De Roep om Dienstbaarheid

17-01-2014 00:00

 

De tijd is gekomen voor een volledig ontwaken. Jij die ervoor koos om vanuit de duisternis omhoog te blikken naar het licht, jij bent gezegend om de komst van de nieuwe dag op Aarde te aanschouwen. Omdat je hart ernaar verlangde om vrede te zien daar waar oorlog heerste, om vertroosting te verlenen daar waar wreedheid domineerde en om liefde te kennen daar waar angst het hart bevroor, heb je het voorrecht gekregen om de voorbodes te zijn voor werkelijke heling op Aarde.

De Schepper heeft jouw handen gekozen om de eenzamen te bereiken, jouw ogen om de onschuld in de schuldigen te zien en jouw lippen om woorden van troost te uiten voor hen die gewond zijn. Er hoeft geen pijn meer te zijn! Jullie hebben al te lang gedoold in duistere dromen; nu is het tijd om in het licht te stappen en te staan voor dat wat waar is. Angst moet nu verdwijnen, voor altijd en jullie hebben de macht om dit te laten gebeuren.

Alleen jij kan jezelf terugvinden. Al je antwoorden zitten binnenin. Je moet nu de lessen uitdragen die je zelf geleerd hebt. Jouw inzicht is niet alleen voor jou bestemd maar om een bedroefde en vermoeide wereld verder te leiden naar een rustige plek in een nieuw bewustzijn.

Ga voort en wees een boodschapper van de hoop. Wijs de weg in heling door voorop te lopen met alles wat je hebt. Jouw broeders en zusters zullen je volgen en wanneer je de poort der beperkingen achter je hebt gelaten, word je verenigd en herenigd met allen die verloren dreigden te raken. De Schepper verliest niemand. Kies het pad van vergeving en je zult tranen van vreugde huilen door al het goede wat je aan zult treffen in anderen.

Ga voort en leef het leven van een wezen van licht dat je van oorsprong bent. Je bent belangrijk, je bent nodig en je bent het waard. Sla nooit meer die mantel van angst om je heen om het licht voor je gezicht af te wenden. Je bent niet geboren om te falen; je bent voorbestemd om te slagen. De hoop van de wereld ligt in jouw gemoed en wees verzekerd van succes als je staat voor Hem Die jou schiep.

“The Children of Light”, Alan Cohen

 

Al tonen ontwaakte Dienaren - De kinderen van het Licht (The Children of Licht) - aan iedereen liefde en vriendelijkheid, we moeten wel in ogenschouw nemen dat zij ook de brengers van destructie zijn. Zij hebben namelijk de verantwoordelijkheid gekregen om alle wegen op Aarde schoon te vegen van het onkruid van onwetendheid, zodat de nieuwe aanplant voorspoedig kan groeien en bloeien. De collectieve kracht van hun onstuimige en vurige gaven zal de mistroostige duisternis die vandaag de dag op Aarde als een doodskleed om de geest van de mensheid hangt, in stukken uiteen scheuren en wegblazen. 

Dienaren “komen niet in vrede maar met het zwaard”. Al die wereldidealisten die zich van tevoren wellicht een wat roze gekleurd ‘heilig’ beeld hadden gevormd van het karakter van zo’n typische ontwaakte Dienaar - misschien geënt op de door extase in vervoering gebrachte heiligen uit het verleden - zullen teleurgesteld worden. Dienaren die het front vormen van al deze veranderingen, zullen per definitie veel militanter zijn en minder ‘heilig’. Want om hun doel te kunnen bereiken moeten zij, zonder enig voorbehoud, naar voren kunnen stormen om die dichte sluier van onwetendheid - samengesteld en onderhouden door kwaadaardige geesten - uiteen te scheuren. Deze sluier heeft de mens door vibraties in gevangenschap gehouden en heeft al zo lang verhinderd dat hij enige werkelijke vrijheid of vrede kent.

