6de Waarschuwing

20-01-2014 00:00

6

We hebben rekening gehouden met verschillende abnormale situaties in dualiteit, aangezien deze noodgeboren natuurorde niet zo puur is gebleven als van begin af aan bedoeld was. Integendeel zelfs, een dergelijke bestaansorde kan op een zeker moment zelfs volledig verzadigd raken met ongerechtigheden zoals nu bijvoorbeeld op Aarde het geval is. Eén van deze ongerechtigheden hebben we al in enige mate besproken. Het is er één die zeer misleidend en verraderlijk is: namelijk de abnormaliteit van dat deel van de mensheid aan de andere kant van de sluier, die zichzelf tracht te handhaven ten koste van het deel aan onze zijde en die, puur vanwege zelfbehoud voortdurend tracht om van elke situatie, hoe dramatisch ook, te profiteren.

In deze waarschuwing nu willen we meer aandacht schenken aan de zeer dichtbij zijnde en onafwendbare situatie waarin de eindfase wordt bereikt. De situatie waarin ons huidige sociale leven wordt afgebroken. We hebben al eerder gezegd dat de chronologie van de Grote Piramide duidelijk wijst naar een punt in het allereerste begin van het derde millennium, als het moment waarop een wereldcyclus eindigt. Als dit juist is, dan wordt het ook duidelijk dat er nog maar weinig tijd rest om de oogst zoveel mogelijk te verzamelen. Na de sociale en geologische omwentelingen op Aarde zal er een lange, lange wachttijd volgen, voordat een nieuwe Roep zich aankondigt voor al die microkosmossen die er niet slaagden om te transfigureren.

Laten we in gedachten houden dat ons bestaan in deze gevallen wereld alleen wordt gerechtvaardigd door het Ware Pad op te gaan. Het Pad dat ons zal terugleiden naar het Goddelijke Koninkrijk.

Niets wordt overgelaten aan menselijk geëxperimenteer. Integendeel, de Logos straalt altijd en eeuwig energie uit. Deze stralingen kunnen zonodig een lange, lange tocht betekenen van ervaringen met vele harde klappen, maar uiteindelijk zullen die ons toch in verbinding brengen met verschillende hogere machten en mogelijkheden.

Wanneer we positief reageren, dat wil zeggen als wij onszelf onvoorwaardelijk overgeven aan deze hogere machten, dan vindt er een nieuwe geboorte plaats in onze microkosmos, een transfiguratie, de opstanding van een nieuwe Mens, die eeuwig is en die in staat is terug te keren naar het “Huis van de Vader”.

Als wij negatief reageren en niet het Pad bewandelen dat ons is getoond, dan zullen de eerder genoemde stralingskrachten ervoor zorgdragen dat via de dood onze microkosmos wordt geleegd van deze tegenstribbelende en niet-beantwoordende persoonlijkheid. En dit wordt net zolang herhaald als nodig is. We hebben niets om ons aan vast te klampen, omdat ons kleine wereldje altijd het lot van eliminatie en recycling beschoren zal zijn.

Onze dualistische bestaansorde is voorbij en we kunnen dit niet tegenhouden. Alles is in opkomst en alles gaat weer ten onder, alleen met het doel om weer op te kunnen rijzen. Nooit kan deze uit nood geboren bestaansorde, deze dualistische natuur, permanent worden, omdat het in wezen ervoor is gemaakt om voortdurend te kunnen veranderen. Persoonlijkheid na persoonlijkheid, iedere keer weer opnieuw in een ander aspect van deze wereld en hierdoor zullen er zich telkens nieuwe kansen aandienen voor de microkosmos om terug te keren naar het Beloofde Land. Dit proces zet zich leven na leven en dood na dood door, totdat aan het eind van een kosmische Dag – een belangrijke wereldcyclus of sterrenjaar – een stralingswet een universele Kracht in werking stelt die ieder gevallen, niet geïntegreerd leven op Aarde wegvaagt.

