8ste Waarschuwing

20-01-2014 00:00

8

De ontwikkeling van de huidige periode van 6300 jaar is als stralingscyclus bijna afgerond en loopt op zijn eind.

Iedere ziel op de planeet hunkert sterk naar voltooiing. Anders gezegd, als individuen deze hunkering ondervinden, niet wetende wat ze ermee aan moeten en zich toch voelen aangezet en een sterke aandrang hebben vanuit die innerlijke impuls om de ziel en Christus te gehoorzamen, dan gaat er iets gebeuren wat onvermijdelijk is en wat in feite momenteel reeds gebeurt: de wereld wordt op zijn kop gezet.

De rekening is over deze periode al opgemaakt en we zullen onszelf die uiterst belangrijke vraag moeten stellen: Wat gaat er nu gebeuren?

We zullen hier even kort op ingaan.

Voordat we dit echter doen, willen we vooraf benadrukken dat noch deze vraag noch het antwoord daarop ons echt enige zorgen zouden moeten baren of ons zouden moeten benauwen. Het is niet onze bedoeling om de lezer op de een of andere wijze angst in te boezemen. We behandelen dit als dienaren van het Goddelijk Plan, als spiritueel gerichte mensen. We spreken er iedereen op aan die bij het vallen van de duisternis op zoek is naar het Licht, dat nimmer verdwijnt. Als jij je ook rekent tot de groep aspiranten en dienaren, blijf dan objectief tegenover alles wat zou kunnen gebeuren. Trek geen partij in de komende slag. We zijn allemaal inwoners van verschillende landen en krijgen waarschijnlijk allemaal te maken met een of andere vorm van nationale commotie. Maar we herhalen het met klem: kies geen partij in de slag van Armageddon!

Dit betekent niet dat we geen liefde zouden mogen koesteren voor ons land. Maar liefde voor het land, het gebied waar we leven en werken is heel wat anders dan het kwaad van nationalisme en afscheiding te voeden. Dat is wat we hebben beschreven in de vorige waarschuwing. Opnieuw zeggen we beslist: trek geen partij! Laat je niet meesleuren en laat je zodoende niet wegglijden in een of andere vorm van vervoering. Integendeel, omring je medemens, de hele mensheid met jouw onvoorwaardelijke liefde, bekrachtigd door ware Kennis en daardoor een juist begrip.

Mocht je je in enige mate aangesproken voelen door deze waarschuwingen, mocht je de schaduw van de komende gebeurtenissen als realiteit gewaar worden in jouw innerlijke wezen, besluit dan meteen, op dit zo belangrijke kritische moment, om oprecht aan die doordringende Roep van Christus te beantwoorden. Die Roep, die gericht is op vervulling van de enige ware bestemming van al het gevallen leven. Door enthousiast en vastberaden het Pad voor Bevrijding op te gaan in een onzelfzuchtige spirituele dienstverlening aan de zo vreselijk lijdende ziel van de mensheid.

Wanneer je dit doet, wanneer je tracht een waarachtig spiritueel bestaan te leven, dan kan er nooit iets met je gebeuren. Dan zul je volledig worden beschermd en geleid. Dan zullen de woorden van David de Psalmdichter voor jou gelden: “Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij mij” [Psalmen 23:4] en: “Geen haar van jouw hoofd valt af zonder de wil van onze Vader in de Hemel.”

***

Welnu, de slag van Armageddon is een krachtmeting, een conflict tussen de dualistisch misleide mens met de hordes uit de reflectiesfeer aan de ene kant, en de goddelijke Machten van de universele stralingen aan de andere kant. Het beperkt zich niet tot een menselijke veldslag binnen dualiteit zoals de wereldoorlogen I of II. Is het overigens niet verbazingwekkend om te merken dat de mensheid nog niet moe geworden is van al dat vechten duizenden jaren lang, rekening houdend met al die pijn en verlies van levens? Toch heeft de mens tegenwoordig zulke verschrikkelijke vernietigingsmiddelen uitgevonden dat hij er zelf ook bang van wordt. De hele wereld huivert bij de gedachte aan een atoomoorlog, want de mensheid weet dat het gebruik van atoomwapens de vernietiging van de hele wereld inluidt.

