De Dag des Oordeels en de Oogsttijd

23-10-2013 00:00

 

Almachtige kosmische krachten brachten, zoals voorspeld, al vroeg in de twintigste eeuw een versnelling van het Goddelijk Plan voor de Aarde op gang, en sinds kort is die versnelling nog aanzienlijk toegenomen. De meer tastbare effecten hiervan trekken nu de aandacht van een relatief groot percentage van de wereldbevolking. Deze meer bewuste mensen introduceren het nieuwe gedachtegoed van tegenwoordig, zoals uitgebreide kosmologieën, uitvoerige spirituele filosofieën en nieuwe geneeswijzen, dat samen ook wel de New-Agebeweging wordt genoemd. De voortdurende veranderingen die deze mensen momenteel zo gretig onderzoeken en bespreken, vertegenwoordigen een zeer belangrijke inleidende fase van het Goddelijk Plan voor het einde van dit Vissentijdperk. Toch vormen deze veranderingen slechts een klein onderdeel van een veel groter proces. De laatste fase van dit proces kent de huidige mensheid in het algemeen onder de metafoor van ‘de Dag des Oordeels’ of ‘het Laatste Oordeel’. We zijn nu aangeland op een cruciaal moment in de planetaire transformatie, want de hele mensheid staat nu op een punt waarop zij zeer belangrijke keuzes moet maken die onverbrekelijk verbonden zijn met de bestemming van elke ziel op Aarde.

Deze wereldgebeurtenissen zullen in grote hoogtepunten culmineren, en ze zijn een vast onderdeel van grote kosmische cycli en subcycli die in het verleden al talloze malen hebben plaatsgevonden. Ook in de toekomst zullen ze blijven optreden wanneer de dageraad van een nieuw tijdperk gloort. Op zich is het dus niets nieuws wat er nu gebeurt, maar de grote kans die dit nu biedt aan al het leven dat erdoor beïnvloed wordt, is in deze cyclus nog niet voorgekomen.

Ongeveer eens per 25.000 jaar is er een Dag des Oordeels voor de Aarde. En elke periode van 75.000 jaar vormt op zich weer een grotere cyclus met zijn eigen grote Dag des Oordeels. Deze zeer belangrijke gebeurtenissen fungeren als een katalysator voor de spirituele ontwikkeling van vergevorderde zielen. Sommige mensen die begrijpen wat er gaande is, noemen deze periode dan ook wat preciezer ‘de Oogsttijd’, want dit geeft aan dat al diegenen die de lessen van het fysieke bestaan goed geleerd hebben, geoogst zullen worden. Dat wil zeggen: zij zullen worden bevorderd naar een hoger en uitgebreider ervaringsniveau.

In het verleden zijn sommigen erin geslaagd zichzelf vroegtijdig te oogsten. Deze volhardende mensen worden dikwijls aangeduid als ‘verlicht’. Technieken voor zelfbevrijding zoals yoga, meditatie, enzovoort kunnen hier inderdaad toe leiden, maar mediteren om verlichting te bereiken is altijd een nogal langdurige en moeizame aangelegenheid geweest. Alleen individuen met een onverzettelijke wil en een ontembare ijver konden daarin slagen. Maar nu, aan het eind van deze 75.000 jarige hoofdcyclus, is het voor de hele mensheid veel makkelijker om in bewustzijnsniveau te stijgen, omdat zich nu een geweldige spirituele gelegenheid aandient, waar ieder mens op Aarde gebruik van kan maken. Tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld zullen er hele groepen zielen worden geoogst, als zij zich afstemmen op de genade van de huidige periode en daarmee hun bewustzijnsfrequentie laten stijgen, want vibratie is de sleutel tot succes op het Moment van de Oogst. Ieders individuele bewustzijns-niveau (dat deel uitmaakt van de vibratie van onze planeet) zal een bepaald minimum bereikt moeten hebben om zich te kwalificeren voor promotie naar de Nieuwe Wereld.

