De Roep tot Actie

18-11-2013 00:00

 

Er is een oude fabel die gaat over een oude moederhen op een boerderij...

Moeder Hen wilde een taart bakken voor alle dieren van de boerderij, en omdat ze een slimme hen was met een goed gevoel voor rechtvaardigheid, besloot ze om de hulp van anderen in te roepen voor de voorbereidingen.

Eerst vroeg ze Ermitrude de koe of die wilde helpen, maar Ermitrude antwoordde ietwat geïrriteerd: “Boe! Kun je niet zien dat ik net lekker groen gras met allemaal madeliefjes aan het smakken ben? Ik kan onmogelijk deze prachtige gelegenheid tot dineren voorbij laten gaan, alleen maar om jou een taart te helpen bakken.”

Moeder Hen was echter niet van haar stuk gebracht, en spoedig daarna zag ze Ferdinand de vos, die haar slinks vanachter een boom stond te begluren. Ze bedacht dat voorzichtigheid wel eens de betere kant van dapperheid kon zijn, en dus groette ze hem hoffelijk, maar waakzaam, en stelde ze hem haar zeer bescheiden vraag.

Ferdinand antwoordde nogal nadenkend en koeltjes. “Hmm,” zei hij, “als ik jou help met het bakken van die taart, dan heb ik zelf veel minder tijd om voor mijn vrouw en kinderen te jagen. Dat is natuurlijk een zware verantwoor-delijkheid, en die vereist veel vooruit plannen, overpeinzen en nadenken. Nee, ik heb al mijn tijd wel nodig, Moeder Hen, en ik wil geen tijd verliezen met zulke onbelangrijke dingen. Maar er is wel iets anders waar ik het met je over zou willen hebben..!”

Na haar nogal beangstigende ontmoeting met Ferdinand de vos ging Moeder Hen ietwat ongerust en haastig verder, en daar kwam ze Derk al tegen, de waakhond van de boerderij. Hij lag zich te koesteren in de zon. “Hallo Derk!” tokte ze, “wil jij me helpen met het bakken van een taart? Dan hebben we allemaal wat lekkers bij het diner, vanavond.”

Het lukte Derk nog net om sloom een ooglid op te trekken, en hij gromde daarbij wat afkeurend, omdat hij gestoord werd, en toen ging hij verder met zonnebaden door een aangenamere houding aan te nemen, en zo vervolgde hij zijn rustige plicht...

De fabel gaat zo nog een heel eind verder – zoals meestal bij fabels – met Moeder Hen die de hele boerderij rondgaat met haar bescheiden verzoek om hulp bij het bakken van haar taart. Ze ontmoet daarbij echter niets dan soortgelijke smoesjes en weinig behulpzame antwoorden van Selena de zeug, Herbert het paard, en inderdaad alle andere boerderij-dieren waar ze beleefd op af stapte. Zelfs de bewoners van haar eigen kippenren leken veel meer geïnteresseerd in het oppikken van maïs dan in het bakken van een taart.

Nu was Moeder Hen beslist geen vogel die gauw wrok koesterde, maar ze kreeg wel de indruk dat ze de dieren eens een belangrijk lesje moest leren. Dus ze nam in triomf de vers gebakken geurige taart en liep de hele boerderij rond. Ze riep luidkeels wat ze gedaan had, en vroeg iedereen: “Wie wil me helpen met het opeten van deze heerlijke taart, die ik helemaal alleen gebakken heb?”

Toen waren ALLE dieren ineens zeer behulpzaam, en kondigden ze met groot enthousiasme aan dat ze Moeder Hen met deze geweldige opgave graag wilden helpen. Maar met een korte fladder van haar vleugel, een afwijzende draai van haar staartveren, en een bestudeerde air van verontwaar-diging krabde ze wat in de grond onder haar voeten, en zei ze langs haar neus weg: “Ik heb jullie allemaal al eerder geroepen, maar niemand kwam. En dus, omdat niemand van jullie me heeft willen helpen om deze heerlijke taart te bakken, zal ook niemand van jullie me helpen hem op te eten!”

Moeder Hen ging zodoende een prachtige avond tegemoet, want ze had samen met al haar kuikens nog een groot feest te vieren.

