Alleen God kan God Schenken

10-03-2019 00:00

 De Zeven Grondbeginselen van Het Pad

 

De Weg van Vrijheid

Gods Ontwerp van de schepping omvat niet het voor de mensheid geheimhouden van Hemzelf en Zijn Weg van Vrijheid. Toch zul je de Onvervalste Waarheid over God en Zijn Weg niet vinden in de religieuze, spirituele, metafysische of new-age gemeenschappen van de massa. Waarom niet? Op de zeldzame momenten dat de Waarheid van God en Zijn Weg van Vrijheid Gebracht wordt wijst de massa deze altijd af. Waarom wijst de massa de Onvervalste Waarheid af? Omdat de Weg van Vrijheid perfect tegengesteld is aan de natuurlijke, ingeboren weg van de massa, namelijk de weg van hechting, zelf-bescherming, zelf-voeding, zelf-vertrouwen, ofwel het leven van de individualiteit.

Wanneer de serieuze zoeker de Weg van Vrijheid bestudeert, ontdekt hij dat zijn natuurlijke staat van afscheiding en zijn natuurlijke weg van hechting, zelf-bescherming, zelf-voeding, en zelf-vertrouwen de toestand en acties van de individualiteit zijn. Ook ontdekt hij dat zijn toestand en de weg van individualiteit juist de dingen zijn die de Ware Realisatie en Incarnatie van God in de weg staan. Maar individualiteit is de ingeboren staat en weg van de mens, en behelst het gebruikelijke en dagelijkse leven van de massa. Religieuze en spirituele leraren, leringen, paden, oefeningen en therapieën leiden slechts tot meer ideeën, strategieën en technieken om het leven van de individualiteit te beschermen en te stimuleren.

Desondanks zullen de meesten die tegen dit Boek aanlopen De Leer van Vrijheid afwijzen, zonder het grondig te bestuderen en overwegen, en ze zullen hun gebruikelijke leven vervolgen. Dit is de weg van de natuur en van hen die daartoe behoren. Maar enkele serieuze en nadenkende zoekers zullen de diepe Waarheid begrijpen, en Gratie zal hun Geschonken worden. Hun levens zullen nooit meer hetzelfde zijn.

De Ware God is niet een god in de wolken, en wacht niet op je in de “hemel”. De Ware God is ook niet buiten de wereld te vinden, op een “ander” niveau van bestaan. God is niet een God van de dood, maar is de ene God van Het Leven. God, de Schepper en Essentie van oneindig bestaan, is niet een individu. Bij Ware Incarnatie Doordringt God Zijn oneindige creatie van ruimte en vorm, en, meer in het bijzonder en Krachtiger, de wezens en levens die werkelijk en diepgaand zich naar Hem en Zijn Weg keren.

Wat is De Weg van Vrijheid nu precies?

Geen enkele Lering of uitleg, al was het nog zo uitgebreid, kan adekwaat de Diepte, Kracht, en Schoonheid uitdrukken van het waarlijk leven van De Weg van Vrijheid. Maar, Lering en uitleg moeten wel aangeboden worden als een kaart van conceptueel en intuïtief begrip. De serieuze levens-student gebruikt die kaart om de Reis te maken, en de Diepte, Kracht en Schoonheid zelf te ontdekken.

Maar, kort gezegd, De Weg van Vrijheid gaat over het uit de weg ruimen van jou, je manieren en je eigenaardigheden, zodat God Gerealiseerd kan worden, en in en door geest en lichaam kan Incarneren. Jij bent het, met je persoonlijke zaken en je manieren, die Ware God-Realisatie of Vrijheid verhindert. De Geschreven werken over de Leer van Vrijheid bevatten de details over De Weg, terwijl, wat belangrijker is, ook het aanbod van conceptueel en intuïtief begrip noodzakelijk is om de Reis te maken.

De Weg van Vrijheid is het moeilijkste pad dat iemand kiezen kan in het leven. Maar je zal ook ontdekken waarom het ’t enige alternatief is voor de weg van de gangbare, religieuze of spirituele massa. De moeilijkheid die je ondervond bij het overwinnen van je allergrootste natuurlijke uitdagingen, of bij het opkrabbelen na een grandioze tegenslag, komt nog niet in de buurt van de moeilijkheden die een serieuze en gestaag vorderende student van De Weg van Vrijheid voorgeschoteld krijgt. De moeilijkheid komt ook niet wegens fysieke of mentale belasting, maar omdat waarlijk en diepgaand De Weg leven betekent dat je voortdurend op een Wijze leeft die volledig tegengesteld is aan wat je steeds, elk moment, geneigd bent te doen. De Weg van Vrijheid is moeilijk, omdat het tegen je natuur ingaat. Wanneer enig spiritueel leraar, meester of goeroe je vertelt dat God-Realisatie makkelijk is, onmiddellijk of snel, weet dan dat hij of zij je niet kan leiden tot God-Realisatie, maar waarschijnlijk alleen je geld wil, je bewondering, of beide.

Wat is je natuur? Wat is het precies bij jou dat God-Realisatie in de weg staat? Wat is het dat je altijd bent en doet, ieder moment, dat God tegenhoudt? Je natuurlijke activiteit, of je sterkste en ingeboren neiging, is altijd vast te klampen, te hechten aan het zelf, je geest (mind) en je lichaam, en tevens aan externe zaken die het zelf, geest en lichaam beschermen, stimuleren, en ondersteunen. Maar in het hechten aan zelf, geest, lichaam en externe zaken creëer je tevens een subtiele muur die Vrijheid in de weg staat. De natuurlijke energie die je gebruikt om je te hechten is de muur of barrière die voorkomt dat God van binnenuit tot in de oneindigheid kan Schijnen, en die voorkomt dat Hij geest en lichaam van buitenaf Binnendringt. Geest, lichaam, externe zaken en andere mensen waar je aan hecht zijn niet het probleem. Het is je subtiele actie van het eraan hechten, dat is het punt, want dát houdt God (Vrijheid) tegen.

Het is tevens je natuur om op jezelf te vertrouwen, zelfs als het om God-Realisatie gaat. Je natuur is niet Geloof [Vertrouwen]. Maar de serieuze student zal uiteindelijk zien dat zijn on-Geloof ook hechten is. Het idee van Geloof impliceert niet dat De Weg van Vrijheid een passieve leefwijze betekent, maar eerder het tegenovergestelde, De Weg vereist alertheid, onderscheidingsvermogen, een krachtige doelgerichtheid en een sterk karakter.

