De sinistere kant van de New-Agebeweging

06-11-2013 00:00

Vandaag de dag zijn er ongekende kansen voor het ontvangen van enorme hoeveelheden licht, wat een bijzonder snelle spirituele ontwikkeling mogelijk maakt. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat ook de zelfzuchtige krachten hiervan willen profiteren met wat zij als hun werk op Aarde beschouwen. Zoals altijd wedijveren zij inhalig om aandacht door allerlei soorten misleidende trucs uit te halen, want daarmee proberen ze zo veel mogelijk belangstelling bij de mensen op te wekken en invloed over hen te verkrijgen. De eeuwenoude strijd tussen goed en kwaad steekt nu de kop weer op, en nu het glorende licht van de Nieuwe Dageraad zijn schaduwen alle kanten uit werpt, is dit voor steeds meer mensen duidelijk te merken.

Nu er steeds meer Licht naar het bewustzijn op Aarde komt, wordt de duisternis gedwongen zich ook steeds sterker te laten zien. Waar licht is moet immers wel de bijbehorende schaduw zijn – zijn tegendeel – want in een dualistisch universum kan het één nu eenmaal niet zonder het andere bestaan, het zou betekenisloos zijn. Er ligt al miljoenen jaren een dikke beschermende laag rondom onze planeet, en deze laag bestaat uit een spirituele kracht die aangebracht en onderhouden wordt door de planetaire Hiërarchie van de Aarde. Dit etherisch bolwerk reguleert wat er aan energieën, krachten en zielen bij de Aarde binnenkomt, en daarnaast dient het ook als schild om het kosmisch kwaad af te weren. Zonder dit middel zou de mensheid nog veel grotere tegenstand en moeilijkheden hebben ondervonden. Maar nu komen we dicht bij het moment waarop de Nieuwe Wereld geboren wordt, en daarom worden er nu in deze beschermende laag bepaalde doorgangen geopend, zodat welgezinde entiteiten naar de levenssfeer van onze Aarde kunnen komen om hulp te bieden. Alleen worden deze doorgangen nu ook gebruikt door entiteiten die ons allesbehalve welgezind zijn! Zulke dwarse zielen hebben nu eenmaal ook het karmische recht om hier op Aarde te zijn.

Zulke entiteiten zijn vertegenwoordigers van kwaadwillige oerkrachten die nog altijd in het universum bestaan. Ook vandaag de dag streven ze naar het veroorzaken van stagnatie in de wereld, want ze zullen altijd vooruitgang proberen te vertragen door zelfzucht en inhaligheid, en door gehechtheid aan het bekende te stimuleren. Ze gaan zeer effectief te werk via de zelfzucht, zoals die tot uiting komt in persoonlijke verlangens, angst, trots en behoudzucht. Zulke oeroude materialistische krachten hebben zich altijd al tegenover de ware spirituele ontwikkeling opgesteld, en daarom zijn ze in conflict met de stroom van de goddelijke Geest, die als een rivier altijd veranderlijk is en eeuwig nieuw.

Er zijn zeer werkelijke en moedwillig kwaadaardige intelligenties onder de krachten der duisternis, en zij richten zich op het bewaren van de oude en materiële wereld. Daarom vallen zij ook bij uitstek onder de krachten der kristallisatie – de krachten van het behouden van alles dat in vorm bestaat. Zij propageren de aantrekkelijke kanten van de materie, het verlangen naar tijdelijke controle en macht, en de verlokkingen van alles dat in de vormen van de lagere werelden bestaat. Dit betekent dat zij doelbewust het naar binnen stromen van alles dat goed, waar en levensversterkend is, proberen te blokkeren, want de aanwezigheid van meer goddelijk licht is beslist een bedreiging voor hun heerschappij op Aarde. Zij doen dit door de nieuwe waarheden te verstoren en door verlangen, opwinding en enthousiasme te stimuleren. Zij vervangen de waarheden door valse boodschappen die er weliswaar nieuw en veelbelovend uitzien, maar die in feite neerkomen op nieuwe vormen van toch weer dezelfde oude uitgangspunten van het vervullen van de eigen verlangens. Als het enigszins mogelijk is, zullen zij altijd het oude en bekende proberen te behouden, en daarom trachten ze de effecten van de komende cultuur en beschaving tegen te houden, de mensheid in verwarring te brengen, en voortdurend de bestaande brandhaarden van afgescheidenheid, kritiek, vijandschap en dergelijke te voeden. Deze krachten gaan nietsontziend te werk en ze verhullen zich achter mooie woorden, waardoor zelfs oprechte spirituele aspiranten antipathie gaan voelen – en uiten – voor bepaalde mensen en ideologieën, waarmee ze de diep in de mens aanwezige zaadjes van haat voeden. Ze kunnen de angst en tegenstellingen in de wereld hoog doen oplaaien om dat wat eigenlijk al verouderd is, te proberen te bewaren. Zo maken ze dat het nieuwe en ware onaantrekkelijk of ongeloofwaardig lijkt, en zo proberen ze vooruitgang tegen te houden, omdat dat in hun eigen voordeel is.

Nu is het zo dat er in essentie geen kwaad bestaat in deze wereld – dus geen gebrek of fout of zonde – behalve wat het gevolg is van het individuele zelf dat zich wil laten gelden en handhaven. De aard van het zelf is het vasthouden aan het bekende, en de meeste mensen in de wereld hebben de neiging zich te richten op alles wat oud, vertrouwd en ‘veilig’ is. Dat is de algemene houding van de mens. Hij is op die manier geprogrammeerd door zijn sociale conditionering en uiterst beperkte educatie, die zo pijnlijk verstoken is van de diepere waarheden van het leven. De overgrote meerderheid is daardoor ondergedompeld in de onwetendheid van het egotisme, en weerstand bieden tegen verandering is voor hen normaal. Nu stromen er echter zuiverende krachten bij de subtiele energievelden van onze planeet naar binnen, en daardoor komt de duisternis van oude ingesleten begoochelingen en zelfzucht in al zijn vele verschijningsvormen naar boven, en wordt het uitgedreven zoals gif uit een wond. Alle vrees, angst en andere occulte besmettingen die het licht van de ziel verduisteren, moeten tegenwoordig wel aan het licht komen. De ware kleuren van de mens beginnen nu steeds duidelijker zichtbaar te worden, en er is nog veel meer dat ook boven zal moeten komen in deze snel veranderende wereld die zich nu ontworstelt aan alle disharmonieuze invloed.

