De nieuwe weg

06-11-2013 00:00

We kunnen zien dat de mens er nu hard aan toe is om zijn huidige en lang gekoesterde zelfzuchtige en afscheidende gewoonten drastisch te veranderen. Het is nodig om de eerder beschreven nieuwe mens te kunnen laten opbloeien. Men zal een nieuwe levenswijze moeten vinden en een ware geest van onvoorwaardelijke liefde cultiveren. We kunnen er echter niet van uit gaan dat de mensheid deze veranderingen zelf zal aanbrengen, en vandaag de dag staan er ontzagwekkend sterke krachten klaar om de bevrijding en het volledige herstel van onze planeet te bewerkstelligen. Deze krachten zullen mensen die er niet op voorbereid zijn en weerstand bieden tegen alles wat nieuw is, erg veel moeilijkheden opleveren, maar mensen met een onzelfzuchtige houding zullen door de energiestromen juist gestimuleerd en uitzonderlijk gezegend worden. Zij zullen als vanzelf aangetrokken worden tot de levenswijze van het Aquariustijdperk.

Er verspreidt zich nu op Aarde een diep ingrijpend proces van subtiele en fysieke alchemie, en daardoor verschijnt er heel natuurlijk een nieuwe en ware spiritualiteit in het verruimende bewustzijn van een deel van de mensheid. Voor mensen met onzelfzuchtige motieven is er nooit eerder zo’n grote gelegenheid voor spirituele ontwikkeling geweest. Een nieuwe manier van leven is nu mogelijk voor werkelijk ieder mens op Aarde die het juiste inzicht zoekt – of het al heeft – en die een onzelfzuchtige instelling demonstreert. Ieder die het grootst mogelijke voordeel put uit de goddelijke krachten die er nu beschikbaar komen, zal de juiste weg vinden naar een veilige overgang naar de Nieuwe Wereld. Zo bereiden ze zich goed voor en zullen ze klaar zijn om de komende indaling van de genade van het Aquariustijdperk te ontvangen, die ze dan vanzelfsprekend willen delen met anderen.

Het volgende stukje uit een anonieme oude tekst verwijst naar de nieuwe manier om met anderen en de wereld om te gaan: “Als de Zon zich begeeft naar het huis van de dienende mens, dan zal de manier van leven de manier van werken overnemen. Dan kan de levensboom zover uitgroeien dat zijn takken alle zonen der mensheid kunnen beschutten. Het bouwen van de Tempel en het sjouwen van stenen zal stoppen. Men zal het groeien van de boom kunnen zien, en de gebouwen zullen verdwijnen. Moge de Zon naar de plaats gaan waar hij hoort, en moge U op deze dag en gedurende deze generatie zorgen voor de wortels van groei.”

De zoekende mens van nu zal altijd zowel een leven leiden van dienstbare activiteit, als van intens spiritueel zoeken, contemplatie, en innerlijk werk. Dat is karakteristiek voor ieder mens die zich naar het nieuwe wereldparadigma heeft gericht, en het is heel anders dan de aspirant van de oude wereld die uit het leven wegvlucht naar stille plaatsen, ver weg van de druk van het dagelijks leven en het voortdurende contact met andere mensen. De taak van de mensen die de Nieuwe Wereld introduceren door de nieuwe weg te tonen is veel moeilijker, maar hun successen en beloningen zullen ook navenant veel groter zijn. Dat is wat men verwachten kan, want het hoort bij de vooruitgang van de wereld die deel uitmaakt van het Goddelijk Plan.