                                                                

Er zijn vele goddelijke Afgezanten die vandaag de dag assistentie verlenen bij de transformatie van de wereld, en nu laten zij hun zoeklichten over de hele planeet rondschijnen. Zij zoeken naar mensen die laten zien dat ze een spiritueel potentieel hebben en die een werkelijke liefde in hun hart koesteren voor de mensheid, voor waarheid, en voor rechtvaardigheid. Hun Roep weerklinkt wereldwijd aan de innerlijke kant van het leven om al die mensen op te wekken, die iets herkennen van het Goddelijk Plan voor de mensheid. Deze Roep spoort iedereen aan die er klaar voor is om tot actie over te gaan, om gezamenlijk de geweldige huidige kansen en mogelijkheden te verwerkelijken, en om deze openlijk te delen voor het goed van iedereen.

Spirituele dienaren hebben in de afgelopen decennia steeds met meer nadruk hun allerbelangrijkste boodschap uitgedragen. Sinds nog niet zo lang geleden zijn er vanuit de onzichtbare werelden talloze gechannelde boodschappen aan de mensheid doorgegeven – soms zelfs volledige boekdelen. Bovendien zijn er speciaal aangewezen leden van zowel de spirituele Hiërarchie van de Aarde, als van andere planeten en dimensies, die onder ons mensen incarneren en zeer specifieke opdrachten in de fysieke wereld uit te voeren hebben. Dit maakt wel duidelijk dat we in een periode leven waarin de zaken echt tot een climax zullen komen – een periode die wel moet oproepen tot volledige samenwerking en onzelfzuchtige toewijding aan de mensheid.

Desondanks zijn er erg veel mensen die slechts wat vrij-blijvend rondneuzen in informatie zoals deze, en die dan later zelfgenoegzaam tegen zichzelf en anderen zeggen dat ze al weten dat er een wereldwijde verandering aan staat te komen. Dan tonen ze zich zelfvoldaan, en stellen ze zich misschien wel op als een deskundige op dit gebied. Maar toch brengen ze in de regel geen enkele verandering in hun leven aan – een leven dat misschien juist wel erg zelfzuchtig is, en dus zeer bedenkelijk. Voor de toeschouwer die weet wat er gaande is, is een dergelijke reactie misschien geen verrassing, maar wel een bron van zorg, want hij begrijpt dat iedereen die bij de Oogsttijd wil slagen, zich in de periode die daaraan voorafgaat volledig nederig, open, onzelfzuchtig, meevoelend en meegaand op zal moeten stellen.

Er zijn mensen die mijn woorden horen, maar die ze niet begrijpen. Dan kaapt het vleselijke zelf het zaad weg en zal er geen enkel teken van het geestelijke leven verschijnen. Anderen horen de woorden van het leven, en zij ontvangen ze allemaal met een vurig enthousiasme. Zij lijken de waarheid en de belofte goed te begrijpen, maar als er moeilijkheden komen, raken ze ontmoedigd, en dan is er geen diepgang meer in hun gedachten. Dan verdorren hun goede bedoelingen en sterven ze een vroege dood. Dit zijn de zaden die op harde, stenige grond vielen. Nog weer anderen horen de woorden van de waarheid en lijken hun waarde te herkennen, maar hun liefde voor genoegen, reputatie, rijkdom en roem vult de hele akker. Deze zaden worden niet goed verzorgd en gaan daardoor verloren. Maar er zijn er ook die de woorden van waarheid horen en ze goed begrijpen. Bij hen zinken deze woorden diep in hun ziel. Zij leven het heilige leven, en daarmee is de hele wereld gezegend. – Jezus

Alleen dingen die we zelf werkelijk kennen, kunnen tot een innerlijk vermogen leiden. Leerstellingen, hoe wijs en waar ze ook zijn, zullen altijd slechts mentale concepten blijven, zolang ze niet via directe ervaring deel van onszelf zijn geworden. Er is een enorm verschil tussen het intellectueel aanvaarden en begrijpen van een waarheid, en het werkelijk in het leven toepassen van die waarheid – net zoals er een groot verschil is tussen gewoon religieus zijn, en werkelijk spiritueel. Als iemand gelooft dat hij het al weet, dan is zijn beker dus al gevuld en kan hij niets nieuws leren. Tegenwoordig is er juist erg veel nieuws dat buitengewoon de moeite waard is om een luisterend en bescheiden oor aan te lenen. Overtuigingen zijn vaak grotere vijanden van de waarheid dan leugens. Het ego wil altijd graag geloven dat hij het al het beste weet, en dat hij niets hoeft te veranderen en niets speciaals hoeft te doen. Bovendien zal hij maar al te graag vrij uiting geven aan zijn opvattingen, maar vanwege de onjuistheid ervan verspreidt hij dan slechts onwaarheid en sticht hij verwarring. De snel naderende planetaire deadline vereist dat een dergelijke houding, die uit onwetendheid voortkomt, eerst getransformeerd wordt, voordat men de nieuwe Wereld daadwerkelijk binnen kan gaan.