Nu we een juist inzicht in de situatie in de wereld hebben, zouden we er allen tijdens het huidige zuiveringsproces goed aan doen te bedenken dat een rechtschapen instelling in het denken het binnendringen van het kwaad onmogelijk maakt. En het is bovendien van groot belang om een gewoonte te maken van zo’n rechtschapen instelling, want er worden steeds meer mensen (meestal onbewust) negatief beïnvloed door antagonistische krachten, omdat deze krachten er op uit zijn om alles te dwarsbomen – en bij voorkeur zelfs te verijdelen – dat bij kan dragen aan het succesvol ontvouwen van deze fase van het Goddelijk Plan voor de mensheid. Zo’n sinistere beïnvloeding wordt sterk in de hand gewerkt als mensen een angstige instelling of zelfzuchtige motieven hebben. De krachten der duisternis zijn vaak heel herkenbaar, maar soms lukt het ze heel goed om zich te vermommen achter bijvoorbeeld een devoot masker van religieuze filosofie of spiritueel idealisme. “De duivel citeert de geschriften voor zijn eigen plannen.” Iemand die de waarheid kent, moet dus nu juist extra waakzaam zijn temidden van de overvloed aan listen die er op onze planeet worden uitgehaald en de vele illusies die voortdurend worden verkondigd, meestal vanuit de verborgen werelden. We moeten het emotionele kaf van het spirituele koren leren scheiden, en daarbij moeten we altijd in gedachten houden dat er in deze wereld – vooral in deze uitzonderlijke periode – veel meer kaf dan koren is!

Het ontwikkelen van paranormale vermogens kan zeer stimulerend op mensen uitwerken, en omdat zulke vermogens nu algemeen in de mens loskomen en op ongekende schaal beschikbaar zijn, spreiden vele nietsvermoedende, haastige en onverlichte mensen hun nieuwe vermogens maar al te graag ten toon. Zij stappen dan prematuur in het voetlicht en kondigen zichzelf bij het grote publiek aan als spirituele leraren, genezers en meesters van wijsheid, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar contact hebben gelegd met het astrale vlak. Deze mensen zijn lichtvaardig en slecht geïnformeerd, en in hun onschuld zijn ze meestal erg blind voor de zeer reële gevaren van lagere paranormale vermogens (zoals helderziendheid, mediumschap en zo meer). Men onderkent meestal niet de grote verleidingen die erin zitten, en hoe die werkelijke spirituele vooruitgang kunnen stoppen of zelfs terugdraaien. Deze mensen zijn meestal ook nogal onbewust van het risico dat juist nu, in deze tijden van wereldwijde catharsis en transformatie, inherent is aan het werken met de astrale sfeer, namelijk het aantrekken van onbelichaamde wezens die met opzet mensen misleiden, gewoon omdat ze er genoegen in scheppen om zo veel mogelijk kwaad aan te richten als ze kunnen.

De duistere krachten beseffen dat het bewustzijnsverruimende licht al aan de horizon van de oude wereld gloort, en daarom doen zij tegenwoordig meer moeite dan ooit om al wat goed en rechtvaardig is tegen te werken. Zij ondernemen allerlei nieuwe, slinkse en wanhopige pogingen om het Goddelijk Plan nog meer te vertragen. Ook proberen ze de mensheid zoveel mogelijk het nieuwe licht dat de planeet binnenkomt, te ontnemen. De duistere krachten bieden in het streven naar hun doel vaak mooie maar valse spirituele juweeltjes aan die weliswaar in het begin nog flonkeren, maar die al gauw hun glans verliezen en dof worden – net als de tijdelijke inspiratie die men er misschien aanvankelijk van kon opdoen. Zij leiden de spirituele aspiranten dus alleen maar verder van de simpele Waarheid vandaan.

Als iemand nog geen werkelijk goddelijke ervaring heeft gehad, dan kent hij alleen het zoeken naar bevrediging van het zelf. Een dergelijke hoopvolle zoeker zal dan in zijn uitgelatenheid snel lagere astrale ervaringen en paranormale verschijnselen aanzien voor spirituele openbaringen en heilige wijsheid. Als iemand met een persoonlijk verlangen besluit om contact te leggen met het lagere astrale vlak (wat tegenwoordig heel makkelijk is), en als hij daar misschien zelfs contact zoekt met onbelichaamde entiteiten, dan zet hij daarmee de deur van zijn bewustzijn wijd open voor onbehoorlijke en ronduit kwaadwillende krachten. Zij kunnen dan vrij naar binnen komen. Dit geldt in het bijzonder voor leraren die invloed hebben over anderen, want vanwege hun autoriteit, en dus hun machtige positie, zullen zij zeer belangrijke doelwitten zijn voor de inhaligheid en de ambities van laagontwikkelde en kwaadwillige zielen. Deze wezens proberen met hun misleidende trucs de geesten van hun nietsvermoedende slachtoffers te besmetten, terwijl ze daarbij tegelijkertijd aandacht en levenskracht stelen. Voor het merendeel zijn deze onbelichaamde zielen erg ongelukkig, en omdat ze in hun ongelukkigheid het gezelschap van anderen zoeken, leggen ze zich toe op zulk wangedrag. Dit is mogelijk doordat ze hun eigen wil via het passieve bewustzijn van het onwetende medium aan zijn toehoorders kunnen opleggen. Zulk bedrog komt veel voor in allerlei New-Agegroepen, en het verbreidt zich tegenwoordig als een epidemie, vooral vanwege het gebrek aan occulte kennis, nederigheid en zuiverheid van intentie, die alle zo essentieel zijn voor een veilig en zinvol gebruik van paranormale vermogens.