Er bestaan vele legenden over ‘Het Laatste Oordeel’ – het moment waarop er over de bestemming van de mensheid wordt beslist. In al die legenden ligt weliswaar een belangrijke kern van waarheid, maar de waarheid zelf werd in het verleden door de grillige fantasie van bepaalde religieuze mensen totaal verdraaid. Het simpele en logische feit van karmische reiniging en inlossing werd verwrongen tot een raar idee van ‘eeuwige verdoemenis’. Het is gewoon deel van het volmaakte Goddelijk Plan dat kosmische krachten er voor zorgen dat cycli, ideologieën, maatschappijen en beschavingen eindigen als de tijd daar rijp voor is. Dit gebeurt om ruimte te maken voor iets beters, iets dat heel geschikt zal blijken – en dus niet een beperking zal zijn – voor het ontwakende bewustzijn en het ontluikende leven.

Het Laatste Oordeel zoals we dat in de heilige geschriften vinden, is een eenvoudig te herkennen metafoor voor de onvermijdelijke scheiding der zielen. In deze scheiding worden zij, die zich onvoldoende ontwikkeld hebben om met de rest verder te kunnen, uitgesloten van de eeuwige levensstroom. Voor de komende Dag des Oordeels zal een goddelijke verordening maken dat deze onrijpe zielen hun evolutie op een andere planeet kunnen vervolgen. Daar zullen de omstandigheden beter afgestemd zijn op hun specifieke behoeften en hun ontwikkelingsniveau.

We naderen de ‘Dag der Afrekening’ snel, en iedereen zal dan het ‘Boek der Feiten’* kunnen inzien. Dan zal blijken dat al diegenen die geen goed gebruik hebben gemaakt van de spirituele kansen die hen in vele levens zijn aangereikt, geen gelegenheid meer zullen krijgen om opnieuw op Aarde te incarneren, want hier zal zich een veel geavanceerder levensvorm gaan ontwikkelen. Dit betekent echter zeker niet dat de ziel wordt vernietigd of voor eeuwig wordt ‘verdoemd’. Wel betekent het een aanzienlijke – maar verder eigenlijk nauwelijks in te schatten – vertraging van zijn ontwikkeling. Zo’n vertraging is ongetwijfeld een ernstige zaak, maar de universele Wet van Evenwicht kent geen uitzonderingen, en daarom zal er geen speciale clementie zijn voor al diegenen die het niet halen. Zulke onderontwikkelde zielen hebben duidelijk nog behoefte aan meer ervaring op het slagveld van het fysieke leven. De wet bepaalt dat zij deze ervaring ook zullen krijgen, zelfs als dit ontelbare extra levens betekent, waarvan veel met diep lijden. Omgekeerd zullen al diegenen die wel voldoen aan de eisen voor de komende Oogst, bevrijd worden van het rad van wedergeboorte. Bovendien zullen zij ook volledig bevrijd worden van de verplichting om ooit nog te incarneren in één van de gevallen werelden, op welke planeet dan ook.

Gezien de spirituele mogelijkheden van dit moment kunnen we dus drie groepen onderscheiden:

1)  Zij die er gedurende vele fysieke levens niet in geslaagd zijn om op dat vlak hun lessen te leren.  Zij zullen de Aarde moeten verlaten. Zij zullen later in een andere fysieke wereld incarneren, zodat zij daar opnieuw hun lessen kunnen leren via de unieke ervaringen en mogelijkheden van de derde dimensie.

2)  Zij die hier genoeg hebben geleerd en de examens op de school van de fysieke dimensie met goed gevolg hebben afgelegd. Zij worden bevorderd naar de volgende klas des levens, de vierde of vijfde dimensie. Daar gaan ze verder met hogere leerstof. We moeten echter goed beseffen dat die bevordering nog geen Bevrijding of Verlichting betekent, want de ziel die is bevorderd zal ooit in de toekomst volgens de wet van karma gedwongen worden om via reïncarnatie terug te keren naar het fysieke vlak. Daar moet hij opnieuw proberen dat ene Doel te bereiken, waar ieder mens die nog niet verlicht is naar streeft: transfiguratie, ofwel ultieme bevrijding van de materie. (Dus ook bevrijding van de subtielere materies van de vierde en vijfde dimensies.) Daarom is bevordering naar de vierde of vijfde dimensie slechts een tijdelijke bevordering naar de ijlere sferen van bestaan. Men zou dit de ‘lagere oogst’ kunnen noemen.