Om voor de hand liggende redenen mogen we niet verwachten dat de krachten van de duisternis die al zoveel eeuwen op Aarde domineren, de heerschappij zonder al te veel weerstand zullen overdragen. Daarom kunnen de jaren die voor ons liggen voor de lekenogen afgrijselijk en verwoestend overkomen, maar bezien door de ogen van de ziel - die werkelijk kan zien - zullen deze herkend worden als een periode vervuld van de macht van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Tijdens de dringend nodige schoonmaak van de hele planeet stroomt ook een onstuimige stortvloed van goddelijk licht binnen, die iedereen die onvoorbereid is, zal verblinden en overweldigen. Diegenen echter die klaar staan, zullen worden vervuld door een ongelooflijke vervoering, verheerlijkt als zij zullen worden door deze onverhulde waarheid. De enige grote vijand van de waarheid is het ‘zelf’. Risico’s, spijt, gevaren en doodsangst liggen daarom in het verschiet voor hen die het kwaad van eigenbelang koesteren, want de weg wordt gemarkeerd door spiegels.

Iedere ziel is al ontelbare keren tijdens evenzoveel incarnaties herhaaldelijk gewaarschuwd: “Bereid U voor! O, bereid U voor, want het Koninkrijk is dichtbij”. Maar nog steeds kiest de mensheid specifiek voor pijn in plaats van liefde om te leren. Misschien zullen velen de waarheid van alle tijden pas willen geloven als hun vertrouwde, comfortabele maar overbodige realiteit overal om hen heen in elkaar stort. De mensheid zal tijdens de komende omwentelingen helaas de meeste keren worden gedwongen om harde maar noodzakelijke lessen te leren. Zij die dit inzien en begrijpen, zullen dan met de nodige onderscheidingsvermogen hun tijd behulpzaam en in dienstbaarheid afwachten, wetend dat de Oogsttijd nadert. Hun geduld en vastberadenheid in actieve dienstbaarheid staan garant voor ‘de oogst van de zoete vruchten’ van de langverwachte Goddelijke Belofte.

Aangezien Dienaren het reddingsvlot van liefde en zegeningen voor de mensenfamilie verwerven, zullen zij blijven drijven tijdens de komende vloedgolven van planetaire reiniging. Dienaren kunnen daarbij troost putten uit het onomstotelijke feit dat hun groepsziel - die enorme collectieve intelligentie - altijd liefdevol over hen waakt. Hoewel deze grote leidende en beschermende entiteiten net buiten bereik van de normale waarneming blijven, zullen de Dienaren de realiteit en nabijheid van het bestaan van hun spirituele familie ontdekken op het moment dat zij diep in hun hart kijken, voorbij alle twijfels, op het moment ook dat zij werkelijk op hun innerlijke gevoelens gaan vertrouwen en daar naar behoren acht op gaan slaan. Goddelijk antwoord op de behoefte aan leiding en bescherming in veeleisende omstandigheden komt inderdaad vaak plotseling en op een welhaast magische wijze. Een groeiend aantal getrouwe individuen wordt zich tegenwoordig van dit feit bewust. Zelfs als hun ogen nog gedeeltelijk door mist vertroebeld zijn, zullen Dienaren, gestuurd en beschermd door verborgen maar toch altijd aanwezige Goddelijke Helpers, absoluut geleid worden naar die bergtop die het laatste punt vormt op hun lange bedevaarttocht. Op dat afgesproken tijdstip zal alles op volmaakte wijze op zijn plaats vallen en iedere ontwaakte Dienaar zal dan weten wat te doen. Alle liefdevolle harten zullen verzekerd zijn van een veilige doortocht tijdens de komende tumultueuze stormen. Iedere Dienaar zal zijn weg naar huis vinden door het volgen van die innerlijke poolster, die zelfs in de donkerste nacht altijd helder schijnt.

