De Gnosis als Levend Voedsel

28-07-2015 00:00

 

“Zoals de Gnostische Zon straalt in een Levende Ziel

en vrijblijvend haar Licht verspreidt,

zo stroomt de rivier des Levens onophoudelijk 

en onvoorwaardelijk uit de Eeuwige Bron.

Zij beperkt zichzelf niet noch stagneert,

zij stroomt en bevloeit alles op haar weg

en wordt Voedsel tot Leven … “

(M)cirkelpunt

 

Uit ‘de Kracht van de Gnosis’

NB Cirkelpunt Dec 2011

 

Moge de Gnosis jou ‘aanvuren’ en meevoeren tot over de grenzen van het ‘eigen’ kunnen. Moge haar tintelende Liefde in jou bestemming vinden en de schijnwerkelijkheid laten zien van je kleine bestaan.Dat je haar Licht mag ontvangen opdat haar Geest werkzaam wordt in jou en je een Lichtpunt mag zijn in deze tijd waarin macht en corruptie, geweld en sluwheid, onverschilligheid en harteloosheid het aangezicht van het wereldtoneel bepalen en de mens het recht op menswaardig leven ontneemt. Dat je een warme ‘thuishaven’ mag worden voor hen die verkleumd zoeken naar innerlijke geborgenheid, een ’reddend’ woord en ware vrijheid….

Nu bevolkingsgroepen systematisch worden uitgemoord of verbannen in hun eigen land en mensen wereldwijd op de vlucht zijn, ontheemd en beroofd van wat hun dierbaar is; nu kinderen in grote getale schandelijk worden misbruikt en vermoord; nu de armoede en de onderdrukking toeneemt, de mens als opgejaagd vee ‘overleeft’ en niet meer weet wat Leven is... nu dit alles geschiedt, is de nood hoog aan mensen die een Ander lied laten horen en door hun handelingen getuigen van een groot Mededogen met de mensheid.

Want overal ter wereld breekt de strijd los om de ‘ultieme macht’, om het even welk kanaal zich hiervoor leent of onder welke vorm dit zich manifesteert. Verwarring en chaos worden bewust gezaaid ter versteviging van de machtselite die zich nadien als ‘reddende hand’ profileert. Door middel van mind-control rijzen menselijke ‘robotten’ als paddenstoelen uit de grond en zijn een bedreiging voor het menselijk geslacht. De technologie ontwikkelt zich razendsnel en niet zonder gevaar voor het voortbestaan van de mens op deze Aarde. Alles wat eens ‘sciencefiction’ was wordt werkelijkheid.

De antichrist wint terrein via zijn dienaren en de nieuwe wereldorde krijgt langzaamaan een gezicht.

‘De Protocollen van de Wijzen van Sion’ uit het einde van vorige eeuw laten een licht schijnen op wat zich nu voor onze ogen afspeelt en waarin wij, als we niet wakker zijn, een speelbal worden van de ’slimme’ krachten die achter dit geschrift en achter dit wereldtoneel schuil gaan, de Illuminatie.

“Voor ons ligt een plan, waarop - zoals bij een krijgsplan - de weg is aangegeven die wij niet mogen verlaten zonder gevaar te lopen het werk van eeuwen in de war te sturen”

“Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn, list en huichelarij regel voor de regeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere nieuwe macht te verliezen.”

[uit Protocol I van de Protocollen van de Wijzen van Sion]

 

De Antichrist aan zet

Toch is het hoopvol te constateren dat er steeds meer in het daglicht komt te staan van wat verborgen werd, dat er een nieuwe wind waait en het dikke stof wegblaast. Dat mensen durven opstaan en hun stem laten horen, dat een volk zijn identiteit probeert te vrijwaren tegen alle onderdrukking in.

Het bewustzijn wordt sowieso ‘opgestuwd’ en onwetendheid wordt ‘verlicht’, voor sommige tegen hoge prijs….

In het hart van Europa, de bakermat van de westerse beschaving en de democratie dat ‘Griekenland’ toch is, probeert een forse tegenbeweging een halt toe te roepen aan de verdere uitpersing van de bevolking ten voordele van de Griekse oligarchen en de Europese ‘heersers’ of de Trojka; dit nadat zij een paar jaar geleden haar lijnen uitzette ,zoals ze dit ook deed in de andere Europese staten . Niet het welbevinden van de burger was en is het doel, maar het belang van de banken, het geld en de economie werd en wordt gediend. Het Griekse volk liet zich toen verleiden , door het gretig aannemen van privékredieten, hen gul aangeboden, waardoor zij, door de creatie van ‘schuld en rente’, gebonden en afhankelijk werd van haar schuldeisers .

Wat hierachter schuil gaat is slechts de uitvoering van een vernuftig plan dat reeds lang werd voorbereid en de mensheid langzaam maar zeker in een wurggreep houdt.

“In onze handen bevindt zich de grootste macht van den tegenwoordige tijd! Het geld: Binnen twee dagen kunnen wij ieder gewenst bedrag terugtrekken. Moeten wij dan nog bewijzen, dat onze heerschappij door God (lees Antichrist)) voorzien is? Zouden wij bij zulk een rijkdom niet in staat zijn het bewijs te leveren, dat al het kwade, dat wij in den loop van zoveel eeuwen moesten doen, ten slotte toch tot de ware welvaart en tot de alomvattende orde geleid heeft? Misschien zullen er nog enige geweldige maatregelen nodig zijn, maar uiteindelijk zal de 'orde' worden ingesteld.”