Het gaat dus niet om wat voor interne of externe factoren dan ook; gehechtheid is het punt. Gehechtheid houdt God tegen. Maar, waarom hecht je je? Je hecht, en je beschermt en voedt jezelf, vertrouwt op jezelf (wat ook hechten is), omdat je bang bent. Waar ben je bang voor? Je bent hoofdzakelijk bang voor de dood, maar ook heb je een hevige angst voor leegte. Je angst voor de dood en voor leegte noodzaken je tot hechting.

Hechten is wat je altijd doet. Waarom is het feit over het hechten zo belangrijk te begrijpen? De subtiele actie van het hechten is, zoals eerder gezegd, de barrière die voorkomt dat God van binnenuit tot in de oneindigheid kan Schijnen, en die voorkomt dat Hij geest en lichaam van buitenaf Binnendringt. Kortom, hechten voorkomt God en God-Realisatie. Je leeft in een kleine, gesloten cocon of bel van gehechtheid, en die cocon is gemaakt van je eigen natuurlijke energie. Die energie-cocon is de muur of barrière die je veilig en gestimuleerd [ofwel de beker gevuld] houdt, maar het houdt tevens God buiten het proces. Je natuurlijke energie kunnen we “zelf-energie” noemen. Zelf-energie is niet Spiritueel of Goddelijk, en heeft niets te maken met God behalve dan dat het Hem tegenhoudt.

Maar je leeft binnen die cocon of bel van zelf-energie. Je bent niet zelf-energie; je hebt slechts zelf-energie. Zelf-energie is niet jou, maar omvat jou, en ‘t is het subtielste middel dat je gebruikt om te hechten.

Maar als je geen zelf-energie bent, wat ben je dán? Je bent in ieder geval niet een eeuwige ziel of geest. Je bent ook niet een illusie. Je bent een afgescheiden wezen. Meer specifiek, in de diepste kern van je geest ben je een eiland van afgescheiden bewustzijn. Je bent een individu. Het afgescheiden bewustzijn is wat je bent, het is niet een handeling die je uitvoert. Je bent een afgescheiden bewustzijn of individu, en jij voert de hechtings-handelingen uit. Het afgescheiden bewustzijn is niet de geest, maar huist in de diepste kern van de geest. De toestand van individualiteit is de diepste zetel van het allerdaagse bewustzijn, en het is je meest eigen toestand. Deze diepste eigenheid van jou is de krachtigste barrière tot God. De cocon of bel van zelf-energie is zeker ook een krachtige barrière, maar komt op de tweede plaats na je essentiële of diepst eigen toestand van individualiteit.

Wat heeft nu al deze informatie over het afgescheiden bewustzijn, hechting en zelf-energie te maken met De Weg van Vrijheid? De Weg is niet een spirituele oefening of psychotherapie. Het gaat niet over vreemde diëten, het beëindigen van je baan, of het verlaten van huis en familie. Het gaat niet over mantra’s, rozekransjes, wierook of spirituele gewaden. Het staat los van wat voor nonsens ook uit het spirituele circuit. De Weg van Vrijheid wordt geleefd en ontvouwt zich temidden van je gewone, allerdaagse leven: thuis, op je werk, winkelend, autorijdend, terwijl je alleen bent of met anderen, en op alle andere momenten.

De Weg van Vrijheid is een op zichzelf staande manier van leven, en wordt elk moment van je leven geleefd, en bovendien transformeert het ieder moment van je leven. De Weg van Vrijheid is gebaseerd op een direct en intuïtief begrip en inzicht. De Weg is niet afhankelijk van enige oppervlakkige organisatie van innerlijke of uiterlijke verschijningsvormen, noch wordt het hierdoor noodzakelijkerwijs gehinderd. Het is niet een techniek of therapie.

Wat is het directe, intuïtieve begrip en inzicht waarop De Weg gebaseerd is? Dit inzicht en begrip houdt in het direct zien en voelen, op zowel subtiele als grove niveaus, van het hechten waar je voortdurend mee bezig bent, gebruik makend van zelf-energie en je lichaam. Maar toch, wanneer dit inzicht je Gegeven wordt, is dat slechts het begin.

De meesten onder ons hebben vele jaren in het spirituele circuit rondgehangen, dolend van leraar tot leraar, van pad tot pad, van oefening tot oefening. Door begrip en Gratie zijn we bevrijd van spirituele nonsens, en is ons Dat Gegeven waarvan we niet wisten dat we het zochten.

Het leven is kort. We wensen niet onze tijd te verspillen aan spirituele correctheid om alleen maar te voorkomen dat spirituele en religieuze groepen ontstemd zullen raken. De Lering zál ontstemmen, en zal dat altijd blijven doen. We willen echter Dat delen wat we gevonden hebben, met de enkeling wiens hart en geest hunkert naar Onvervalste Waarheid en Realisatie. Wij, als volgelingen, zullen trachten het publiek de Geschreven Leer van De Weg van Vrijheid aan te bieden, zoals het ons consistent en direct Gegeven is. De meeste lezers zullen ontstemd raken en afstand nemen, maar misschien zullen enkelen het kunnen horen. Het gaat ons niet om aantallen, maar om zuiverheid van hart en helderheid van doel.

Merk op dat Namen, Eigenschappen, en Acties van God in dit boek met hoofdletter geschreven zijn.

Grondbeginsel 1

God of de Fundamentele Realiteit


God.

Geen enkel ander op zichzelf staand idee of term heeft zoveel problemen veroorzaakt voor de mensheid. Er heeft zoveel religieuze, spirituele, politieke, sociale, relationele en interne persoonlijke strijd bestaan (wat ook altijd zal blijven bestaan), enkel en alleen vanwege het grandioze onbegrip over Dat wat we God noemen. Merk op het brede scala aan positieve en negatieve ideeën en gevoelens dat je krijgt bij eenvoudigweg het horen van de Naam van God, en wanneer je ernstig je eigen aangeleerde concepten over God overweegt. Kijk eens naar de onmiddelijke en langvervlogen geschiedenis van de mensheid. Zie hoeveel conflict en daarbij horend leed de mens voor zichzelf gecreëerd heeft, niet vanwege God, maar vanwege zijn onbegrip en onenigheid over God.

