonderbaarlijke genezingen laten plaatsvinden en kunnen zij paranormale krachten demonstreren, waarmee vertrouwen in de massa wordt opgewekt en aansluitend de vleierij en trouw van al die onnozele zielen wordt gewonnen. Maar wat sommigen als wonderbaarlijk beschouwen is echter niet veel meer dan een metafysische dynamiek als platform voor het ontstaan en optreden van natuurlijke krachten. Geloof werkt namelijk als een vergrootglas en ook als geleider en maakt het mogelijk dat deze dynamiek ontstaat. Net zoals elektriciteit, in potentie overal aanwezig, pas effectief wordt bij een geleider, zo wordt 'bovennatuurlijke' macht alleen effectief als geloof aanwezig is, al is het maar geloof in een menselijke leraar, in de goddelijke Intelligentie van de Schepping, of geloof in een ideaal of zelfs in iemands eigen spirituele aard. Geschiedenis toont aan dat bij goedgelovigen, hebzuchtigen en behoeftigen heel snel en gemakkelijk een blind vertrouwen kan worden gekweekt. Daarnaast begrijpen deze geslepen entiteiten, gezworen vijanden van waarheid en rechtvaardigheid, heel goed hoe geloof - gevoed door egoïsme - gebruikt en geëxploiteerd kan worden als een soort vacuüm dat bepaalde omringende lagere krachten naar zich toe zuigt. Het individu of een groep die hiermee is verbonden, wordt vergiftigd met diverse etherische en astrale energieën die niets anders zijn dan imitaties van al die hogere energieën, waarin het geloof heeft geïnvesteerd.

Het is een feit dat spirituele en religieuze leiders, om hun macht en charisma te vestigen en deze te onderhouden, afhankelijk zijn van het vertrouwen van hun volgelingen, net zo goed als deze op hun beurt vertrouwen op de inspiratie en bezieling die zij vanaf het begin van hun leiders mogen verwachten. Als dit symbiotisch proces, waarin wederzijds voordeel een rol speelt, is begonnen, kan het zich gemakkelijk uitbreiden waardoor vele andere aspiranten kunnen worden gelokt en beïnvloed, die zich aangetrokken voelen (of magnetisch worden aangezogen) tot de occult beladen atmosfeer die men gewoonlijk aantreft binnen dergelijke groepen. De daarop volgende synergetische kracht die uit dit proces volgt, vergroot zich uit in dezelfde mate als zo'n specifieke groep zich emotioneel kan opladen en is ook evenredig met de wil en manipulerende vermogens van de leider(s). Het is daarom niet zo moeilijk in te zien dat al deze gecombineerde krachten - opgewekt door al diegenen binnen die groep die hun geloof geheel en al concentreren op de spirituele 'superieur' - deze 'leider' kan vormen tot een centrum van macht, dat zich kan uitstrekken tot ver buiten de kracht van diens eigen persoonlijkheid. Tezelfdertijd vormt zich echter ook een geschikt kanaal waarlangs andere kwaadaardige geesten van de duisternis onze wereld binnen kunnen treden en deze kunnen beïnvloeden.

Zolang de mens onwetend is van de universele wetten zal het optreden van religieuze tussenpersonen een vast gegeven blijven. Zolang blindheid blijft bestaan in de wereld zullen zwarte magie, bedrieglijke spirituele leiders en nepreligies kunnen blijven voortwoekeren als antwoord op de verlangens van de mensheid. Een snel groeiend aantal valse profeten en gewetenloze mystieke leraren krijgt tegenwoordig steeds meer macht overal op de hele wereld. Deze magiërs zien kans door de wijdverbreide argeloosheid en begeertes van de mensheid met succes paranormale krachten op te roepen, niet zo zeer voor het algemene welzijn, maar veel meer voor hun eigen egoïstisch doel. Als gevolg daarvan leiden zij veel mensen steeds verder en verder weg van de Waarheid en de daaraan verwante echte goddelijke ervaringen door hen een koud licht aan te bieden, dat opmerkelijk genoeg heel overtuigend over kan komen voor al diegenen die verzuimen hun eigen hart te raadplegen.

