DE GODDELIJKE ROMANCE TUSSEN YIN EN YANG

17-01-2014 00:00

 

Goddelijke Liefde kan alleen worden uitgestraald en daardoor overgedragen aan anderen door het open hart van een levende Ziel. Zowel mannen als vrouwen zijn daar toe in staat. De man echter is in staat om een hogere spirituele vibratie van Waarheid en Doel door te geven. Dit maakt de man niet superieur tegenover de vrouw, het is gewoon een universeel patroon. Wij zullen dit punt verder toelichten, maar eerst is het goed ons weer het aloude hermetische gezegde te herinneren: “Zo boven, zo beneden”. We zullen merken dat dezelfde goddelijke blauwdruk die ten grondslag ligt aan het Al, zichzelf ook uitdrukt in de seksuele handelingen tussen mensen. De man geeft het levenszaad aan de vrouw die, na dit te hebben ontvangen een nageslacht ter wereld kan brengen. Op dezelfde manier kunnen we de Zon, de Vader (mannelijk) beschouwen, die levensenergie uitstraalt die ontvangen wordt door Moeder Aarde (vrouwelijk) die daarmee in staat wordt gesteld om allerlei diverse levensvormen uit haar schoot, de baarmoeder van de Schepping, te creëren en ter wereld te brengen.

Dezelfde universele patroon is van toepassing op de relatie tussen man en vrouw wanneer het gaat om het Pad van Terugkeer. Vanuit de geschiedenis kunnen we zien dat de Avatar, de Messias of Christus, altijd een man is geweest. Hij komt om de Waarheid te wortelen, om het Doel aan te reiken, om de Weg te openen en de vrouw bereikt eveneens haar verlossing door zichzelf toe te wijden aan de spirituele Man en zijn missie. Deze (oer) relatievorm tussen man en vrouw, yin en yang is het onveranderlijke archetypische patroon van het Universum. Een prachtig voorbeeld van zo’n goddelijke liefde is te lezen in Lucas [7:38] waar Maria Magdalena de voeten van Jezus inwrijft met kostbare zalven en balsems.

Goddelijke Wil of spirituele Kracht kan in de vrouw goddelijke Wijsheid en Liefde doen oproepen of bevruchten. Door hun ware eenheid levert Geest (mannelijk) krachtige goddelijke zegeningen en Materie (vrouwelijk) ontvangt het en past het toe. Dit is hoe het mannelijke en het vrouwelijke verenigen voor het algemeen welzijn. Hij die het goddelijke Zaad geeft en Zij die de Vruchten daarvan schenkt.

De spirituele man is de brenger van goddelijk Doel en draagt de Geestelijke Vonk om dit te laten ontsteken, uit te dragen en te manifesteren in materie. De spirituele vrouw ontvangt dit ‘zaad’ in haar schoot en is in staat om het Christuskind (=Liefde) te koesteren en te manifesteren in materie. Door hun samenzijn wordt de al voorbereide en al vruchtbare schootbewustzijn ofwel de matrijs, de baarmoeder van de schepping van de goddelijke Moeder bevrucht, waardoor een nieuwe telg het leven kan zien: een nieuwe schepping, geboren uit goddelijke Liefde. Man en Vrouw combineren daarom visie met manifestatie, de pure goddelijke Intentie met de Middelen van de schepping om het Goddelijk Plan te manifesteren in materie. Met andere woorden, om het Koninkrijk Gods opnieuw binnen te treden moet de man zijn goddelijke Essentie herinneren en dit in liefde aan de vrouw geven en zij op haar beurt moet zichzelf openen om het Geestelijke Zaad te kunnen ontvangen zodat de matrijs, de baarmoeder van de schepping de gelegenheid krijgt het Christuskind ter wereld te brengen.

Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer yin en yang in de juiste relatie verkeren. Extase kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of, liever gezegd, tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.

De gevallen man heelt zichzelf door zijn Geestelijk Zaad over te dragen, de gevallen vrouw door dit te ontvangen en door aansluitend een nieuwe schepping te creëren en ter wereld te brengen. Op deze manier hebben man en vrouw elkaar nodig. Onder de Wet van Polariteit moeten man en vrouw zich beiden op alle niveaus integreren tot op het fysieke vlak toe en dit is alleen mogelijk door samen, als één geheel omhoog en vooruit te kijken in dezelfde richting.