Hou echter in gedachten dat of de mens deze massavernietigingswapens wel of niet gebruikt, hij intussen de huishouding van Moeder Natuur toch al ernstig in de war heeft geschopt. Gevoegd bij het gegeven dat de crisis al zó bol staat van spanningen, heeft het ertoe geleid dat Moeder Natuur zelf al begonnen is te reageren, net zoals het menselijke lichaam ook gaat rebelleren wanneer het langere tijd op een schadelijke manier wordt behandeld. En de machten van Moeder Natuur zijn veel groter dan welk wapen de mens ooit heeft vervaardigd, nucleaire wapens of niet. Het is volstrekt logisch dat het nu naderbij komende moment van wereldcrisis samenvalt met het einde van deze cyclus als we dit bezien in het licht van de onvermijdelijke effecten die al deze natuurlijke krachten hebben.

Dus de gebeurtenissen die gaan plaatsvinden tijdens het “einde der tijden” worden veroorzaakt door het conflict tussen de interkosmische stralingswetten en het gevallen leven in deze uit nood geboren bestaansorde. En diegenen, die zich, heel wijs, niet willen overgeven aan de illusie van dualiteit, diegenen die in staat zijn zichzelf te verheffen tot boven de dichte fysieke wereld en de reflectiesfeer door het werkelijke Leven te leven en het Pad te begaan, worden niet betrokken bij de slag van Armageddon.

Wijsheid komt pas alleen na Kennis en momenteel is het allergrootste deel van de ‘kennis’ die in onze wereld onder de mom van spiritualiteit wordt geventileerd, van een horizontale, dualistische soort. Het heeft alleen betrekking op het gevallen ‘ik’, de persoonlijkheid, en heeft dus geen enkele verlossende macht. Het leidt noch naar Wijsheid noch naar Bevrijding. Integendeel, het is misleidend en het leidt geweldig af van het rechte en nauwe Pad. Het is daarom duidelijk, dat zelfs als Compassie en de Liefde van Christus overal aanwezig is en altijd klaar staat om de kinderen Gods te verheffen, die oeroude microkosmische gewoonten (van angst en zelfzucht) zich moeilijk laten verwijderen. En naarmate de deadline voor de planeet nadert wordt de tijd steeds korter voor de wereldmassa om relaxt de bevrijdende, altijd geldende principes en lessen van de Universele Leer te bestuderen. Het is in de naaste toekomst verborgen hoe de gebeurtenissen zich zullen gaan afspelen. Maar we weten intussen wel dat de kosmische en atmosferische omwenteling al is begonnen; het Plan voor Verlossing door de Logos ontvouwt zich al en Armageddon – de laatste krachtmeting tussen de krachten van dualiteit en Goddelijkheid – is realiteit geworden in deze wereld!

Een dergelijke situatie is natuurlijk fantastisch voor al die monstrueuze entiteiten in de reflectiesfeer om het grote schouwspel op te voeren. Ze kunnen ook inderdaad niet anders dan dit schouwspel opvoeren door hun natuurlijke drang naar zelfbehoud, want de kosmische transformatie door de Logos heeft ook zijn effect op de reflectiesfeer.

***

Volgens het Boek Openbaringen, verschijnen er drie onreine geesten op het toneel en zij komen voort uit de muil van de draak, uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet in de gedaanten van kikvorsen. Zij verrichten tekenen en gaan naar alle koningen van de Aarde, van de hele wereld om hen te verzamelen voor de strijd.

Een onreine of demonische geest is er een die niet helemaal gereinigd is, een entiteit die nog niet het doel van de stralingen heeft begrepen, die de stralingswetten in hun positieve betekenis verwerpt en alleen maar weet hoe negatief te handelen. Een demonische geest is daarom een entiteit die zijn hart niet opent voor Christus. En natuurlijk komen deze demonische geesten voort uit de muil van de draak en het beest aan de ene kant en uit de muil van de valse profeet aan de andere kant. Vertaald in simpele woorden betekent dit: aan de ene kant zijn ze sterk verbonden aan de fysieke materie, aan dualiteit, volstrekt aards gericht en tezelfdertijd belijden zij een valse religieusheid, de religieusheid of spiritualiteit van de gevallen natuur. Een religieusheid die zichzelf zonder enige plichtplegingen aanpast aan het horizontale vlak. De greep van alle gewone religieusheid en imitatiespiritualiteit tegenwoordig op zoveel mensen is zo sterk, dat zelfs de zogenaamde devote minderheid compleet wordt onderworpen door de opvoerenden van het grote schouwspel.