Het spirituele ‘thuis’ echter van het in hem tot ontwaking komende leven is niet een ‘vast punt’ maar een toestand van Verheffing; alleen te bereiken door anderen lief te hebben. Op het moment dat Dienaren eenmaal ontwaken en zich als gevolg daarvan opnieuw gaan wijden aan de taak om hun kameraden van dienst te zijn (zij die verloren waren geraakt in deze wereld van pijnlijke illusies), realiseren ze zich dat het niet nodig is om ergens, waar dan ook, heen te gaan. Zij zijn in staat om in feite hun eigen thuisvibratie naar de Aarde toe te halen om zo die helende vertroosting met iedereen te kunnen delen.

Door op onbaatzuchtige wijze hun unieke talenten en deugden te wijden aan de Goddelijke Taak op Aarde, vormen Dienaren een hoogst belangrijk wereldnetwerk van leraren & pedagogen, artiesten, genezers, zieners, huismeesters van de planeet, nieuwe wetenschappers, enzovoort. Zij onderwijzen de Wet van de Liefde en die van Harmonie en Heling. Zij begrijpen en leven naar de Wet van Creativiteit en die van de Evolutie. Zij helpen bij het verwijderen van alles wat maar enigszins in de weg staat om een helder inzicht te krijgen in deze wetten en dat de ervaring van de goddelijke Werkelijkheid zou verminderen. Ontwaakte Dienaren begrijpen heel goed dat de huidige wereldcrisis geen workshops, cursussen en lezingen nodig heeft, maar actieve deelname aan het scheppen van de Nieuwe Wereld. Veel van deze Dienaren werken tegenwoordig nog steeds ondergronds - stil en verborgen - want zij herinneren zich dat door de gehele geschiedenis heen aan de massa al zoveel woorden verteld en voor hen neergeschreven zijn door de spirituele leraren, maar dat desondanks egoïsme, ziektes en immoreel gedrag nog steeds op Aarde de bovenhand voeren. Desalniettemin begrijpen Dienaren ook heel goed de noden van het moment. In hun groepsverbondenheid doorbreken ze nu hun lange en noodzakelijke stilzwijgen met een Nieuw Lied.

Dat Grote Lied van de Geest, dat altijd weer nieuw is, klonk ook al in het verleden door in enkele van die toegewijde harten van bepaalde bevoorrechte personen van het menselijk ras. Harten die gevuld waren met de vreugde van oprechte heilige dienstbaarheid. Vol mededogen hebben deze zeldzame individuen in alle oprechtheid toen getracht de vele en gevarieerde lasten van de mensheid op hun schouders te nemen. Zoals gewoonlijk werden zij aan hun lot overgelaten en slechts door weinigen begrepen, maar hun taak was werkelijk formidabel. Toch konden zij hun plichtsgetrouwe houding handhaven doordat de Goddelijke Geest hen hielp de last te verlichten, hun pijn te verjagen en hun tocht te vergemakkelijken. Op die manier hebben zij eeuwenlang ijverig en vrijwillig op Aarde gezwoegd en geploeterd als voorbeeld voor de mensheid en om de Weg te wijzen in de hoop dat er een paar mensen zouden volgen. Als eenzame reizigers, als nietige lichtpunten in de duisternis en hun last was een zware maar liefdevolle opoffering. Toch zullen al die succesvolle Dienaren zo’n opoffering spoedig en rechtmatig erkennen als de allergrootste eer, want de laatste fase van hun grote reis is aangebroken. De vruchten van hun werk worden binnenkort voor iedereen zichtbaar, wanneer de Dienaren in onnoemelijke aantallen zullen opstaan om het succes te verzekeren van de huidige en meest belangrijke fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde. Alle Dienaren die vandaag de dag ontwaken beginnen zich te herinneren dat hun lange, moeilijke en vaak pijnlijke liefdewerk voor de wereld bijna voorbij is en dat het Aquariustijdperk er niet één zal zijn van opoffering en lijden, maar als een tijdperk van vreugde. Zij zijn degenen die het kruis voor de kruisiging als symbool van het Vissentijdperk zullen neerhalen en zich zullen gaan verheugen op nieuwe uitingen van spontane liefde en harmonische evolutie op Aarde. Iedere vermoeide pelgrim zal op dat langverwachte moment een groots déjà vu in hun geest zien verschijnen, dat alle vermoeienissen wegjaagt als een getuigenis voor het op handen zijnde oordeel na de talloze doorleefde incarnaties en mensenlevens. Het duidt het eind van een lange cyclus aan en het luidt een schitterend nieuw tijdperk van vrede voor de mensheid in.