Het is belangrijk om te weten dat er een oneindige overvloed aan intrigerende feiten (en leugens) vanuit het astrale vlak beschikbaar komt via de legioenen zielen die daar leven. Zulke informatie is vaak erg indrukwekkend, en lijkt helder en waar, vooral voor mensen die alles blind aangrijpen wat nieuw en opwindend is – en heel soms zit er inderdaad wel eens een juweeltje van waarheid tussen.* De astrale wereld staat echter in esoterische kringen bekend als het rijk der illusies, deels omdat de lagere subvlakken van de astrale wereld de plaats is waar egoïstische bewoners wonen. Deze zijn vaak nog veel minder ontwikkeld dan hun mediums en zij hebben zelf zo hun eigen verlangens en plannen. Zulke entiteiten corrumperen de waarheid vaak al per ongeluk – of juist opzettelijk – nog voordat die besmet wordt door de illusoire aard van het astrale vlak zelf en door invloeden van de persoonlijkheid van het medium. De overvloed aan overdrijving, misinformatie en imitatiespiritualiteit in de wereld van vandaag is hiervan het gevolg. Vanwege de onwetendheid van de mens en de intensiteit van deze periode is mediumschap tegenwoordig dan ook eerder een vloek dan een zegen.

Als een medium boodschappen van hogere spirituele bestaansvlakken betrouwbaar en nauwkeurig wil doorgeven, dan moet deze informatie direct van de hogere mentale niveaus naar het brein van het medium indalen, zodanig dat alle contact met onzuiverheden in het astrale (emotionele) deel van het medium wordt vermeden. Alleen als deze directe indaling inderdaad plaatsvindt, zal de opgevangen indruk vrij zijn van onjuistheden. Dan zal hij niet beïnvloed of gekleurd zijn door enig emotioneel complex, want het is het astrale bewustzijnsniveau dat de essentiële waarheid het meest verstoort. 

* We willen hier ook bij vermelden dat er ook wel degelijk betrouwbare mediums zijn die nauwkeurige en nuttige informatie ontvangen. Toch is ook dit alleen maar informatie. Mediumschap (of channelen, zoals het tegenwoordig meestal genoemd wordt), vormt op zichzelf geen pad van spirituele ontwikkeling.

 

Vaak zijn mediums zich er tot op zekere hoogte wel van bewust dat hun ‘gidsen’ zelf ook enige persoonlijke motieven hebben en dus niet alleen maar goddelijk zijn, maar toch volgen deze mediums hun instructies. Dat gaat dan ten koste van hun integriteit, soms vanwege hun gebrek aan onderscheidings-vermogen, of vanwege hun angst om voor gek te staan tegenover hun gevorderde leerlingen, maar soms ook vanwege nog veel gewetenlozer redenen. Tegenwoordig zijn veel bekende spirituele leiders, leraren en goeroes voor de goede waarnemer duidelijk aan het vallen, en daarmee demonstreren ze dat het voor de kinderen van de Nieuwe Wereld gevaarlijk is om zich blind en onnadenkend over te geven aan autoriteiten buiten jezelf. Het is dan ook ten stelligste af te raden. De ware en capabele spirituele leraren van het Aquariustijdperk zullen geen leerlingen om zich heen verzamelen. De ernstige en tijdloze raadgevingen van de grote wijzen van weleer zijn nu meer dan ooit van toepassing op iedereen. Iedereen die nu het spirituele pad wil gaan, zal er dan ook goed aan doen om deze raadgevingen serieus te overdenken, en ze ter harte te nemen, want de Farizeeër is vaak verder van het koninkrijk van God verwijderd dan de tollenaar of de zondaar. De zoeker naar Waarheid zal op alle mogelijke manieren onheilig gezelschap moeten vermijden, omdat het heel gemakkelijk dingen in hem losmaakt zoals hartstocht, glamour, aanstekelijk enthousiasme, besmetting, blindheid, valse hoop, begoocheling en wat dies meer zij, en dat zal beslist nadelig zijn voor wijze besluiten en ware spirituele vooruitgang. Paranormale ervaringen lijken in het begin naar meer te smaken en nog mooiere ervaringen te beloven, maar ze versluieren iemands onderscheidingsvermogen en staan hogere waarneming alleen maar in de weg.

Op dit moment bestaat er wereldwijd een overvloed aan nieuwe religieuze instellingen, spirituele gemeenschappen en esoterische organisaties die naar men zegt allemaal geïnspireerd zijn door, en begeleid worden via het contact met grote meesters, entiteiten met Christusachtige kwaliteiten, hoogontwikkelde buitenaardse lichtwezens, en zelfs engelen en aartsengelen. Het is zeker waar dat er tegenwoordig veel meer hoogontwikkelde goddelijke Afgezanten dan ooit tevoren bij de Aarde zijn, maar dit geldt evenzeer voor hun tegenstanders: de antichrist.*

* De antichrist is niet een persoon of een wezen, en het is niet de ‘Duivel’ of ‘Satan’ die beiden niet echt bestaan, al zijn er wel vele entiteiten die er al heel lang genoegen in scheppen om deze Heer der Duisternis te personifiëren. De term ‘antichrist’ verwijst naar alle kwaadaardige intelligentie die zich in het universum manifesteert als tegenstander van de plannen van de Kosmische Christus, de Heer van de Wereld. Hiermee wordt niet Jezus als persoon bedoeld, maar een veld van hoogontwikkeld goddelijk Bewustzijn. De Kosmische Christus is een Groot Wezen van Liefde en Wijsheid, en één heel klein straaltje van dit bewustzijn kwam ooit via de lagere voertuigen van Jezus onze wereld binnen, net zoals dat daarvoor gebeurde via bijvoorbeeld Krishna, de Avatar uit India. Maar dit gebeurde door de hele geschiedenis heen ook via veel andere grote Dienaren, en die kregen daarom de titel van Verlosser van de wereld. Het woord ‘Christus’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Kristos’ wat De Gezalfde betekent. Onder hen die voor de antichrist werken, bevindt zich een grote groep wezens die zeer doelbewust bezig zijn. Sommigen van hen zijn zeer ver gevorderd op gebied van occulte kennis. Daarmee kunnen ze macht uitoefenen over minder ontwikkelde zielen en gebruik maken van bepaalde natuurkrachten. Anderen zijn zich er misschien niet van bewust hoe ze heimelijk gebruikt worden door de broeders der duisternis, maar allemaal hebben ze één ding gemeen: zelfzucht. De gevaarlijkste types onder hen hebben een onverzadigbaar verlangen naar macht, persoonlijk succes en heerschappij over anderen. Het is in feite hun aangeboren zelfzucht die het hun onmogelijk maakt om onderling een werkelijk permanente verbinding aan te gaan. Dat is ook de reden waarom de machten van de duisternis uiteindelijk altijd zullen moeten verliezen van de grotere verenigde kracht van diegenen die het Goddelijk Plan dienen, want zij vormen juist door hun vereniging de goddelijke Macht van Gerechtigheid.