Een Kosmische Nacht zet zich in waarin het gezicht van de Aarde volledig gaat veranderen. En daarnaast wordt een nieuwe Wordingsdag zichtbaar, wat al sinds vroege tijden een vast cyclisch patroon vormt op Aarde. Dit proces is onder andere omstandigheden opnieuw in gang gezet, zodat het overblijvende deel van de mensheid wellicht nu wel op de juiste wijze kan reageren. Boodschappers van de Gnosis dalen opnieuw af, om eens te meer de mensheid het enige Pad van Bevrijding te tonen.

Welnu, er kunnen diverse soorten kosmische nachten en daarom ook diverse soorten wordingsdagen optreden. Deze kunnen we onderscheiden in belangrijke en mindere belangrijke wordingsdagen; kleinere ontwikkelingen die alleen betrekking hebben op de Aarde en veel belangrijkere ontwikkelingen die een aantal verschijnselen en transformaties teweeg zullen brengen voor en binnen het hele sterrenstelsel. Het hele systeem van de zodiak is onderworpen aan soortgelijke cycli die meer of minder lang kunnen duren, en de cycli die betrekking hebben op het algehele Melkwegstelsel overstijgen zelfs alle eerder genoemde periodes.

Wanneer we het hebben over esoterische sterrenjaren, dan bedoelen we periodes van ongeveer 25.200 jaar. We onderscheiden in elk sterrenjaar twaalf periodes van elk ongeveer 2100 jaar en de Gnosis verdeelt deze 2100 jaar nog weer eens in drie periodes van 700 jaar. Iedere 700 jaar brengt belangrijke veranderingen in het bestaan van de mensheid. Een periode van 2100 jaar eindigt in een verandering van wat grotere betekenis en soms ontaardt dit in een tumultueuze vernietiging die ieder aspect van het sociale leven, van de mensheid en ook van de Aarde of deel van de Aarde omvat. Continenten kunnen verdwijnen en nieuwe continenten rijzen op en op deze manier doen zich verscheidene periodieke geologische veranderingen voor.

Het begin van wat we aanduiden als het Christelijke tijdperk komt praktisch overeen met zo’n periode van 2100 jaar en aangezien we nu leven in het jaar 2003, wordt het duidelijk dat we de afsluitende fase zijn binnentreden en zien we lijnen van situaties en mogelijkheden die wijzen op de nadering van vernietiging en vernieuwing.

Volgens de chronologie van de Grote Piramide – om precies te zijn vanaf de 20ste Augustus 1953 – wordt de mensheid gedurende de huidige 2100 jaar durende cyclus, nu geconfronteerd met een periode van vernietiging. Sinds 1953 zal ofwel verheffing naar bevrijding gaan plaatsvinden of treft ons anders vernietiging. We weten dat de verheffing is begonnen en dat eveneens het proces van vernietiging in de wereld zichtbaar wordt.

Goed, we lezen in de chronologie van de Grote Piramide over stralingen met een cyclus van ca. 6300 jaar, verdeeld in drie periodes van 2100 jaar. Na drie van dergelijke periodes van 2100 jaar – dus na 6300 jaar – zal de nu ontwikkelende calamiteit radicaler zijn dan na een tussenperiode van 2100 jaar; en omdat het eind van een dergelijk tijdvak van 6300 jaar nu naderbij komt, hoeven we niet uit te leggen welk lot de wereld en de mensheid is beschoren.

Maar aan de andere kant is de nu veel krachtiger stralingscrisis waarmee wij dezer dagen worden geconfronteerd ook van een enorme betekenis voor de Gnosis. Het zal ons op een speciale manier beïnvloeden indien onze levenshouding tegenover deze nieuwe ontwikkeling zich spiritueel positief ontwikkelt! De Gnostische zege voor de komende jaren zal daarom groter en luisterrijker zijn dan ooit tevoren in de afgelopen 6300 jaar. In feite zal het zelfs nog betekenisvoller zijn dan elke voorafgaande Dag des Oordeels in het laatste sterrenjaar, want we zijn nu inmiddels beland bij het einde van een heel belangrijke wereldcyclus. (Zie ook ‘De Roep tot Ontwaken’ en ‘Dienaren van het Goddelijk Plan’).