Wanneer men tegenwoordig de occult beladen atmosfeer van bepaalde samenkomsten binnentreedt, dan zal een gevoelig persoon spoedig merken dat zijn stemming opfleurt of dat hij op een of andere wijze psychisch wordt gestimuleerd. Achter zulke listige verlokkingen echter merkt de meer waakzame nieuweling een vaag prikkelende sensatie, die verraadt dat een externe kracht bezig is op hypnotische wijze invloed en controle uit te oefenen. Vaak zullen bepaalde ceremonieën of meditaties die regelmatig worden verricht door leden van de samenkomst de invloed hiervan - bewust of onbewust - kunnen bevorderen. Het kan er zelfs toe leiden dat bij diegenen met een zwak karakter, bij leeghoofden of behoeftigen een of andere onstoffelijk wezen (of groep van wezens) zich met succes kan vasthechten aan de aura van de niets vermoedende optimist, met het vooropgestelde doel om zijn weg uiteindelijk te vinden naar het zenuwstelsel en het brein van het slachtoffer. Deze beschrijving mag wellicht macaber of zelfs fantastisch lijken voor diegenen die niet goed zijn geïnformeerd, maar toch mag de lezer bij wie een gedegen occulte kennis ontbreekt, ervan verzekerd zijn dat zoiets gewoonlijk slechts een eerste stap is in de voorgenomen carrière van de op de loer liggende entiteit die bezit van iemand wil nemen.

Als de gelegenheid zich voordoet, breken misleide onstoffelijke geesten tegenwoordig opzettelijk de goddelijke wet door de zielen van sommige mensen weg te lokken of zelfs deze te dwíngen hun lichamen te verlaten. Normaal gesproken zal dit een tijdelijke zaak zijn, maar soms zelfs wordt dit permanent met de bedoeling het zelf te blijven bewonen, waarbij zij anderen proberen te beïnvloeden. Een dergelijke occulte bezetenheid zal in de wereld van vandaag schering en inslag worden en wordt nog eens vergemakkelijkt wanneer iemand de gewoonte heeft zich te laten gaan in aanvallen van passies als woede, lust of neigingen heeft zich over te geven aan andere lagere trekken als jalousie, liegen, zelfmedelijden, depressies, haat, angst, veroordelen van anderen, enzovoort, enzovoort.

Ieder individu zelf en niemand anders is volledig verantwoordelijk voor alle omstandigheden die zich afspelen binnen zijn eigen realiteit, want deze omstandigheden verschijnen in eerste instantie in hun auraveld als energieën die zij zelf hebben gecreëerd met hun gedachten en emoties. De sleutel naar veiligheid en succes tijdens deze duistere vooravond van de Nieuwe Dag ligt in ons hart. In deze 'tijden van beproevingen' wordt negatief en zelfzuchtig denken daarom een hachelijke bezigheid. Het heeft de afschuwelijke potentie om entiteiten aan te trekken uit de hordes kwaadaardige geesten die tegenwoordig tot vlak bij het fysieke bestaan zijn opgejaagd door de Krachten van Rechtvaardigheid, die aan de andere kant van de sluier tussen de werelden zegevierend strijd voeren. Deze in razernij verkerende duistere schimmen zijn wanhopig op zoek naar een onmogelijke ontsnapping voor het verblindende licht van Gerechtigheid door in fysieke menselijke lichamen te vluchten. Het is een feit dat er momenteel veel meer twijfelachtige 'walk-ins' op Aarde verblijven dan er echte heilige bezoekers zijn. We moeten echter wel beseffen dat tegenover ieder individuele zuivere en wijze ziel er zeker duizend of meer kwaadaardige entiteiten mogen opwegen en vele van zulke lichtende zielen worden tegenwoordig in positie gebracht voor de naderende en beslissende confrontatie op het fysieke vlak.

* * *

Los van de meer ernstige gevaren van lager occultisme, zullen wij altijd moeten onthouden, dat paranormaal begaafden die een degelijke occulte training missen, een goede staat van dienst en pure motieven ontberen, niet mogen en niet kunnen worden vertrouwd om de waarheid aller tijden op de juiste wijze over te dragen. Spirituele leraren die zich als zodanig presenteren, moeten altijd grondig getest worden omtrent hun morele staat, de diepte van hun esoterische kennis en inzichten en of zij oprecht een heilige dienstbaarheid in de afgelopen tijd hebben tentoongespreid, voordat wij ook maar in enige vorm loyaal kunnen zijn aan hen of aan hun methodes. Valse spirituele leraren verspreiden in deze tijd allerlei soorten interessante informatie in hun poging om de massa af te leiden van die ene, onveranderlijke en spiritueel zuivere boodschap van liefde en dienstbaarheid. De Heilige Waarheid was in het verleden, is het nu en zal ook in de toekomst altijd simpel zijn. Complexiteit houdt vaak gevaren in. De welbekende oude Chinese vloek mag tegenwoordig dan ook beschouwd worden als een waarschuwing: "Moge u leven in interessante tijden".

