De belangrijkste boodschap

18-11-2013 00:00

Niet alleen valt de informatie uit dit boek onder de belangrijkste die er nu in de wereld te vinden is, maar het openbaar maken ervan komt nu ook op het juiste moment, en dat is een groot geluk. De lezer die over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, zal merken dat dit meer betekent dan slechts een trots aanspraak maken op de waarde van onze visie (die overigens nu ook aan vele anderen in de wereld geopenbaard wordt). Het is een duidelijk feit, want nooit tevoren heeft er zich zo’n grote kans en gelegenheid voorgedaan als die de mensheid heden ten dage geboden wordt en die in dit boek uitgelegd wordt. Dit boek biedt een gedegen inzicht in het zeer werkelijke potentieel en de ware betekenis van de periode tot aan de komende Oogsttijd – wat zelfs de belangrijkste Oogsttijd zal zijn die er ooit op Aarde geweest is. Dat inzicht zal hopelijk iedereen inspireren om tot juiste actie over te gaan, want dat zal hen uiteindelijk de langverwachte goddelijke Belofte opleveren: de zacht-zoete vrucht van Bevrijding.

 Bewuste mensen die goed op de hoogte zijn, zullen zeker niet toegeven aan zelfgenoegzaamheid, zelfs niet als ze de schoonheid van de komende Nieuwe Wereld kunnen zien, want zij weten dat er veel toewijding en samenwerking van hen verlangd wordt, zowel nu als in de komende tijd tot aan de Grote Overgang zelf. Het is een feit dat iedere keer als de planetaire bel luidt die het openen van de poort naar een nieuwe tijd aankondigt, er in de wereld steeds een drang ontstaat naar synthese en nieuw inzicht. Het gebeurt regelmatig dat er een verouderde realiteit op het punt staat te versmelten met een nieuwe en grotere realiteit, doordat nieuwe universele ideeën hun indruk op de geesten en harten van de mensen hebben achtergelaten. Iedere keer dat dat gebeurt, volgt er een heftige gebeurtenis of een ramp, een uit elkaar vallen van het oude, van alles dat zou kunnen verhinderen dat zulke ideeën in de fysieke wereld verankerd raken. Daarom is er weliswaar nooit eerder zo’n grote spirituele gelegenheid geweest als nu, maar anderzijds heeft de mensheid ook nooit eerder tegenover zo’n grote uitdaging gestaan.

 De kansen en uitdagingen van tegenwoordig staan in direct verband met de komende cruciale Oogsttijd. Deze periode van drastische verandering beïnvloedt alle levensrijken op Aarde – het minerale, het plantaardige, en het dierenrijk, en uiteraard ook de mensenwereld. In de mensenwereld verandert de perceptie van de tijd naarmate de transformatie van het wereldbewustzijn vordert. Op dit moment manifesteert planetair, nationaal en persoonlijk karma zich steeds sneller, omdat er lang geleden oorzaken gezaaid waren en deze nu als ontkiemende zaden boven de grond komen om op te lossen, ter voorbereiding op de wereldwijde transmutatie. Nu is er – anders dan in de jaren ’60 en ’70 – geen tijd meer om rustig achterover te leunen en te filosoferen of het wel de moeite loont om alle geruchten over de nieuwe tijd serieus te nemen, want de veranderingen zijn al onderweg. Iedereen die gezond is van lijf en leden, en die een toegewijd hart heeft en een begrijpende en vastbesloten geest, zou zich schrap moeten zetten en zich voor moeten bereiden, want al deze mensen zijn hard nodig om de anderen bij te staan die minder goed voorbereid zijn.

 Overal ter wereld zijn er veel mensen die zich scherp bewust zijn van de onvermijdelijke en heftige veranderingen die eraan staan te komen, en daarom nemen zij serieuze materiële maatregelen om de komende storm te doorstaan. Zij zijn geestdriftig en tot aanpassing bereid, maar desondanks zijn er maar relatief weinig onder hen die beseffen dat het juist de innerlijke heftige veranderingen zijn, waar zij zich om moeten bekommeren. Tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld vinden de grootste veranderingen plaats in de innerlijke werelden, niet in de buitenwereld of op het fysieke vlak. Die veranderingen zijn slechts de uiterlijke symptomen van veel grotere innerlijke oorzaken. Daarom zal de werkelijke storm van binnenuit ervaren worden, en niet via uiterlijke omstandigheden.

 Zo lang onze doelen in de fysieke wereld liggen, zullen we volledig onderworpen zijn aan de wetten die voor die wereld gelden. Energie volgt gedachte, en daarom groeit altijd datgene waar we aandacht aan besteden. Als we ons alleen op de materiële kant van de zaak richten, vergroten we daarmee onvermijdelijk de lading die onze ziel verstikt. Als we ons uit angst voorbereiden om onszelf te redden, dan roepen we opnieuw negatieve invloeden in het leven op, vanwege ons gericht zijn op onszelf, en dat zal volgens de Wet van Karma onze innerlijke strijd alleen maar verergeren.