Toch is de mens goed in staat om de aard van bijvoorbeeld een eik te begrijpen en hierover tot overeenstemming te komen. De statige eik en zijn processen kunnen direct geobserveerd worden door de menselijke zintuigen, en kunnen nauwkeurig geanalyseerd worden met door mensenhanden vervaardigde wetenschappelijke instrumenten. Er is geen strijd ontstaan door onbegrip en onenigheid over de eik omdat de aard en de processen van de boom zo makkelijk geobserveerd en geanalyseerd kunnen worden, en er hierdoor makkelijk overeenstemming wordt bereikt door iedereen. In tegenstelling tot de boom helpen de gangbare ideeën over God de natuurlijke egoïstische behoeften te bevredigen, om te overleven, voor plezier en ijdelheid. Dus denkbeelden over God zijn wezenlijk veel belangrijker, en zijn beladen met veel meer passie dan ideeën over slechts een boom.

Bomen kunnen dus eenvoudig geobserveerd, geanalyseerd en begrepen worden, maar God niet. God kan niet waargenomen worden met de vijf menselijke zintuigen, God kan niet geanalyseerd worden in een laboratorium. God kan niet uitgeplozen en begrepen worden door de menselijke geest. Een menselijk wezen kan alleen waarnemen en begrijpen wat als hemzelf is, en daarom binnen het bereik van zijn waarneming, en van zijn vermogen te begrijpen. De menselijke geest en het lichaam zijn natuurlijk, van de natuur, en kunnen alleen waarnemen en begrijpen wat óók natuur is. Maar God is niet natuurlijk. God is niet zoals Zijn schepping van de natuur, en Hij ontstaat niet uit de natuur, Hij is niet gemaakt van natuurlijke bouwstenen, en functioneert niet als de natuur. Religie, spiritualiteit of wetenschap zullen een menselijk wezen daarom nooit begrip verschaffen over de Ware Aard van God, en zullen nooit in staat zijn de mensheid te leiden tot een ware en levende relatie met God, en zullen de mens nooit Gods Weg van het Realiseren van Hem aanbieden. God is Voorbij het perceptuele en cognitieve bereik van een individu.

In feite is God precies het tegenovergestelde van Zijn creatie. De mensheid is deel van Gods natuurlijke creatie. Creatie heeft vorm, terwijl God Vormloos is. De vele vormen of objecten van de natuur zijn beperkt, terwijl God Oneindig en Alles-Doordringend is. De vormen van de natuur zijn tijdelijk, terwijl God Eeuwig is. Het natuurlijke heeft de eigenschap van lijden, terwijl God Pure Zaligheid is. De processen en intelligentie van de natuur zijn relatief simpel en mechanisch, terwijl God Opperste Intelligentie is, en Ultieme Complexiteit. De subtiele en grove krachten van de natuur zijn relatief zwak, terwijl God Oppermachtige Kracht is. God is de Schepper, terwijl de natuur Zijn creatie is. God Doordringt de oneindige creatie van ruimte en vorm, maar God is volledig anders dan en tegengesteld aan Zijn creatie. Creatie is niet God, maar creatie wordt Doordrongen door God. Bovendien moet de creatie wel anders dan en tegengesteld aan God zijn, want anders zou er geen creatie zijn: er zou alleen maar God zijn, en geen Show of Demonstratie van Hem. Waarom liggen de zaken zo? Waarom is de schepping zoals ie is? Het is Gods Show, en Hij kan Doen zoals Hij Wil. God is de eerste Oorzaak van het bestaan, en geen oorzaak of reden bestaat er vóór God. God is God, en het is Zijn Wil dat het algehele Ontwerp van creatie is zoals het is. (Maar, in tegenstelling tot de rest van de schepping, heeft een menselijk wezen vrije keus in hoe hij zijn leven precies vorm geeft. Hij kan kiezen in welke mate hij moralistisch zal leven, de God-Gegeven rechten van anderen op leven en persoonlijke vrijheid zal respecteren. Hij kan ook kiezen in welke mate hij leeft in overeenstemming met de wet van karma, en met Gods Wet wanneer hij onder Zijn Gratie leeft. De karmische wet en Gods Wet zijn twee verschillende processen.)

Maar, al zijn God en natuur tegengesteld in hun aard, eigenschappen, intelligentie en manieren, Het Ontwerp van Gods creatie sluit niet perse de mensheid buiten Hem. God Gebruikt, bij gelegenheid, een deel van de schepping om Zichzelf en Zijn Weg volledig aan de mensheid te Schenken. En bij gelegenheid, al komt het maar zelden voor, Incarneert God In en Door een specifiek aspect van Zijn creatie. Alleen menselijke geest en lichaam kunnen het potentiële voertuig vormen voor de Incarnatie van God, en niet een rots, plant of dier. Alleen het menselijke zenuwstelsel heeft de mogelijkheid een middel voor Incarnatie te zijn.

De bevestiging van Gegeven Wijsheid, en de bevestiging van God Zelf, is niet te krijgen via analyse, laboratoriumonderzoek, of debat. Noch kan de Gegeven Waarheid of God Zelf minder worden door de onwetendheid, onbegrip of onenigheid onder de mensheid. De bevestiging komt alleen, zoals alle volgelingen kunnen beamen, door waarlijk De Weg van Vrijheid te leven. God en Zijn Weg vormen hun eigen bevestiging.

Maar God en Zijn Weg zijn nooit goed ontvangen door de massa. Bestudeer bijvoorbeeld maar de geschiedenis van Jezus en Boeddha. Het meeste van Hun Zuivere Leringen is verloren gegaan, omdat er in die tijd geen middelen bestonden om Hun Woorden permanent en accuraat vast te leggen. Al wat er is overgebleven van Hun Leringen is een grove vervorming van De Weg van Vrijheid. Er kan echter genoeg informatie bijeen gesprokkeld worden om te weten dat Jezus en Boeddha gehaat werden en afgewezen door de massa, met name door degenen die zichzelf beschouwden als religieus of spiritueel. Onthoud, God en natuur staat lijnrecht tegenover elkaar, en wanneer God Incarneert, Bestaat en Beweegt Hij Binnen de arena van de natuur. Het is de aard van de natuur om hevig uit te halen naar de ene Ware God en Zijn ene Weg. Slechts een zéér klein aantal mensen die dit geschreven Werk lezen zal het niet afwijzen.  Dat is de natuur, en zo zijn zij die ertoe behoren.

