7de Waarschuwing

20-01-2014 00:00

7

Laten we nu in onze gedachten eens teruggaan naar het Heilige Schrift die ons als westerse mensen het meest heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloedt: de Bijbel. Hierin vinden we voornamelijk allerlei analyses, geschreven in de vorm van verhalen, van de universele stralingswetenschap waar we het in het vorige hoofdstuk over hadden. Voor een deel hebben deze analyses betrekking op gebeurtenissen in het verleden; voor een ander deel betreffen ze de toekomst.

Welnu, het Joodse volk maakt aanspraak op het Oude Testament als zijnde: ‘De geschiedenis van onze natie. Het verhaalt over de opkomst en ontwikkeling van onze natie. Al wat is geschreven, vanaf Abraham tot op heden, is onze nationale geschiedenis. Bovendien’, zo beweren de Joden, ‘duidt het Oude Testament op de grootse en glorieuze toekomst, een toekomst van internationale betekenis voor ons, de Joodse staat. Wij zijn Gods volk! Op termijn zullen wij over de hele wereld heersen onder leiding van onze Messias!’

De Joden leven, bewust of onbewust, volledig in de waan van deze imperialistische droom: één wereldtheocratie onder leiding van God, dat wil zeggen onder de Joodse God, de God des Verbond.

Maar niet alleen de Joden denkt zo. Zo koesteren bijvoorbeeld ook de Moslims hun eigen eenheidsidee. Volgens hen koersen wij af op een grote wereldheerschappij, een islamitische theocratie onder leiding van Mohammed, de profeet. Daarnaast weten we dat in onze westerse landen ook zulke stromingen heersen onder de rooms-katholieken wier werkelijke oogmerk en doel vandaag de dag door het denkend publiek goed wordt voorvoeld en aanvaard.

Er heersen niet zoveel meningsverschillen tussen de Joden en een groot deel van de Christenen. De laatsten komen het joodse idee behoorlijk tegemoet, zij het wat aangepast en promoten het zelf. Want de Christenen zeggen: ‘Ach, wij verwachten de Messias niet, want hij is al verschenen. Verscheen Christus niet tweeduizend jaar geleden? En Christus keert weer terug; Hij zal het oude Volk des Verbond, de Joodse natie, weer in ere herstellen en dan zal zijn oude volk onze Christus wel accepteren en zich met Hem verzoenen. Dus God zal Zijn theocratie stichten met ons en de joden samen. Want volgens het Nieuwe Testament, zullen Joden en Christenen zich tot één volk verbinden.’

Iedereen die dit niet accepteert, die dit niet gelooft, is een buitenstaander, een heiden, een niet-christen. Zowel de Joden in hun verwachting van de Messias en de Christenen in hun verwachting van de tweede komst van Christus kijken aandachtig naar het land van Kanaän. Daar, op de oostelijke oever van de Middellandse zee geloven zij dat iets wonderbaarlijks te gebeuren staat.

De Joden zeggen: ‘Het Israël van de toekomst is zijn loop al begonnen’, en de Christenen, uitkijkend naar de tweede komst van Christus, verklaren: ‘Zoiets is nog niet gebeurd, maar het komt wel. Na de grote slag van Armageddon, zal God de leiding nemen over Zijn volk.’

Misschien ken je ook dit soort bewegingen in verschillende andere landen, die zich druk bezig houden met typische propagandavoorbereidingen onder het motto: ‘Het eind van de wereld is nabij; bereid je voor!’ In het bijzonder denken we aan de Uitkijktoren: de Jehova getuigen, en denken we ook aan de veelsoortige en grootschalige evangelische bewegingen hier en in het buitenland, vergelijkbaar met die van Billy Graham. En juist op dit moment bestaan er ook talloze New Age groeperingen, ieder met verschillende versies over hoe de dingen zullen gaan uitpakken.

Welnu, al deze groepen wijzen met min of meer succes op gebeurtenissen in de wereld die betrekking hebben op dat wat in bijbelse geschriften is te lezen. En als we terugkijken op wat we nu kennen, dan hoeft dit geen verbazing meer te wekken. Gehuld in verhalen bevat de Bijbel stralingsanalyses die handelen over de zwerftochten van de mensheid die, nadat ze beëindigd zijn, altijd weer opnieuw zullen gaan beginnen. We kunnen daarom altijd wel min of meer soortgelijke weergaven aantreffen in de Heilige Schriften van alle volkeren op Aarde, die verhalen over belangrijke voorvallen tijdens de ontwikkelingen op Aarde.