 Het doet er in de komende tijden niet zo veel toe waar we ons in de fysieke wereld bevinden, of in welke situatie we verkeren; voor ons welzijn en onze vooruitzichten zal het er veel meer toe doen welke houding we aannemen. Het zal voor ons lot in de Oogsttijd alles uitmaken of we een oude en zelfzuchtige kijk op de wereld hebben, of een die bij de Nieuwe Wereld hoort: verruimend en levensversterkend. Als we onze persoonlijke verlangens via juist inzicht kunnen sublimeren, dan zullen we veel beter in staat zijn om onszelf boven de omstandigheden van de fysieke wereld uit te tillen. En als we bovendien de subtiele aanwijzingen van de Nieuwe Geest  inderdaad opvolgen, dan zullen we van binnenuit en steeds op het juiste moment volmaakt begeleid worden naar wat voor ons de meest geschikte plaats is – de plaats die in volkomen harmonie is met ons karma en onze verdiensten. Nu is het dus de tijd om het leven te leren vertrouwen, nederig te blijven, en ons op onze eigen intuïtieve begeleiding af te stemmen, en om zo verder te gaan met hulpvaardigheid voor het hoogste goed van het geheel.

 Innerlijk contact met het goddelijke is vandaag de dag van cruciaal belang, want dat zal de vrijheid, de kracht en het vertrouwen voortbrengen die de vruchten zijn van een ware spirituele visie. Maar er is tegenwoordig veel opgewonden enthousiasme als gevolg van allerlei onware leerstellingen die verkondigd worden door onwetende leraren, pseudo-visionairen en valse profeten. Bovendien is er ook erg veel glamour en misleiding vanwege het gebruik van lagere paranormale vermogens, en nog allerlei andere overbodige zaken die allemaal slechts tot afleiding, gehechtheid en verwarring leiden. Vaak leiden ze ook tot scepsis, of zelfs tot het volledig ontkennen van de ware en belangrijke feiten en wetten van het Aquariustijdperk. Al deze dingen zullen echter volledig oplossen in het licht van waarlijk zien en ontegenzeggelijk weten. Als we uit twijfel voortkomend rationaliseren en onbewuste reserve weten achter te laten, en als we ons overgeven aan wat onze harten – en niet onze hoofden – ons verzekeren dat waar is, ongeacht wat anderen daarvan denken, ja dan – maar ook alleen dan – kan de goddelijke Geest in volmaakte harmonie door ons heen te werk gaan voor het hoogste goed van iedereen.

 De mens is altijd zelf verantwoordelijk voor het bereiken van zijn bestemming, en daarom staat werkelijk ieder mens nu voor een essentiële keus. Het is nu de tijd om de juiste beslissing te nemen en juiste actie te ondernemen, want het neemt tijd om nieuw inzicht en nieuwe manieren van leven te integreren. De keuzes die we vandaag maken, zullen een diepe invloed hebben op onze onvoorspelbare toekomst. En dat geldt niet alleen voor onze huidige incarnatie, maar voor onbepaalde tijd, vanwege het grote gewicht van de komende Dag des Oordeels. Dit betekent echter niet dat we deze zogenaamde Dag des Oordeels met angst tegemoet moeten zien, of dat we hem moeten beschouwen als een afgekondigd onheil dat over de mensheid uitgestort wordt vanwege alle kwaad dat de mens in het verleden begaan heeft. Als we hier van uitgaan, dan zouden we de achterhaalde en bijgelovige uitgangspunten van de mens van vroeger overnemen, en dat zou niet erg slim zijn, want die uitgangspunten stammen uit een tijd dat men gewoon nog niet beter wist. De jaren die aan de Oogsttijd – wat een juistere term is – voorafgaan, vormen juist een grote zegen voor de mensheid. Het is een kans om oud karma snel op te lossen en om schadelijke gedachte- en emotiepatronen achter te laten. Het is ook een gelegenheid om de individuele en planetaire frequentie te laten stijgen, en om elkaar te helpen om in triomf de Nieuwe Wereld binnen te gaan door alle komende veranderingen lief te hebben. Succes is verzekerd voor ieder die tot het einde toe volhardt.

 Als dit nu de allerbelangrijkste boodschap ter wereld is, dan kan men zich afvragen of het niet wat te ver gaat – ja, is het eigenlijk geen blasfemie? – om zomaar de voorkeur te geven aan onze eigen visie in plaats van de bekende grote leringen van onze spirituele meesters, profeten en heiligen uit het verleden. Om hier een eerlijk en juist antwoord op te geven, bieden we de serieuze zoeker eerst wat feiten ter overweging.

