De Poort tot de Nieuwe Wereld

16-01-2014 00:00

 

Zeer toegewijde groepen houden zich momenteel bezig met het leggen van contacten met Goddelijke Intelligenties aan de innerlijke zijde van het leven met als enige doel om zich met hen te kunnen verenigen in heilige dienstbaarheid voor het allerhoogste welzijn. Op die manier komen bepaalde spirituele krachten vrij, die het gemakkelijker maken om alle persoonlijke zorgen te laten oplossen binnen de vreugde, veiligheid en doel van het groepsverband. Tegelijkertijd openen deze krachten een onzichtbaar kanaal in het centrum van de groep waarlangs deze doorheen kunnen stromen. Deze bewust samengestelde spirituele kanalen zorgen voor onvermijdelijke doorstroming van zegeningen vanuit de hogere sferen omlaag waarbij ze bij alle aanwezigen het bewustzijn verlichten en de harten openen. Zo’n proces doet dienst als katalysator voor een versnelde omvorming van grove aura-energieën, het herstelt tegelijkertijd allerlei persoonlijke psyche-emotionele blokkades en kan verscheidene wonderbaarlijke genezingen teweegbrengen. Alles bij elkaar voert dit tot verlossing van pijn en lijden in de wereld. Als zo’n krachtige methode om goddelijke energie te geleiden in deze gunstige tijd onbaatzuchtig en intelligent wordt gebruikt, wordt de vorming van een sterk etherisch circuit opgewekt, dat in staat is door elk geopend hart een stroom van elektrische energie te jagen. Deze energie vormt voor de hele groep een bron van openbaringen, aangezien het bewustzijn van ieder individu zich met de groepsgeest verbindt en samensmelt en opgenomen wordt in die schitterende spirituele sferen, waar onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen wordt ervaren. Op die manier kunnen de toegangen tot de verborgen werelden worden geopend en binnengetreden.

Toch is dit nog niet alles; het is alleen nog maar het begin, want door gebruik te maken van de Wet van Invocatie in synergie binnen de groep, zullen de daarop intredende goddelijke krachten niet alleen het bewustzijn van hen die verantwoordelijk waren voor het opwekken hiervan, verheffen en louteren, maar zullen deze ook beginnen uit te stralen vanuit het centrum van de groep. Hierbij beïnvloeden ze de omvorming van negatieve energieën in de omgeving door zuivering, heling en bezieling van de vier levensrijken op Aarde: het minerale, de plantaardige, de dierlijke en natuurlijk ook die van de mens. Dergelijke heilzame activiteiten zorgen nu voor het ontstaan, de verankering en de wereldwijde verspreiding van de nieuwe Aquarius-vibraties van lichtenergie. Deze nieuwe soorten energie vormen de voedingsbodem voor de opkomst van de spirituele mens op Aarde en maken de weg vrij voor het neerdalen van het Christusbewustzijn bij velen. De energieën dragen daardoor bij tot de permanente vestiging van ‘Gods Koninkrijk’ op Aarde.

De krachtige invloed van bepaalde Aardse energieën vergemakkelijkt het creëren van metafysische toegangspoorten. Dienaren zijn daardoor in staat toevluchtshavens op te bouwen rond bestaande Aardse vortex-plaatsen; als schuilplaats, voor genezing en als voorbereiding op het fysieke vlak om te wachten dat het bewustzijn deze toegangen kan gebruiken om door te reizen naar de hogere werelden. Deze toevluchtshavens zijn voorbestemd om ware lichtbakens te worden vanwege de intensieve spirituele activiteiten die zij zullen opwekken. Ontwaakte Dienaren zullen erdoor worden aangetrokken om te helpen bij de opbouw en bij de heiliging van dergelijke ‘arken’ die, met nog vele andere zaken, de nodige bescherming zullen bieden tegen de komende ‘wereldwijde zondvloed’. Diegenen onder de gelederen van deze Dienaren, die eenheidsbewustzijn in hun leven hebben geïntegreerd, zullen optreden als de poortwachters van deze toegangen en zullen daarbij het uiteindelijke doel: ‘zij die Oogsten’, waar maken.

Nu het Vissentijdperk zijn eind nadert, krijgen al diegenen, die in voldoende mate kans hebben gezien hun bewustzijnsvibratie te verhogen door positief te reageren op de behoeften van de wereld en de mensheid zijn gaan dienen in groepsverband, de gelegenheid de Poort van Initiatie te passeren, vooruitlopend op de belangrijke Planetaire Initiatie zelf. Andere dienaren van de mensheid zullen later volgen. Deze laatsten zullen naar behoren gerespecteerd, beloond en bevrijd worden op een tijdstip dat overeenkomt met hun persoonlijke en hun groepsprogramma,  en wel tot op een niveau recht evenredig met de mate waarin zij zichzelf tijdens vele incarnaties in onbaatzuchtige dienstbaarheid hebben kunnen geven.

We moeten beseffen dat de Poort van Initiatie, die toegang biedt naar de Nieuwe Wereld, alleen in groepsformatie kan worden gepasseerd: dit is een wet voor het Aquariustijdperk. Al deze eindkandidaten voor ‘verlichting’ verzamelen zich als het ware aan één zijde van de Poort en op het moment dat het groepskanaal zich heeft geopend - door dit oprecht en tijdig aan te roepen - zal een stroom van Dienaren door dit Portaal worden heen geloodst. Aan de innerlijke zijde zien deze zegevierende individuen een spiraalvormige trap van licht die vanuit de aardse sferen op het fysieke vlak omhoog wentelt. Deze eindeloze trap zal alle Dienaren heel vertrouwd overkomen. Hij gaat almaar verder omhoog om daarboven in een peilloze schittering uit het zicht te verdwijnen. Aan de rand van de etherische treden staan overleden geliefden, engelbewaarders, gidsen, profeten en bekende heilige personen die op Aarde ‘verlicht’ zijn geworden, tezamen met een grote verscheidenheid aan nieuwsgierige verwante Goddelijke Agenten uit andere verheven dimensies, allemaal in afwachting van deze waardige zielen. Zij zullen de Dienaren assisteren op hun tocht en delen mee in de verworven spirituele verdiensten op Aarde. Een gedenkwaardige begroeting volgt met een hoogst liefdevolle ontvangst voor hen, die nu bereiken wat zij vanaf het begin voor ogen hadden na een lange en strenge test van vele levens met beproevingen. Alles is in evenwicht en wordt op perfecte wijze beloond door de Goddelijke Orde op het tijdstip van de Oogst.