Maar aan de enkeling die ziet en hoort voorbij het dictaat der natuur zal God Zichzelf en Zijn ene Weg van Vrijheid Aanbieden. De conceptuele kennis van God begint in het Boek, maar de oprechte zoeker zal herhaaldelijk en bij iedere pagina een intuïtief begrip van God en Zijn Weg van Vrijheid gegeven worden. Dit intuïtieve begrip is ook een Gift van God, en je zult ontdekken dat het niets anders is dan een kleine fonkeling van Hem en Zijn Weg. Alleen God kan God en Zijn Weg van Vrijheid Schenken.

Zowel conceptueel als intuïtief begrip zijn noodzakelijk

Het Eerste Grondbeginsel van Het Pad is een brede conceptuele definitie en Verklaring van God of de Fundamentele Realiteit. Zoekers gaan van leraar naar leraar, en van pad tot pad, maar deze hoogst essentiële informatie wordt hen niet gegeven. Zulke conceptuele basiskennis is echter onmisbaar voor de serieuze zoeker naar God en het Hogere Leven. De termen “God”, en “de Fundamentele Waarheid” of eenvoudigweg “Waarheid” worden naast elkaar als synoniemen gebruikt.

Een conceptueel begrip van God is onmisbaar voor de serieuze zoeker, want het verschaft hem een deel van de structuur, hoewel oppervlakkig, op basis waarvan hij zijn ware relatie tot God begint te begrijpen, en kan beginnen De Weg van Vrijheid te leven. Maar een conceptueel begrip is niet genoeg om de volgeling te leiden tot de verdere stadia van De Weg, en tot Vrijheid. Hij zal nooit de voornaamste feiten vergeten, over God en Zijn Oppermachtige Kracht en Werken, maar ondertussen wél in toenemende mate steunen op zijn door Gratie Gegeven, stille, en altijd dieper wordende intuïtieve begrip over hoe De Weg te leven. Een conceptueel begrip is belangrijk, maar opgebouwd uit slechts gedachten of gedachte-constructies, terwijl intuïtief begrip een stil, vol, en vormloos begrip inhoudt van het leven in Offering, Geloof, en Gebed. Intuïtief begrip inspireert en leidt de subtiele en grove acties van de volgeling, zodat hij waarlijk in grotere overeenstemming met God en Zijn Weg van Vrijheid leven kan. Conceptueel begrip verschaft de ideeën over wat te doen, terwijl intuïtief begrip een non-idee is over hoe het te doen. Het conceptueel begrip van God en Zijn Weg van Vrijheid vormt de landkaart, terwijl intuïtief begrip de geest en het hart toont hoe de Reis te maken.

Het conceptuele begrip bestaat bij de Gratie van De Geschreven en Gesproken Leer. Het intuïtieve begrip is er ook door Gratie, en kan komen tijdens het bestuderen van De Leer, of tijdens je dagelijkse activiteiten, en in de meest allerdaagse omstandigheden. Intuïtief begrip wordt alleen aan de enkeling gegeven die onschuldig, oprecht, serieus, gedreven, en consistent is in zijn verlangen naar God-Realisatie of Vrijheid. Alle anderen kunnen De Leer duizend jaar bestuderen, en zullen toch nooit intuïtief begrijpen wat het betekent om intens en diep te leven in Offering en Geloof op zowel subtiele als grove niveaus. Je kunt niet je afstand tot God en Zijn Weg bewaren, of sluw, manipulatief, dwingend, arrogant, gemeen, allerdaags, of inconsistent zijn, en tegelijkertijd verwachten dat God je intuïtief Leidt, en het Werk van Zuivering en Verandering Doet. God Kent het hart, en Antwoordt alleen degenen die onschuldig, oprecht, serieus, gedreven en consistent zijn in hun verlangen naar de Realisatie van Hem. God Beantwoordt zo iemand door intuïtief begrip te Schenken, en het Werk van Zuivering en Verandering te Doen. God Antwoordt door Zichzelf te Schenken, Zijn Weg, Zijn Hulp, en uiteindelijk, Realisatie van Hem.

Je bent niet intelligenter dan God, en kan Hem slechts Realiseren op Zijn Manier. Je kunt God en Zijn Weg niet creëren volgens je eigen verbeelding, naar je eigen voorkeuren. Proberen “de Weg te gaan op mijn eigen manier” is alleen maar meer spirituele onzin, en heeft niets te maken met het leven van Zijn Weg van Vrijheid. Je overgeven aan God is je overgeven aan Hem en Zijn Weg. Je kan je niet aan God overgeven met voorwaardes. Religieuze, spirituele en verlichte personen leven niet in overgave aan God en Zijn Weg, maar in overgave aan zichzelf, en aan de natuurlijke weg van zelfbehoud en zelfvoeding.

God is één, maar Heeft drie Apecten

God is één, volmaakt, en zonder verdeling. Toch bespreek ik God als had Hij drie Aspecten, zodat volgelingen een beter conceptueel begrip van God en Zijn Weg van Vrijheid kunnen krijgen.

Aspect 1: Gods Trancendentale Wezendheid – Dit is de meest fundamentele Staat van God. De Transcendentale Wezendheid van God is Vormloos, Eeuwig, Oneindig, en zonder afmetingen. God is Aanwezig, maar Trancendent en Voorbij de wereld van ruimte en vorm. De Transcendentale God kan niet beschouwd worden als Iets, maar ook niet als Niets. Het adjectief “Niet-Ledig” zal volstaan.

God is altijd Trancendentale Wezendheid en verandert nooit, ongeacht de processen van creatie en Incarnatie. De Trancendentale Wezendheid van God Is, en is Onveranderlijk, ongeacht Zijn drie-dimensionale creatie van ruimte en vorm, en ongeacht de Incarnatie In de wereld van ruimte en vorm. God is Eeuwig Trancendentaal zonder Incarnatie, en blijft Eeuwig Trancendentaal, zelfs tijdens Zijn simultane Incarnatie In de drie-dimensionale wereld van ruimte en vorm.

