De deadline voor de Aarde

08-11-2013 00:00

 

Als we vanuit de ruimte naar de aura van onze Aarde zouden kijken, dan zouden we de planeet gehuld zien in een donkere mistwolk, een bol van grijze kolkende damp. Met ontzetting zouden we deze grote donkere wolk van ijle materie gadeslaan, want niet alleen is deze wolk ondoordringbaar dicht en dik, het betekent ook dat er op Aarde zeer ongunstige levensomstandigheden heersen. Het maakt alles erg onduidelijk, en het vervormt alle waarneming. We zouden dan blij zijn te horen dat er op Aarde inderdaad een dringende behoefte bestaat aan verandering en wereldwijde reiniging. We zouden het ook een goede zaak vinden dat alle mensen die de naderende reinigende storm op Aarde willen doorstaan, zich erop willen voorbereiden en er bovendien goed gebruik van willen maken. 

Overal ter wereld zijn de gevolgen merkbaar van de opeenhopende schadelijke gedachtepatronen en levenshoudingen van de mensheid. Ze zijn nu niet alleen pijnlijk duidelijk aanwezig in het leven van de mens, maar ook over de hele planeet zelf. Over het algemeen heeft de mens de Aarde veel te lang met grove minachting behandeld. Hij is zeer onzorgvuldig omgegaan met zijn eigen thuis en de minerale, plantaardige en dierlijke rijken. Hij heeft keer op keer een veronachtzamende houding laten zien, en die houding kwam voort uit de misvatting dat de bronnen van de planeet er alleen maar zijn om er zelfzuchtig gebruik – en zelfs misbruik – van te maken. De mensheid als geheel is er volkomen aan voorbijgegaan dat Moeder Aarde – Gaia – een spiritueel wezen is dat haar eigen evolutionaire ontwikkeling doormaakt. Vol liefde streeft zij er naar om een volmaakt uitgebalanceerde omgeving te bieden voor een vreedzaam en harmonisch bestaan van velerlei levensvormen, waar de mens er één van is.

De dreigende heftige gebeurtenissen op Aarde, die het gevolg zijn van verwaarlozing en misbruik, vormen een onderwerp waar al veel aandacht aan wordt besteed, en daarom gaan we hier niet in op de geofysische aspecten van wat er op Aarde te gebeuren staat. De mens heeft weliswaar tot op zekere hoogte iets begrepen van de komende crisis waarmee al het leven op de planeet te maken heeft, maar toch heeft hij ook duidelijk laten zien dat hij ofwel onwillig, of gewoon niet in staat is om de zware schade te herstellen die hij wereldwijd heeft veroorzaakt. Dus de vervuiling gaat steeds verder, en de verkrachting van de Aarde en de prostitutie van haar bronnen ook. De Natuur is verdraagzaam, maar zij zal een dergelijk misbruik slechts tot op zekere hoogte toestaan. Ze zal al deze schendingen zo lang mogelijk tolereren om de mens ruim de gelegenheid te geven van zijn fouten te leren en uit vrije wil zijn gedrag te veranderen; de verdraagzaamheid van Moeder Aarde komt voort uit een groot mededogen met haar kinderen.

In het verleden zagen de onzichtbare Gidsen van de planetaire Hiërarchie al dat het nodig was om de mens bij te staan, want de krachten die de mens in zijn onwetendheid opriep, keerden zich tegen hem, en dit liet hem de gevolgen van zijn gedachteloosheid en zijn dwaze handelingen duidelijk zien. Vanwege deze sterk confronterende situatie verwachtten ze dat de mens zijn leven wel zou beteren. Ze dachten dat hij zijn middelen van bestaan en zijn vrijetijdsbestedingen wel zou aanpassen om een eind te maken aan het vernielen en het vervuilen van Aarde. Zo zou hij zowel de planeet als zichzelf vrijwaren van de onnodige en traumatische gevolgen. Deze situatie bood de mensheid een mooie kans om te ontdekken dat het de moeite loont zich te ontdoen van egoïsme, hebzucht en materialisme. Ook hoopten zij dat de mens, wijs geworden door zijn eigen lijden, zich daadwerkelijk zou gaan bevrijden, en een verstandig leven zou gaan leiden in harmonie met de natuur. Helaas heeft de mens hierin juist diep gefaald. Hij heeft helemaal niet adequaat en positief gereageerd op de waarschuwingssignalen van de natuur, en daardoor zijn de mens en de Aarde samen nu juist griezelig dicht bij een levensbedreigende situatie aangeland.