Alle nog niet ontwaakte Dienaren worden nu opgeroepen om zich te gaan herinneren, om hun plaats in te nemen en om hun aangeboren vermogens te gaan gebruiken om anderen te helpen. Op die manier kunnen zij bewuste vertegenwoordigers van de Nieuwe Geest worden en zo actief gaan deelnemen aan verruiming van het bewustzijn rond de hele planeet.

Er wordt Karma gecreëerd met alles wat je doet of juist verwaarloost, gebaseerd iemands aanwezige begripsvorming. Daarom zijn Dienaren gebonden om te handelen naar hun hoogste waarheid die zij zich nu gaan herinneren. Kennis is én een verantwoordelijkheid én een gave, zodat Dienaren, als de sleutelbewaarders van het Nieuwe Leven, door de Heren van de Evolutie die het totale Goddelijk Plan op Aarde overzien, worden gemaand zich wijselijk in te zetten om wereldwijd dienstbaar te zijn. Alle Dienaren worden aangespoord om alle verborgen krachten te gebruiken die hen zijn gegund, met het doel om hiermee positieve resultaten te bereiken voor het algemene welzijn. Door het manifesteren van het Nieuwe Wereld Bewustzijn zal daardoor de illusie van afscheiding verdwijnen.

Op de schouders van alle Dienaren die nu ontwaken, rust de verantwoordelijkheid om met de juiste handelingen en inspanningen andere mensen belangrijke en hedendaagse informatie aan te reiken. Daarnaast echter is ook toegewijde assistentie van de mensheid zelf absoluut vereist als we willen dat de naderende planetaire calamiteiten kunnen worden afgezwakt. Dienaren zullen alles moeten doen wat in hun vermogen ligt om zo’n assistentie op te wekken en te stimuleren. Het is onze beschikbare tijd waar de grote Spirituele Hiërarchieën een beroep op doen; het zijn onze praktische acties en vaardigheden, nodig om iedereen die zover is, te helpen; het zijn onze vrijgevigheid en liefde die zo dringend nodig zijn, niet alleen als een balsem voor de wonden van de mensheid maar ook en nog veel belangrijker, voor de verspreiding van broodnodige hedendaagse spirituele kennis en echte hulpvaardige begeleiding. Het is onze dienstbaarheid waar om gevraagd wordt tijdens de huidige al maar verslechterende wereldcondities. Daarmee kunnen we contact leggen met al diegenen die het gevoel krijgen zich te willen verenigen om ook bij te dragen aan datgene, wat zal en moet worden bereikt. Het is onze onzelfzuchtige meditatie, inspiratie, onze innerlijke en naar buiten gerichte toewijding en aanroeping, die het kanaal samenstelt waardoor de Nieuwe Geest de wereld kan binnenstromen. Hevige pijn en lijden kunnen in de onmiddellijke toekomst worden vermeden als iedereen de naar een climax toegroeiende wereldsituatie goed gaat begrijpen. Maar behalve begrijpen, het ook op een intelligente manier toepassen van dit inzicht in het dagelijks leven.