We kunnen het Trancendentale Aspect van God conceptueel bespreken, maar Transcendentie kan nooit gekend of ervaren worden door een individu. De Transcendentie van God kan alleen Gerealiseerd worden, en dat kan alleen door het Oplossen van de individualiteit terwijl het lichaam in leven blijft, en door aldus Dat te Zijn. De Trancendentale Wezendheid van God kan niet Gerealiseerd worden door een individu, maar alleen in de Dood van individualiteit. God kan alleen Gerealiseerd worden, maar nooit gekend of ervaren, en hiervoor zal de persoonlijke, afgescheiden staat van de individualiteit in Dat moeten Oplossen. Op dat punt van Ware en Onomkeerbare Ego-Dood terwijl het lichaam nog leeft, het punt dus van Incarnatie, Is God eenvoudigweg Zichzelf, Zoals Hij altijd was, en Zoals Hij altijd zal Zijn, alleen nu dan ook In en Door een Menselijke Vorm, en In de wereld van ruimte en vorm tot in de oneindigheid. De Incarnatie is niet een individu die God Realiseert.

In tegenstelling tot wat de meeste spirituele leringen beweren, zijn er geen stadia van Ware Ego-Dood en Incarnatie, en is het geen tijdelijke Gebeurtenis. De serieuze zoeker laat zich niet misleiden door diverse neurologische fenomenen, subtiele lichten en geluiden, energetische bewegingen, aangename gevoelens, meditatieve staten, staten van verlichting, of zelfs diep intuïtief begrip van De Weg van Vrijheid. God is volledig en altijd Onnatuurlijk, Onpersoonlijk, en Transcendent, maar tijdens Ware Realisatie sluit God het Lichaam niet uit maar Gebruikt het voor de Incarnatie van Hemzelf. Vrijheid gaat niet over jou, behalve dat je van je lijden verlost wordt in je Verdwijnen, maar Vrijheid gaat over God. Je kunt geen Vrijheid krijgen, maar je Er alleen aan overgeven. Je kan niet Transcendentaal worden, je kan alleen maar Oplossen in Dat wat al Trancendentaal is, en altijd zal blijven.

Aspect 2: De Aanwezigheid van God – De Aanwezigheid van God Openbaart aan de volgeling het sterke contrast tussen de Vrijheid van God en de implosieve, benauwende, beperkende, zelf-beschermende en zelf-stimulerende manieren van de volgeling. De volgeling zal in toenemende mate het contrast herkennen tussen zijn subtiele staat, eigenschappen en egoïstische manieren, en Gods Volle, Vormloze en Oneindige Aanwezigheid. Door het beginnen te zien en begrijpen van dit constrast zal de volgeling in staat zijn de eerste stappen op De Weg van Vrijheid te zetten. De Aanwezigheid van God wordt de volgeling niet Gegeven om te zwelgen in die ervaring, maar om hem De Weg te wijzen voorbij de beperkingen van krijgen en ervaren.

Aspect 3: Gods Oppermachtige Intelligentie en Krachtige Werken – Vóór de Incarnatie in de wereld van ruimte en vorm, als God alleen maar Transcentaal is, is God ook on-Beweeglijk. Het idee van beweging impliceert drie-dimensionale ruimte, en specifieke plaatsen in de ruimte, en gevormde objecten in de ruimte. Beweging betekent dat een object van de ene naar de andere plaats in de ruimte gaat. Zonder drie-dimensionale ruimte, plaatsen en objecten echter is het idee van beweging niet toepasbaar. De Trancendentale Staat van God is niet iets ruimtelijks in het drie-dimensionale, niet een plaats of object, en het bevat ook geen ruimte, plaatsen of objecten. En toch is de Trancendentale Staat van God niet een leegte.

De on-Beweeglijke Natuur van de Transcendentale God moet er niet toe leiden dat een zoeker zich God voorstelt als slechts een Grote, Vormloze, Non-dimensionale Massa van on-Intelligente en Kracht-loze Elementen. God is de Schepper. Kan deze complexe, ingewikkelde en onvoorstelbare schepping bij toeval zijn ontstaan, en zoniet, kan dan de Schepper van dit alles minder zijn dan Ultieme Intelligentie? En, de oneindige afmetingen en massa van de schepping overwegend, en haar ontelbare en krachtige processen, kun je dan zeggen dat de Schepper iets anders is dan Oppermachtig? En dat terwijl de schepping niets laat zien van de diepte van Gods Intelligentie en Macht, omdat God veel en veel Groter is dan Zijn creatie.

God Verleent alle wezens de vrijheid om Hem en Zijn Weg te kiezen of af te wijzen, en zal nooit enig persoon dwingen Zijn Weg te leven. Maar serieuze volgelingen zijn zeldzaam. Serieuze volgelingen zijn zij die vanuit de diepte van hun hart smachten naar Vrijheid, en die grondig en consequent pogen het leven van Geloof en Opoffering te leven.

Wat zijn Gods Werkingen In de wezens en levens van Zijn serieuze volgelingen? In het algemeen zijn dit;

1.     Leiding – God Geeft de volgeling zowel conceptueel als intuïtief begrip van De Weg van Vrijheid.

2.     Zuivering – God Verwijdert geleidelijk de subtiele kenmerken en manieren van de individualiteit.

3.     Verandering ­– God Verandert delen van het wezen die geen Verwijdering vereisen, maar die eerder in een hogere functionele overeenstemming met Gods Aanwezigheid en Weg van Vrijheid gebracht moeten worden.

4.     Harmonisatie – God Verwijdert of Wijzigt de externe levensomstandigheden en relaties ten gunste van de Groei, wat wel of niet plezierig kan zijn voor het ego.

Meer over Gods Werking wordt in de rest van dit Boek uitgelegd. Maar onthoud, Gods Werking is op geen manier gerelateerd of gelijk aan de werking van karma. De meeste zoekers, en zelfs sommige volgelingen, stellen dat karma God is, en God karma. Maar karma is een erg rudimentair proces, een natuurlijk proces, terwijl God hoogst Complex is, en Onnatuurlijk. Karma is eenvoudigweg oorzaak en gevolg, en geeft slechts terug aan het individu wat het in het verleden gezaaid heeft. Daartegenover staat dat Gods Werking niet ver-oorzaakt kan worden, en het wezen en leven Rechtstreeks en Onvoorwaardelijk Leidt door Zijn Genadige Werking. De simpliciteit van karma kan geenszins vergeleken worden met de Genade en Complexe Werking van God in het wezen en het leven van een serieuze volgeling. Daarbij, God is de Schepper, terwijl karma deel van de schepping is.