Er is nu sprake van een noodtoestand. Het is nu hoog tijd voor niet alleen een belangrijke ommezwaai in bewustzijn, maar ook voor het intelligent toepassen daarvan in de wereld. Als we willen overleven, dan moeten we nu echt stoppen met onze egoïstische benadering en onnadenkende houding. Er is een ontstellend gebrek aan goede gezondheid, geluk, eenheid en vrede in de huidige wereld, en deze somber stemmende omstandigheden zijn de symptomen van een vergaande en wereldwijde onwetendheid. Met de onmisbare hulp van de Dienaren zullen die onheilspellende vooruitzichten echter snel veranderen, want de Nieuwe Wereld moet en zal geboren worden.

De dringend noodzakelijke reiniging en genezing van de hele wereld zal uiteindelijk leiden tot de verlossing van de Aarde, en dit is al aan het gebeuren. Het speelt zich voornamelijk af in de subtiele sferen. Dit is een belangrijk proces, en het houdt in dat de aura van de planeet zich weer herstelt en gezond wordt. Zulke innerlijke veranderingen zullen eerst moeten plaatsvinden. Later zullen die veranderingen invloed hebben op de grote positieve transformatie van onze fysieke wereld via een netwerk van subtiele energiebanen. Dit netwerk bestaat uit onzichtbare en onderling verbonden krachtpunten die samen een soort energieweb vormen. Dit web bevindt zich in de auralagen die bij het fysieke lichaam van de Aarde horen. Het planetaire energienetwerk heeft een soortgelijke functie als de energiemeridianen in het menselijk lichaam, en het dient onder andere om de balans te reguleren en zo de gezondheid te bewaren. Het verdeelt vitale levenskrachten, en het geleidt impulsen van de ene naar de andere plek (net als zenuwen die boodschappen naar de hersenen sturen), enzovoort. Op plaatsen waar grote krachtlijnen elkaar kruisen, ontstaan er verticale draaikolken van snel wervelende energie – vortexen – die allemaal hun unieke eigenschappen hebben, en al deze vortexen bij elkaar vormen het chakrasysteem van de Aarde. Deze vortexen of chakra’s functioneren – ook weer net als bij hun menselijke tegenhanger – als kanalen voor het ontvangen en doorgeven van allerlei energieën uit de onzichtbare werelden. Het totale planetaire energienetwerk is buitengewoon complex, en het streeft ernaar zichzelf goed gezond en in evenwicht te houden. Op dit moment heeft het echter een enorme behoefte aan genezende zorg, want er is heel veel disharmonie en ziekte, en dat manifesteert zich nu dus ook overal in de fysieke wereld. Vandaar ook dat Dienaren zich toeleggen op het herstellen, veranderen en vernieuwen ervan, en dat doen ze onophoudelijk en plichtsgetrouw, zowel in de subtiele als in de fysieke wereld.

Het bio-energetische netwerk van ieder mens op Aarde is onlosmakelijk verbonden met het planetaire energieraster, en omdat onze planeet wordt gezuiverd en getransformeerd, wordt de mensheid dus op een soortgelijke manier beïnvloed. Al die veranderingen zijn voorbereidingen op de uiteindelijke grote overgang in de wereld. Die overgang zal uitmonden in het vrijkomen van enorme krachten op de planeet, en dat zal de geboorte van de Nieuwe Wereld inluiden. Die glorieuze gebeurtenis is waar het allemaal om gaat in deze fase van het Goddelijke Plan voor de Aarde. Iedereen zal deze gebeurtenis kunnen ervaren, als hij tenminste de beproevingen weet te doorstaan die onvermijdelijk aan zo’n enorme gebeurtenis voorafgaan.

Er zijn Goddelijke Intelligenties die als voornaamste taak hebben de karmische effecten op Aarde te reguleren en te verdelen, en zij zijn vanwege hun grote medeleven sterk betrokken bij de voorbereidingen van de mensheid. Zij zorgen dat de mensen zo veilig mogelijk de heilzame lichtenergieën kunnen ontvangen die binnenkort via het vernieuwde planetaire raster met vortexen uit de hogere dimensies naar binnen zullen stromen. Vroeger werd deze energiestroom gecontroleerd en getemperd door de onzichtbare Dienaren. Zo stemden ze hem af op het vermogen van de mensheid om die hoge vibratiekrachten te kunnen ontvangen. De mensheid heeft daardoor voldoende kansen gekregen om zich voor te bereiden en al die nieuwe frequenties en bijbehorende transformaties met succes te integreren. De wereldcrisis is inmiddels echter al zeer ernstig, en de Aarde verkeert in een kritieke toestand. Bovendien is ook de planetaire deadline al heel nabij. Dit alles betekent dat het nieuwe energieraster al heel snel in gebruik moet worden genomen, ongeacht het aantal mensen dat daar klaar voor is. Vanwege de huidige wereldcrisis is verdere uitstel geen optie. De barensweeën van Moeder Aarde zijn al begonnen, het moment dat de planeet zich volledig afstemt op een nieuwe dimensie, komt nu snel naderbij. De Nieuwe Wereld staat op het punt geboren te worden en iedere ware ziel zal zijn bevrijding kennen.