Dus wie zijn de drie demonische geesten, of groepen, of stromingen? Allereerst de staat in het algemeen, het systeem; ten tweede de kerk in het algemeen (inclusief alle uitingen van alle imitatiespiritualiteit); en ten derde de wereld en de mensheid in zijn algemeenheid. De staat dient de massa en de massa dient het dualisme. Dus de staat en de massa zijn een en dezelfde, want de staat is de vertegenwoordiger van de massa. Is het niet dat iedere natie de regering krijgt die het verdient?

En waarom verschijnen deze demonische geesten van de gevallen wereld in de gedaante van kikvorsen? Omdat ze zo’n grote bek hebben! Zij maken een heleboel lawaai in de duistere nacht en zij kwaken zonder ophouden! Dus de kikvorsen van de staat, de kerk en de wereld in het algemeen samen met alle nepspirituele inspanningen van de wereld, al dit religieuze kwaken zal ertoe leiden dat in deze tijd – als de catastrofe in volle omvang uitbreekt – de mensen weer naar hun kerken of (de alternatieve) New Age bijeenkomsten worden gevoerd. En dit leidt weer tot een stimulans voor de productie van lichtether voor al die abnormale entiteiten binnen de reflectiesfeer. Het is al begonnen, vooral binnen de New Age beweging.

Maar de verhoudingen in de strijd tussen de krachten van de gevallen natuur en de mens zijn heel ongelijk, zo ongelijk dat al het pseudo-religieuze gekwaak een boemerang wordt. We weten dat al diegenen die niet positief op de stralingswetten van de Logos reageren zullen omkomen door de negatieve effecten hiervan, hier in de fysieke sfeer en ook in de reflectiesfeer. In hun grote paniek en verlangen tot zelfbehoud zullen de bewoners van de reflectiesfeer uiteindelijk de fysieke wereld binnendringen en de hand bijten die hen voedt! We zeggen het opnieuw: het gebeurt al in onze huidige wereld, want het kwaad keert zich altijd tegen zichzelf in tijden van crisis.

In deze tijden zullen de hordes van de reflectiesfeer in toenemende razernij voortgaan met de overname van de kerk, de staat en de wereld. Het zal echter niet helpen. Deze periode komt tot een eind en iedere microkosmos die nog niet het ware Licht heeft gevonden zal worden gedwongen de consequenties hiervan te aanvaarden.

Laten we nu eens de relatie bekijken tussen de kinderen Gods en die bovengenoemde twee groepen mensen. De mensen behorende tot de massa en diegenen die behoren tot die groep abnormale entiteiten uit de reflectiesfeer gaan de weg van het Oordeel, maar wat gebeurt er met de kinderen Gods?

Al diegenen uit de Gnosis, al diegenen die de Gnosis werkelijk zoeken, zouden zich nu op het Ware Pad moeten bevinden. Al diegenen die serieus de Weg naar het Leven zoeken, zouden nu zonder verdere compromissen het ware Pad moeten bewandelen! Dit houdt in dat we allemaal, zonder enige uitzondering, met onze rug tegen de muur staan; dat we allemaal zullen beseffen dat we worden geconfronteerd met de beslissende keuze: het kleine ‘zelf’ of Christus! Om die reden zegt Openbaringen [16-15]: “Pas op, ik kom als een dief in de nacht! Gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt, dan hoeft hij niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet.”

Wie kan precies zeggen hoeveel tijd al diegenen die zullen oogsten, nog hebben voor hun bevrijdende en reddende werk? We weten alleen maar dat we voor het eerste stadium slechts tijd hebben tot vroeg 21ste eeuw, want de wachttijd is zowat voorbij. De chronologie van de Grote Piramide wijst duidelijk op het eerste tiental jaren van deze eeuw als het onvermijdelijke einde van de huidige cyclus. Daarom moeten al diegenen die in staat zijn dit te begrijpen, allen die nog oren hebben om te horen, op intelligente wijze gebruik maken van de tijd die nog rest, ondanks de groeiende spanningen, dwars door alle gekwaak van de kikvorsen met hun grote bek!