In het algemeen is het op Aarde zo gesteld dat alleen wanneer we, door ervaring wijs geworden, inzien dat er geen geluk is te vinden in deze wereld van begeertes en zelfbevrediging, we ons hartgrondig tot de Goddelijke Geest wenden voor serieuze hulp. Wanneer we Hem ervan overtuigen dat wij, zoals we hier staan, ons naar ons volle vermogen willen richten op de doelstellingen van het Goddelijk Plan, zal er assistentie worden vertrekt door de onzichtbare werelden. Een oprechte en onzelfzuchtige aanroeping waarborgt de binnenkomst van spirituele krachten. En we zullen merken dat deze Goddelijke assistentie zal worden verleend op de meest onwaarschijnlijke plaatsen en momenten op het Pad.

Ontwaakte Dienaren zijn realisten, zij hebben geen last van die wereldvreemde en dromerige natuur die we zo goed kennen binnen de New Age beweging. Deze zogenaamde New Age houding heeft geleid tot die wijdverbreide imitatiespiritualiteit die grootse maar valse beloftes voorspiegelt over het paradijs, vrij te betreden voor iedereen. Iemand zei wel eens: “er is geen lift naar succes: we moeten allemaal de trap nemen”. Geen enkele New Age ‘healing’ methode, geen enkele religieuze doctrine, techniek voor zelfverbetering, verlichte goeroe of verlossing door buitenaardsen in ruimteschepen zal iemand bevrijden of hem spiritueler maken. Individuen kunnen zichzelf uitsluitend ‘innerlijk’ verheffen door hun eigen vroegere en huidige ervaringen te gebruiken als een springplank naar een wijdere begripsvorming en een ruimer bewustzijn. Door te geven wat ze hebben in dienstbaarheid aan de wereld en door anderen lief te hebben, niet meer en niet minder.

Alle serieuze aspiranten voor de Oogst zouden ruim aandacht moeten schenken aan de volgende feitelijke formulering, van toepassing op de geboorte van de Nieuwe Wereld en volledig in overeenstemming met de nieuwe wetten van het Aquariustijdperk. Zou een individu niet klaar staan om met zijn volle vermogen spontaan en in blijdschap alles te geven van zichzelf om te kunnen dienen voor het algemene welzijn; als er maar enigszins sprake is van vrees, zelfingenomenheid en dus gereserveerdheid in die persoon, dan sluit hij of zij zichzelf per definitie uit van de gelederen van de ware dienaren van de wereld en zal dus geen onderdeel kunnen zijn van het huidige Ene Goddelijke Werk op Aarde. Compromissen zijn bij oprecht spiritueel werk niet mogelijk. Verder zal in de voor ons liggende tijden blijken dat alles wat iemand voor zichzelf houdt, alles wat niet onbaatzuchtig aan anderen wordt aangeboden, alles wat niet bijdraagt aan die Ene Grote Zaak, zal worden afgenomen.

Hij of zij die niet in alle oprechtheid de mens lief heeft en hem wil helpen, verwerft geen toegangsbewijs voor de Nieuwe Wereld. Hij of zij die uitsluitend leeft voor zichzelf zal niet in staat zijn de eer en de verrukking van het Aquariustijdperk te ontvangen, terwijl diegene die vrijwillig zijn of haar leven wil wijden aan het bijstaan van anderen, opgeheven zal worden door de Nieuwe Geest. Laten alle Dienaren daarom beseffen dat er maar één zekere weg voor hen ligt. Wanneer zij eenmaal die weg gevonden hebben en zien waarheen die leidt, zal niets hen meer kunnen deren, niets zal hen meer van hun stuk brengen of hen verstoren bij het volgen van de weg richting huis. Het Verlichte Pad betreden levert eeuwigdurende revenuen op. Er is geen reden voor twijfel. Twijfel is de vijand voor vooruitgang en zouden Dienaren op een bepaald punt van hun pad een tegenstander aantreffen die ontzagwekkend lijkt, dan hoeven ze echt niet te falen want alle Gelederen in de Hemel staan achter hen bij hun verdediging. Door deze innerlijke goddelijke solidariteit - altijd aanwezig bij hen die in harmonie leven met de heilzame Kracht van het Goede, wordt de persoon die serieus het Ware Pad betreedt, automatisch geholpen en beschermd tijdens de wisselvalligheden van het leven door de niet zichtbare weldadige acties van de altijd oplettende Spirituele Gidsen. Aan de andere kant, de persoon die zich bevindt op het pad van dienstverlening aan zich ‘zelf’, zal sneller last hebben van toevallige ongelukjes en terugplaatsingen. Hij zal waarschijnlijk geen schuilplaats aantreffen voor de stormen en beroeringen van de vaak schijnbaar wrede condities van het leven.