Het is heel begrijpelijk dat mensen het moeilijk kunnen aanvaarden dat er een nieuwe manier van spirituele groei voor de wereld zal komen. Velen zullen zich zeer terecht afvragen hoe het kan dat oude, beproefde en geteste spirituele technieken, leerstellingen, filosofieën etc. opeens verouderd zijn. De Waarheid verandert natuurlijk nooit, maar zaken als het wereldbewustzijn, perceptie en begrip wel, en daarom is het toepassen van die Waarheid ook aan veranderingen onderhevig om het aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Een nieuw bewustzijn verlangt een nieuwe manier om de Waarheid te implementeren, en dus ook een nieuwe weg. Dit betekent niet dat oude spirituele methodes zoals gebed, meditatie, yoga etc. ineens geen effect meer sorteren. Integendeel, de groeiende instroom van goddelijke genade zal de eenzame beoefenaar ook zegenen – maar slechts tot op zekere hoogte, vergeleken met de nieuwe manier van spirituele groepsactiviteit, en alleen als iemands beoefening onzelfzuchtig is gemotiveerd.

Het is altijd de intentie achter iemands gedachte of handeling die de zuiverheid van zijn bewustzijn beïnvloedt en dus de hoogte van iemands vibratie bepaalt. Dit geldt al helemaal te midden van de tegenwoordig steeds intenser wordende omstandigheden in de onzichtbare werelden. Mantra’s die gezongen worden voor persoonlijk voordeel; gebeden die gezegd worden uit zelfzuchtig verlangen; spirituele oefeningen die niet voor anderen worden gedaan, maar alleen voor zichzelf; en ook rituelen die uitgevoerd worden voor zelfbescherming – allemaal zullen ze negatieve energieën aantrekken naar degene die ze uitvoert, zowel uit de omgeving als van binnenuit. Dat komt doordat de energieën die in het verleden door aspiranten met succes voor zelfverbetering gebruikt werden, zich nu terugtrekken en minder sterk aanwezig zijn, omdat de hele planeet zijn volgende fase van expressie ingaat. Mensen die op zichzelf gericht zijn zullen in de komende jaren duidelijk een geleidelijke afname in welbevinden merken, en dit geldt zowel voor mensen die lijden aan ziekten en ongemakken, als voor beoefenaars van zulke methoden, ongeacht hoe ver zij in hun oefening gevorderd zijn. Want het gelijke trekt het gelijke aan, en de Wet van Aantrekking werkt tegenwoordig veel sterker, wat ook heel duidelijk aan de gevolgen te merken zal zijn.

We moeten goed begrijpen dat het nastreven van groei en vooruitgang voor zichzelf tegengesteld is aan het ware spirituele doel van de aspirant. Bovendien gaat het ook voorbij aan het rijke scala aan grote voordelen waar men alleen van profiteren kan als men die in oprecht gemotiveerde groepen en op de juiste manier inroept. Zelfzuchtige spiritualiteit is imitatiespiritualiteit, en dat betekent dat men geen deel neemt aan de bevrijdende en vreugdevolle weg naar het nieuwe licht via groepsactiviteit, altruïsme en dienstbaarheid – wat nou juist de sleutels zijn voor de nieuwe weg in het Aquariustijdperk. En als dat nog niet genoeg is om de religieuze hoopvolle mens aan te moedigen zijn op zichzelf gerichte neigingen nog eens nader te onderzoeken, dan doet hij er goed aan te bedenken dat elk zelfzuchtig zoeken in de komende jaren de oude en ongezonde energieën aan zal trekken.

Omgekeerd geldt ook dat spirituele groei in groepen een nagenoeg onfeilbare bescherming is tegen veel soorten van religieuze begoocheling. Als twee of meer mensen oprecht samenwerken voor het goed van iedereen, dan zullen de valkuilen, illusies en egoïstische impulsen die men zo vaak tegenkomt op het spirituele pad, meteen worden gezien en dan kunnen ze gelijk door een andere oprecht lid van de groep aan het licht worden gebracht. Ieder nieuw illusiezaadje krijgt zo weinig kans om wortel te schieten in de vruchtbare bodem van het ego, en tegelijkertijd is er spirituele hulp bij de hand aangezien het ene groepslid het andere helpen kan.