Mensen die toegewijd zijn aan onbelichaamde wezens, hun leerstellingen, of hun vertegenwoordigers, doen er goed aan zich het bekende gezegde “het gelijke trekt het gelijke aan” te herinneren, want dat is een onveranderlijke wet. Het moreel niveau, de deugdzaamheid, de nederigheid en dus ook de frequentie van het bewustzijn van het medium dat contact legt met de hogere bestaansvlakken, bepaalt het spirituele niveau, want dat stelt de grens aan het kaliber van de gechannelde entiteit die aangetrokken kan worden. De gemiddelde mens is aan zijn verlangens gebonden, en zo iemand zal zeker niet gekozen worden als afgevaardigde op Aarde om heilige en belangrijke boodschappen van hoogontwikkelde spirituele wezens te verkondigen. Mediums die aan hun verlangens gebonden zijn, zullen boodschappen van zulke wezens gauw verkeerd interpreteren als deze door de invloeden van de astrale werelden verstoord raken. De astrale werelden zijn ook niet meer dan verwrongen reflecties van de hogere sferen.

Tegenwoordig is er een enorm groot aantal gewone mensen die niet meer dan een minimale spirituele ontwikkeling hebben, maar die allemaal beweren de officiële channels te zijn voor de authentieke leringen van allerlei verheven wezens. Veel van deze wezens zijn zelfs al duizenden jaren erg bekend vanwege de gevestigde religies: Gautama Boeddha, Heer Maitreya (Christus) en zelfs God in hoogsteigen persoon! Allemaal kunnen we ze tegenwoordig horen spreken via een onwaarschijnlijk groot aanbod aan channels. Zulke onzin laat duidelijk zien wat voor scherts-vertoningen zich in de New-Agewereld afspelen. De boodschappen van deze wezens lijken voor mensen die er met heel hun hart in geloven, vaak heel betrouwbaar en gezaghebbend, en soms zelfs een beetje verheffend, en deze mensen werken er dan ook vaak enthousiast aan mee om het gedrukte materiaal van verzamelde channelsessies te verspreiden. Maar we moeten vooral niet vergeten dat zelfs een klein kind in staat is om goed klinkende axioma’s aan te halen of valse beloften af te leggen, en het astrale vlak is vergeven van de scherven van afgedankte gedachten en ideeën – nieuw, of juist van eeuwen her – die overal klaar liggen om opgepikt te worden door een rondzwervende geest die net toevallig langskomt.

Hoogontwikkelde spirituele wezens wensen zich over het algemeen helemaal niet te beperken door op het niveau van de individuele persoonlijkheid te communiceren. Zij beïnvloeden juist bij voorkeur vele verschillende zielen tegelijkertijd, en hun communicaties – die functioneren onder de Wet van Impressie – vinden plaats op de hogere niveaus van bewustzijn. Slechts weinig mediums zijn vanwege hun persoonlijke verlangens in staat om dat niveau bewust te bereiken, want elke aanwezigheid van persoonlijke verlangens zal betekenen dat hun contact beperkt is tot het astrale vlak. De grote Gidsen hebben de mensheid altijd gediend via een oeroud, sterk georganiseerd en ingewikkeld hiërarchisch systeem dat bestaat uit heel veel levens, meesters, hoog ingewijden, discipelen en waardige afgevaardigden. Allemaal hebben ze in het verleden hun kwaliteiten bewezen door met goed gevolg het vuur van de beproevingen en de zware tests, die ze in talloze incarnaties hebben doorgemaakt, te doorstaan.

Over de hele wereld gebeurt het nu regelmatig dat iemand die gisteren nog een kantoorklerk of een handwerksman was, nu ineens getransformeerd is in een ‘verlichte leraar’. Zulke absurditeiten tonen duidelijk aan dat het gebruik van paranormale vermogens op geen enkele manier garandeert dat er sprake is van werkelijk spiritueel werk, en dus ook dat paranormale vermogens lang niet altijd een indicatie zijn van spirituele zuiverheid – vaak juist niet. Evenmin geeft het aan dat er sprake is van een gevorderd niveau in zwarte of witte magie (wat bereikt wordt door langdurige en juiste oefening). Het is in dit verband ook vermeldenswaard dat huisdieren zoals katten en honden paranormale vermogens hebben, net als veel leden van allerlei primitieve stammen in Afrika, Zuid Amerika en elders.

Een groot aantal dieren zijn over het algemeen psychisch meer begaafd dan mensen. Omdat dieren volledig vrij zijn van de beperkende en belemmerende psychologieën waar de mens zo vaak wel last van heeft, zijn zij van nature en zonder moeite gevoelig voor de gedachten en gevoelens van andere zelfbewuste wezens om hen heen. Deze leden van het dierenrijk communiceren telepathisch met elkaar, en ze kunnen veranderingen en aanwezig-heden in de subtiele, niet-fysieke werelden waarnemen.

Paranormale vermogens zijn een heel gewoon en natuurlijk verschijnsel, maar de mens maakt zichzelf over het algemeen ongevoelig voor deze inherente en latente vermogens vanwege het compulsief en overdreven gebruik van zijn lagere psyche. Dit heeft tot gevolg dat hij een rigide geest ontwikkelt die dan vaak allerlei beperkende en onjuiste uitgangspunten bevat, en angsten en vooroordelen. De mens heeft vanwege zijn onnatuurlijke neigingen en gewoonten er over het algemeen onbewust voor gekozen om zijn paranormale vermogens uit te schakelen, en de mensen die er in het verleden wel voor kozen om deze ongewone vermogens vrijuit te demonstreren, hebben zich daarmee soms ernstig in de problemen gebracht, omdat het de verkeerde soort aandacht trok.