3)  Zij die het Pad van Terugkeer** ontdekt en bewandeld hebben en die daarom naar de zesde dimensie kunnen worden verheven, naar het Lichaam van Christus. Zij zullen de Totale Bevrijding bereiken. Het betekent Bevrijding van alle lagere gevallen werelden en de Terugkeer naar het oorspronkelijke goddelijke Koninkrijk. Dit is de ware Oogst, en dit was ook waar alle Avatars in de hele geschiedenis van de mens op doelden.

Tweeduizend jaar geleden volbracht Jezus een grote missie. De meeste Christenen beseffen niet dat die voor een belangrijk deel bestond uit een poging de mensheid voor te bereiden op deze periode van grote transformatie en ongekende spirituele mogelijk-heden. De missie van Jezus had tot doel zoveel mogelijk zielen te verlossen van onvermijdelijk uitstel en lijden, en daarom sprak de Christus van het Vissentijdperk tot zijn discipelen: “Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal verdoemd worden” – [Marcus 16:15-16]. De doop en soortgelijke rituelen in andere religies kunnen worden beschouwd als teken dat iemand besluit zijn leven te wijden aan dienstbaarheid aan de mensheid en het Goddelijk Plan. Als iemand de waarheid van de universele wetten begrijpt, en als hij zijn lagere zelf resoluut aan de kant zet en verder kijkt, omhoog, in de juiste richting, dan zal hij bij het Laatste Oordeel zeker worden gered en aan de verdoemenis ontkomen. Het woord ‘verdoemenis’ betekent alleen maar dat men niet in aanmerking komt om met de huidige levensstroom mee te gaan. Deze levensstroom staat op het punt naar een hoger plan te worden getild, dus bij afwijzing wordt iemand teruggeworpen naar de oude levensstroom. Dit is zeer zeker een verdoemenis in de ogen van hen die zich spiritueel verder willen ontwikkelen, want zij willen liever de luister van een nieuw menselijk bewustzijn meemaken en een nieuwe wereld aanschouwen.

Er zal eerst een Grote Schifting komen. (Jezus noemde dit het “Moment waarop het Kaf van het Koren wordt gescheiden”. In de Koran heet het “Qiyamat”. Het is de periode die onmiddellijk voorafgaat aan “Het Gouden Tijdperk”, zoals het nieuwe tijdperk in de Maya-voorspellingen wordt genoemd). Na de Grote Schifting zullen de omstandigheden in de wereld speciaal zijn aangepast aan de snelle vooruitgang van gevorderde zielen. Deze omstandig-heden zijn daarom ook totaal ongeschikt voor hen die zich op een veel lager ontwikkelingsniveau bevinden. De intensere en krachtigere trillingen van de energieën zoals die er in de toekomst op de planeet zullen zijn, zullen de laagontwikkelde mens niet stimuleren zich te ontwikkelen. Integendeel! Deze trillingen stimuleren en versterken zijn lagere emoties alleen maar. Hij zou er niet bij gebaat zijn op Aarde te blijven, en bovendien zou hij maar moeilijkheden veroorzaken voor de vooruitgang van de hoger ontwikkelde zielen. De Nieuwe Wereld staat al klaar voor het moment waarop zij de mensheid in haar hoogfrequente levensveld binnen kan laten. Al diegenen die de belangrijke lessen in hun vele incarnaties niet konden of wilden leren, zullen echter niet verder kunnen, omdat hun vibraties onverenigbaar zijn. Dit is de fundamentele wet, het uitgangspunt van het naderende Laatste Oordeel.

De Schapen en de Bokken

Uit “Het Aquariusevangelie van Jezus de Christus”

33.   Wees op elk moment gereed, des daags en des nachts, want de Heer zal komen als gij Hem niet verwacht.

34.   Voorwaar, wanneer Hij komt met al Zijn lichtboodschappers, dan zal het boek des levens en het boek der herinneringen geopend worden – de boeken waarin de gedachten, de woorden en daden neergeschreven zijn.

35.   En iedereen kan de verslagen lezen die hij over zichzelf geschreven heeft, en hij zal zijn lot al kennen voordat de rechter zal spreken. Dit zal het moment van het oordeel zijn.

36.   In overeenstemming met de verslagen, zullen de mensen hun plaats vinden.

37.   De rechter is Gerechtigheid, de koning van de hele Aarde, en hij zal de menigten scheiden, zoals de schaapherder de schapen van de bokken scheidt.