Groepsgewijze – en dus niet individuele – spirituele groei is de nieuwe weg. Iedere aspirant die de Nieuwe Wereld wil binnengaan, zal aandacht moeten besteden aan de huidige behoeften van de mensheid, en ook aan zijn kansen om bij te dragen, en aan het onschatbare voordeel van intelligente en oprechte groepssamenwerking. De essentiële vragen om in te schatten of we al klaar zijn voor groepswerk – en dus voor de grote spirituele gelegenheid van tegenwoordig – zijn deze: Zijn we er klaar voor om ons aan te passen aan de huidige nood en zijn we bereid om onze persoonlijke verlangens te offeren voor iets veel groters, om daarmee de zaak van het Goddelijk Plan in zijn huidige fase te dienen? En zijn we bereid om samen aan een stralende toekomst te bouwen, voor het algemeen goed van iedereen?

Het Aquariustijdperk komt eraan, en voor de mensheid betekent dit dat er bepaalde veranderingen komen qua methode en aanpak, maar de meest fundamentele en spirituele doelen in het leven blijven natuurlijk dezelfde. De ontwakende mens zal de volgende, aan de nieuwe periode aangepaste wet goed moeten begrijpen: De tijd tot aan het moment dat iemand zijn volgende innerlijke openbaring en bewustzijnsverruiming meemaakt, zal zowel afhankelijk zijn van zijn inzicht in, als van zijn respons op de collectieve behoeften van de hele mensheid. Iedereen moet daarom ook eens kritisch kijken naar zijn eigen respons op de verlangens van zijn ziel, en ook naar zijn respons op de collectieve behoeften van de hele mensheid. Alle kandidaten voor de komende spirituele gelegenheid worden nu door de Begeleiders der mensen tot deze gemeenschappelijke dienst opgeroepen.

Er zal als vanzelf een door de ziel geïnspireerde motivatie ontstaan om in een groep samen te werken en gezamenlijk dienstbaar te zijn, als men beseft wat er nu zo dringend nodig is in de wereld, en als men het inzicht krijgt in het Goddelijk Plan en in het momentele ontwikkelingsstadium van de wereld. Die motivatie aan gezamenlijke dienstbaarheid zal dan vervolgens leiden tot het beschikbaar stellen van al iemands bronnen en mogelijkheden om het Ene Goddelijke Werk op Aarde verder te helpen. De goddelijke Vertegenwoordigers zullen alleen hulp bieden als we er werkelijk op staan dat we de overgang uit het lagere (persoonlijke) naar het hogere (goddelijke) leven mee willen maken, en als deze Vertegenwoordigers in de onzichtbare werelden daar ook van overtuigd zijn. Bovendien moet de smeekbede aan onze eigen ziel verhoord zijn dat we geen enkele belemmering meer willen toestaan die ons besluit kan laten verslappen. Volgens de wetten van het Aquariustijdperk zullen mensen zulke hulp alleen ontvangen als zij hun zelfzuchtige aspiraties overstegen hebben, en als zij de interesse in hun eigen vooruitgang hebben verloren in hun werkelijke en onzelfzuchtige impuls om dienstbaar te zijn aan anderen.

Het woord gaat uit naar alle spirituele aspiranten van nu die op weg zijn naar succes: verlies jezelf in een gemeenschappelijk doel, vergeet je persoonlijke verlangens in groepsactiviteit, ga in groepsverband door de poort naar het nieuwe leven, en laat je persoonlijke leven oplossen in het grotere Leven van spirituele gemeenschapszin. Zo kan de nieuwe wet van het Aquariustijdperk, die stelt dat spirituele vooruitgang via collectieve dienstbaarheid plaatsvindt, vorm gegeven worden. Dit is een principe dat al eeuwen toegepast word aan de verborgen kant van het leven, en via dit principe heeft de Hiërarchie van de Ouderen der Aarde ook zelf in vreugde spirituele vooruitgang gemaakt door bescherming en hulp te bieden aan hun jongere broeders en zusters: de mensheid.