Wanneer een gevallen vrouw zich met het ‘ik’ identificeert en dus slechts dienstbaar blijft aan het zelf, zal er altijd competitie uitbreken, is er sprake van hebberigheid, angst en zelfzuchtige verlangens plus een neiging om ontsnappingsroutes voor het zelf te zoeken. Hieraan kunnen we nog toevoegen een negatieve, ongezonde oriëntatie om de man te ‘overwinnen’ voor haar persoonlijke bevrediging en ‘veiligheid’.

Wanneer een man doorgaat voor zichzelf te blijven leven, zal hij ernaar streven vrouwen te  ‘gebruiken en misbruiken’, in een poging om zijn innerlijke spirituele verlangens door seksuele lust en dominantie te bevredigen.

Dit is nu de essentiële oorzaak van ‘het gevecht tussen de seksen’: onwetendheid over de juiste relatievorm en over het juiste seksuele Doel.

De fundamentele ziekte van alle mannen is daarom hetzelfde als de fundamentele ziekte van vrouwen. Net zoals de mannelijke ziekte geheeld kan worden door één essentiële goddelijke Oplossing: de goddelijke overdracht of het geven van Liefde, zal ook de vrouwelijke ziekte geheeld worden door die goddelijke overdracht te ontvangen, door de goddelijke Liefde van de man te ontvangen.

De open, vertrouwen gevende, toegewijde en ontvangende Liefde van de goddelijke vrouw lost de angst van de man op, een angst die door de eeuwen heen zich heeft gekeerd tot gewelddadigheid tegenover de vrouw door de paniek die de man voelde voor de vrouw die niet in staat is hem te ontvangen en hem daardoor ook niet kan helpen zijn goddelijke Doel te realiseren. Daarom, als de vrouw eenmaal ontwaakt naar haar ware goddelijke Natuur en Doel zal de patriarchale dominantie op Aarde in al zijn expressies beëindigen waardoor de Christus tenslotte de last van de mensheid kan optillen tot in het Licht van de Verlossing - zowel voor vrouwen als voor mannen.

Om volledig het karakter van de grote complicaties en problemen te begrijpen die door de gehele geschiedenis zijn gecreëerd door het gevecht tussen de seksen, is het nodig om de essentiële samenhang van het Universum, ofwel God, verder te onderzoeken.

 

YHVH (Yahweh)

 

De alleroudste naam voor de Universele Geest - of God - is Yod He Vau He, vaak geschreven als YHVH. Maar deze oeroude naam omvat veel meer dan wat een of andere religie als haar versie of zelfs maar als naam beschouwt over het begrip God. In feite is het helemaal niet bedoeld om zomaar een ‘naam’ te zijn. Het is het fysieke woordequivalent van een esoterische, pulserende Realiteit. Het is een reële voorstelling van de Universele Wet die het oerpatroon van de hele Schepping beheerst.

De naam zelf is de sleutel tot Schepping en de voorstelling van de Universele Wet van polariteiten en de echo resp. reproductie van al dat vibreert. En laten we beseffen dat alles vibreert. In deze naam voor het Ene Leven zit daarom de werkelijke formule voor Schepping en de manifestatie van al het leven binnen dat Ene opgesloten. De naam van God is daarom waarschijnlijk het enige belangrijke metafysische concept dat er is. Het is het meest simpele ding in het Universum, maar daarom misschien ook het moeilijkste om werkelijk te begrijpen door oningewijden en onverlichte mensen.

De naam zien we voorgesteld door vier letters van wat nu het Hebreeuwse alfabet wordt genoemd en die zowel een numerologische als een symbolische betekenis hebben. In feite is de naam echter veel en veel ouder dan het Hebreeuwse alfabet. Yod-He-Vau-He (YHVH) wordt volgens algemeen gebruik uitgesproken als  Yohd-Heeh-Vah-Heeh. (engels: Yodh-Hay-Vah-Hay). Deze simpele naam is door de tijd heen, door vertalingen en door misinterpretatie veranderd en verdraaid in vele variaties van de oorspronkelijke, inclusief die binnen de diverse religies. Kijk maar eens naar de overeenkomsten Yahweh, Ya-Ho-Wah-Ho (YHWH), Ya-He-Wa en Je-Ho-Va om maar een paar te noemen. Jehovah en Yahweh passen redelijk goed. Er wordt ook wel naar YHVH verwezen als de Tetragrammaton* in magische en metafysische kringen.