Niet alle gebeurtenissen in het leven van een volgeling zijn te danken aan karma of aan God, want accidentele krachten spelen ook een belangrijke rol in natuurlijke gebeurtenissen. Iemand die niet onder Gods Gratie staat, is slechts onderhevig aan toeval en karmische processen, terwijl een volgeling die wel onder Gods Gratie valt onderhevig is aan toeval, karma, én Gods Werking. En hoe meer een volgeling God uitnodigt en toelaat te Bestaan en Werken in zijn wezen en leven, des te minder is hij onderhevig aan accidentele en karmische krachten. De Ultieme Intelligentie en Kracht van God gaan vóór accidentele en karmische krachten, en Hij Werkt In het wezen en leven van de volgeling om ruimte te creëren voor Zichzelf. Gods Genade is niet met de massa van ‘gewone’, religieuze en spirituele personen, ook niet tijdens Incarnatie, want zij willen niet werkelijk God of Zijn Weg.

God is niet natuur; en natuur is niet God

Veel spirituele types, en ook anderen, houden vast aan het idee dat God natuur is, en natuur God. Dat idee is echter onjuist. God is volledig Anders-Dan natuur, zelfs wanneer Hij Incarneert In de natuur, In en Door een Menselijke Vorm. Wanneer Hij In natuur Incarneert, heeft God er Heerschappij over. Het Wonder van Groei en Incarnatie, en andere Wonderen, kunnen Zich alleen Voordoen omdat God Boven de natuur staat.

Gods Trancendentale Staat, en Zijn Aanwezigheid en Werking In het natuurlijke, zijn op geen enkele wijze gelijk aan de natuurlijke subtiele en grove vormen, elementen, eigenschappen en processen. Toch kan God tijdens Incarnatie Wonderen Verrichten In deze vormen van de natuur, in mensen in het bijzonder, en de elementen, eigenschappen en processen van de natuur, met name zelfzucht, Overwinnen. De verschillen en de tegenstelling tussen natuur de schepping en God de Schepper zullen de lezer duidelijker worden wanneer hij voortgaat met zijn onderzoek.

God Staat de mens toe te kiezen voor de natuurlijke weg, of Zijn ene Weg van Vrijheid.

De toestand, essenties en manieren van individualiteit voorkomen de Realisatie en Vreugde van God. De weg van de natuur gaat over het beschermen, stimuleren en bevredigen van individualiteit. De weg van de natuur voorkomt God-Realisatie. Gods Weg is exact tegengesteld aan de natuurlijke weg. Gods Weg van Vrijheid gaat over het Eindigen van de toestand, eigenheid en manieren van individualiteit, zodat geest en lichaam de Ware Realisatie en Incarnatie van God toe kunnen laten.

God is geen dictator of poppenspeler, en menselijke wezens zijn niet Zijn slaven of marionetten. Uit Perfecte Liefde Ontwerpt God een menselijk wezen die in staat is zijn eigen lot te kiezen. God Staat mensen toe voor de natuurlijke weg van zelf-bescherming en zelf-stimulatie danwel voor Zijn Weg van Vrijheid te kiezen. Hij Staat mensen toe hun levens te wijden aan het versterken van hun toestand en manieren van individualiteit en lijden, of om Vrijheid en Vreugde te Realiseren. Hij Staat de mens dus ook toe onderworpen te zijn aan accidentele en karmische krachten, of zichzelf te onderwerpen aan Gods Genade. Zeer weinig mensen kiezen ooit voor Gods Weg van Vrijheid en Genade, ook onder de mensen die in spirituele en religieuze gemeenschappen leven. Bijna alle mensen spenderen hun leven aan het beschermen en stimuleren van individualiteit, en zo aan het onderworpen blijven aan onvoorzienigheid en karma. Maar de massa is zich nooit bewust van de keuze die ze steeds maakt, en weet niets van het enige alternatief, en wil ook niet weten van een alternatief.

De uitwerkingen van onvoorzienigheid en karma kunnen plezierig of onplezierig voor je zijn, voor het ego, afhankelijk van of je beschermd, gestimuleerd en bevredigd wordt. Wanneer de dingen op “jouw manier” gaan, schenkt dat voldoening. Wanneer de dingen niet op “jouw manier” gaan, frustreert je dat. Maar Gods Werking Heft in toenemende mate accidentele en karmische krachten in het leven van de serieuze volgeling op. Gods Weg van Vrijheid zal echter nooit individualiteit beschermen, stimuleren en bevredigen, behalve wanneer God Helpt een bepaald aspect in het gewone leven van de volgeling te verbeteren. Maar God Helpt in die zin alleen om de volgeling een betere basis van functionaliteit te verschaffen vanwaaruit hij kan streven naar Vrijheid. Door de volgeling te Helpen met zijn allerdaagse leven Demonstreert God Zijn Heerschappij en Macht over natuur, wat de volgeling sterkt in zijn Geloof, zijn Vertrouwen in Hem voor Hulp op de Weg van Vrijheid.

De serieuze volgeling is niet bezorgd om positieve of negatieve karmische krachten. Waarom niet? Als hij krachtig en consequent poogt in Offerande en Vertrouwen te leven, zaait hij tegelijkertijd goed karmisch zaad. Goed karma wordt in de eerste plaats gecreëerd door te geven, door behulpzaamheid, vriendelijkheid en barmhartigheid, en in het bijzonder door in Offergezindheid te helpen op zowel subtiele als grove niveaus, zoals de serieuze volgeling al consequent doet. Maar hij is niet bezorgd om karma, of de dingen wel op “zijn manier” gaan, voornamelijk omdat hij geleidelijk aan zijn interesse voor zelf-bescherming, zelf-stimulatie en zelf-vervulling laat varen. Karma heeft betrekking op het wel-zijn van de individualiteit, zij het in positieve danwel negatieve zin, en heeft niets te maken met Groei. Goed karma is slechts een ondergeschikt bijproduct van het leven van De Weg van Vrijheid. De serieuze volgeling is niet op zoek naar goed karma, maar naar Perfecte Vrijheid.