Diegenen die werken binnen de gelederen van de krachten der duisternis werken altijd langs de weg van de minste weerstand. De duivel is typisch een hele luie vlegel wanneer hij zich dit kan permitteren! Hij heeft altijd de neiging gehad om via elke methode die zijn gluiperige zaak ook maar enigszins kan verstevigen er alles uit te halen wat erin zit en wat hem de minste moeite of problemen lijkt te kosten. Tegenwoordig exploiteert hij heel gemakkelijk de onwetende natuur van de mens, waarbij hij op creatieve wijze de welig tierende glamour en overdrijving binnen de New Age beweging toepast om zoveel mogelijk hoopvolle mensen te strikken als maar mogelijk is. Zonder al teveel extra inspanning gebruikt hij op hetzelfde moment dezelfde glamour om vele weldenkende mensen in de hele wereld de lust te ontnemen om de werkelijke feiten te leren inzien. Sceptici hebben tegenwoordig de neiging om bijzonder haastig en gretig het New Age denken in zijn geheel af te doen als 'massahypnose', 'groepsverdwazing' enzovoort en dit alleen doordat zij slechts het nonsensdeel zien dat het allergrootste deel daarvan vormt. En we moeten toegeven dat dit verzadigd is met veel nodeloze drukte, opwinding en lichtgelovige obsessies.

De allesdoordringende hype en glamour van tegenwoordig hebben geresulteerd in een grote zelfvoldaanheid, opwinding en trots en dit is nu precies wat de duistere krachten op het oog hadden. Door de zeer verdraaide voorstellingen over eigentijdse feiten die naïeve en egoïstische individuen op onnadenkende wijze de laatste tientallen jaren in overvloed en gretig aan de man hebben gebracht, is de heilige essentie van de waarheden die de werkelijke betekenis van de geboorte van het Aquariustijdperk weergaf, zeer verstoord en als gevolg daarvan door velen verkeerd geïnterpreteerd. De voordelen die de mensheid werden geboden in overeenstemming met het Goddelijk Plan op Aarde zijn hierdoor aanzienlijk geneutraliseerd. Door overdrijving, door passie vanuit slechte informatie en door een onnadenkende en misleide enthousiasme, is belangrijke en extreem relevante informatie over de komende wereldtransformatie tot een cliché verworden, afgezaagd, en als gevolg daarvan voor velen als onwaarschijnlijk aanvaard. Clichématig gebabbel en 'spirituele marketing' door niet bewuste figuren heeft talrijke mensen ervan ontmoedigd om de urgentie en omvang van dat wat momenteel plaatsvindt, te herkennen en daaraan te beantwoorden. Het visitekaartje van de duivel draagt als altijd hetzelfde onderscheidingsteken als wij er maar wat nauwkeuriger naar willen kijken. Serieus en intelligent zoeken, een juiste begripsvorming, een praktische visie en actieve dienstbaarheid zijn voorwaarden die nu vereist zijn om de veroorzaakte schade ongedaan te maken en de tijd in te halen die is verspild door de grote overvloed aan vervalsingen en het snel toenemende vertoon dat wat betreft de New Age beweging in de hele wereld zichtbaar wordt.

Na langer dan tien jaar grondig de hele spirituele supermarkt te hebben doorgespit en fulltime te hebben gezocht over vier continenten, kunnen wij uit persoonlijke en authentieke observaties op het moment van schrijven (1995) een vrij nauwkeurig cijfer inschatten over het percentage pseudo- (of op zijn best misleide) leraren, leiders en groepen. Naar onze ervaringen is dit percentage vandaag de dag minstens 95% plus! Jawel, het kwaad (onwetendheid) bestaat absoluut in de wereld en verreweg het grootste deel van de New Age Beweging slaagt er, zelfs van zijn beste kant bezien, hooguit in om een nogal dubieuze presentatie geven van de waarheid aller tijden. En op zijn slechtst heeft het zonder enige twijfel bepaald sinistere bedoelingen op het oog.

Het is een belangwekkend feit dat één basiswaarheid vaak toegepast wordt om een grote hoeveelheid bedrog te kunnen dragen. We zien dit nu overal aan de vooravond van de geboorte van de Nieuwe Wereld. Ondanks dat zal de serieuze zoeker zich altijd aangespoord weten vanuit een serieuze en oprechte spirituele impuls om zonodig te graven en te spitten in een hele berg leugens om de waarheid daar ergens onder vandaan te vinden. En wanneer zij ver genoeg door blijven graven in die grote hoop leugens en daarbij kans zien de waarheid naar boven te halen en die op de top te kunnen laten uitstralen naar iedereen, dan zullen we zien dat die hele berg van bedrog verkruimelt en uiteenvalt onder het gewicht van die ene waarheid. Het kwaad is in wezen heel conservatief, het haat eenvoudigweg te worden verstoord door de Waarheid.