De afgelopen eeuwen is angst het sterkste motief geweest achter de onderdrukking, vervolging en zelfs terechtstelling van mensen met paranormale vermogens – denk bijvoorbeeld aan de heksenverbrandingen in de Middeleeuwen, de Spaanse Inquisitie etc. Ook zijn er veel psychisch gevoelige mensen behandeld alsof ze gek of psychotisch zijn. De Aquariusenergieën openen vandaag de dag met kracht de kanalen van paranormale perceptie en gevoeligheid die voorheen geblokkeerd waren, en omdat deze zeer werkelijke vermogens zich daardoor nu massaal laten zien, kan de wereld ze niet langer ontkennen. Echter, vanwege verregaand gebrek aan occulte kennis worden lagere paranormale vermogens tegenwoordig veel misbruikt, en de misvattingen die voortkomen uit de channelings van de New-Agebeweging, misleiden daardoor steeds meer mensen. Met een gebrek aan juist inzicht zijn we in deze periode als een blinde in de vallei van de schaduw des doods. Het is daarom tegenwoordig van het grootste belang dat kennis over het occulte verspreid wordt, want daarmee kan voorkomen worden dat mensen ten prooi vallen aan soortgelijke verleidingen als die in het verleden tot de destructie van hele beschavingen op Aarde hebben geleid.

Channeling, in zijn laagste en meest materiële vorm, is een lage vorm van een psychisch vermogen, en deze wordt tegenwoordig veel beoefend. Voor de meeste mensen is het een ‘spirituele weg’ die bepaald weinig eisen stelt. Het is gemakkelijk, en daarom zijn de positieve invloeden die werkelijke spirituele vooruitgang zouden kunnen bewerkstelligen, te verwaarlozen. Contact met het goddelijke is daarom altijd het eerste en belangrijkste doel geweest van elke serieuze spirituele aspirant, en de groei van paranormale vermogens in de wereld heeft daar niets aan veranderd. Omdat voor de mens contact met het goddelijke het meest directe communicatiemiddel met de goddelijke Geest is, maakt dit het ontvangen van zuiver inzicht makkelijker, en ook ontwikkelt het dingen als een feilloze intuïtie en betrouwbare wijsheid. Het ondervangt volledig de behoefte aan contact met andere wezens voor het verkrijgen van informatie. Het zal ook maken dat men (via de persoonlijkheid) het weldadige licht van de Geest kan uitstralen – in de vorm van een intelligente en onpersoonlijke Liefde. Omgekeerd kan channeling om tal van redenen juist schadelijk werken op iemands spirituele ontwikkeling, en zodra contact met het goddelijke eenmaal gelegd is, is het bovendien volkomen overbodig.

Alle vormen van channeling leiden af van werkelijke spirituele ontwikkeling, en voor de gemiddelde mens houdt channeling tegenwoordig veel risico’s in. Bovendien is de trance waar minder ontwikkelde mediums zich dan in brengen een zeer onwenselijke toestand, vooral in deze tijd, want het scheidt het medium van zijn eigen ziel, en daarmee valt hij ten prooi aan ongezonde en materiële krachten waar het astrale vlak mee vol zit. Om veilig en intelligent gebruik te kunnen maken van channeling, is het heel belangrijk dat men eerst onderscheidingsvermogen en zuiverheid van hart ontwikkelt. Als men dat blijft nalaten, dan zal een werkelijk spiritueel mediumschap tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld een zeldzaam verschijnsel blijven. Het merendeel van de in channeling geïnteresseerde mensen is naïef, gretig en opgewonden, en dit, gekoppeld aan de argeloosheid, de trots en de zelfzucht van de vele mediums, maakt dat grote groepen mensen bloot komen te staan aan ernstige gevaren, omdat dit voortdurend onheilige krachten op de wereld loslaat.

Allerlei kwaadaardige wezens proberen tegenwoordig in contact te komen met gevoelige mensen die ze, indien mogelijk, als instrument willen gebruiken voor het uitvoeren van hun boosaardige plannen – net zoals de welwillende en ware dienaren van de mensheid juist naar onzelfzuchtige en toegewijde harten zoeken om hen te helpen met het goddelijk Werk op Aarde. Nu de lagere paranormale vermogens zich bij de mensen beginnen te ontwikkelen, zullen kwaadaardige intelligenties maar al te graag inspelen op dingen waar engelen zich juist nooit mee zullen inlaten. Als er ook maar een heel klein smetje zit op het motief van het medium, dan loopt hij of zij grote kans om bedrogen en gebruikt te worden, of zelfs het slachtoffer van permanente bezetenheid. De omstandigheden maken dat dit nu heel gemakkelijk gebeuren kan, want de mensheid is erg onnozel en haar verlangen is zo sterk. Er kan dus heel makkelijk onwenselijke occulte overheersing optreden via de negatieve synergie die ontstaat bij groepen mensen die het mogelijk heel goed bedoelen, maar niet goed voorbereid zijn. Dit kan dan leiden tot bezetenheid van de hele groep, en tegenwoordig zijn er inderdaad bepaalde mediums die, samen met sommige van hun trouwe volgelingen, hard op weg zijn naar de psychiater!

Laagontwikkelde en gewetenloze zielen met sinistere ambities weten precies hoe ze argeloze mensen kunnen beetnemen. Veel van deze slinkse onbelichaamde zielen zijn verre van dom, en zij begrijpen heel goed dat aanlokkelijke maar onjuiste leerstellingen voor de nietsvermoedende mens heel authentiek en betrouwbaar kunnen lijken, vanwege de waarheid waar ze op gebaseerd zijn. De waarheid mengen ze bewust door hun vervalsingen heen, want het is het kleine beetje waarheid dat de valse leerstellingen hun kracht en aantrekkingskracht verleent, niet de grote verpakking van leugens die over het flintertje waarheid ligt. Vele leringen van tegenwoordig zijn grove verfraaiingen of verdraaiingen van in beginsel juiste en voor deze periode relevante feiten. Hoeveel hoopvol gestemde zielen zullen er wel niet zwaar in verlegenheid worden gebracht – of zelfs diep teleurgesteld raken – als ze er uiteindelijk achter komen dat hun geliefde meester of verheven engelachtige bron niets meer is dan een weinig ontwikkeld overleden mens, of een nogal brutale en misdadige natuurgeest!