38.   De schapen zullen hun plaatsen aan de rechterzijde vinden, de bokken aan de linkerzijde, en ieder mens zal zijn eigen plaats kennen.

39.   En dan zal de rechter tot hen, die aan zijn rechterzijde staan, zeggen: “Gij gezegenden van de Vader-God, kom binnen in uw erfdeel, dat reeds sinds oudsher voor u bereid is.

40.   Gij bent de dienaren geweest van het ras. Ik was hongerig en gij gaf mij brood. Ik was dorstig en gij gaf mij te drinken. Ik was naakt en gij gaf mij kleding.

41.   Ik was ziek, gij verzorgde mij, en ik was in de gevangenis en gij kwam met opbeurende woorden tot mij. Ik was een vreemdeling en in uw woning vond ik een thuis.”

42.   Dan zullen de rechtvaardigen zeggen: “Wanneer zag ik u hongerig, dorstig, ziek of gevangen? En wanneer stond u als vreemdeling aan onze poorten en heb ik u verzorgd?”

43.   En dan zal de rechter zeggen: “Gij hebt de mensenkinderen gediend, en wat gij voor hen gedaan hebt, dat hebt gij ook voor mij gedaan.”

44.   De rechter zal tegen die aan zijn linkerzijde staan, zeggen: “Gaat heen. Gij hebt de mensenkinderen niet gediend.

45.   Ik was hongerig, en gij gaf mij niets te eten. Ik was dorstig en gij gaf mij niets te drinken. Ik was een vreemdeling en gij stuurde mij weg. Ik was in de gevangenis en was ziek, en gij zorgde niet voor mij.”

46.   Dan zullen dezen zeggen: “Wanneer hebben wij verzuimd voor u te zorgen? Wanneer zagen wij u hongerig, dorstig, ziek, een vreemdeling of in de gevangenis, en hebben u niet verzorgd?”

47.   En dan zal de rechter zeggen: “Uw leven was vol van uzelf. Gij diende u zelf en niet uw naaste, en toen gij een van uw naasten veronachtzaamde, veronachtzaamde en verwaarloosde gij mij.”

48.   Dan zullen de rechtvaardigen het koninkrijk en de macht ontvangen, en de onrechtvaardigen zullen heengaan om hun schulden te betalen door alles wat de mensen door hun toedoen geleden hebben zelf te ondergaan.

49.  Zij die oren hebben die kunnen horen, en harten die kunnen verstaan, zij zullen deze gelijkenissen begrijpen.

We kunnen voorbeelden van eerdere Oogsttijden uit het verleden vinden in onze esoterische geschiedenis. De grote ramp die vele duizenden jaren geleden Atlantis vernietigde, was een echte Dag des Oordeels, net als de dag die komen gaat, maar van een mindere orde. De komende Dag des Oordeels zal, net als die van Atlantis, alle zielen afwijzen die niet voldoende kwaliteiten bezitten om met de rest van het ras verder te gaan. Het is waarschijnlijk dat destijds veel mensen in Atlantis het nalieten om geloof te hechten aan, of zelfs maar acht te slaan op de tekens die hen waarschuwden, hun profeten en hun voorspellingen – net als nu. Toch zal het voor mensen die een beetje intelligent observeren en objectief onderzoeken, heel helder voor ogen staan wat er komen gaat.

Voor iedereen die over een goed onderscheidingsvermogen beschikt, is het overduidelijk dat de mensen die vanwege hun materialistische houding aan hun oude en verouderde levenswijzen vasthouden, niet met het meer spiritueel georiënteerde deel van de mensheid in de Nieuwe Wereld verder kunnen gaan. Daarom zullen we merken dat het in deze tijd van het grootste belang is om alles wat nieuw, relevant en rechtvaardig is, oprecht en volledig te steunen, want de Oogsttijd is nabij. Vluchtige nieuwsgierigheid heeft nog nooit iemands vibratie veel verhoogd, en het zal bij de Oogst zeker geen positief resultaat opleveren. Alleen het demonstreren van liefde zal iemands bewustzijn positief beïnvloeden, en daarom is het nodig om actief altruïstisch te reageren op de grote behoefte van nu, en niet alleen maar het passief vergaren van informatie.

Thenewcall/De Nieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

Terug