Nog steeds incarneren er meer afgevaardigden van de vele interstellaire allianties op het fysieke vlak op Aarde. Dit is hun genadige respons op de gebeden en behoeften van de mensheid. Op dit moment nemen zij hun posities in, en binnenkort zullen zij tonen dat de Wet van Dienstbaarheid op Aarde voortaan de heersende wet zal zijn. In het verleden was het altijd de dienstbaarheid aan de eigen ziel die de aandacht van de spirituele aspirant opslokte. De nadruk lag toen op ieders eigen individuele bevrijding – al het andere was onbelangrijk. Toen kwam de tijd dat dienstbaarheid aan een spirituele meester of goeroe samen met iemands eigen ziel het belangrijkste punt werd geacht. De meester werd gediend en de plicht tegenover hem werd benadrukt, omdat zo de eigen bevrijding werd bevorderd. Nu klinkt er een ander geluid in de wereld, namelijk het geluid van groei door dienstbaarheid aan de hele mensheid. Deze dienstbaarheid uit zich door het doelbewust vergeten van zichzelf en door groepsgewijs contact met het Goddelijke. Leraren en goeroes worden nu niet meer op dezelfde – nogal onnadenkende en berustende – manier gebruikt als vroeger, want de Waarheid wordt nu direct innerlijk gezocht en gevonden in actieve groepsgewijze dienstbaarheid.

We begeven ons naar een tijdperk van grotere intelligentie, waarin dogmatisch geloof en blind vertrouwen overbodig zijn vanwege het onthullende licht van juist begrip, directe kennis en spirituele ervaring. De ware en meest innerlijke impuls die de mens altijd al bewogen heeft, is de drang om het Grotere Zelf – de Goddelijke Geest – te dienen en te gehoorzamen, en deze drang begint zo langzamerhand steeds meer bij de mensen door te dringen. In het verleden werd de simpele waarheid echter verstoord door autoriteiten van de kerk, extremisten, fundamentalisten, deskun-digen, en noem maar op, en dat heeft tot de vele formules van spirituele filosofieën en religieuze theologie geleid. Al deze zaken verhullen de Waarheid echter, en ze werden aan de mensheid gegeven opdat zij zich zou toeleggen op toewijding aan personen, en gehoorzaamheid aan meesters, leiders, godheden, religieuze systemen en gevestigde organisaties, in plaats van trouw en dienstbaarheid aan de Ene Geest in iedereen. Dit onjuist voorstellen van de Tijdloze Wijsheid moet in het Aquariustijdperk veranderen, en dat zal ook gebeuren. Men zal er dan van uitgaan dat het zelf nemen van initiatief niet alleen zal leiden tot spiritueel inzicht en het ontwikkelen van het bewustzijn, maar ook tot een steeds verder verbredende visie en een intelligente en positieve controle over de eigen bestemming. Deze dingen zijn nooit het resultaat geweest van het blind volgen van de aanbevelingen van anderen of hun leerstellingen.

Veel gebeden zijn gebaseerd op persoonlijk verlangen, en dat maakt ze zelfzuchtig. Steeds meer mensen zien hier de waarheid van in, en daarom zien zij zulke gebeden als verstorend, onpraktisch en onjuist. De meditaties die zowel in het westen als in het oosten onderwezen en beoefend worden, zijn nogal vaag van aard, en bovendien zijn ze in feite zeer zelfzuchtig, want ze zijn bedoeld om zelf vrede, bevrijding, persoonlijke genezing en vergroting van de eigen invloed op het eigen leven te bereiken. Dat samen wekt ook frustratie en weerzin op vanuit de behoefte aan iets dat meer heelheid en spiritualiteit in zich herbergt. Vandaag de dag is persoonlijke verlichting niet aan de orde, en ook niet de zoektocht naar meer persoonlijk geluk, maar wel de intelligente voorbereiding op de komende wereldinwijding.

Het alsmaar intenser wordende klimaat in de onzichtbare werelden verlangt een gezamenlijke inspanning, want het vereist gezamenlijk begrijpen, coöperatieve dienstbaarheid, groepscontact met het Goddelijke, collectieve bevrijding, en een geïntegreerde relatie met de ziel in de ander en met het Grotere Zelf in iedereen. Waarlijk, als er geen sprake is van groepsgewijze samenwerking en van een ware teamgeest, dan kunnen de goddelijke Helpers der mensheid op de innerlijke bestaansvlakken in deze tijd heel weinig voor de mensheid doen.