* Hebreeuwse naam voor God; tetragram=woord van vier letters.

Het eerste deel van de naam dat de positieve polariteit of Vader aspect van de naam God was, is Yod. Merk ook de overeenkomst zelfs hierin: Yod, God, Yod, God; niet moeilijk te veranderen door de tijd en zelfs in uitspraak. Op die manier werd het Vaderprincipe, Yod, vervormd van Yod in God, waaraan eveneens heel vaak als (bij)betekenis het vaderprincipe werd toegekend: “Mijn Vader God en Ik zijn één.” - Jezus

De oude leringen beweren: “Hij die deze naam op de juiste manier kan uitspreken opent de toegang naar de hemel”. Dit gezegde is op uitgebreide schaal verkeerd geïnterpreteerd. Maar zelfs nu nog is het in sommige hoofdreligies verboden om ook maar te proberen om YHVH uit te spreken. Dit komt omdat in vroegere dagen van georganiseerde ‘religie’, bepaalde ‘priesters’ die in een machtspositie verkeerden en zelfs meer macht verlangden, niet wilden dat de gewone mens deze belangrijke sleutel kenden. Zij wensten alleen mensen die in eerbied opkeken naar de priesters en op die manier hun religie eigen zouden maken inclusief hun begrip over God en spirituele zaken. Dit gaf hen grote macht en controle, dus zij verborgen de naam of veranderde de naam of verboden alle gelovigen, behalve de ‘hoge heilige mensen’ om deze naam te gebruiken. Wanneer echter de naam op de juiste wijze wordt gezongen in meditatie kunnen er belangrijke veranderingen teweeg worden gebracht in het bewustzijn.

De symboliek en structuur van Yod-He-Vau-He is eenvoudig, maar heel diepzinnig en moeilijk te doorgronden. Wanneer die enkele kleine eenvoudige elementen worden gecombineerd op de juiste wijze, ontstaat de algehele complexiteit van leven. In onderdelen vertegenwoordigt YHVH een volmaakt en simpel patroon dat holografisch in al het leven ligt verborgen, vanaf het atoom tot aan de godheid dat een zonnestelsel kan zijn of meer. De hele schepping van de mens en zo ook de schepping van sterren en planeten ligt erin opgesloten.

Het eerste deel: Yod stelt voor het positieve (+), Zon, Licht, de Vader of Spirituele Zaad principe. De eerste He vertegenwoordigt het negatieve (-) element, niet in de zin van ‘slecht’ of ‘het kwade’, maar als negatieve polariteit, pure duisternis; de leegte van ruimte, de schoot, het ontvangende, het vrouwelijke, de Moeder principe.

Vau is het scheppende resultaat van de samenkomst tussen Yod en He als interactie of (geslachts)gemeenschap. De vereniging van de eerste twee principes verwekt het Liefdeskind, Christus, een nieuw schepsel en dat is Vau.

Vau is zijn eigen principe, het principe van Liefde en dat is tweeslachtig. Het heeft daarom in zichzelf dezelfde attributen als zijn Vader en Moeder, dus in feite is het zowel Yod als He in zijn eigen microkosmische sfeer. In termen van kosmische vibratie staat Vau als trillingsdimensie een octaaf lager dan zijn ouderlijke scheppers. Het is ook de plek van de conceptie en de geboorte van de tweede paar He en Yod (de tweede He is geplaatst vóór de tweede Yod omdat de polariteiten van schepping worden omgekeerd in iedere nieuwe Geboorte; zie ook het diagram beneden).

Dus Vau begint de cyclus (Yod-He-Vau-He) opnieuw, maar dan in microkosmische zin. De tweede He en Yod zijn de nakomelingen van Vau, de vruchten van de wisselwerking tussen de innerlijke nieuwe microkosmische aspecten Yod en He binnen deze Vau.