Laten we wat verder graven in dit onderwerp door allereerst de oorsprong van het Joodse volk wat verder uit te diepen. De Universele Leer geeft aan dat het Joodse volk behoort tot het oude Semitische wortelras: één van de rassen die Atlantis overleefde. Dit oude Semitische wortelras was verdeeld in twaalf stammen en deze twaalf stammen waren weer verdeeld over twee koninkrijken: het Koninkrijk Israël met tien stammen van het oude Semitische ras en het Koninkrijk Juda die twee stammen van ditzelfde wortelras omvatte.

In de loop van duizenden jaren hebben beide Koninkrijken – het Koninkrijk Israël en het Koninkrijk Juda - hevig geleden onder de nodige rampspoed, waaronder ook deportaties, waarvan er vele beschreven zijn in het Oude Testament. Op een gegeven ogenblik in de historie verdween heel het Koninkrijk Israël, volledig uiteengedreven. Het volk was weggevoerd en niemand weet waarheen. Vóór hun totale verdwijning waren zij al eens eerder enkele keren gedeporteerd, maar iedere keer weer opnieuw keerden ze terug naar hun land. Op een gegeven moment echter waren ze verdwenen en niemand heeft ooit nog iets van hen gehoord.

Alleen de twee stammen van Juda keerden naar hun oorspronkelijke oude land terug. Maar aan het begin van die periode was het Koninkrijk Juda overwonnen en ingelijfd door het Romeinse Keizerrijk en de inwoners van Juda – Judeanen -, het oude volk van het Koninkrijk Juda werden over de hele wereld verstrooid. Nu heten hun afstammelingen Joden. De voormalige inwoners van Juda hebben van alle stammen het beste de oude Semitische raskenmerken behouden. Ondanks dat, de verdwenen tien stammen van Israël komen ook voort uit dat oude Semitische wortelras! Hun roep is dezelfde als van hen die behoorden tot de twee stammen van het Koninkrijk Juda.

Als we de onderzoeksresultaten volgen, lijkt het aannemelijk dat deze tien verloren stammen zijn weggevoerd in noordwestelijke richting. Na het bestuderen van de kaart van de landen rond de Middellandse zee en rekening houdend met het feit dat het Koninkrijk Israël gelegen was in de gebieden van het huidige Middenoosten, mogen we aannemen dat de tien verloren stammen via de Syrische gebieden zijn gedeporteerd naar het noordwesten, richting West-europa, en dat zij daarvandaan zich overal hebben verspreid. Hierop zouden we kunnen concluderen dat wij en vele andere volkeren in West-europa, Amerika, Australië enzovoort, de afstammelingen zijn van die tien verloren stammen.

Verschillende landen zijn naar die oude stammen genoemd, bijvoorbeeld DAN-mark (nu Denemarken), die de naam draagt van de stam DAN. Uit verder onderzoek is gebleken dat er meer van dit soort voorbeelden zijn, maar deze volstaat voor ons doel. Heel waarschijnlijk zijn de Nederlanders, Vlamingen, Duitsers, Noren, Zweden, Denen, Engelsen enzovoort afstammelingen van de verloren tien stammen van Israël*. Het huidige Israël fungeert daarom voornamelijk als uitdrukkingsmiddel van een aangeboren drang onder het Semitische wortelras om naar het land terug te keren waar hun wieg lag. Het is nuttig om wat langer bij dit onderwerp stil te staan. Een onderwerp dat wij, zoals we spoedig zullen herkennen, niet kunnen scheiden van de schaduw van de komende gebeurtenissen in de wereld.