De hierboven geschetste situatie is een karakteristiek voorbeeld (maar nog lang niet het meest shockerende) van wat er zich tegenwoordig in de New-Agebeweging afspeelt, en het doet zich overal voor. Er zijn over de hele wereld grote, welvarende, stevig gefundeerde, veelbezochte en zelfs ‘prestigieuze’ spirituele organisaties die met misleidende invloeden geïnfecteerd zijn, vanwege communicatie met, en manipulaties door entiteiten met motieven die beslist op onwetendheid – of erger – zijn gebaseerd. Veel van deze entiteiten die op dit moment valse leringen verkondigen, zijn voor onbewuste mensen des te overtuigender doordat ze zelf inderdaad geloven wat ze vertellen, en het is dus heel goed mogelijk dat ze inderdaad de beste bedoelingen hebben. Maar toch, als ze hun leringen verkondigen, en ze in de veronder-stelling verkeren dat ze daarmee werkelijk het Goddelijk Plan dienen, dan zijn ze eigenlijk weinig meer dan menselijke marionetten van de meesters der misleiding die vanuit de verborgen werelden te werk gaan. Het is één van de favoriete en meest gebruikte trucs van de kwaadaardige intelligenties om zich als heilige boodschappers voor te doen, want ze weten maar al te goed hoe belangrijk het is om in de smaak te vallen bij de verlangens en de eigenwaan van de mensen. Deze duistere zielen zijn zeer vaardig in het verhullen van hun ware intenties met een façade van allerlei aantrekkelijke verlokkingen en op het gevoel werkende melodrama’s.

De duistere krachten kunnen via hun uitverkoren menselijke instrumenten in de fysieke wereld wonderbaarlijke genezingen bewerkstelligen en paranormale vermogens tentoonspreiden, en dat doen ze om het vertrouwen bij naïeve mensen op te wekken, want zo winnen ze hun trouw en aanhankelijkheid. Alleen, wat sommigen als wonderbaarlijk beschouwen, is eigenlijk niet meer dan een metafysische wet die maakt dat natuurkrachten voor dit doel gebruikt kunnen worden. Vertrouwen werkt als een geleider en versterker, en dat maakt deze dynamiek mogelijk. Net zoals elektriciteit – dat potentieel ook overal aanwezig is – alleen werkzaam wordt via een geleider, zo worden ‘bovennatuurlijke krachten’ alleen effectief via geloof of vertrouwen. Dit kan het geloof zijn in een menselijke leraar, of in de goddelijke intelligentie die immanent in de Schepping aanwezig is, maar het kan ook het geloof in een ideaal of in iemands eigen spirituele aard zijn. De geschiedenis bewijst dat blind vertrouwen bij lichtgelovige en behoeftige mensen makkelijk en vlug opgeroepen kan worden. De sluwe entiteiten zijn gezworen vijanden van waarheid en rechtschapenheid, en zij begrijpen maar al te goed hoe ze een op zelfzucht gebaseerd vertrouwen kunnen uitbuiten, want het werkt als een soort vacuüm dat alle omringende krachten naar zich toe trekt. Zij zenden deze mens – of zelfs hele groepen mensen die met hen verbonden zijn – allerlei etherische en astrale energieën die alleen maar imitaties zijn van de hogere krachten, en dat is dan waar in feite het vertrouwen in wordt gelegd.

Het is een feit dat spirituele en religieuze leiders voor het verkrijgen en behouden van hun machtige positie en charisma net zozeer afhankelijk zijn van het vertrouwen van hun aanhangers, als dat hun aanhangers afhankelijk zijn van de inspiratie die ze aanvankelijk misschien van hun leiders ontvangen. Als deze symbiose eenmaal bestaat, kan hij makkelijk verder uitgroeien, en dan zullen er nog meer aspiranten beïnvloed worden als zij zich aangetrokken voelen tot – of zelfs magnetisch aangetrokken worden naar – de psychisch geladen atmosfeer die in dergelijke groepen zo gebruikelijk is. De daaruit volgende toename van de kracht van de synergie zal direct in verhouding staan tot de emotionele investering van de groep, en ook met de wil en het manipulerende vermogen van de leider(s). Er wordt een groot geheel aan krachten opgewekt als mensen hun vertrouwen richten op een spirituele ‘meerdere’, en het is niet moeilijk om te zien hoe hem dit maakt tot een centrum van macht die ver voorbij zijn eigen persoon reikt. Daar komt nog bij dat deze krachten tegelijkertijd als een prachtige geleider werken voor de broeders van de duisternis, die zo onze wereld kunnen komen beïnvloeden. Zelfzuchtige spiritualiteit is imitatiespiritualiteit, en die verspreidt zich tegenwoordig als een epidemie over de hele wereld, zowel in de New-Agebeweging als in de traditionelere religieuze kringen.

Religieuze tussenpersonen en spirituele leiders bestaan tegenwoordig nog steeds, vooral omdat de mensen de universele wetten niet kennen. Zo lang die blindheid in de wereld blijft bestaan, zullen zwarte magiërs, valse spirituele leraren en pseudo-religies zich blijven verspreiden als antwoord op het verlangen van de mensen. Een snel groeiend aantal valse profeten en gewetenloze mystici krijgt overal ter wereld steeds meer invloed, en vanwege de overal heersende naïviteit en begeerte van de mensheid kunnen deze magiërs gebruik maken van occulte krachten. Zij doen dat echter niet voor het goed van iedereen, maar voor hun eigen zelfzuchtige bedoelingen, en daarmee leiden zij veel mensen steeds verder van de goddelijke Waarheid en een echte spirituele ervaring vandaan. Zij bieden een koud licht dat verbluffend echt kan lijken voor mensen die niet in hun hart kijken om de goddelijkheid ervan te verifiëren.

Zodra de gelegenheid zich voordoet, zullen onbelichaamde entiteiten doelbewust de goddelijke wet overtreden door de zielen van bepaalde mensen te verleiden of te dwingen hun lichaam te verlaten – meestal tijdelijk maar soms ook permanent. Als dat lukt dan zullen ze dat lichaam zelf in bezit nemen, want dan kunnen ze andere mensen makkelijker beïnvloeden. Zulke occulte bezetenheid begint nu een algemeen verschijnsel te worden in de wereld, en het wordt vergemakkelijkt door mensen die toegeven aan impulsieve passies zoals boosheid of lust, of die makkelijk toegeven aan eigenschappen van de lagere persoonlijkheid – zoals jaloezie, liegen, zelfmedelijden, depressie, haat of angst – of slechte gewoonten zoals het afkeuren van anderen, en dergelijke.