 Uiteraard zijn de essentiële waarheden uit de oude religieuze leerstellingen en spirituele tradities beslist nog even waardevol als toen ze in de wereld geïntroduceerd werden, zeker voor wat betreft de leerstellingen over de morele ontwikkeling van de mens. Afgezien van een klein aantal voorspellingen die erg lang van tevoren werden gemaakt, waren de grote leraren en spirituele leiders van weleer uiteraard minder gericht op de zeer werkelijke vereisten en urgente noden die in onze tijd zo evident zijn. Hun begeleiding was eenvoudigweg niet bedoeld voor deze uitzonderlijke dagen waarin er sprake is van zowel een steeds groter wordende spirituele gelegenheid, als van een tegenwerking die steeds meer uitdagingen schept. Nu we midden in de escalerende vibraties leven van negativiteit, bezorgdheid, angst en noem maar op, waar de slecht voorbereide mensheid mee geïnfecteerd raakt, wordt het steeds moeilijker om de oude religieuze dogma’s en idealen nog effectief toe te passen zoals hun pleitbezorgers zich dat ooit in een minder intense periode hadden voorgesteld.

 De oude religies richten zich onvoldoende op de huidige en komende transformaties en de bijbehorende nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk. De oude religieuze benadering is daardoor niet evenzeer van toepassing als voorheen. Hoewel sommige aanhangers van oude tradities en gevestigde theologische uitgangs-punten heel integer kunnen zijn, zien zij misschien toch niet helemaal in dat grondstellingen, die eeuwen geleden aan de mensheid geboden werden voor het algemene bewustzijn, weinig inzicht kunnen bieden in de komende veranderingen en de behoeften van dit moment. Deze tijd is uniek en uiterst dringend, en dat betekent dat er niet alleen behoefte bestaat aan nieuwe leringen en nieuw begrip, maar ook aan nieuwe perceptie en tijdige respons, en aan juist en welgemeend handelen. Er zijn veel idealistisch ingestelde mensen die gehecht zijn aan spirituele waarden en leerstellingen uit het verleden, en er zijn ook veel mensen die oprecht pogen hun leven te leiden volgens de aanwijzingen uit de oude teksten en geschriften. Al deze mensen lopen kans om de nieuw aangepaste methoden van spirituele begeleiding over het hoofd te zien, en dan zullen ze de voordelen ervan moeten missen. Deze begeleiding is er in essentie vooral op gericht om mensen voor te bereiden op de Oogst, want dat is verreweg de belangrijkste gelegenheid die er in de huidige wereld bestaat.

 In de woorden van Thoreau: “Wat is het toch verbijsterend dat van alle hoogstaande openbaringen der waarheid alleen de oudere geaccepteerd en erkend worden – juist die openbaringen die het minst beantwoorden aan de behoeften van onze eigen tijd –, terwijl men daarentegen iedere directe openbaring, iedere oorspronkelijke gedachte, als waardeloos beschouwt en deze soms zelfs veracht.”

 En ook: “Men moet niet denken dat een religie waar is omdat hij oud is. Integendeel, hoe langer de mensheid leeft, hoe meer de ware Wet van het Leven duidelijk voor haar wordt. Ervan uitgaan dat wij in onze tijd hetzelfde moeten geloven als onze grootvaders en voorouders, is hetzelfde als denken dat een volwassene kinderkleren kan blijven dragen.”– Tswang Tse

 Tolstoy zei iets soortgelijks: “Laten we niet bang zijn om al het onbruikbare uit onze religie te verwijderen, zowel alle materiële en tastbare dingen als alles wat vaag en onduidelijk is. Hoe meer we de spirituele kern ervan kunnen zuiveren, hoe beter we de ware Wet van het Leven zullen begrijpen.”

 En: “Want de letter doodt, maar de goddelijke Geest geeft leven.” – 2 Cor.

 Tijden veranderen, net als bewustzijn. Vandaag de dag is het daarom ook uiterst lonend, en zelfs noodzakelijk, om onze vaten voor te bereiden, zodat ze de nieuwe wijn kunnen bevatten die zo gul vanuit de hemel (de innerlijke dimensie van het leven) over iedereen uitgegoten wordt. Een vol of afgesloten vat kan geen nieuwe wijn ontvangen, en de kinderen van de Nieuwe Wereld blijven daarom ook open staan, klaar om alles wat nieuw, relevant en waar is direct te herkennen. Ze zijn erop gebrand om onmiddellijk de waarheid van deze tijd te begrijpen, en ze begeven zich op de nieuwe weg waarlangs het menselijk bewustzijn zich ontvouwt. Daarbij worden hen voortdurend nieuwe en vervangende paradigma’s geopenbaard die hun pad naar de Nieuwe Wereld zullen verlichten.