“De Kringloop van het Leven”

 

                                                                                         INFINITY

                                                                                               |

                                                                                    YOD    -    HE

                                                                                          \        /

                                                                                            VAU

                                                                                           /       \

                                                                                      HE     -   YOD

                                                                                          \        /

                                                                                            VAU

                                                                                           /        \

                                                                                     YOD   -     HE

                                                                                           \        /

                                                                                             VAU

                                                                                                |

                                                                                          INFINITY

 

Dit nu is het spel van goddelijke Schepping en het is niet moeilijk in te zien hoe er zoveel karma kon ontstaan en hoeveel lijden en vergissingen te zien zijn binnen het gevallen universum door het breken van zijn wetten door onwetendheid en zelfzucht.

 

ADAM en EVA

 

Als wij de structuur van de kosmos willen onderzoeken dan kunnen wij misschien beginnen op atomair niveau. We zien dan dat de negatief geladen electronen (‘-‘ of vrouwelijk) om de positief geladen kern (‘+’ of mannelijk) heen cirkelen. De planeten die een baan beschrijven om de centrale zon van een zonnestelsel zijn ook vrouwelijk (-) terwijl de zon zelf positief  (+) is.

Ook hier in de fysieke kosmos zien we de Vader en Moeder principes in werking: Vader-Zon straalt licht en leven uit en de Moeder-Planeten ontvangen deze vitale levenskrachten voor hun scheppende manifestatie.

We zullen daarom inzien dat de vrouwelijke polariteit van God (-) voorkomt aan de buitenzijde van het lichaam van Vader-Geest (+). Dit is het onafwendbare patroon van al het leven in het Universum.

Op zich zou dit simpele voorbeeld voldoende zijn om de zinnebeeldige voorstelling (de allegorie) van Adam en Eva in het Oude Testament beter te begrijpen. Maar laten wij dit uiterst belangrijke onderwerp eens verder uitspitten.

Het verhaal van de Genesis in het Oude Testament leert ons dat Eva eerst werd verleid door de slang in de tuin van Eden en dat Adam haar volgde in haar Val. Als we nu onthouden hebben wat we hebben ontdekt over het samenspel van de vrouwelijke en mannelijke polariteiten binnen de kosmische schepping, wordt het duidelijk dat het vrouwelijke (-) of buitendeel van de schepping het eerste principe was dat Viel van de Genade. Het was het eerste principe dat zich uit het centrum bewoog omdat deze het verst verwijderd was van het Spirituele Hart (+) van God als het ware. Dit betekende nu de Val van Eva. Adam (+) volgde om te trachten Eva (-) te verlossen, want gescheiden van zijn goddelijke lotgenote was Adam slechts een halve eenheid, een half wezen. Om Eva te redden, werd Adam gedwongen om ook te Vallen van de Genade en trad daardoor ook het ongoddelijke universum van illusies binnen. Ziehier zowel Adam’s als Eva’s verbanning uit het Paradijs.

Om nu deze Val vanuit de Genade om te kunnen keren voor zowel man als vrouw, moet Eva haar spirituele schoot opnieuw voor Adam openen en Adam moet Eva weer opnieuw (goddelijk) liefhebben om op die manier de hogere Doelstelling te kunnen overdragen vanuit het puurste deel van zijn hart. Dit nu is het onmiddellijke en enige ware Doel van al het gevallen leven in het ongoddelijke universum.

De Val vanuit Paradijs zoals dit wordt gedemonstreerd door vrouwen en mannen op Aarde, zien we als kopie terug bij alle fysieke planeten en zonnen (en inderdaad van al het leven inclusief het atomaire) door het hele ongoddelijke universum heen.

Bijvoorbeeld onze planeet Aarde, Gaia, heeft nadat zij heel lang geleden een gevallen wereld was geworden, herhaaldelijk in angst gereageerd op zeer verderfelijke uitzaaiingen, dat wil zeggen op kosmisch kwade manipulaties die met haar scheppingen op haar planeet plaatsvonden, uitgevoerd via een zelfzuchtige verstoring van de ware spirituele Doelstelling van de man. Het is dan ook nauwelijks verbazingwekkend te noemen dat het vrouwelijke bewustzijn nooit ontvankelijk is geweest om te worden bevrucht (verkracht!) door een bewustzijn die haar herhaaldelijk met kracht en manipulatie heeft benaderd! Dit heeft door de eeuwen heen natuurlijk het gevecht van de seksen alleen maar verlengd en verergerd. Tot op de dag van vandaag zien wij overal in de wereld dat vele vrouwen mannen afwijzen en dat vele mannen een soortgelijke maar tegengestelde wrok koesteren tegen vrouwen. Deze vijandigheid is opgeslagen in het spirituele bewustzijn van alle mensen momenteel op Aarde.