De houding van de gemiddelde en duidelijk nogal slecht geïnformeerde New-Ager toont het typerende beeld van de zelfingenomen mens die in de overtuiging verkeert dat er niets bijzonders gedaan hoeft te worden, en dat iedereen te zijner tijd genade zal ontvangen, dus zonder dat daar enige moeite voor gedaan hoeft te worden. Dit is absoluut onjuist. Op Aarde is elk ontwikkelingsproces – dus ook spirituele groei – onderworpen aan de Wet van de Vrije Wil. Als we ons door onze omgeving laten vormen, dan zullen we gewoonlijk ook min of meer het product van die omgeving worden. Als we niet bewust een poging doen om boven de geldende normen uit te stijgen, dan zullen we onvermijdelijk geprogrammeerd worden door de kleingeestige uitgangspunten van onze sociale omgeving. Zulke pogingen kunnen we nu bij vele jonge mensen waarnemen, want bij deze mensen probeert de ziel de zich ontwikkelende persoonlijkheid te motiveren om iets hogers na te streven dan de extreme spirituele luiheid van het massabewustzijn. Deze natuurlijke impulsen om de middelmatig-heid van de moderne maatschappij te overstijgen, worden veelal als ‘normaal gedrag van een opstandige tiener’ gezien, en dus wordt er meestal ook zo mee omgegaan. Dit betekent dat ‘zijn meerderen’ dit gedrag onderdrukken of veroordelen, en dat leidt er meestal uiteindelijk toe dat hij zich conformeert en dat hij spiritueel gezien een kleurloos en onbetekenend leven gaat leiden. Echter, als wij op dit belangrijke kruispunt in de ontwikkeling van de mensheid inert blijven en geen duidelijke keuzes maken – dus als we het nalaten om uit vrije wil actie te ondernemen en het daarmee toestaan dat onze wil blijft slapen –, dan zal de Wet van Evenwicht op zijn best neutraal voor ons uitpakken, en dan zal er spiritueel gezien niets positiefs op ons pad komen. Als we bovendien zien hoe zelfzucht en negativiteit in de wereld heersen, en als we bedenken hoe besmettelijk deze dingen zijn, dan is het inderdaad veel waarschijnlijker dat juist het tegenovergestelde zal gebeuren. De nuchtere mens zou er misschien goed aan doen om zich eens voor te stellen hoe het bij de Grote Overgang zal voelen als er een enorme stortvloed aan hoogfrequente energieën binnenkomt, want die stroomt dan door de onvoorbereide persoonlijkheid heen die nog vol zit met allerlei psychologische en emotionele onzuiverheden. Dit is het duistere scenario dat nu aan de horizon der mensheid opdoemt, en het is dichterbij dan de meesten van ons willen geloven.

 Als we niet gaan beseffen wat de dringende zaken zijn die heden ten dage onze aandacht verdienen, en hoe we op grond daarvan de juiste actie kunnen ondernemen, dan zullen we via de natuurwetten met nog veel ernstigere maatregelen te maken krijgen. Als we niet op tijd de juiste reactie laten zien op de steeds intenser wordende aanwijzingen in onze levens, dan moeten we niet raar staan te kijken als er uiteindelijk sloophamers aan te pas komen! Slechts één ernstig onjuiste keus kan in deze tijd van versnelling en crisis genoeg karmische gevolgen opleveren om de deur van de grote gelegenheid voorgoed te sluiten. Bovendien kan één dag van zelfzucht betekenen dat men vele dagen moet doorbrengen met het inlossen van het opgedane karma, vooral tijdens de steeds korter wordende periode tot aan de Dag des Oordeels.

