De bouw van de innerlijke Tempel van Wijsheid

07-10-2014 00:00

Een Gnostisch perspectief voor Bevrijding

 

Veel is gesproken en geschreven over Ascentie, verlichting, en spiritualiteit, toch is er nog nooit zo’n verwarring over deze begrippen in de wereld geweest, die is te wijten aan onwetendheid, verkeerd begrip en zelfzucht, welke in het intellectueel gerichte Westen alomtegenwoordig zijn. Vandaag de dag kunnen wij zien hoe woorden zoals ‘Ascentie’ en ‘verlichting’ clichés zijn geworden, die door Lucifer in het Grote Schouwspel voor zijn eigen doeleinden worden gebruikt. De mens moet begrijpen dat hemelvaart of verlichting een goddelijk proces is dat nooit door het ego kan worden bewerkstelligd. Het moet opgewekt worden door de straling van de Gnosis, een krachtveld van Leven dat niet van deze wereld is.

De Bijbel maakt dit duidelijk en vertelt ons dat de mens opnieuw uit "Water en Geest" geboren moet worden, alvorens hij het Koninkrijk van God kan binnengaan; substanties van de oorspronkelijke, zuivere materie van het goddelijk uitspansel. Echter, vóór dit kan gebeuren, zijn waar inzicht en een juiste houding vereist, die elke oprechte aspirant naar een Aardse buitenpost van de Christushiërarchie zal leiden, en zo ook naar de poort van het Pad van Transfiguratie. Door zich over te geven aan de vereisten van het Pad, kan de serieuze aspirant waarlijk door de aanraking van de Levende Gnosis worden gedoopt en zo zijn Tempel van Wijsheid gaan bouwen.

Inzichten in de blauwdruk van de Tempel

De mens heeft een innerlijke blauwdruk voor de bouw van zijn Tempel, die heilige Woning waar de Geest kan wassen/groeien en zich kan ophouden, Zijn Woning vestigend. Het glorende Licht van Christus zal de duisternis in de mens en zijn omgeving verjagen, en als een stad op een heuvel kan hij zijn Licht in de verte laten schijnen, en zo de Weg wijzen aan al degenen die de blauwdruk en de stenen nog zoeken om hun eigen Tempel te bouwen. De mens moet weten dat ieder individu geroepen wordt en gekwalificeerd is om zijn eigen Tempel te bouwen. Echter, zoals altijd, leert het leven ons dat iedere zoeker eerst als aspirant tempelbouwer zal moeten oefenen, voor hij een meesterbouwer kan worden.

Het is duidelijk dat in zijn zoektocht naar het Koninkrijk, een oprechte Zoeker naar Waarheid fundamenteel inzicht en een juist begrip moet verkrijgen, die vereist zijn om de blauwdruk binnenin te vinden die naar de Levende Gnosis kan leiden. Het was Boeddha die op deze allereerste en noodzakelijke stap in zijn lijst van acht edele waarheden wees: een Juist Begrip, of "Ken Uzelve" zoals in de arcade is gebeiteld van de tempel in Delphi.

Dit fundamentele inzicht moet tweeledig zijn zoals reeds duidelijk door Socrates werd uitgelegd: eerst moet hij een diepgaand inzicht in de eigenlijke aard van deze dualistische wereld met alle misvormingen krijgen, die in wisselwerking staan met de mens zijn begeerten die uit zijn gedachten voortkomen, met zijn emoties en fysieke voertuig en die de mens volledig aan deze wereld gebonden houden, hem in feite aan deze wereld onderwerpen, en zo helpen deze dualistische natuur te handhaven, die hem weer met grote kracht stimuleert om zijn begeerten te exploreren etc. etc. Ten tweede moet een glimp van het bestaan van een hogere Wereld worden verkregen waarmee iemand zich verbonden voelt of enige invloed van ervaart.

Wat het eerste inzicht betreft: het was Boeddha, die meer dan alle andere grote en wijze Avatars in het verleden diep in de glamour van deze wereld spitte en in de mens al diens verlangens aanzet die aan deze aantrekkelijkheden zijn gerelateerd, en die tot de gevangenis van de eeuwige karmische cyclus van geboorte en dood leiden, van reïncarnatie. Dit is wat Boeddha onderwees en wat elke oprechte Zoeker moet begrijpen en zo overwinnen om de andere kust te kunnen bereiken. Dit is het allereerste inzicht dat duidelijk moet worden gezien: om de valkuil van de eigenlijke aard van deze wereld te begrijpen en hoe ego-wensen de mens aan deze wereld gebonden houden, zelfs als hij ‘denkt en gelooft’ vrij te zijn.