Er is een minimum aantal mensen nodig die toegewijd samenwerken om deze grote verandering teweeg te brengen. Maar in het verleden is het niet gelukt om het aantal zielen dat nodig is om deze kritieke massa te vormen, bij elkaar te brengen, en daarom werd de Planetaire Hiërarchie gedwongen het plan uit te stellen. De mensheid was er nog niet klaar voor om in deze belangrijke zaak – haar eigen bevrijding – samen te werken met haar spirituele Ouderen. Op dit moment is dat nog steeds niet het geval, en daarom incarneren er de laatste decennia steeds meer Dienaren om te helpen aan deze planetaire karmische voorwaarde te voldoen. Zij dragen bij aan het vormen van de kritieke massa, en daarmee maken ze tegelijkertijd gebruik van die enorme kans die het overgrote deel van de mensheid tot dusver heeft genegeerd. De deadline voor de planeet komt echter iedere dag dichterbij. Binnenkort zal iedereen merken dat hij door de steeds intensere situatie in de wereld gedwongen wordt zich schrap te zetten voor de echte vloedgolven van goddelijke kracht die binnenkort al het leven op Aarde radicaal zullen veranderen. De frequentie van de vibratie van de planeet neemt nu heel snel toe. Alles bereidt zich overal ter wereld steeds sneller voor op de naderende stortvloed van zeer krachtige energieën. Dit onvermijdelijke proces wordt in de voorspellingen wel ‘De Versnelling’ genoemd.

Veel Dienaren die nu geïncarneerd zijn, hebben zich vele levens lang voorbereid op het komende welslagen en de Bevrijding van de grove dichtheid van de oude Aarde. Voor hen betekent de geboorte van de Nieuwe Wereld de langverwachte vervulling van een grote missie die al eeuwen geleden begon. Voor een aantal ‘jongere’ zielen is het echter de eerste keer dat de Poort van Initiatie zich opent en dat zij uitgenodigd worden de drempel tussen de fysieke en de hogere werelden te passeren. Deze ongekende gelegenheid voor bewustzijnsverhoging wordt nu voor veel mensen veel makkelijker gemaakt, want ontwaakte Dienaren zullen hen in groepsformatie vergezellen en naar de Nieuwe Wereld leiden. Zo zal er heel snel over de hele wereld een veel helderder bewustzijn ontstaan, en vervolgens zal het collectief ontwaken van de mensheid de voorspelde terugkeer van het Christusbewustzijn op Aarde vergemakkelijken.

Iedere Dienaar moet nu echt ontwaken en zijn plaats innemen voordat de deadline van de planeet bereikt is, want anders wordt hij geconfronteerd met het sombere vooruitzicht te hebben gefaald met zijn opdracht. Er wordt nu zowel de Dienaren als de mensen een kans geboden, maar die kans heeft zo zijn beperkingen, want deze ongekende en genadige gelegenheid duurt niet eeuwig en alle afgewezen zielen zullen hem pas na vele duizenden jaren opnieuw krijgen. Het Goddelijk Plan voor het sluitstuk van het Vissentijdperk loopt nu heel snel ten einde. De planetaire klok slaat binnenkort het uur dat het eind van deze cyclus inluidt. Zij die klaar zijn om de neerdalende spirituele energie te ontvangen, zullen op dat moment opstijgen en zegevieren, en zij zullen dan samen met de Aarde een hogere en ruimere dimensie binnengaan. 

Het Goddelijk Plan voor de Aarde kan niet mislukken, want het past in het Grote Plan voor de Evolutie dat ontworpen is door de Ene Universele Scheppende Intelligentie. Daarom moet en zal het ook doorgaan. Het Aquariustijdperk zal ons een beschaving, een cultuur en een sprankelende spiritualiteit brengen die totaal anders is dan alles wat we ooit hebben gezien. Nu opent zich de poort naar een stralende Nieuwe Wereld, en al die mensen die samen met de Dienaren voor die poort hun rechtmatige plaats in willen nemen, moeten zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn, en bewust en toegewijd, want dan zullen ze de nabije planetaire deadline met vertrouwen kunnen verwelkomen en de Nieuwe Dageraad met vreugde en dankbaarheid kunnen begroeten.

Thenewcall/ the Fellowship

 

Terug