Gelukkig kan het kwaad met al zijn leugens, eigenbelang en andere egocentrische neigingen vaak duidelijk genoeg worden herkend door personen met een heldere geest. Maar voor diegenen die niet het juiste onderscheidingsvermogen, voldoende esoterische kennis of betrouwbare intuïtie hebben, is het veel lastiger om pseudo-spiritualiteit te herkennen. Toch kan het ego (dat op een bepaalde manier synoniem is met het kwaad, als de verdelende factor in de Schepping) altijd worden herkend door zijn neiging om aan te vallen of zich te willen verdedigen voor zijn eigen bestwil. Als we het karakter en de resultaten van elke spirituele groep nauwkeurig, compromisloos en grondig onderzoeken, kan dit ons gewoonlijk goed helpen om de waarheid te onthullen. Eén algemene vuistregel willen wij hier echter aanbieden: als educatieve groepen geen nadruk leggen op onbaatzuchtige dienstbaarheid van onmiskenbaar spirituele aard of dit niet aanmoedigen of stimuleren; als er beloftes worden verstrekt voor persoonlijk gewin of waar aanlokkelijke voordelen worden aangeboden geheel en al gericht op het individu - KIJK DAN UIT! Het ware spirituele Pad moet gezocht worden voor het pad zelf en niet voor de voeten die het zullen gaan betreden. Het is heel belangrijk dat serieuze zoekers gaan luisteren naar en in zichzelf in plaats van te luisteren naar andermans opinies; zij zouden altijd zichzelf moeten vertrouwen en zichzelf trouw blijven, altijd voor ogen houdend dat begeertes verblinden.

Zoals we kunnen lezen in dit boek zijn er zo hier en daar zeer zeker kostbare juweeltjes te vinden in de geweldige hoeveelheid New Age attributen en toebehoren die wij in de westerse wereld van vandaag overal aantreffen. Als een fijne, gouden draad is de Waarheid heel subtiel verweven onder de vele bekoringen en dwaasheden die als een ongewenst sediment aan het oppervlak liggen van waarachtige eigentijdse feiten. Al die serieuze en dappere aspiranten die in deze opmerkelijke tijden voor ware kennis en inzicht gaan, worden van harte aangemoedigd om hun zoektocht vastberaden en met onderscheid te vervolgen zonder al te gretig te worden. Er zijn belangrijke lessen te leren in iedere aparte ervaring die we opdoen en we leren dikwijls veel meer door het kwade en de teleurstellingen van persoonlijke levensomstandigheden te doorstaan dan door de waarheid simpelweg op een presenteerblaadje opgediend te krijgen, waarbij het wellicht niet eens wordt gewaardeerd. Soms moeten we diep zoeken in het hol van de leeuw om wezenlijke schatten naar boven te halen. Maar als de aard van de duivel voldoende wordt begrepen en iemands motieven puur blijven, dan zal de duivel met al zijn trawanten worden geconfronteerd met een onverwoestbaar vertrouwen. Al die vastberaden pioniers zullen, bemoedigd als ze zij in hun onwankelbare zekerheid dat zij zullen zegevieren, de gouden draad van de Waarheid ontdekken. Zij zullen hem wijs gaan toepassen om door alle hedendaagse lagen en listen heen te kunnen laveren om uiteindelijk met succes het centrum te bereiken van de New Age orkaan, daar waar zij zullen Zien en Weten.

De wijdverbreide opkomst van leugens en duisternis is een heel normale gebeurtenis bij de overgang van cycli. Het is iets dat noodzakelijkerwijze voorafgaat aan het gloren van nieuw licht in de wereld. Dit gebeurt om verschillende redenen en één belangrijke doelstelling van een dergelijk 'tijdgebonden kwaad' is dat de mensheid deze uitdagingen in de vorm van beproevingen nodig heeft, zodat hij individuele keuzes kan maken. Ieder persoon krijgt daarom de gelegenheid om zijn eigen spirituele groei te versnellen en tegelijkertijd zichzelf te kwalificeren voor verdere vooruitgang naar een helderder tijdperk. Diegenen die, zij het wellicht onbewust, ervoor kiezen om verstrikt te raken in de veelsoortige verlokkingen van de overgangsperiode, leidend naar de Oogst, sluiten zich automatisch uit voor entree in de Nieuwe Wereld. Want zij slaagden er niet in om de 'verleidingen van het kwaad' te herkennen en deze te overstijgen. Daarom mag de sinistere kant van de New Age tenslotte worden beschouwd als een belangrijke factor in het noodzakelijke selectieproces waarbij slechts pure, waakzame en waarachtige zielen toegang kunnen krijgen tot de Portaal van Initiatie om op te kunnen stijgen naar de luister en pracht van de Nieuwe Wereld.

thenewcallgroup

 

 

 

Terug