Aeonen lang heeft de spirituele Hiërarchie zich op de hogere niveaus van onze planetaire bestaanssferen op de achtergrond gehouden, zich hullend in schijnbaar stilzwijgen. Aspiranten die contact met hen wilden leggen, moesten zich daarvoor via discipline, spirituele ontwikkeling en dienstbaarheid kwalificeren. Vandaag de dag zijn de omstandigheden echter heel anders. Er stromen nu nieuwe energieën binnen en de sluier tussen de werelden wordt steeds dunner, en dat maakt dat het tegenwoordig voor veel meer mensen mogelijk is om een nauwe band met de Goddelijkheid te hebben.

De spirituele begeleiders van de mensheid zijn dan ook van binnenuit veel makkelijker bereikbaar dan ooit op Aarde het geval is geweest. De oprechte zoeker kan op verschillende manieren contact krijgen met hen. Het kan ontstaan doordat men simpelweg een boek leest dat belangrijke zaadjes van waarheid bevat, want dat kan een meer ontvankelijke bewustzijnsstaat bewerkstelligen. Het kan ook spontaan gebeuren in de vorm van een synchroniciteit, een visioen of een inzicht, of via een innerlijk gevoel of een indruk die van de ziel afkomstig is. We kunnen contact krijgen in de vorm van symbolen tijdens meditatie of in dromen, en die kunnen we dan na wat contemplatie analyseren en begrijpen. We kunnen Begeleiding ervaren als een plotselinge en prikkelende inspiratie of dynamiek, maar ook als een sterke drang in ons leven, of als een flits van intuïtief inzicht dat iets belangrijks over de aard van de Werkelijkheid onthult. Zo’n onthulling kan maken dat we ons meer open gaan stellen voor toekomstige mogelijkheden, en ook voor onze potentiële bestemming en de noodzaak om dienstbaar te zijn in deze tijd. Het kan zelfs het overkoepelende doel van iemands incarnatie laten zien, en zo de bewuste aspiratie stimuleren om zijn levensopdracht met succes te vervullen. Welke vorm van communicatie deze Leraren ook kiezen, ze zullen de aspirant nooit aanmoedigen om van iemand of iets afhankelijk te worden, maar juist altijd aansturen op persoonlijk contact met het goddelijke, en op samenwerking in groepsverband voor het hoogste goed van iedereen.

Veel mensen beginnen nu eindelijk te luisteren naar de stem van de Nieuwe Geest die hen zegt dat er grote noodzaak is tot verandering. De mensheid wordt nu geroepen tot ontwaken en tot het volgen van een nieuwe en veel betere levensstijl. Vandaag de dag trekken bewuste groepen mensen goddelijke krachten naar zich toe om samen een veel groter licht voor iedereen op een veilige manier bij de wereld binnen te brengen. Het potentieel tot het inroepen van licht en genade is in zulke verenigde groepen ontzaglijk veel groter dan wat men individueel vermag, en dat werd tweeduizend jaar geleden ook al gesteld toen de Christus zei: “Als er twee of meer samenkomen in mijn naam, dan zal ik bij hen aanwezig zijn.” Vanwege de huidige instroom van kosmische energie in ons zonnestelsel is het potentieel van groepen al groter dan ooit, en het wordt nog steeds groter. Het principe van synergie dat alleen kan bestaan in oprecht en toegewijd groepswerk, zal bijdragen aan het snel ontwaken – sneller dan ooit tevoren – van veel groepen, en zelfs van de hele wereld.