Ieder mens is zelf volledig verantwoordelijk voor alle omstandigheden in zijn eigen werkelijkheid, want deze omstandig-heden bestaan in de eerste plaats uit energieën in het auraveld die men zelf in het leven heeft geroepen met de eigen gedachten en emoties. In deze duistere periode, kort voor de dageraad van de Nieuwe Dag, ligt de sleutel tot veiligheid en succes in het hart. Negatieve en zelfzuchtige gedachten zijn vooral juist nu, in deze ‘testperiode’, erg riskant, want deze dragen de verschrikkelijke mogelijkheid in zich om entiteiten aan te trekken die zich ophouden tussen de hordes kwaadwillige geesten. Deze kwaadwilligen worden nu met geweld opgedreven naar het fysieke vlak door de Krachten der Gerechtigheid, want deze laatsten zijn aan de winnende hand in de strijd aan de andere kant van de sluier tussen de werelden, en daardoor zijn de duistere en naargeestige schimmen nu in hun razernij wanhopig op zoek naar een onmogelijke ontsnapping aan het verblindende licht van Gerechtigheid door te vluchten in de fysieke lichamen van mensen. Het is een feit dat er tegenwoordig veel meer twijfelachtige ‘walk-ins’ op Aarde rondlopen dan dat er werkelijk heilige zielen zijn die zo de Aarde bezoeken. Hierbij moet worden gezegd dat iedere zuivere en wijze ziel wel tegen duizend kwaadwillige zielen opweegt, en veel van de zuivere zielen nemen nu hun positie in voor de komende afsluitende confrontatie die zich uiteindelijk ook in de fysieke wereld zal manifesteren.

Afgezien van de bovengenoemde ernstige gevaren van lagere paranormale vermogens, willen we er ook op wijzen dat er mensen zijn die dergelijke vermogens gebruiken, maar die geen gedegen kennis van de werking van het occulte hebben, en ook geen goede reputatie en zuivere motieven. We kunnen en mogen er niet op vertrouwen dat deze mensen de waarheid van alle tijden nauwkeurig overbrengen. We moeten mensen die zich uitroepen tot spirituele leraren altijd gedegen uittesten op hun morele instelling, de diepte van hun esoterische kennis, en hun ervaring met werkelijk heilige dienstbaarheid. En dat moeten we doen voordat we hun ook maar de minste loyaliteit verlenen of zelfs maar hun aanpak overwegen. Valse spirituele leraren verspreiden tegenwoordig allerlei intrigerende informatie waarmee ze de mensen juist van de eenvoudige, onveranderlijke en spiritueel juiste boodschap van liefde en dienstbaarheid af willen leiden. De Heilige Waarheid is eenvoudig – dat was hij altijd al, en dat zal hij ook altijd blijven. Als iets ingewikkeld is, duidt dat vaak op gevaar. De bekende Chinese verwensing “Moge je in interessante tijden leven!” mogen we tegenwoordig als een waarschuwing opvatten.

De wezens die in de gelederen der duisternis te werk gaan, volgen altijd de weg van de minste weerstand. De duivel is een heel luie kerel! Hij is altijd op zijn voordeel gericht, dus hij zal alles doen dat kan bijdragen aan zijn verraderlijke plan, vooropgesteld dat het zo min mogelijk zorgen en moeite oplevert. En daarom maakt hij vandaag de dag met speels gemak misbruik van de onwetendheid van de mens, door handig in te spelen op de glamour en overdrijving die in de New-Agebeweging hoogtij vieren. Zo strikt hij zoveel mogelijk hoopvolle mensen als hij maar kan. Tegelijk gebruikt hij diezelfde glamour om met heel weinig moeite heel veel weldenkende mensen af te leiden van de werkelijk feiten. Sceptici veroordelen de uitgangspunten van de New Age nogal haastig, en dat doen ze maar al te graag. Men noemt het dan een ‘massahypnose’, of een ‘algemene gekte’. Dat komt doordat ze alleen naar de onzinnige kant ervan gekeken hebben, wat verreweg het grootste stuk is, en dat inderdaad verzadigd is met ontzettend veel flauwekul, opwinding en lichtgelovige obsessies.

De aanhoudende hype en glamour in het New-Agedenken van tegenwoordig heeft veel zelfgenoegzaamheid, enthousiasme en eigenwaan tot gevolg gehad, en dat was ook precies de bedoeling van de duistere krachten. Het zijn gretige, naïeve en in wezen zelfzuchtige mensen die de laatste twintig, dertig jaar zonder nadenken een vloed aan sterk verstoorde en verdraaide informatie over de huidige periode rondbazuinen. Dat heeft de essentiële waarheid der tijden, die de ware betekenis van de geboorte van het Aquariustijdperk duidelijk maakt, verschrikkelijk veel geweld aangedaan, en daarom is zij ook door velen verkeerd begrepen. Dit heeft ook vele voordelen voor de mensheid, gunstige mogelijkheden die in lijn waren met het Goddelijk Plan voor de Aarde, teniet gedaan. Door overdrijving, door passie gebaseerd op misinformatie, en door onnadenkend enthousiasme dat zijn wortels heeft in misleiding, is de belangrijke en uiterst relevante informatie over de wereldtransformatie tot een afgezaagd praatje gereduceerd. Het komt velen nu voor als oude koek en een onwaarschijnlijk verhaal. Clichématige praatjes en ‘spirituele marketing’ hebben talloze mensen de lust ontnomen om het belang en de grootsheid te herkennen van wat er vandaag de dag aan het gebeuren is – en er respons op te geven. Het handelsmerk van de duivel is nog altijd hetzelfde, we moeten alleen soms wat beter kijken. De overvloed aan valse informatie en uiterlijk vertoon waar de New-Agebeweging van overloopt, heeft veel schade aangericht en tijd verknoeid, en om dat recht te zetten is er vandaag de dag grote behoefte aan oprecht en intelligent zoeken, aan juist inzicht en aan een praktische visie, en actieve dienstbaarheid.