* Meer in https://www.britam.org/

Het is een feit dat ieder volk wel meer of minder sterke nationalistische ideeën koestert over het unieke karakter en vaak ook superioriteit van zijn eigen ras. Een ras treedt op de voorgrond, het verdeelt zich in een aantal volken, deze volken bereiken glorie, macht, economische expansie enzovoort tot zich een keerpunt aandient. Verval zet zich in en de lijn van ontwikkeling buigt neerwaarts. Spoedig nadat deze neerwaartse trend zich onder het betreffende volk voordoet, ontwikkelt zich een sterk verlangen naar terugkeer van de glorie van weleer, een wens om die glorie weer in ere te herstellen. Dichters componeren, zeer geïnspireerd of niet, liederen en gedichten, al naar gelang dit nodig was. Literatuur wordt verrijkt met een grote hoeveelheid beschouwingen die de glorie, de kracht, de macht en de schoonheid verheerlijken van het verleden. Onderwijs volgt het voorbeeld. De nationale geschiedenis wordt in de hoofden van de kinderen gestampt om als een soort monument te dienen van de vroegere glorie van het ras en van het volk, en religie volgt het voorbeeld en doet hier natuurlijk ook aan mee. Op elke mogelijke herdenking worden de mensen bijeengehaald in kerken om samen te bidden op de glorie van vroegere tijden.

Op deze manier wordt nationalisme gekweekt, gevoed, onderhouden en dikwijls ook versterkt. Door de tijd genomen heeft het grootste deel van de volkeren op Aarde sterke nationalistische ideeën erop nagehouden. De roep om een terugkeer naar het verleden is als een oorlogslied dat op een gegeven ogenblik effect lijkt te krijgen op miljoenen mensen. Het zet de massa in beweging. We kennen dergelijke volkeren met een sterk nationalistische inslag, bijvoorbeeld het Slavische ras, het Germaanse ras, het Angelsaksische ras en vele andere rassen over de hele wereld. Dit rasseninstinct die de rassen samenbindt in het rassenidee, maar afgescheiden van alle andere rassen in de wereld, mag zonder bezwaren een rasgod, een zogenaamd rassen aeon, worden genoemd.

Laten we nu de occulte werkelijkheid en karakter van een rasgod eens nagaan.

Het is een elementair esoterisch gegeven dat, indien gedurende langere tijd, vele mensen hun gedachten richten op een idee, zich een machtig astraal beeld hiervan gaat ontwikkelen. De astrale wereld bezit namelijk specifieke mogelijkheden om te spiegelen. Dus wanneer de gedachten van velen van ons continu worden gefixeerd op één en hetzelfde idee, dan zullen we ontdekken dat op een gegeven moment een geweldige astraal beeld wordt gegenereerd die duidelijk en goed omlijnd is. Wij verbinden ons hiermee en we staan hiermee in communicatie, omdat we het zelf hebben gecreëerd. Op die manier wordt een rasgeest, een rassenidee, een rassen gedachtevorm of rassenbeeld gecreëerd en voortdurend met behulp van energie gevoed. In het begin is het een beeld ‘met dode ogen’, maar het moment komt dat dit beeld tot leven komt, bezield en hongerig wordt naar meer van die specifieke energie die dit tot stand heeft gebracht. Vanaf dat moment begint het feitelijk ons te overheersen, beginnen er bepaalde krachten van uit te stralen en is het ook in staat om allerhande soorten ongoddelijke krachten aan te trekken en deze weer aan de mensen door te geven. Dit is de manier waarop een rasgod zich ontwikkelt. We kunnen het zien als een soort gigantisch wezen van natuurkrachten – door de oude Gnosis aangeduid als een Aeon – die uiteindelijk een intelligentie ontwikkelt met een eigen agenda en die door de Archons* gebruikt kan worden en dit gebeurt dan ook in onze realiteit.

* Archons: entiteiten in de reflectiesfeer die met een zelfzuchtige en verderfelijke bedoeling, het massabewustzijn van de mensheid op Aarde via de Aeonen controleert en manipuleert.

Een machtig voorbeeld van zoiets zijn de joden, maar er zijn meer voorbeelden. Gedurende duizenden jaren is de Joodse rasgod door de joden gevoed; is deze op elke mogelijk manier gecultiveerd waaronder ook met behulp van de duistere magie van de gevallen religie. Hoe verspreid de joden daarom ook mogen zijn over de hele wereld; de karakteristieken en instincten van het ras blijven intact. De lezers met meer onderscheidingsvermogen kunnen iets van het bewustzijn van de joodse Aeon zien door de ogen van vele joodse mensen; het is een heel reëel soort collectieve occulte bezetenheid. Vanuit het hiernamaals, vanuit het astrale veld van de dualistische natuur, wordt de onintelligente joodse psychologie verstevigd en bestuurd door de rasgod. Een jood krijgt bij zijn dood bezoek en wordt gevangengenomen in het hiernamaals, ongeacht het land waar hij leefde. En voorzien van die focus vanuit het hiernamaals wordt hij als microkosmos opnieuw in incarnatie gezonden bij een joodse familie.