[uit protocol XXII]

“Of een staat zich nu al uitput onder de werking van zijn eigen schokken of dat zijn binnenlandse twisten hem aan vreemde vijanden overleveren, in ieder geval kan hij als reddeloos verloren worden beschouwd: hij is in onze macht. De heerschappij van het kapitaal, dat geheel in onze handen is, komt hem dan voor als een reddingsboei, waaraan hij zich goedschiks of kwaadschiks moet vastklampen, wil hij niet ten onder gaan.”

[Uit Protocol I]

Het typeert de Grieken dan ook als volk, als land dat grote wijsgeren voortbracht in de geschiedenis, dat zij tegen deze ‘machthebbers’ van allerhande pluimage, wolven in een schapenvacht, durven opstaan en hierdoor enige vorm van diep-menselijkheid vertonen; dat zij durven ingaan tegen de ‘macht’ die dicteert .

Deze ‘ongehoorzaamheid’ alleen al is een sterk signaal dat de mens niet ‘dood’ is , noch ‘verlamd’ ligt, maar toch nog voeling heeft met datgene wat hem tot mens maakt: zijn medemenselijke betrokkenheid; en deze burgerlijke ongehoorzaamheid is een doorn in het oog van elke regering die danst naar de pijpen van de grote ‘macht’...

“Er is niets gevaarlijker dan de persoonlijke energie; wanneer zij verstand achter zich heeft, dan is ze machtiger dan miljoenen mensen, onder wie we tweedracht hebben gezaaid. We moeten daarom de opvoeding van de mensen daarheen leiden, dat zij van iedere onderneming, die energie vereist, hun handen in hopeloze onmacht aftrekken.”

[uit Protocol V]

“We moeten de regeringen dwingen te handelen volgens dit plan, dat wij in zijn gehele breedte hebben beraamd en dat zijn doel al nadert. Daarbij zullen we ondersteund worden door de openbare mening, waarvan wij ons door de grootmacht "‘pers’ al hebben meester gemaakt. Op weinig uitzonderingen na, waarmee we geen rekening behoeven te houden, is de pers feitelijk al van ons afhankelijk. [uit Protocol VII]

 

De vraag blijft of er werkelijk Inzicht aanwezig is om te zien wat echt aan de hand is? Alleen dit kan elke angst trotseren en de nodige kracht schenken om te handelen naar het ‘geweten’…

“Onwetendheid is de bron van alle kwaad” zei Socrates al , maar ook:

“Het is onmogelijk om het goede niet te doen als je het eenmaal kent."

Het ontbreekt deze wereld collectief aan Liefde, aan de verheven Liefde van Christus en de mens is meer dan ooit een speelbal geworden van de Antichrist kracht die niets anders wil dan hem af te houden van zijn uiteindelijke doel, namelijk de heraansluiting op die Hoge Frequentie waardoor de Terugkeer mogelijk wordt naar het Vaderhuis. Deze wereld is het domein van deze ‘wereldheerser’, waarin ook de mens participeert door ‘zaden’ uit een ver verleden.

 “Ken uzelf” is daarom één van de belangrijkste opdrachten voor elk mens, doch dit kan alleen door de Gnostische aanraking, door het ontstaan van een felle ‘brand’ die oplaait in het hart en het pad naar totale bevrijding ontsluit.

Zij die de Herinnering bewaren in hun ziel zien deze fysieke wereld compleet tegengesteld ‘acteren’ van wat zij ‘kennen’, als een oord van pijn en lijden, een tranendal, als een kortstondig genieten van leven ipv Leven.

Zij zien hoe de vicieuze cirkel van leven en dood, het rad der wedergeboorte, doelbewust in stand gehouden wordt. Zij zien het gebrek waaraan de mensheid lijdt en hoe zij dit wanhopig probeert op te vullen met surrogaten. Het lijkt alsof haar lot beslecht is en zij onwetend naar de slachtbank wordt gevoerd….

“Door nood, afgunst en haat zullen wij de massa’s leiden en ons van haar handen bedienen om alles te vermorzelen wat zich tegen onze plannen verweert. Zodra het ogenblik van de kroning van onzen wereldvorst gekomen zal zijn, zullen diezelfde handen alles wegvagen wat ons nog in de weg staat.”

[Uit Protocol III]

“Ik kan U verzekeren, dat wij thans nog maar weinige schreden van ons doel zijn verwijderd. Nog maar een korte tijd en de cirkel van de symbolische slang, die het zinnebeeld van ons volk is, zal gesloten zijn. En zodra de cirkel zich sluit, zullen alle staten van Europa daarin als in een bankschroef geklemd zijn.”

uit Protocol III

 

En toch…. Steeds blijft de Hoop aanwezig en de Belofte van Zijn Wederkomst in het hart van de mens….

Licht is krachtiger dan Duisternis en Liefde krachtiger dan het koude Intellect. Wijsheid zal dan ook , op een onbewaakt ogenblik, het roer opnieuw overnemen en de mensheid voeren tot haar ultieme Bestemming…

(M)cirkelpunt

 

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis:

wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten,

dan weet u dat de zomer nabij is.

Mattheüs 24,32

 

Wees dus waakzaam!

Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 

's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, 

opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft.

En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!

Marcus 13,35-37

Terug