Wat staat er op het spel? Dat we niet “naakt” worden aangetroffen! Dat wil zeggen dat we op zijn minst een nieuwgeboren zielenstaat bezitten (de nieuwe houding tot het leven). En dat we in de kortst mogelijke tijd een nieuwe Zielenlichaam verwerven, het gouden Bruidskleed voor het Mystieke Huwelijk. Want dan zijn we niet meer naakt. En deze voorwaarde staat wetenschappelijk vast. Alleen wanneer we het getransfigureerde Zielenlichaam bezitten, is onze dualistische naaktheid verdwenen. Het is in ons eigen belang dat er een eind komt aan ons eigen gekwaak en geklets en huichelachtigheid, want de keuze waar we allemaal vandaag de dag mee worden geconfronteerd is: Voegen we ons bij de nog niet bewust geworden gelederen van al die negatief reagerende mensen of kijken we naar de heuvels waar onze verlossing ligt: de Uiteindelijk Bevrijding?

Als we ernaar verlangen op positieve wijze te willen beantwoorden aan de Roep van Christus, dan zullen we het Bruidskleed moeten dragen, een Kleed van Licht. Al het deugdzame gepraat over God, de New Age of alleen een grondige kennis van de heilige literatuur zal niemand van ons helpen; het heeft totaal geen waarde als we niet op hetzelfde moment beschikken over het Bruidskleed. Als we onrein blijven en om die reden ook naakt, dat wil zeggen: dus zonder het nieuwe Kleed van Licht dat we om ons heen kunnen trekken, dan zal al dat spirituele gekwaak over eeuwigheid ons niet helpen.

Met andere woorden, hoe kunnen we werkelijk spiritueel succes nu definiëren? Het antwoord ligt in het verrichten van puur bevrijdende daden. Esoterisch gesproken is het een zaak om onze microkosmos te vrijwaren van al het natuurlijke geweld van de interkosmische stralingskrachten en dit is alleen mogelijk door te beschikken over de levende Zielenstaat. Voor de mens die een Ziel bezit, een onsterfelijke Ziel, in de Gnostische betekenis van het woord, wordt de natuurlijke tussenkomst van Armageddon geen straf, maar bevrijding. De krachten en effecten van de stralingen zullen de betreffende kandidaat verheffen uit de kringloop van de gevallen natuur waaraan hij gebonden was en voert hem weer terug naar het oorspronkelijke goddelijke Koninkrijk. Dit is de “Wegvoering of Extase” die aan de Beproevingen voorafgaat.

De 144.000 gekozenen met het teken van het Lam Gods op hun voorhoofd; al diegenen die trouw zijn gebleven aan het Leven en de Geest; al diegenen die op succesvolle wijze voltooiing hebben bereikt (144.000=9=het getal van voltooiing, van compleetheid) en die daarom het licht hebben ontstoken van hun innerlijke visie in het hoofdheiligdom achter het voorhoofd: deze uitverkorenen van God zullen opnieuw, net als tijdens de laatste dagen van Atlantis, de tijden van Noach, dit positieve alternatief mogen ervaren.

De Noachieten, een Gnostische orde, hielden zich bezig met het bouwen van hun Ark in overeenstemming met Gods instructies. Noach’s Ark was geen schip voor het water! De Noachieten bouwde een stralingsveld voor de groep, volledig gericht op de ware Wereld van de levende Zielenstaat. Zij volgden heel bewust de ware Bestemming van de mens. De oningewijde en de onwetenden vroegen de Noachieten: “Wat zijn jullie aan het doen?” en haalden hun schouders op en lachten hen uit. Maar toen de voorspelde einddagen zich uiteindelijk aandienden, kregen door de onafwendbare natuurwetten de gebeurtenissen hun beloop, net zoals ze hun beloop zullen krijgen in onze huidige tijd.