We hebben de spirituele supermarkt meer dan tien jaar lang grondig doorzocht, zonder enig compromis, fulltime, en over vier continenten, en wat we in die zoektocht hebben gezien is dat op het moment dat we dit schrijven (1995) meer dan 95% van de spirituele leraren, leiders en groepen (al of niet bewust) nep en oplichterij is. Voor het overgrote deel van de New-Agebeweging geldt dat het in het beste geval een nogal dubieuze voorstelling van zaken geeft over de waarheid over deze periode, en in het ergste geval is het ronduit sinister.

Het is erg belangrijk om te weten dat één fundamentele waarheid vaak gebruikt wordt als basis voor een hele serie misleidende informatie – dat is iets dat nu, aan de vooravond van de geboorte van de Nieuwe Wereld, overal gebeurt. Toch zal de serieuze zoeker altijd de eerlijke en werkelijk spirituele impuls voelen om desnoods diep in een hele berg leugens te duiken om een klein beetje waarheid te vinden. Als hij diep genoeg in die enorme hoop onwaarheden gegraven heeft, en er iets waars in gevonden heeft, dan zet hij die er stralend bovenop, en dan zal de hele berg leugens onder het gewicht van die ene waarheid bezwijken. Het kwaad is conservatief van aard, en het heeft er ronduit een hekel aan om door de waarheid verstoord te worden.

Gelukkig kan het kwaad, samen met alle leugens, zelfzucht en andere egocentrische neigingen die erbij horen, makkelijk genoeg worden herkend door mensen met inzicht. Maar voor mensen die nog niet beschikken over zulk onderscheidings-vermogen, voldoende esoterische kennis en een betrouwbare intuïtie, zal pseudo-spiritualiteit nogal moeilijk te herkennen zijn. Toch kan egotisme (wat in een bepaald opzicht eigenlijk synoniem is aan het kwaad, want het is het afscheidende aspect in de Schepping) makkelijk herkend worden aan zijn neiging om aan te vallen of te verdedigen om zijn eigen belangen te behartigen. Als we goed kijken naar de aard en de resultaten van een willekeurige spirituele groep, dan zullen we meestal wel kunnen zien waar we mee te maken hebben. We kunnen hierbij wel een algemene regel stellen: Als groepen die mensen opleiden of leerstellingen aanbieden, nalaten om onzelfzuchtige en duidelijk spirituele dienstbaarheid te benadrukken; of als er dingen beloofd worden die alleen een verrijking betekenen voor het persoonlijke zelf; of als er mensen sowieso verleidelijke voordelen worden geboden, PAS DAN HEEL GOED OP! Het Ware spirituele Pad kan alleen gezocht worden voor het Pad zelf, en niet met aandacht voor de voeten die het misschien betreden. Oprechte zoekers moeten vooral goed innerlijk luisteren, in plaats van naar de mening van anderen. Ze zouden altijd op zichzelf moeten vertrouwen en trouw zijn aan zichzelf, en ze moeten nooit vergeten dat verlangens altijd verblinden.

Zoals we al eerder in dit boek hebben gezegd, zijn er toch wel degelijk kostbare schatten aan informatie te vinden in de overvloed aan New-Ageparafernalia waar het Westen nu van overloopt. De waarheid is als een dunne gouden draad subtiel verweven in alle verlokkingen en verleidingen die zo veel ongewenst stof leggen op de oppervlakte van de ware en relevante feiten over deze tijd. Alle oprechte en vermetele aspiranten die in deze bijzondere tijd naar ware kennis en inzicht zoeken, willen we vooral sterk aanmoedigen om daarin te blijven volharden, en vooral met onderscheidingsvermogen, maar zonder overdreven gretigheid. Er zijn belangrijke lessen te leren in iedere ervaring, en vaak leren we meer via de kwade en misleidende dingen van ons persoonlijke leven, dan wanneer de waarheid ons als het ware op een zilveren blaadje aangereikt werd, want dan zouden we er wel eens onvoldoende oog voor kunnen hebben. Soms moeten we ons diep in het hol van de leeuw wagen om belangrijke schatten te veroveren, maar als we de aard van het kwaad goed genoeg begrijpen, en als onze motieven zuiver blijven, dan kan de duivel en al zijn aanhang oog in oog komen te staan met onwankelbaar vertrouwen. Zo worden de vastberaden pioniers bevestigd in hun weten dat zij zullen overwinnen, en dan zullen ze de gouden draad der Waarheid vinden en hem wijs gebruiken om veilig de weg te volgen tussen alle moderne listige bedenksels door, net zolang totdat ze het oog van de New-Agecycloon hebben bereikt. En daar zullen ze Zien en Weten.

De wijd en zijd optredende groei en verspreiding van onwaarheden en duisternis is een normaal verschijnsel aan het eind van een cyclus. Het moet wel voorafgaan aan de komst van een nieuw licht in de wereld. Dit is om verschillende redenen het geval, en één belangrijke en nuttige kant van dit ‘oprijzen van het kwaad’ is dat het de nodige uitdagingen en beproevingen biedt, zodat er individuele keuzes gemaakt kunnen worden. Ieder mens krijgt zo de gelegenheid zijn eigen spirituele groei te versnellen en zich zo in de richting van een veel lichtere omgeving te begeven. Mensen die – misschien onbewust – kiezen om verstrikt te raken in de veelheid aan verleidingen van de overgangsperiode die leidt tot aan de Oogsttijd, sluiten zichzelf daarmee automatisch buiten door de ‘verleiding van het kwaad’ niet te herkennen en te overwinnen. Deze mensen zullen de Nieuwe Wereld dus niet kunnen binnengaan. Op de keper beschouwd kunnen we de sinistere kant van de New-Agebeweging daarom zien als een belangrijke factor in een onvermijdelijk selectieproces dat alleen de zuivere, waakzame en waardige zielen door de Poort van Initiatie naar binnen laat gaan, en dat alleen deze zielen zal laten oprijzen in de schitterende pracht van de Nieuwe Wereld.

Thenewcall/ De Nieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

Terug