Het tweede inzicht betreft het verkrijgen van een diepgaand begrip, een diep bewustzijn van het bestaan van het Koninkrijk Gods. Een wereld, die voorbij om het even welke dualistische fenomenen dan ook bestaat en die niet door de mens zijn dualistische zintuigen kan worden waargenomen, eenvoudig omdat al zijn zintuigen uit de ethers van deze dualistische wereld afkomstig zijn. De intelligente zoeker zal daarom gemakkelijk inzien dat dit inzicht niet enkel intellectueel kan worden verkregen, maar verworven moet worden door nauwe samenwerking tussen hoofd en hart. Dit inzicht doet een beroep op intuïtie en geloof, leidend tot de devotie  die nodig is om een toegewijde aspirant bouwer te worden. Het zal hem buitengewoon helpen wanneer hij zich ook bewust wordt van bepaalde correcties in zijn dualistische leven die uit de Kosmos voortkomen en dienen om hem in zijn zoektocht te helpen. Door die correcties te ontdekken, zal hij gaan begrijpen dat hij nooit alleen is en dat het Koninkrijk bestaat!

Het verlaten van deze wereld van illusies door transfiguratie

Beide inzichten zijn nodig en noodzakelijk voor de aspirant bouwer. Echter, met enkel één van deze inzichten zal de eerste steen niet gehakt kunnen worden. Alleen inzicht in deze dualistische wereld in nauwe relatie tot ego-wensen van de mens, zal de aspirant niet tot de bouw van zijn tempel brengen. Hetzelfde kan worden gezegd over het louter hebben van inzicht in het Koninkrijk ofwel het hebben van een Geloof. Een intellectueel zijn (verstand), of mysticus (emoties), zal niet volstaan om de eerste stap op het Pad te zetten. Maar door beide inzichten en hun onderlinge relatie te doorgronden, zullen deze hem een helder en diepgaand begrip opleveren, die zijn focus en acties  gericht naar zijn proces tot ontwaken zullen dirigeren, dit alles tot een volledig nieuwe houding leidend.

Deze nieuwe revolutionaire houding baant de weg om de sleutel tot de poort van de goddelijke Mysteriën te vinden, eenvoudig door de aandacht voor de wereld waarin hij leeft te verleggen naar het Koninkrijk. En het was Jezus, die, als lichtend voorbeeld van de Liefde Gods, ons glimpen van deze wereld en van de komende reconstructie van Aquarius bracht, door het [ Nieuwe ] Paradigma van goddelijke Liefde te introduceren, door ons in elk hart prachtige verhalen over het Koninkrijk Gods te verkondigen, en door ons te onderwijzen in de uitgelezen kans om ons binnen één leven te bevrijden van deze wereld van illusies teneinde onze oude (goddelijke) oorsprong te beërven. Meer dan enige andere Avatar in het verleden, onderwees Jezus ons in de weg naar Huis niet alleen door via het proces van Transfiguratie wedergeboren te worden, maar ook door zelf op een unieke manier en met volmaakt goddelijke Compassie het Pad te lopen en zijn leven te offeren.

Dit alles zal de Zoeker met essentiële keuzen confronteren; keuzen die elk menselijk wezen in de nabije toekomst bij de overgang van cycli op Aarde zal moeten maken. Zijn goed ontwikkelde begrip openbaart hem niet alleen hoe deze dualistische wereld zo’n strafkolonie voor de mensheid kon worden als gevolg van de glamour en verlangens van de mensheid (intellectueel, emotioneel of fysiek) dat de mensheid stevig aan het rad van samsara bindt, het eeuwig draaiende, karmische rad van geboorte en dood; maar het openbaart ook dat er een andere wereld is, die hem eeuwig roept, wachtend tot de verloren zoon Thuiskomt en niet na vele, vele levens van reïncarnatie, maar door het proces van transfiguratie hier en nu in dit leven en in zijn fysieke lichaam op Aarde.

De Enige Oplossing

En zo zal de aspirant als derde diepgaand inzicht maar één logische Oplossing vinden: het loslaten van zijn verlangens en gehechtheid aan deze wereld en zijn ego-dood sterven (naar de aard hiervan) wat een grondige reiniging, een loutering betekent. Dit is het Pad dat alle Avatars en wijzen hebben bewandeld, gewoonlijk geïsoleerd en bespot, om na het glorieuze moment van Verlichting alleen terug te keren om de mensheid te dienen, door deze te onderwijzen en het Pad te wijzen.

Deze logische Oplossing dwingt de aspirant om zich vrijwillig en bewust voor te bereiden deze wereld te verlaten, die voor hem de toegang tot het Koninkrijk der Hemelen blokkeert. Hij wil deze wereld van illusies verlaten door het Pad van Terugkeer te bewandelen, de Weg van Transfiguratie en na de aanraking van de Gnosis ontvangen te hebben is hij ontwaakt in het bewustzijn van de aspirant tempelbouwer, in devotie en toegewijd werkend om zijn Tempel voor God te bouwen.