Iedere ziel is in talloze incarnaties meer dan genoeg gewaarschuwd: “Bereidt u voor, oh bereidt u voor! Het Koninkrijk komt er aan!” Toch kiest de mens in de regel liever pijn dan liefde als leraar. Misschien zijn er velen die de waarheid over deze periode niet willen geloven voordat hun bekende en comfortabele, maar inmiddels verouderde werkelijkheid overal om hen heen ineen begint te storten. Voor het merendeel zal de mensheid gedwongen worden om tijdens de komende heftige periode harde, maar noodzakelijke lessen te leren. De mensen echter, die wel kunnen zien en begrijpen wat er gaande is, zullen hun tijd zinnig en met onderscheidings-vermogen gebruiken, want zij wachten op de Oogsttijd, omdat ze weten dat hij ongetwijfeld komen gaat. De jaren die er nu aan staan te komen, zullen er vanuit een wereldlijk perspectief verschrikkelijk en verwoestend uitzien, maar in de ogen van een ziel die zich op het goddelijke heeft afgestemd, zullen ze gezien worden als zwanger van de kracht der gerechtigheid en rechtvaardigheid. Omdat er zo’n grote behoefte aan reiniging van de hele planeet is, zal er een enorme vloedgolf aan goddelijk Licht binnenvallen die iedereen die zich onvoldoende heeft voorbereid, zal overspoelen en verpletteren. De mensen die er wel klaar voor zijn, zullen juist worden vervuld van een ongekende vreugde, omdat zij zich verheugen in de onthulling van de onverbloemde Waarheid. Daarom ligt er alleen gevaar, spijt, angst en bedreiging in het verschiet voor mensen die het kwaad van zelfzucht in zich dragen, want zij zullen ongetwijfeld hun spiegels tegenkomen.

Voor alle zielen die al of niet geïncarneerd zijn, dus voor alle zielen die in deze fysieke wereld of in de subtiele werelden leven, geldt dat zij allemaal verantwoording hebben af te leggen voor de disharmonie en onrechtvaardigheid die ze in deze of voorgaande incarnaties op Aarde hebben veroorzaakt. En ze zullen daar ook allemaal op aangesproken worden – niet zozeer door een menselijk oordeel, maar door de sterke en rechtvaardige arm van de wet van karma. Het is van het grootste belang dat we goed begrijpen dat we nooit tegen het kwaad moeten vechten, want zulk geweld vergroot alleen maar ons eigen probleem. Alle rebellerende gedachten schaden juist degene die ze koestert, en ze ondermijnen daarmee zijn vermogen om ongelijkheid met rechtvaardigheid te overwinnen. Alle agressieve reacties moeten worden gestaakt, want in zulke reacties kan men in geen enkele situatie ooit de waarheid zien. De agressor is dan dus blind voor de realiteit. Laten de wijze mensen zich in deze “testperiode” onpartijdig opstellen, en daarmee een voorbeeld zijn voor iedereen, als zij getuige zijn van de ontwikkelingen naar de Bestemming der Tijden. Nu we met de informatie over deze tijden voor een reddingsvlot hebben gezorgd, wensen we dat iedereen tijdens de komende vloedgolf van wereldwijde reiniging blijft drijven, en dat iedereen meedoet aan het cultiveren van geweldloosheid, onschuld en goodwill voor de voltallige mensenfamilie.

 

Op dit moment bevinden we ons nog in de wachttijd die aan de Grote Overgang voorafgaat. Deze periode biedt ieder mens met potentie voor de Oogst een uitstekende kans om zich voor te bereiden door te zoeken, en te leren, en zich daardoor spiritueel vlot te ontwikkelen. Nu is snelle spirituele groei mogelijk vanwege de Aquariusenergieën die op dit moment de planeet overspoelen, en ook vanwege de ongekende assistentie die goddelijke Agenten verlenen aan ieder die oprecht vraagt en die een houding laat zien van onzelfzuchtige dienstbaarheid. Maar zodra de wachttijd voorbij is en de planetaire deadline bereikt wordt, dan zullen de gebeurtenissen elkaar heel snel opvolgen. Dan zullen de mensen die zich onvoldoende hebben voorbereid, in alle verwarring en helse omstandigheden geen kans meer zien om na te denken over wat ze allemaal nagelaten hebben toen het nog kon. Dat zal dan niet meer rechtgezet kunnen worden.