 

Vrouwen voelen op natuurlijke wijze binnen in hen het uitzonderlijke onrecht dat hen door de hele geschiedenis is aangedaan door mannen. En dit is ook inderdaad het geval geweest. Heksenjagerij en heksenverbrandingen zijn maar een paar van die extreme voorbeelden van de algemene overheersing en onderdrukking van de vrouw door de man tijdens al die duizenden jaren. De vrouw echter heeft volledig vergeten dat zij het was die als eerste Viel van de Genade en door steeds toenemende frustraties tijdens uitgestrekte tijdvakken zijn de oorspronkelijke pure bedoelingen van de man om Eva zijn ware Liefde te schenken en haar zo te kunnen verlossen, danig verstoord. Zij is die essentiële voorwaarde helemaal vergeten om haar (spirituele) schoot te openen voor de spirituele man, om aldus in staat te zijn haar ‘oorspronkelijke zonde’ weer om te draaien en te herstellen waardoor yin en yang weer worden toegestaan zich te herenigen.

Zoals gezegd hebben deze bovengenoemde verstoringen eonenjaren lang herhaaldelijk plaatsgevonden tijdens de Aardse historie en de karmische vertakkingen van deze drama’s zijn legio. Dus laten wij eens opnieuw kijken naar de ware Oplossing voor dit verschrikkelijke dilemma waarmee het menselijke ras al zo lang heeft geworsteld.

Om haar gevallen staat te kunnen omkeren (en daarmee ook haar corresponderende hartzeer), moet Eva zich gaan herinneren wie zij werkelijk is en zich ook herinneren wat haar ware functie en doel is in fysieke staat. En inderdaad, deze herinnering is nu precies datgene waartoe al duizenden jaren lang de spirituele Adam haar zover trachtte te brengen met de bedoeling dat zij beiden zich weer konden herenigen als één en op die wijze weer positief zouden kunnen beantwoorden aan de eeuwig en altijd terugkerende Roep om zich weer te voegen bij de goddelijke Stroom van Evolutie. Als zij zich dit gaat herinneren, kan Eva in vol vertrouwen en in intelligente overgave aan het Goddelijk Plan van start gaan om zichzelf ertoe te wijden haar ware, goddelijke rol in de gevallen materie weer tot uitdrukking te brengen. Op die manier zal zij Adams integriteit en respect weer herstellen door ontvankelijk te zijn voor zijn Geestelijke Zaad.

Op die manier ook zal Eva kans zien door haar nu goddelijk afgestemde focus haar spirituele liefde en vitale relatie met Adam weer te herinneren en zo ook op die manier zijn eeuwige liefde voor haar en op die manier kan zij uiteindelijk helen. Eva moet als het ware weer ‘verliefd worden’ op Adam en daarbij voor hem ‘haar schoot openen’ voor het scheppende Doel. Op Aarde zal haar liefde de spirituele Adam in staat stellen om waarlijk in de fysieke materie te incarneren via de mannelijke fysieke gedaante. Maar eerst ‘moet de Prins de Schone Slaapster wakker kussen’ en ermee ophouden haar achterna te jagen voor zijn lagere zelf!

Na de ‘kus’ wordt de mannelijke goddelijke Geest door Eva opgewekt in de langverwachte Adam om hun beider doel samen te vervullen in materie: Verlossing, door de geboorte van het Christuskind, het Christusbewustzijn of goddelijke Liefde door hun ware Vereniging. Eva kan haar doel zonder Adam niet vervullen en vice versa, maar eerst moet Adam Eva’s vrouwelijke, ontvangende liefde opwekken. Zij kan de betovering van de gevallen materie niet breken zonder Adams goddelijke Vonk. De schoot van de Moeder kan niets ter wereld brengen zonder het mannelijke Geestelijk Zaad.