Via een overvloed aan gecreëerde vortex-poorten die over de hele planeet door aanroeping gaan ontstaan, zullen vele groepen Dienaren ‘verlicht’ worden, voorafgaand aan evenzoveel opstandingen. Hierbij zullen velen vergeestelijkt in een etherisch lichaam naar de Aarde terugkeren en daarbij gaan functioneren in een volledig multidimensionale bewustzijn. Dit fenomeen zet zich door tot het moment van de uiteindelijke Grote Overgang die ‘de deur zal verzegelen waar het kwaad verblijft’, waardoor de mensheid op Aarde volledig wordt bevrijd. Dit is de voor de mens voorbestemde lotsbeschikking - ofwel Verlossing - waarover in diverse profetieën is gesproken en waarover we in talrijke oude geschriften kunnen lezen. Deze succesvolle Dienaren zullen daarna samen met die leden van de mensheid die zich voldoende hebben voorbereid, doorgaan met het formeren van bepaalde niveaus van groepsvorming, waarbij deze mensen talrijke mindere initiaties zullen doormaken ter voorbereiding op de grote Wereld Initiatie, die hen allemaal door de Poort zal meevoeren naar de Nieuwe Wereld.

Op het moment dat de deadline voor de planeet is bereikt, zullen veel Dienaren hun taak - de begeleiding van de Aarde naar de nieuwe cyclus - hebben volbracht en zullen zij er niet langer voor kiezen om binnen de planetaire sferen te blijven tijdens de volgende overgangen. Voor deze verlichte Dienaren betekent de Laatste Dag de uitnodiging om terug te keren naar hun vertrouwde thuishaven in de hogere dimensies. Voor sommigen ligt de bestemming zelfs wellicht verder dan dat. Anderen daarentegen, zelfs zij die rechtstreeks of nabij hebben geassisteerd bij de eerste golven van vertrekkende Dienaren, kunnen besluiten hier te blijven. Hun groepsprogramma zal hen stimuleren om door te gaan met hun dienstverlening om gedurende het Aquariustijdperk, samen met de mensheid, de Nieuwe Wereld op Aarde te helpen opbouwen.

Op het Tijdstip van de Oogst zullen al die succesvolle Dienaren die ervoor hebben gekozen om de Aardse sferen te verlaten, opstijgen naar verschillende werelden en verschillende dichtheden, op hun reis huiswaarts. Nadat zij eerder al op het fysieke vlak waren herenigd met al die talloze andere incarnaties van fragmenten van hun groepsziel om gezamenlijk het einddoel van het aardse deel van hun grootse missie te bereiken, zullen de hoogst geëvolueerde Dienaren in groepsverband opstijgen vanuit de Aardse ervaringen binnen de derde dimensie, door de vierde en vijfde dimensie heen, waar grote aantallen Hemelse Gastheren in die onzichtbare werelden hen zullen begroeten met de nodige vereringen en lofprijzingen. Zij gaan deel uitmaken van die glorierijke en lang beloofde Grote Vreugdes. Verdergaand en opwaarts gaand door de vibraties van het Christusbewustzijn heen (zesde dimensie) zullen ze doorreizen tot in de zevende dimensie - de Boeddha sferen - waar de meest verheven Wezens binnen onze Kosmische Fysieke Vlak op hen wachten om over te gaan naar de volgende Octaaf van evolutionaire ervaringen - het Kosmisch Astrale Vlak - een onontgonnen gebied in de Oneindigheid waar een volstrekt nieuw hoofdstuk in het Scheppingsverhaal gaat beginnen.

De realiteit van zo’n triomfantelijke terugkeer is bovenaards metafysisch en buitengewoon subtiel. We kunnen de goddelijke beloning en opperste verrukking die staan te wachten op deze succesvolle Dienaren wanneer deze opnieuw transfigureren en worden opgenomen in de bovenaardse schittering van een volmaakt verenigde spirituele bewustzijn, niet bevatten en ook niet uitdrukken in woorden of concepten. Hun welverdiende prijs zal een hoogst passende zijn, want de uiteindelijke bevrijding van Moeder Aarde, waaraan zij zich zo hebben toegewijd - in geest, lichaam en ziel - zal zulke enorme goddelijke krachten in ons sterrenstelsel losmaken dat het hele Universum zal gaan trillen in een dankbare reactie. De daarmee verbonden algehele Schepping zal worden beïnvloed op een dusdanige positieve wijze, dat elk aspect van leven in de oneindige Kosmos op een of ander niveau genadevol en onomkeerbaar wordt beroerd.

“Zie, de grote sleutelbewaarder van deze tijd heeft het slot geopend; de machtige poorten openen zich wijd en allen die willen, kunnen de Koning begroeten. Gezegend zij hen die puur in hart zijn want zij zullen de Koning aanschouwen. Pas op! Wees sterk in geest; wees puur in hart; wees alert in behulpzaamheid; het koninkrijk is nabij.” - Jezus.

Thenewcallgroup

 

 

Terug