De Zielenmens, hij die een levende Zielenstaat bezit, of hij die serieus bezig is zich deze nieuwe Zielenstaat te verwerven, heeft toegang tot andere stralingsmachten, en wordt geraakt door een andere serie stralingswetten met al hun gunstige en positieve consequenties. Deze principes van Verlossing en hun glorieuze gevolgen zijn de afgelopen 13 jaar door ons uitvoerig behandeld. Heel gedetailleerd hebben wij met veel vuur de werkelijkheid weergegeven in onze artikelen. Toch hebben tot op de dag van vandaag, net als in de tijden van Noach en het wegzinken van Atlantis, zo weinig naar ons geluisterd.

We bidden dat je nu ten volle de bijzondere betekenis gaat beseffen van de periode waarin de mensheid is binnengetreden; een periode waarin elke dag en zelfs een enkele keuze beslissend kan zijn voor het Moment dat er wordt geoogst. Want, zoals we zeiden in het boek ‘De Nieuwe Roep’ met de oude titel van het boek ‘De Roep tot Ontwaken’ (Engels: The New Call):

“Als we niet ontwaken tot op het niveau waar wordt vereist dat onze aandacht en nadenken zich erop richten om een bepaalde stroom aan activiteiten in gang te zetten en te waarborgen, dan zullen strengere maatregelen volgen op grond van natuurlijke wetten. Als we er niet in slagen om op tijd vastbesloten te antwoorden op de almaar toenemende duwtjes in ons leven, laten we dan niet in verbijstering in huilen uitbarsten als er uiteindelijk mokerhamers worden gebruikt! In deze tijden van versnelling en crisis kan één serieuze ongepaste keuze al karmische gevolgen oproepen die permanent de deur kan sluiten voor elke kans die zich aandient door de onherstelbare schade die het teweeg kan brengen aan iemands psyche-emotioneel gestel. Hierdoor wordt op die manier een succesvolle oogst compleet belemmerd. We voegen eraan toe dat één dag eigenbelang het noodzakelijk kan maken dat iemand weer heel veel dagen moet spenderen om karma in te lossen tijdens de almaar krapper wordende tijdspanne richting Dag des Oordeels.”

***

Temidden van die uitslaande brand die ons in alle landen te wachten staat, worden de dienaren van Christus geroepen om de oogst te verzamelen op de velden der Aarde. Hoewel er nog een andere grote catastrofe onderweg is voor de mensheid in het algemeen, voor de doorsnee mens, is er nu een hoogst belangrijke periode, een periode van oogsten in deze wereld aangebroken. Daarom weerklinkt de Roep van Christus, de Roep van alle Gnostische Broederschappen die ons voorgingen op het Pad van Dienstbaarheid:

“Maak jullie allemaal klaar; jullie die bij het vallen van de nacht er werkelijk naar verlangen om dat bevrijdende resultaat te willen bereiken voor de lijdende mensheid.

“Bereid je voor om je angstige medemens een helpende hand te reiken, terwijl je zelf voortgaat op het Ware Pad.

“Maak je nu gereed om hen te vergezellen die eropuit gaan om het klassieke Werk van de Oogst te voltooien; het Aloude Werk van de Avatars der Liefde, de Eeuwig Geborene.”

Honderden jaren geleden toen het Genootschap van de Katharen – in onverbrekelijke eenheid verbonden met de Christushiërarchie – zijn glorieuze werk volbracht, was er een groot aantal ‘Parfaits’ die de Oogst binnenhaalden. Men zegt dat er minstens 3000 in Europa waren! Welnu, vandaag de dag zullen er vele duizenden meer vereist zijn om het Heilige Werk waarmee we zijn belast, tot een goed eind te brengen. Het feit dat jij dit nu leest en dit begrijpt samen met het gegeven dat je in dit fysieke vlak in contact gebracht werd met een authentieke Aardse buitenpost voor de Christushiërarchie is het bewijs en getuigenis dat jij die taak op je hebt gekregen.

De Vervulling der Tijden is nabij, maar de tijd voor actie is NU.

We richten daarom deze waarschuwingen aan al diegenen die in staat zijn de signalen te kunnen herkennen en innerlijk de Roep van Christus verstaan en nodigen hen uit voor dit glorieuze Verlossingswerk.

Bereid jezelf nu zo snel mogelijk voor op dit Heilige Werk en tracht jezelf de komende paar jaar ijverig werkend terug te vinden in Gods wijngaard!

Thenewcallgroup

 

 

Terug