Eén ding is essentieel: iedere ontwaakte kandidaat moet zich altijd realiseren dat deze wereld niet alleen een strafkolonie is, maar deze blijkt ook een Godszegen voor de mensheid te zijn. Want deze biedt de mens de gelegenheid zich zijn Afkomst te herinneren en zo uiteindelijk een goddelijke incarnatie van de Nieuwe Mens te worden. Dit is het Doel van het Leven. Want met dit Doel, komt God’s Liefde in een overweldigende stroom van energie deze wereld binnen, en de Christushiërarchie spant zich nu sterker dan ooit in om al die geestvonken, die in God’s speeltuin aan het ronddolen zijn, te helpen om wakker te worden. Deze droomwereld biedt de mens de heilige kans een Meester Tempelbouwer te worden. Maar zoals altijd zal hij als bescheiden aspirant bouwer moeten beginnen om te leren de tempelstenen nauwkeurig te boren en te hakken zodat hij een stevig fundament voor zijn nieuwe Tempel kan leggen.

De aspirant Tempelbouwer

In dit stadium is de aspirant bouwer zich niet alleen volledig bewust geworden van de principes van deze dualistische gevangenis waarin wij leven, maar tegelijkertijd heeft hij ook kennis gemaakt met de genade van deze wereld, die, zoals Jezus ons wilde laten begrijpen, ieder menselijk wezen in staat stelt door het proces van Transfiguratie de Christus te worden. Hij is zich volkomen bewust van het bestaan van twee volledig verschillende werelden en magnetische velden: de vergankelijke, dualistische schijnwereld waarin de sterfelijke mens in kringetjes ronddraait om de route te vinden die hem de weg naar Huis wijst, en het onvergankelijke en harmonieuze Koninkrijk van God, dat niet van deze wereld is. En binnen in hem hunkert zijn hart naar deze finale Bestemming. Dit is de Waarheid die in alle Heilige geschriften gevonden kan worden, als wij maar zouden zien en horen.

Bij het lopen van het Pad van Transfiguratie wordt de aspirant bouwer zich bewust van het feit dat hij een reusachtige kloof tussen twee volledig verschillende werelden moet overbruggen. Dit is een immense opgave maar hij zal hierbij geholpen worden, en op zijn Pad zullen "engelen hem begeleiden en zullen hem opheffen zodat zijn voeten niet zullen verwonden”. Het is geen taak die hij helemaal alleen moet verrichten. De broeders en zusters van de Christushiërarchie zullen hem naderen als hij het Pad inslaat en zullen hem graag behulpzaam zijn, vooropgesteld dat hij slechts één diepe intentie en wens heeft: te leren om zijn Tempel van Wijsheid te bouwen en zijn medemens te dienen.

Wel, hoe doet hij dit? Hoe leert hij om een perfecte steen te hakken? Laat hem binnen de keiharde werkelijkheid van deze doelloze wereld compromisloos en precies de contouren van de roos, de godsvonk, in zijn hart in deze granieten gevangenismuur kerven. Dit hart kan een venster naar de goddelijke wereld worden en kan hem helpen de focus opwaarts te richten en voorbij deze gevangenis te kijken. Hij moet in alle nederigheid zijn kruis houwen en beitelen, door in zelfopoffering het hart van de roos in de muur te openen. Hij moet zijn weg van bevrijding houwen en beitelen en door dit hart zal hij zegevieren. In dit proces van endura, van zijn ego-loutering, komt plotseling het ogenblik dat hij klaar is met het hakken van zijn eerste nieuwe en groots glanzende steen, en hij deze in Vreugde voor God en de Hiërarchie in het stralende Licht van de Levende Gnosis zal aanbieden, en in dit glorieuze ogenblik kan hij de steen in de heilige hoek van zijn Tempel van Realisatie zetten, want hij is met de Levende Gnosis verbonden.

 

De Meesterbouwer

En wat gebeurt er nu? Het nieuwe Hemelgewelf van de Levende Gnosis, van Spirit zal in hem gloren, in zijn hoofd en in zijn hart zal een enorm Geestvuur in hem oplaaien, brandend en uitstralend door al zijn voertuigen, de Heilige Graal bouwend. De roos zal niet meer puur een symbool buiten hemzelf zijn, maar zal innerlijk verwezenlijkt worden. Vanaf dit moment kan hij uit het venster kijken, met zijn innerlijk oog (glimpen van) de nieuwe Hemel opvangen aangezien hij de Levende Werkelijkheid ervaart, terwijl nog steeds met beide voeten in de oude wereld staat. Dit is wat Jezus bedoelde: "om te zijn in deze wereld, maar niet van deze wereld ". Door het Levende Krachtveld van de Gnosis binnen te gaan, werd Jezus er deel van en tegelijkertijd een nederig levend instrument van Spirit in deze wereld, en als zodanig overbrugt hij beide werelden zodat nu hij zichzelf een Meester Tempelbouwer en een Visser van zielen mag noemen.

Veel meer stenen moeten worden gehouwen om de heldere en stralende Tempel op te richten waardoor de aspirant bouwer Spirit kan laten incarneren, Licht brengend aan de oude wereld door Wijsheid te openbaren, welke nu rijkelijk in zijn Tempel zal vloeien.  

Hij die de eerste steen voor de bouw van deze Tempel plaatst, zal worden Gezegend.

www.hetgoddelijkplan.nl

Terug