Het doel is dat zij herenigen: haar open, ontvankelijke Liefde die zijn Geest kan opwekken en terughalen, helemaal omlaag naar de Aarde via zijn persoonlijkheid zodat hij het Geest-zaad in haar schoot kan brengen. Merk ook op dat in antwoord op Eva’s Liefde, in Adam de Levende Geest zich manifesteert, zelfs in zijn fysieke lichaam, om dit aan haar te kunnen geven. Materie verenigt zich daarom met Geest  tot op het fysieke vlak toe. Dit is het Alchemische Huwelijk dat materie transfigureert en daarmee het herenigde stel terugvoert naar de oorspronkelijke goddelijke Staat. Hun goddelijke eenheid schenkt het leven aan het Christusbewustzijn en YHVH - de Wet van Schepping - wordt daarmee vervuld op Aarde. Op die manier worden Adam en Eva’s gerechtvaardige plaatsen in het Paradijs opnieuw in ere hersteld want Hemel en Aarde worden weer één voor de zegen van de hele wereld.

 

YIN en YANG

 

De tweeledige polariteiten van yin en yang, vrouwelijk en mannelijk, zijn complementaire aspecten van één Geheel. Alleen in het gevallen universum drukt dit Geheel of Heelheid zich uit in de vorm van twee gescheiden polaire ‘tegenstellingen’: man en vrouw, de splitsing van de seksen die in het verre verleden plaatsvond. Noodzakelijk geworden door het misbruik van de scheppende Macht voor egoïstische doeleinden.

Yin en yang kunnen worden vergeleken met wisselstroomtransistors op een printplaat. Negatieve en positieve polariteiten veroorzaken geen conflict wanneer de schakeling gesloten en doorverbonden is. Alleen als de schakeling verbroken wordt en daardoor ‘+’ en ‘-‘ niet langer meer met elkaar samenwerken, treedt kortsluiting op en merken we dat de man en de vrouw voornamelijk elkaars tegengestelde potentiaal worden (en zelfs vijanden!). Dit nu is de pijnlijke situatie op Aarde vandaag de dag tussen man en vrouw. Wanneer zij echter fungeren op hun gerechtvaardigde wijze als eenheid, dat wil zeggen als onzelfzuchtige vertegenwoordigers voor het Goddelijke Doel zijn man en vrouw zich niet meer bewust van hun afscheiding.

Iedere individuele persoonlijke microkosmos, of het nu een mannelijke of vrouwelijke incarnatie betreft, hebben beide polariteiten in zich. Wanneer deze zich kunnen herenigen, worden de yin/yang principes één functionerende ‘elektrische’ (of spirituele) transformator, waardoorheen de Scheppende geest actief kan worden en gebruikt kan worden omlaag tot op het meest dichte fysieke vlak toe.

De Archetypische rollen van man en vrouw

 

De Archetypische Rollen van Yin en Yang zijn herhaaldelijk door de hele geschiedenis heen uitgebeeld. Bijvoorbeeld, de Hindu Avatar Krishna had zijn favoriete gemalin Radha en we kennen Shiva (goddelijke Wil) met zijn metgezellin Shakti (vrouwelijke creatieve Intelligentie of Macht); de Egyptische Osiris had zijn Isis en Lancelot vond zijn ware liefde bij koningin Gwenivere in de Koning Arthur legende. Boeddha’s vrouw bleef toegewijd zelfs nadat hij haar en hun kind had verlaten om Bevrijding te zoeken. Als voorbeeld van haar pure devotie voor Boeddha’s Doel at zij zes jaar lang slechts één maaltijd per dag van een enkele houten bedelnap tijdens zijn eenzame meditaties.

Waar er ook een goddelijke mannelijke uitdrukking is, staat er ook een vrouwelijke (of meerdere vrouwen) daarachter. Onthoudt de oude uitdrukking: “Achter een goede man staat altijd een goede vrouw”.