De serieuze volgeling is ook niet bezorgd om positieve of negatieve accidentele gebeurtenissen, omdat hij weet dat God ze in toenemende mate Ondervangt, en omdat hij zich net als met karma niet erg druk maakt over de bescherming en vervulling van het leven van de individualiteit. Hij begrijpt daarentegen dat, of een gebeurtenis nu prettig is of niet, en bij onvoorzienigheid, karma, of God, het belangrijkste is hoe hij er op reageert. Gods Wetten worden later in dit Boek besproken, en de werking van karma wordt dan verder tegenover Gods Werking geplaatst. Maar accidentele en karmische krachten worden hier vermeld om alvast een beetje het onderscheid te leren kennen tussen de Werking van God en de werking van de natuur. Accidentele en karmische krachten zijn van weinig belang voor een serieuze en voortschrijdende volgeling van de Levende God.

In het onderwerpen aan Gratie en De Weg van Vrijheid wordt de serieuze volgeling Opgetild naar een Hogere Plan van leven, waar het opkomen, veranderen en vergaan van het natuurlijke geen issue meer is. Toch zijn God en Zijn Weg niet gescheiden van het dagelijks leven van de volgeling, maar brengen Zij Licht waar er slechts duisternis was, Geloof waar slecht lijdzaamheid was, Vrijheid temidden van ruimte en vorm, Vreugde in een wereld van smart. 

De massa heeft geen keus in het leven, en wil geen keus, en weet niet dat ze geen keus heeft noch wil. Ze zijn opgesloten in het natuurlijke leven van individualiteit, het leven waar beperking en leed beschermd en gestimuleerd worden. Ze kunnen niet Voorbij het natuurlijke leven zien, en weten niet dat ze niet kunnen zien, en hebben er geen benul van dat er een andere mogelijkheid bestaat. Je wordt één van de zeer zeldzame personen op deze planeet die werkelijk een keus hebben.  

Het volwassen deel van jou wil graag denken dat je onafhankelijk bent en een vrije wil hebt, maar dat is niet zo. Je hebt vrije keus, maar geen vrije wil, en je hebt twee keuzes in het leven: de natuurlijke weg, of Gods Weg van Vrijheid. Je dient óf de natuur, óf God. Of God, of natuur is je meester, en God Geeft de mensheid de vrijheid om te kiezen voor de donkere weg van de natuur, van zelf-bescherming en zelf-stimulatie, of Zijn Weg van Vrijheid en Zaligheid. De massa dient de natuur, en slechts een zeldzame enkeling zal ooit tot God keren. Overweeg de Weg van Vrijheid. Begrijp het. Het Hogere Leven Wacht.

De Trancendentale God bemoeit zich niet met de levens van de massa

Het feit dat de Trancendentale God niet Betrokken is met de massa, is erg moeilijk te accepteren door degenen die geïndoctrineerd zijn met spirituele correctheid. Religieuze en spirituele personen mogen graag denken dat God Betrokken is bij de gebeurtenissen in hun dagelijkse leven, en bij hun lot. Dit idee vormt een bron van comfort en ijdelheid, maar is desondanks slechts een fantasie. Mensen zullen vaak zeggen dat “Gods Wil” achter een specifiek plezierige of afschuwelijke gebeurtenis zit, terwijl God er in feite niets mee te maken heeft. Zo helpt ook het idee van een hiernamaals of reïncarnatie de angst voor de dood verminderen, maar het feit dat iemand zich beter voelt wanneer hij in een hiernamaals of reïncarnatie gelooft, maakt het nog niet tot waarheid. Een geloof is een niet geverifiëerd idee, en kan wel of niet de waarheid bevatten. De Weg van Vrijheid is niet gebaseerd op geloof, maar op kennis, intuïtief begrip, en Gratie.

Het leven van de massa wordt bepaald door accidentele en karmische gebeurtenissen, en niets meer. Observeer eens het gedrag en leven van de indivividuele mens, al of niet religieus of spiritueel, het leven van de massa, en je zal voldoende bewijs vinden om te kunnen concluderen dat zij geen ware relatie hebben met God, en dat God niet Betrokken is bij hen. Religie en spiritualiteit leveren een krachtige bijdrage aan het atheïsme.

Maar het feit dat de Transcendentale God niet Betrokken is bij de dagelijkse levens van de massa is niet meer dan een logisch gevolg van het feit dat God niet Betrokken is met Zijn gehele natuurlijke creatie, waarvan de mensheid een belangrijk deel vormt. God heeft niet de mensheid uitgekozen om object te zijn van Zijn on-Betrokkenheid. Gods “on-Betrokkenheid” is dan ook niet een koele neutraliteit, maar het Vuur van Liefde dat de mensheid Toestaat zelf zijn meester en zijn lot te kiezen.

God is niet Blinde Kracht, maar Leidt en Helpt alleen degenen die zich vol gedrevenheid en vanuit het diepst van hun hart keren tot Hem en Zijn weg van Vrijheid. Wanneer het merendeel van de mensheid tot God zou keren, dan zou de loop van de menselijke geschiedenis een volledig andere Richting nemen. Het  typische “tot God bekeren” zoals uitgeoefend door religieuze en spirituele personen is slechts een fantasie, en is niet het ware tot God keren.

Samengevat

Grondbeginsel 1:

God, of de Fundamentele Realiteit

Buiten God is er geen manier om God te Realiseren. Alleen God kan Zichzelf en Zijn Weg Schenken. Zonder God is er geen Waar Pad van Vrijheid en Zaligheid, en geen hoop gebaseerd op ware mogelijkheden. Zonder God Die Zichzelf en Zijn Weg Geeft, en zonder God Die het Werk van Purificatie en Verandering Uitvoert, zou je geen alternatief hebben voor het leven zoals je dat altijd geleefd hebt.

Het werkelijk leven in grotere overeenstemming met God, het leven in Offergave, Geloof en Gebed, dat is de volgeling zijn deelname in en leven van het ene en enige Hogere Leven. Zonder God kan er geen Hoger Leven zijn, omdat God Zelf – en jij die Gods Weg leeft, en de Gratie en Hulp waardoor je Gods Weg kan leven – het Hogere Leven is. De geest, visie en het hart van de volgeling leunen meer op God dan op hemzelf; ondanks het feit dat het zijn inherente en pijnlijke gevoelens van beperking en smart zijn, die hem noodzaken Dat te zoeken wat Voorbij en Anders-Dan hemzelf en zijn manieren is.