Nu is het tijd om ons voor te bereiden, en dat moeten we verstandig aanpakken. Dit houdt veel meer in dan het lezen van een paar New-Ageboeken en zelfgenoegzaam wegdromen in het idee dat alles ons vanzelf wel in de schoot geworpen zal worden, en dat we alleen maar hoeven te wachten en te bidden! Iedere engel die zich betrokken voelt en die helpen wil met de grootste stap die de mens op Aarde ooit genomen heeft, laat het allerbelangrijkste advies van tegenwoordig luid schallen in alle oren die het horen kunnen: “Mensen, jullie zijn altijd zo bezig met wat je allemaal krijgen kan; zorg dan nu dat je inzicht krijgt in wat er gebeurt en wat er nodig is.”

De nieuwe roep tot het bevrijden van de wereld weerklinkt, en veel mensen beginnen er op allerlei manieren gehoor aan te geven. Motieven zijn vaak gemengd, en dat betekent dat reacties ook vaak geïnspireerd zijn op een verlangen naar persoonlijke verbetering, erkenning, of een andere vorm van gewin. In deze tijd verstoren zulke reacties de roep tot actie echter in hoge mate, en zij vervullen daarmee de voorspelling uit het Nieuwe Testament dat de waarheid aan het einde der tijden ernstig verdraaid zal worden – met name de waarheid over het verspreiden van het Christusbewustzijn, wat de bekroning van de Grote Overgang zal betekenen.

Alle mensen die kunnen zien en begrijpen wat er gaande is, dragen nu de verantwoordelijkheid om initiatief te nemen om anderen te bereiken met deze belangrijke en op dit moment zeer relevante informatie. Toegewijde hulp van de hele mensheid is een voorwaarde als we de komende natuurrampen een beetje willen temperen. De spirituele Ouderen van de Aarde nodigen de mensheid uit om uit de wildernis van haar grote luiheid tevoorschijn te komen en de wereld te komen helpen, omdat zij haar genezing zo hard nodig heeft. Het is onze beschikbare tijd waar de grote spirituele Hiërarchieën ons vandaag om vragen, en het is onze praktische inzet en kundigheid die nodig zijn om de mensen te helpen die geholpen kunnen worden. Het is onze barmhartigheid en liefde die beide zo hard nodig zijn, want er is niet alleen grote behoefte aan balsem voor de wonden van de mensen, maar vooral ook aan goede begeleiding en juiste informatie over wat er nu, spiritueel gezien, gebeurt. Het is onze dienstbaarheid die verlangd wordt in de steeds intenser wordende situatie in de wereld, want daarmee kunnen we al die mensen bereiken die bij willen dragen aan wat moet en zal geschieden. Het is onze onzelfzuchtige meditatie, onze inspiratie, onze innerlijke en uiterlijke toewijding, en onze invocatie die het kanaal zullen vormen waardoor de Nieuwe Geest deze wereld kan binnenkomen. In de nabije toekomst zal er heel veel pijn en lijden kunnen worden voorkomen als we een juist inzicht hebben in de huidige omstandigheden en als we dat intelligent in het dagelijks leven toepassen.

Op dit moment hebben we de kans, maar dat zal niet altijd zo blijven. Deze huidige gelegenheid is ongekend en vol genade, maar niet eeuwigdurend, en het zal vele duizenden jaren duren voordat alle afgewezen zielen weer een soortgelijke kans krijgen. De doelen van het Goddelijk Plan voor het beëindigen van dit Vissentijdperk zullen binnenkort bereikt worden. Dan zal de planetaire klok het laatste uur slaan, en daarmee het einde van deze cyclus aankondigen. Alle mensen die er klaar voor zijn om de hogere frequenties te ontvangen, zullen op dat moment opstaan en verdergaan. Zij kennen dan de victorie der tijden. De Aarde zal dan overgaan tot een prachtig glorieuze staat waarin ze zich veel mooier en weidser uit kan drukken.