Schijnbaar afgescheiden, maar toch verbonden in doel en dus functie, werken deze goddelijke yin/yang archetypen altijd samen voor hetzelfde Doel in volmaakte harmonie en verenigde samenwerking. De Vaders rol is om het zaad te planten en om daarna het Kind te sturen, leiden en energie te geven (zoals de Zon), terwijl de Moeders rol is om het leven te schenken aan het Kind en hem te koesteren in materie (zoals ook Moeder Aarde). Hoewel de twee polariteiten unieke en gescheiden functies hebben, werken zij niet in elkaars schaduw en uiteindelijk zullen zij elkaar altijd ontmoeten en zich verenigen in goddelijke Eenheid. Slechts via het Mystieke Huwelijk zullen zij beiden echt Vrij kunnen worden.

Camelot


De gezegende en goddelijke symbiose tussen man en vrouw kan zich vanzelf ook uitstrekken tot een hele gemeenschap en waarschijnlijk een van de mooiste voorbeelden hiervan op Aarde is de legende van Camelot.


Koningin Gwenivere draagt hier de bloem van barmhartige Liefde voor het welzijn van allen in het hele koninkrijk maar daarnaast is ook de sikkel van koning Arthur's rechtvaardige Wil hard nodig. Deze laatste maakt de paden en wegen schoon van alle onkruid zodat de tere bloempjes van liefde opnieuw kunnen opgroeien in de tuin van God: Moeder Aarde.

In het middeleeuwse Engeland was bijvoorbeeld de hoogste eer en spiritualiteit volgens de  legende van Arthur in het algemeen iemands toewijding aan de koning en het land.

Het zwaard werd op rechtvaardige wijze gebruikt om Camelot te beschermen tegen de duistere plunderaars daarbuiten die anders het innerlijke geestelijke heiligdom van het koninkrijk zouden hebben ontheiligd en de vrouwen hebben verkracht.

En terwijl de dappere ridders in oorlogen waren verwikkeld om het koninkrijk te beschermen, waren de vrouwen in het kasteel bezig voorbereidingen te treffen voor hun terugkeer, zoals het bijhouden van de tuinen, het op peil brengen van de voedselvoorraden en in het algemeen hun zorg dat een warme en huiselijke omgeving werd gecreerd. 

Vroeger hanteerden de ridders van Camelot het zwaard en droegen zware harnassen; vandaag de dag zien we op Aarde ditzelfde strijdpatroon, maar dan op een hoger peil en dit nu zal uitmonden in de uiteindelijke strijd van Armageddon. Nu zijn het onze spirituele ridders die  thans het zwaard van de Waarheid gebruiken als de energie van goddelijke Wil, om daarmee opnieuw Camelot, de toevlucht en verlichting van de mens, te beschermen. Hun borstschild is rechtschapenheid en rechtvaardigheid en hun wapenschild is hun toewijding aan de zaak van het Koninkrijk.


Het koninkrijk zou niet een geheel zijn zonder het Zwaard en de Bloem van Liefde. Zowel Arthur als Gwenivere weten dit en zij begrijpen hoe ze elkaar nodig hebben om te zorgen dat het koninkrijk kan blijven bloeien. Zij erkennen en beseffen heel goed de unieke plichten, talenten en verantwoordelijkheden van ieder van hen, nodig voor zo'n belangrijke samenwerking.

In hun samenzijn met een bewust doel, toegewijd als ze zijn aan de (hogere) zaak van het koninkrijk, ontstaat tussen de koning en koningin een goddelijke relatie die op een hoger plan ligt dan henzelf en zo dienen zij het volk en het koninkrijk in naam van de waarheid en liefde. En alles is goed.

In de Bijbel staat dat "God is Liefde", maar God is meer dan alleen Liefde. Liefde zonder Wil is niet genoeg om te zorgen voor een volmaakt funktionerende en continu bloeiend bestaan van het koninkrijk. Liefde en Wil werken samen onder een universele wet. En in een duister land op Aarde moeten ze allebei samenwerken voor die ene zaak: Liefde is erop gericht het leven van de mens te verzorgen en te koesteren, terwijl de Wil zich bezighoudt met de vijand waar innerlijk al dat onkruid woekert die de tuin van Camelot probeert te verstikken. Iedere vijand van de Waarheid zal daarom beslist niet het zwaard van rechtvaardige Wil verwelkomen, zelfs als het met de nodige eer(bied) wordt gehanteerd en dus goed en waar is.

Het decreet van Camelot is: Heer, geef ons de Wijsheid (Liefde) om te zien wat juist is, de Wil om dit toe te passen en de Kracht om door te zetten.