Dezelfde procedure geldt voor al die vele talrijke kerken in de hele wereld. Je hoeft er niet aan te twijfelen dat wanneer een Moslim sterft, zijn microkosmos – na te zijn geleegd – een andere kleine Moslim zal gaan koesteren en het opnieuw bezielen; een persoonlijkheid geboren uit islamitische ouders. Dit is het streven van heel wat groepen in de reflectiesfeer .

Hetzelfde gebeurt ook in onze westerse landen. Wanneer een mens tijdens zijn leven in de fysieke sfeer zich niet volledig en fundamenteel heeft bevrijd van de gevallen religie en hiërarchieën van de magische kerken, wordt hij absoluut weer gevangen gezet in de reflectiesfeer. Op zijn doodsbed aanschouwt hij waarschijnlijk een machtige kathedraal van fantastische kleurenpracht en architectuur, met prachtige marmeren treden, bevolkt door naar boven lopende getrouwen. Schitterende orgelmuziek speelt door de open deuren en de stervende mens, in hoogste verwondering over het spektakel, treedt de kathedraal binnen met een smachtend verlangen. Op dat moment is hij weer opnieuw gevangen genomen.

We proberen hier een idee te geven hoe moeilijk het is om te ontsnappen aan de greep van zo’n machtige, gecultiveerde rasgod of groepsgeest op het moment dat iemand zich daaraan heeft vastgehecht. Er zijn vele soorten Aeonen, inclusief die van het religieuze, het nationalistische, politieke, economische, technologische, onderwijskundige type enzovoort. Er zijn net zoveel verschillende grotere en kleinere, zeer machtige of minder machtige Aeonen, die deze wereld beïnvloeden en infecteren, net zoveel als er mens georiënteerde groeperingen zijn.

Misschien herkennen we nu ook hoe al die verschillende vormen van nationalisme onafscheidelijk verbonden zijn met hun bijbehorende typische Aeon. Dergelijke sterke nationalistische neigingen heeft zich door praktisch elk land verspreid, in het bijzonder onder die rassen en volkeren die vroeger door een vreemde heerschappij waren onderworpen. Voor hen is deze neiging sterker dan ooit tevoren. We hoeven allen maar te kijken naar de VS die werelddominantie nastreven; naar de Arabische landen en de Afrikaanse volkeren die opmarcheren naar de vrijheid en het juk afschudden. We hoeven maar te kijken naar de Aziatische volken zoals de Chinese, de Zuidoost-aziatische en de Indonesiërs. In al die landen zijn de menigten op drift waardoor interne en externe spanningen en conflicten losbreken. Vandaag de dag gorden de rasgoden – die grote monstrueuze natuurkrachten – hun lenden, niet met de Waarheid, maar voor een allesomvattende oorlog in de reflectiesfeer en hun schandelijke invloeden zijn al zichtbaar via die grote hoeveelheid mensen waardoorheen zij werken om afscheiding te bewerkstelligen, om menselijke etherproductie te waarborgen om zo de dualistische hiërarchie te kunnen voeden. We kunnen gerust zeggen, dat meer dan ooit tevoren de hele wereld met al zijn volkeren gevangen worden gehouden met het nationalistische gif. En het gaat steeds sneller. De Derde Wereldoorlog is begonnen en neemt steeds heviger vormen aan.

Het is onvermijdelijk dat iedere natie en ieder ras in conflict zal komen met andere naties en rassen op grond van hun verbonden karma dat zich uitdrukt in het opeisen van nationalistische rechten, verplichtingen of wensen, of het nu gerechtvaardigd, hysterisch, gedroomd of geforceerd is.

Hier treffen we ook de joden aan met hun idee van genetische superioriteit en hun religie en daar is ook de Europese illusie van superioriteit van het blanke ras. Steeds luider en luider klinkt de slagzin: ‘Europa, verenigt u!’. Een Europees nationalisme (en Aeon) rijst op. Over niet al te lange tijd loopt Europa groot gevaar doordat in het Oosten en in het Zuiden eeuwenlang een blinde haat is gekoesterd en op het punt staat los te barsten. Groot gevaar bedreigt de Westerse beschaving; ondergang is nabij. Kijk alleen maar om je heen; let op de tekenen en luister en dan zul je merken dat de wereld in brand staat.