De goddelozen en verdorvenen der Aarde zullen treuren als zij de zoon van God in kracht en macht neer zien dalen uit de wolken van de hemel. Let op, jullie, oh let toch op, want jullie zullen niet weten op welke dag of welk uur de zoon van God zal komen. Zorg dat je hart niet vol is van sensuele zaken, noch van de zorgen van het leven, want dan zal je onvoorbereid zijn als die dag komt. Let goed op tijdens ieder seizoen van het jaar, en bid dat je de Heer mag ontmoeten in vreugde en niet in treurnis. – Jezus

Het Goddelijk Plan voor de Aarde kan onmogelijk falen, want het is volkomen in harmonie met het Grote Plan van Evolutie dat ontworpen is door de Universele Architect. Daarom moet en zal het slagen. Het nieuwe tijdperk zal een nieuwe beschaving en cultuur met zich meebrengen, en ook een nieuwe spiritualiteit die totaal anders is dan alles wat we tot op heden hebben gekend. Nu opent zich de poort van de grote gelegenheid die tot de stralende schoonheid van de Nieuwe Wereld leidt, en alle mensen die voor deze poort hun rechtmatige plaats in willen nemen, moeten zorgen dat ze bewust zijn, en toegewijd, en bezig met iets zinnigs, want dan zullen ze goed voorbereid zijn.

De onzichtbare Dienaren van de mensheid hebben aan de innerlijke kant van het leven allerlei gelegenheden geboden, en nu wachten ze op de actieve en positieve reacties van de mensen op hun Roep. Ze wachten in liefde, geduld en enthousiasme, en ze letten altijd op. Ze zijn steeds bereid om alle oprechte pogingen om het Goddelijk Plan te helpen ontvouwen, te steunen. Ze zullen ook alles steunen wat gedaan wordt om de nieuwe energieën op Aarde te helpen verankeren, want ook dat draagt bij aan het voorbereiden van de komende geboorte van de Nieuwe Wereld. Deze Grote Wezens hebben zich als het ware boven de Aarde begeven, en zij staan nu klaar om liefde, wijsheid, licht en genezende kracht naar binnen te laten stromen voor het goed van de hele mensheid. Of de mensheid dat ontvangen kan, is afhankelijk van een oprechte en onzelfzuchtige houding, en van het spontaan, positief en altruïstisch handelen door iedereen die er klaar voor is, en voldoende bewust.

                              

JIJ WORDT NU TOT ACTIE GEROEPEN!

 

Er is een uiterst toepasselijk en bekend gezegde dat “er vele geroepenen zijn, maar weinig uitverkorenen”. Dit komt doordat er wereldwijd heel weinig mensen zijn die de ernst en de mogelijkheden van deze tijd op waarde kunnen schatten. De meeste mensen horen de roep wel op een bepaald niveau – net al jij nu –, maar zij horen niet bij de uitverkorenen, simpelweg omdat ze nalaten om positief gehoor te geven aan die roep. Daarmee sluiten ze zichzelf van de beloofde luister uit.

Zodra de schijnzekerheden waar men zich gewoonlijk aan vast houdt overal ter wereld ineen beginnen te storten, zal men noch de gelegenheid, noch de rust hebben om de lessen – en de principes die erin verweven zitten – te leren en op tijd in het leven te integreren.

Nu heb je de kans om uit eigen vrije wil een verstandige en uiterst belangrijke beslissing te nemen, want straks zullen de omstandigheden die keus onmogelijk maken.

Nu is het perfecte moment om zonder enig compromis het pad van begrip te kiezen, om je op die manier voor te bereiden op dat wat er komen gaat.

Je eigen directe keuzes zullen de bestemming van je ziel – en die van de wereld – bepalen. Bedenk dat alles met elkaar verbonden is, en dat niemand gemist kan worden; iedereen heeft een rol te spelen. Op de grote reis naar de Nieuwe Wereld zijn er geen passagiers; iedereen is bemanning!

De Nieuwe Roep legt zeer sterk de nadruk op het uitnodigen tot juiste actie. De boodschap is: zoek, zorg dat je begrijpt wat er gebeurt, verenig je in groepen, zuiver jezelf, bereid je gezamenlijk voor, en geef jezelf volledig, zonder enig compromis, aan één of andere vorm van dienstbaarheid aan de wereld.

Op dit moment heb je de kaart in handen die de weg naar spiritueel succes laat zien, maar onthoud dat de kaart niet de weg zelf is.

Thenewcall/ the Fellowship 

 

                                        

 

 

 

Terug