Zie ook de voortreffelijke film: First Knight met Richard Gere, Sean Connery and Julia Ormond.

 

De geboorte van een nieuwe Wereld op Aarde

 

In overeenstemming met de oude profetieën, benadert Vader Geest nu Moeder Gaia om Haar opnieuw te bevruchten en om zodoende het leven te schenken aan het Nieuwe Wereld Bewustzijn (Christusbewustzijn) op Aarde. Altijd weer opnieuw benadert de Vader de Moeder van het universum in Haar Kosmische Fysieke-Vlak lichaam om zich te verenigen en op die wijze de volgende ontwikkeling van hun Eeuwige Romance geboren te laten worden. Hun goddelijke Vrucht kan een menselijke persoonlijkheid zijn (zoals in het geval van de baby Jezus bijvoorbeeld), of een heel ras van wezens, een planeet, een zonnestelsel, een sterrenstelsel of een heel veld van manifestatie, een hele octaaf of universum van uitdrukking. De goddelijke formule is altijd hetzelfde en allebei yin en yang zijn vereist om deel te nemen in het spel.

Moeder Gaia (samen met haar vrouwelijke kinderen) drukt momenteel haar eonen oude klaagzang als volgt uit:

“Mijn Geliefde staat op het punt om mijn Roep voor hereniging te beantwoorden helemaal tot op het fysieke vlak toe. Maar op dit moment is Hij nog niet helemaal welkom op mijn Lichaam - planeet Aarde - en evenmin wordt zijn Koningsschap (h)erkend. Want mijn vrouwelijke uitdrukking (de vrouw) vertegenwoordigt Zijn doorgang in fysieke vorm maar zij Roept nog niet recht vanuit het hart met waar begrip, vertrouwen en overgave. Echter het Zwaard der Rechtvaardigheid zal opnieuw worden getrokken in deze ‘eindtijden’ en mijn grote gekwetste lichaam zal geheeld worden bij het sluiten van deze cyclus volgens de profetieën en mijn lange ziekte zal worden getransformeerd in het licht van een Nieuwe Dag”.

De Roep om Adam dat van de vrouw moet afkomen is een eerbetoon of herkenning van het spirituele Koningsschap van Vader Geest en is een wezenlijk deel van het goddelijke mythische patroon dat tijdens de hele menselijke geschiedenis heen door alle Yin archetypische menselijke figuren is voorgeleefd en uitgebeeld.

In oude tijden, toen de Aarde op meer natuurlijke wijze was afgestemd op de Goddelijkheid, was aanbidding van God als vrouw algemeen aanvaard en wijdverspreid. In die tijdvakken lag afkomst en daardoor heerschappij bij de vrouw en niet bij de man. Dit werd ook door de vrouw verleend aan anderen en bij traditie overgeleverd. Via huwelijk met iemand van een passende (mannelijke) afkomst (dat wil zeggen diegenen die geschikte koninklijke bloedlijnen van vroeger vertegenwoordigden) verleende de vrouw de titel “koning” aan degenen met wie zij trouwde. Vele verschillende beschavingen creëerden op die manier positieve bondgenootschappen. Maar zoals overduidelijk zichtbaar is geworden, is dit patroon geheel vergeten en vreselijk verminkt want het vrouwelijke principe is ‘beroofd van haar kleed’ (onttroond, onteerd) en ze is geknecht geworden op Aarde. Haar unieke krachten zijn vergeten en misbruikt door Lucifer (mannelijke vervorming). Daarom zal er nu tijdens het gloren van het Aquariustijdperk een historisch ontwaken en heropleving van het Vrouwelijke archetype op Aarde ontstaan. Zonder Haar kan onze planeet niet helen, niet ontwaken en zich niet opnieuw afstemmen op de Goddelijkheid. Op een vrouwelijke planeet zou de vrouw moeten leiden en zo op Aarde moeten ‘heersen’, terwijl de man haar dient door haar de visie en pure Spirituele Zaad te schenken en om als katalysator te dienen voor haar goddelijke macht van manifestatie. Dit harmonisch patroon zal op Aarde in de komende cyclus weer worden teruggebracht.

 

Thenewcallgroup

 

Terug