Het licht van het Nieuwe Wereld Bewustzijn zal onvermijdelijk steeds helderder schijnen voor ieder individu, een helderheid die in directe verhouding staat tot de mate waarin zij kans zien uit hun hart te geven om anderen te helpen. Op deze manier onthult de waarheid van alle tijden zich vanzelf: “Hebt in dit uur geen zorgen over wat u wilt zeggen, want ziet, de Heilige Adem zal in u vloeien en u de woorden verschaffen.” - Jezus.

De Waarheid van alle tijden te willen delen met iedereen vormt het begin van het Ware Pad, ieder moment een stukje dichterbij komend bij de Poort van Verlossing. Diensten kunnen echter pas alleen worden verleend op het moment wanneer daar om wordt verzocht. We kunnen mensen die nog steeds in beslag worden genomen door de beperkingen en condities van het oude wereldbewustzijn en oude gedachtepatronen, niet vrijmaken door hen te trachten los te weken via de kracht van de geest of door emoties. Een groot aantal zielen zal er - bewust of onbewust - voor kiezen geen gebruik te willen maken van de ongekende kans die hen bij het naderende Tijdstip van Oogsten wordt geboden. Zij zullen herkend worden door hun vibratie en hun vrije wil moet gerespecteerd worden, hoe ongelukkig of pijnlijk hun keuze ook lijkt te zijn. Hun beurt komt vast en zeker nog ergens in een andere wereld of op een ander toekomstig moment. Wanneer Dienaren inzien dat ze niet worden gehoord of in open geest worden ontvangen, doen ze er goed aan niet te lang te dralen, maar in plaats daarvan verder te gaan om het zaad van de Waarheid op gulle wijze elders te strooien. Want er zullen overal in de wereld vast en zeker vruchtbare bodems voorkomen die heel gelukkig het licht trachten te winnen, het goddelijk Plan willen dienen en zo klaar staan voor de ontvangst van de Nieuwe Geest.

Het is tijd voor iedere Dienaar waar ook ter wereld om op vaardige wijze alle verschillen, dualiteit en (af)scheidende illusies aan de kant te schuiven en om alle krachten te bundelen om die grote kans aan te grijpen die nu geboden wordt. Die kans om Moeder Aarde in haar wedergeboorte te assisteren. Planetaire verloskunde zal een hoogst noodzakelijke en veelgevraagde kwalificatie en dienstverlening in deze speciale tijd blijken te zijn en ook één die een volmaakt eenheidsbewustzijn vergt om succes te kunnen garanderen. Geen enkele groep mensen is in staat als een eenheid werken tot op het moment dat zij elkaar oprecht liefhebben en elkaar dienen. Goddelijke krachten kunnen niet door een groep heen vloeien als er sprake is van enige disharmonie onder de leden. Daarom roepen wij alle Dienaren op om bewust hun spirituele taak in de wereld te hervatten. Om naar voren te treden als voorbeeld voor anderen in deze ‘tijden van beproevingen’ en om assistentie te verlenen bij de zich ontvouwende Vervulling der Tijden, want alleen als Eén geheel zijn we in staat de glorie en luister van de Nieuwe Wereld in te luiden.