Het is inderdaad zeer verstandig om even goed stil te staan bij het enorme potentieel van groepsgewijze spirituele ontwikkeling in de nieuwe tijd. Er zijn geen traditionele spirituele oefeningen meer nodig (al kunnen ze natuurlijk nog steeds heel goed gebruikt worden). De energieën zullen bijdragen aan het ontwaken van de groep, als de mensen in de groep zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn en deze informatie actief toepassen, en ook als ze de juiste instelling laten zien met betrekking tot wat er op dat moment relevant is. Iedereen die vreugdevol in het Nieuwe Licht wil opstaan, moet het hoe en waarom van het afstemmen op de nieuwe frequenties goed begrijpen. Alle serieuze spirituele aspiranten moeten goed aandacht besteden aan het volgende: Men zal alleen groepsgewijs toegang kunnen krijgen tot de initiatie naar de Nieuwe Wereld, want dat is één van de wetten van het Aquariustijdperk.

Toegewijde groepen beschikken over juist inzicht en komen daardoor tot intelligente overgave, want zo vertrouwen ze op de goddelijke intelligentie in henzelf. Op die manier zullen er – in overeenstemming met de goddelijke wet – altijd aanwezige en welwillende spirituele krachten voor hen beschikbaar zijn. Toegewijde leden van zulke groepen laten heel natuurlijk alle persoonlijke beslommeringen oplossen in de vreugde en veiligheid van de gemeenschap van de groep, en tegelijkertijd activeren ze een onzichtbaar kanaal in het centrum van de groep waar deze krachten doorheen kunnen stromen. Genade zal dan onvermijdelijk door zulke doelbewust geschapen kanalen van spirituele zegening vanuit de hogere werelden naar beneden stromen, en daarbij verlichten ze het bewustzijn en openen ze de harten van alle aanwezigen. Dit werkt als een katalysator voor het snel transmuteren van alle grove energieën in hun aura’s. Bovendien lost het psycho-emotionele blokkades op en schept het allerlei wonderen van genezing, want het is gericht op de bevrijding van alle pijn en lijden in de wereld. Als zo’n krachtige methode om goddelijke energieën te kanaliseren inderdaad onzelfzuchtig en intelligent gebruikt wordt, dan kan dat in deze bijzondere periode leiden tot een krachtig etherisch circuit waarin een elektrische kracht door ieder geopend hart gejaagd wordt. Dat leidt tot Openbaringen voor de hele groep, omdat ieders individuele bewustzijn zich dan versmelt en verenigt met de groepsgeest en vervolgens tot lumineuze spirituele werelden verheven wordt. Dan zal men onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen ervaren.

Maar dit is nog niet alles. Dit is nog maar het begin, want als er zo via de groepssynergie gebruik wordt gemaakt van de Wet van Invocatie, dan verheft en heiligt de instroom van goddelijke kracht, die daar het gevolg van is, niet alleen het bewustzijn van allen die daaraan meewerken, maar dan zal die kracht ook vanuit het centrum verder naar buiten stralen. Dat beïnvloedt de transmutatie van negatieve energieën in de omgeving, want het leidt tot het zuiveren, genezen en het versterken van alle Aardse levensrijken – het minerale rijk, het plantenrijk, het dierenrijk, en uiteraard het mensenrijk. Dergelijke positieve initiatieven zijn tegenwoordig mede verantwoordelijk voor het oproepen, verankeren, en wereldwijd verdelen van de lichtenergieën van het Aquariustijdperk. De nieuwe esoterische scholen zullen deze nieuwe werkwijze demonstreren en daarvoor zullen ze in de Nieuwe Wereld algemeen erkend en gerespecteerd worden.

De bereidheid van de mensheid om de stap naar een hoger niveau in de evolutionaire spiraal te zetten – het pad van groepsgewijze spirituele ontwikkeling – is inderdaad een zeer positief teken, want het betekent een belangrijk en onvermijdelijk universeel proces waarbij individualiteit weer versmelt met de Eenheid van het Goddelijke. Deze vereniging is het uiteindelijke doel van alle zelfbewuste wezens in iedere bestaanssfeer in de Schepping, en het is dit ene grote doel waar de stuwkracht van de Heilige Geest al het leven eeuwig naar toe zal drijven.

 

Thenewcall/De nieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

Terug