Aan de andere kant gaat Het Pad wel over jou, en wat je gepassioneerd en toch zonder inspanning moet doen om God uit te nodigen en toe te staan te Bestaan en Werken Door jouw wezen en leven. Gods ene Weg van Vrijheid vereist een grandioze openheid, beschikbaarheid, verantwoordelijkheid, en discipline van de volgeling. En, zonder een gewillig menselijk wezen en zijn leven zou er geen wezen en leven zijn waar God Door zou kunnen Incarneren. God legt Zichzelf niet op aan het wezen en leven van een onwillende participant, maar Schenkt iedereen de vrijheid om te kiezen voor Zijn Weg of de weg van de natuur. God Wil jouw hart, en dan zal door Gratie al het andere volgen. Maar op dit moment zijn de innerlijke en uiterlijke natuur nog altijd je heer en meester.

Zonder ten minste een conceptueel begrip te hebben van de drie Aspecten van de ene God zal de serieuze zoeker geneigd zijn terug te vallen op zichzelf, en voort te gaan in dezelfde manieren van het spirituele leven; manieren van strategie, zelf-wil en zelf-verrichting. Zonder te weten dat God ook Verheven Intelligente Kracht en Werking is, en zonder je werkelijk Daar op te verlaten in alle gewone en Pad-gerelateerde zaken en situaties, zal de anders zo serieuze zoeker gedoemd zijn het dagelijkse en het spirituele leven van beperking en smart te leven. Zonder God, en zonder een juiste en brede kennis van God wordt de zoeker teruggeworpen op zichzelf en zijn eigen allerdaagse, religieuze en spirituele middelen.

Sta eens stil bij je eigen vroegere en tegenwoordige spirituele bezigheden. Wat hebben zij gemeen? Het is belangrijk te beseffen dat bijna alle leringen en discussies die te vinden zijn in spirituele groepen en kringen gaan over stategieën, oefeningen, technieken, en meditaties die je kan gebruiken om jezelf en je eigen leven te verbeteren, of om (zonder succes welliswaar) God te “krijgen”, ervaren, “gebruiken”, of Realiseren. Weinig spirituele personen, leraren, meesters of goeroes leren waar en diepgaand vertrouwen op God, of het nu om dagelijkse of om Goddelijke zaken gaat; en de leringen van degenen die geregeld en bondig toespelingen maken op Geloof en Vertrouwen zijn over het algemeen ook gevuld met diverse stategieën, oefeningen, technieken en meditaties die zo ontworpen zijn dat men “Het Pad” zelf kan sturen en vorm kan geven. Alleen Gods ene Weg van Vrijheid is waarlijk en diep gefundeerd op het waarachtige en doeltreffende Geloof in de ene God waar men naar opzoek is.

De door ijdelheid gedreven spirituele zoeker wordt kwaad wanneer hij er op gewezen wordt dat hij, wanneer hij werkelijk Groeien wil, zichzelf oprecht en ernstig moet onderwerpen aan God, zijn Schepper, in Diep Geloof, Offering en Gebed. De typische spirituele zoeker vindt het een onaangenaam idee dat hij om in waarachtige relatie tot God te staan, en uiteindelijk God Perfect te Realiseren, hij zijn volwassen onafhankelijk van zijn Schepper op moet geven. Hij mag graag denken dat hij God kan Realiseren zonder Gods Hulp. Hij zal zich comfortabeler en minder bedreigd voelen wanneer hij God uitsluit bij zijn spirituele zoektocht. Hoe onlogisch en belachelijk dat ook mag klinken, het is wel precies wat er speelt bij de meeste zoekers. Op z’n best willen ze op de achterste rij zitten helemaal bovenaan op de tribune. De meesten zullen echter het stadion liever helemaal niet betreden. Maar er gaat niets boven het vinden en begrijpen van God en Zijn ene Weg van Vrijheid, en hiermee de ondergang van je spirituele zoektocht.

De serieuze zoeker naar God en Zijn ene Weg zal zich echter snel realiseren dat zijn leven niet anders zal zijn dan het leven van alle spirituele types om hem heen en alle spirituele types die hem vóór gingen, wanneer hij zich bezig blijft houden met dezelfde dingen als zij. Wanneer je wilt dat jij en je leven net zo is als dat van specifieke spirituele personen, leraren, meesters of goeroes, leef dan zoals zij leven en leren, en luister naar hun raad en leiding. Bekijk hen en hun levens echter wel heel nauwkeurig vóór je besluit hen en hun leringen te volgen. Als je echter Gods Boodschap van Vrijheid goed horen kunt, kan dat je van jarenlange verwarring, teleurstelling en ellende in het spirituele circuit verlossen. Alleen de spirituele hobbyisten mogen zich graag tegoed doen aan het spirituele buffet, omdat deze niet bedoeld is voor de Ultieme Waarheid, maar voor de diverse vormen van zelf-vervulling, zoals socializing en de ijdelheid van het herkend en geaccepteerd worden als ‘spiritueel persoon’.

De serieuze zoeker van de Ultieme Waarheid zal zich opgelucht voelen wanneer hij leert en tot diepgaand begrip komt over God en Zijn ene Weg. Hij ontdekt dat hij niet continu bezig hoeft te zijn met het uitvogelen van zijn eigen “Pad”, of het ontdekken wat Gods Wil nu eigenlijk is betreffende zijn leven. Hij ontdekt dat het niet nodig is de allernieuwste initiatie van een of andere goeroe te ondergaan. Hij realiseert zich dat hij niet langer hoeft te rennen van leraar tot leraar, van pad tot pad, van oefening tot oefening, en van cursus tot cursus, in een poging de “juiste” ingrediënten bijelkaar te vinden om toe tevoegen aan zijn toch al overstromende pot van spiritualiteit.

Hij voelt zich opgelucht omdat hij Bevrijd wordt van de last en problemen van zijn leven. God Vinden is niet langer een raadsel of puzzel die opgelost moet worden. Hij begrijpt waarom en hoe Gods Gratie werkelijk volstaat. Luister aandachtig, en ook jij zult de waarheid hiervan ontdekken.

 

 

Terug