 De houding van alle mensen die nu ontwaken bestaat uit het vlot achterlaten van alles dat overbodig, onnodig en ontoereikend is voor de behoeften van het moment. Daarnaast ontvangen deze mensen de hemelse Kracht die alles wel moet doorbreken en vernietigen dat zich uitgekristalliseerd heeft – alles dat zijn diensten volledig heeft vervuld en dat daardoor nu overbodig is geworden. De mens van de Nieuwe Wereld is er daarom klaar voor om zijn visie te volgen en als dienaar van het Goddelijk Plan aan het werk te gaan. Daarbij zal hij in medeleven zijn hand uitreiken in dienstbaarheid aan de hele mensheid.

 Vanwege het snel groeiende licht van de Nieuwe Geest op Aarde is het niet zo verwonderlijk dat nu de zaden van een nieuwe religieuze leerstelling gezaaid worden bij de mensen die een vruchtbare geest bezitten. Dit zal leiden tot een nieuwe religie* die mooi aansluit bij het Nieuwe Wereldbewustzijn, en ook bij alle nieuwe en aangepaste wetten en alle nieuwe omstandigheden die zich in het Aquariustijdperk zullen manifesteren. De nieuwe leringen zullen makkelijk onder de mensheid bekend raken, doordat men het leven en de gebeurtenissen in het leven in het licht van spirituele waarden beschouwen zal. Deze leringen zullen de blauwdruk van de nieuwe religie bevatten, en daarmee bieden ze de mensheid niet alleen een fris en juist inzicht in het Goddelijk Plan zelf, maar ook in de grote geesten van de mensen die dit Plan op Aarde helpen manifesteren en die daarmee de toekomst van de mensheid opbouwen.

 In de Nieuwe Wereld zal men het beste uit de oude religieuze leerstellingen halen, en men zal het zorgvuldig aan de nieuwe realiteit aanpassen. De nieuwe religie zal een wereldreligie zijn. Als het eenheidsbewustzijn zich verspreidt en er een ruimer en intelligenter bewustzijn op Aarde ontstaat, dan zal de mensheid niet langer meer geneigd zijn zich te verdelen in groepen die allerlei verschillende en ingewikkelde voorstellingen van de Ene Universele Waarheid aanhangen. In het verleden was dat duidelijk wel het geval, en dat heeft wereldwijd tot grote problemen geleid. De Nieuwe Wereldreligie zal vrij zijn van dogma’s en rigide doctrines, en daarom zal hij niet leiden tot theologische psychologieën of sektarische groepen en kerken, maar wel tot een oprecht liefhebbende houding en een natuurlijke interesse in het werkelijk spirituele leven.

 De Nieuwe Weg zal een wetenschappelijke basis hebben, dat wil zeggen dat hij een groot praktisch inzicht in de Eeuwige Wijsheid toont. Hij zal de esoterische principes vertegenwoordigen die zichzelf bewijzen omdat ze ervaren zullen worden als men ze toepast. Als mensen samen de Waarheid zien, dan verenigen hun harten zich vanzelf. Men zal overal ter wereld, gelijktijdig en met een eensgezinde spirituele intentie geïnspireerd bidden en religieuze ceremonieën uitvoeren, en daarom zal de collectieve inroepende kracht van de totale mensenfamilie een grote respons oproepen uit de goddelijke sferen. Zo’n krachtig inroepen van het Goddelijke verzekert de mensheid van de aandacht en steun uit de hogere werelden, en daardoor zal het veel bijdragen aan het manifesteren en in stand houden van de “Hemel op Aarde.” Dit is de Nieuwe Weg, en deze weg zal opbloeien als de mensheid klaar is om de uitgangspunten ervan werkelijk in praktijk te brengen.

 De nieuwe Wereldreligie  zal veel bijdragen aan het weer opnieuw laten ontstaan van wat vroeger Mysteriescholen werden genoemd, en deze zullen ook weer zeer gerespecteerd worden en alle erkenning en steun krijgen die ze verdienen. Bovendien zal men de mensheid veel minder mysteries en geheimen onthouden dan wat vroeger noodgedwongen het geval was.

* Het woord ‘religie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘religare’, en dat betekent opnieuw verbinden of herenigen. Ware religie biedt een betrouwbaar spiritueel systeem om zich af te stemmen op, en zich te verenigen met het Goddelijke. Het legt duidelijk en ondubbelzinnig de waarheid over de universele wet uit, en anders dan de meeste huidige religieuze leerstellingen is het niet bedoeld om controle uit te oefenen over mensen. We moeten de nieuwe religie daarom ook niet vergelijken met de bekende religies van tegenwoordig, want die zijn in feite niet meer dan schaduwen van hun oorspronkelijke zuivere vorm.

Thenewcall/The Fellowship
Terug