Er ontbreekt tenslotte alleen nog maar een slagveld; een veld waar de razernij, de geconcentreerde spanningen van eeuwen her, kunnen worden losgelaten. Het Heilige Schrift noemt dit slagveld: Armageddon.

Dus kunnen we ons nu afvragen: wat is de wezenlijke oorzaak van dit alles? Laten we deze vraag eens zorgvuldig afwegen en nagaan in het licht van alles wat we tot dusver hebben besproken. Wat is de wezenlijke oorzaak? Is de mens slecht? Absoluut niet. Is het menselijke haat? Neen. De oorzaak is slechts onwetendheid en daarmee samenhangend alle door de reflectiesfeer gemaakte slachtoffers! Allemaal bedrog en misleiding. Er is slechts een gebrek aan waar onderricht! Er is geen sprake van menselijk kwaad. De mensheid op Aarde is een ras van slaven, geboren in slavernij aan de Archons en Aeonen. De overgrote meerderheid van mensen is tegenwoordig - door hun onwetendheid over de werkelijke situatie op Aarde – slechts pionnen in Lucifers schaakspel.

Binnen ieder menselijk wezen, geboren in deze uit nood gestichte natuurorde en verblijvend in een gevallen microkosmos, komt één allesoverheersende innerlijke drang naar boven; een oerdrang om het doel van zijn aards bestaan te bereiken. Maar wat gebeurt er wanneer we niet weten wat het ware doel is? Wanneer we niet in het minst geïnformeerd zijn over dat doel? Wanneer de godsdiensten en de wetenschap ons bedrogen hebben omdat de priesters en geleerden zichzelf vergeten zijn? Wat gaan we doen wanneer ondanks alles die aloude, wezenlijke en ultieme drang ons achtervolgt in ons denken, voelen en willen, maar die aan alle kanten wordt gedwarsboomd? Dan gaan we de meest absurde dingen doen! Dit is al eeuwen en eeuwen lang de eindeloze en de zich steeds herhalende geschiedenis van het menselijke ras op Aarde geweest en opnieuw beweegt het zich naar een eind toe, zodat een nieuwe Wordingsdag zich kan manifesteren.

In wezen zijn nationalistische ideeën die in de gedachten leven bij zovele naties en rassen slechts een vervorming van de oerdrift naar spirituele verlossing dat ieder menselijk wezen kent. Maar wat kunnen we bereiken dank zij onze status in een gevallen en ongoddelijke wereld? Waarom zijn we bij uitstek hier in deze duistere wereld van afscheiding en onheiligheid? Antwoord: om terug te keren naar het oorspronkelijke goddelijke Koninkrijk! Om als een getransfigureerde Zielenmens terug te keren naar het verloren Koninkrijk Gods. Dit is onze Roep, onze enige Bestemming en het enige Doel van iedere nog niet verlichte menselijk wezen.

Maar als we dit nog niet weten, dan zullen zich abnormale en uiterst schadelijk spanningen gaan opbouwen en deze zullen zich op elke denkbare manier gaan ontladen. Voor dat doel hoeven we echt niet slecht of onheilspellend te zijn! Werkelijke criminelen, werkelijk slechte mensen zijn zeldzaam in deze wereld en zelfs die mensen die wij als ‘kwaadaardig’ betitelen, zijn beklagenswaardig en kunnen worden beschouwd als ziek, ernstig ziek door vele levens lang gevuld met blinde wedijver, teleurstellingen, kwetsingen, beschadigingen en dood.

Wanneer wij spreken met welk mens van welke natie of ras ook, zij hebben het allemaal over hun rechten, over hun recht om als een vrije natie te leven. Wie kan iemand dit recht ontzeggen? Waarom zou het ene land tot slavernij gebracht moeten worden door een ander land? Heeft niet iedere natie het recht om vrij te kunnen zijn? Is het niet een gerechtvaardigde eis dat iemand bestaat en leeft in overeenstemming met zijn eigen status? Deze mensen van verschillende rassen en naties dragen de getuigenissen uit hun eigen geschiedenis en let op: ook uit hun religie! Hun hele priesterorde is in dienst van hun rasgod! En hier ontstaat nu het onwezenlijke feit, want een rasgod of een rassengeest is slechts een concentratie van uit onwetendheid geboren onnatuurlijke krachten in de reflectiesfeer. En wat gezaaid is, moet geoogst worden!

Thenewcallgroup

Terug