Alle mogelijkheden en kansen werden gecreëerd door al die Onzichtbare Dienaren aan de innerlijke zijde van het leven en ze wachten nu op de actieve en positieve reactie op hun oproep. Zij observeren liefdevol, geduldig en enthousiast en blijven altijd attent en aanmoedigend op alle serieuze pogingen die gericht zijn op ondersteuning van het zich ontvouwende Goddelijk Plan, op de verankering en verspreiding van de nieuwe energie van het Aquariustijdperk op Aarde en op de spoedige voorbereiding voor de naderende geboorte van een Nieuw Tijdperk. Deze Grote Wezens hangen als het ware boven de planeet en staan klaar om een verdere instroom van liefde en helende krachten omlaag te sturen, bestemd voor het grote welzijn van de mensheid. Ontvangst hiervan is weer direct afhankelijk van een oprechte en onbaatzuchtige houding en de onmiddellijke, positieve en altruïstische handelingen van hen die in vol bewustzijn klaar staan.

De roep om de verlossing van de wereld heeft geklonken en er zijn er velen die hier tegenwoordig, weliswaar op verschillende wijze, op reageren. Veelal is er sprake van gemengde motieven en de antwoorden zijn vaak geïnspireerd door een verlangen naar persoonlijke veiligheid, vooruitgang, herkenning en verheerlijking. Dienaren zullen boven zulk egoïsme moeten staan, want deze reacties maken speciaal in deze tijd de roep om dienstbaarheid nodeloos gecompliceerd, terwijl het tegelijkertijd de hedendaagse waarheid van een oud gezegde illustreert: “Velen worden geroepen maar weinigen uitverkoren”. De roep om dienstbaarheid vandaag de dag beklemtoont de uitnodiging voor een juiste actie. De belangrijke boodschap aan alle Dienaren in de wereld is: zoek, vergaar kennis en begrip, herinner je, kom samen, reinig jezelf, bereid elkaar samen voor en wees dienstbaar voor jouw mensenfamilie.

Mogen alle Dienaren zich, tijdens hun huidige en laatste strijd bij het vestigen van een permanente rechtvaardigheid op Aarde, die enkele vluchtige maar kostbare indrukken van een naderende glorie die hen gegeven zijn tijdens vroegere momenten van goddelijke contacten blijven herinneren. Mogen zij ook altijd gedreven blijven om anderen te inspireren, hen te helpen herinneren aan het beloofde uur waarop de deur naar de Nieuwe Wereld openzwaait voor allen die klaarstaan. Mogen de Dienaren zich niet gehinderd voelen door een of ander obstakel, maar die juist gebruiken om hun eigen standvastigheid te vergroten om door te kunnen gaan met een hernieuwde vastberadenheid. Mogen verleiding, vrees en twijfel hen noch ontmoedigen noch vertragen bij hun hulp aan de mensheid om hen te laten oprijzen in het Nieuwe Licht en zich hierdoor ook zelf te verheffen. 

“Als vrees ons onderweg doet halt houden, horen we alleen hoe de stemmen van de nacht ons bespotten, maar als wij dapper de bergtop bereiken, voegen we ons bij de hemelse geesten met liederen van triomf en vreugde”. - Kahlil Gibran (Uit “Spiegels van de Ziel: Gebroken Vleugels”)

De stormen van onbegrip, die vandaag de dag nog zo hardnekkig de zeeën van het Aardse bewustzijn geselen en teisteren, vereist een vaste hand aan het roer en een trefzeker stuurmanschap van Dienaren zodat zij hun schepen op koers kunnen houden. De toegewijde harten van ieder bemanningslid, hun heldere bedoelingen en eenheid van geest bepalen het succes van deze grote reis. Ieder lid vormt een waardevolle bijdrage aan het gezelschap. Met de ogen gericht op de opkomende Zon van de Nieuwe Dag en met de harten samengebald tot één, verzekeren Dienaren zich van de overwinning en de langverbeide Uiteindelijke Bevrijding.

Thenewcallgroup

 

 

 

 

 

Terug