Laten we ons voorstellen dat we een heel sterrenjaar van 25.200 jaar hadden doorleefd; dat we niet 30, 40, 50 of 60 jaar oud zouden zijn, maar dat wij 25.200 jaar in dit bestaan zouden hebben doorgebracht. We zouden met de mensheid vele veranderingen hebben meegemaakt via belangrijke en minder belangrijke kosmische nachten en wordingsdagen. We zouden 36 minder belangrijke, 12 gemiddelde veranderingen van 2100 jaar en 4 belangrijke veranderingen van elk 6300 jaar hebben doorgemaakt en geleden. We zouden een aanzienlijke hoeveelheid kennis hebben verworven wat betreft de werking en de gevolgen (positieve èn negatieve) van de stralingswetten die hier in dit universum heersen; de stralingswetten die betrekking hebben op deze wereld en zijn mensheid.

Niets zou voor ons verborgen hebben kunnen blijven over het verloop van deze stralingen en de resultaten hiervan. We zouden heel wat te weten zijn gekomen over de machten die in het universum actief zijn. In ieder geval zou onze kennis hierover voldoende zijn en ons in staat hebben gesteld om het komende tijdvak van 2100 jaar met gemak te analyseren. Wanneer we alle kronkels en variaties van de tijd, aangezet door de stralingskrachten van de Logos, zouden hebben meegemaakt, zou het – na een hele lange tijd – voor ons heel gemakkelijk worden om in te zien wanneer nieuwe kringlopen een begin zouden krijgen. We zouden dan van tevoren weten wat we konden verwachten. Na zoveel ervaringen te hebben doorleefd zou het bijvoorbeeld voor ons inderdaad mogelijk zijn om een monument als de Piramide van Giza te gaan bouwen zonder ook maar enige vorm van speculatie, voorspelling of waarzeggerij.

De constructeurs van de Piramide van de Nijl waren zulke mensen met een Eeuwigheidbewustzijn en dat monument is een analyse in steen van wat er stond te gebeuren voor een periode van 6300 jaar volgend op zijn constructie. Een volledige chronologie is vastgelegd door het gebruik van verschillende soorten stenen in het bouwplan zelf en door te variëren met hoogten en breedten van de gangen en hallen. De Grote Piramide is in feite een gebouwde voorspelling over inderdaad alles dat te gebeuren stond in het komende tijdvak van 6300 jaar, compleet met data, en dat alles absoluut zonder enige speculatie, want de bouwers hadden deze Piramide juist voor dit doel op strikt wetenschappelijke basis geconstrueerd. En zij wisten zich geleid door miljoenen jaren ervaring!

Wanneer we zo lang hadden geleefd en zoveel kennis en ervaring hadden vergaard, dan zouden we waarschijnlijk ook in staat zijn om, zoniet een monument, dan toch wel een soort verhaal te schrijven over alles wat ons te wachten stond in de komende periode. We zouden deze analyse in een bepaalde verhullende vorm kunnen gieten, bijvoorbeeld in de vorm van een mythe, of in een andere romantische vorm die wij dan aan de mensheid of een deel van de mensheid zouden kunnen presenteren. Natuurlijk zou het een tamelijk indrukwekkend verhaal worden. Niettegenstaande dat, zou het een verslag zijn van gebeurtenissen die plaats vonden in vele, vele vroegere periodes en tevens van gebeurtenissen die nog moeten komen. De weergegeven feiten zouden gefingeerd zijn, maar desondanks wel degelijk waar, want het verhaal zou een doordachte analyse zijn van de stralingswetenschap met de gevolgen hiervan in de vorm van resultaten die gedurende miljoenen jaren waren geverifieerd. Vol gerechtvaardigd vertrouwen zou iedereen deze analyse kunnen accepteren, want de toekomst zou onvermijdelijk het bewijs leveren dat dit verhaal juist was.

Dit is de manier waarin elke Heilige Schrift werd samengesteld en geschreven. Naast de Piramide van Giza, een analyse in steen over de universele wetenschap der stralingen, bezit de mensheid de Heilige Schriften die dezelfde boodschappen en informatie verschaffen.

Ieder tijdperk had zijn heilige legenden en dit zal voor alle rassen en mensen gelden, zolang dualiteit bestaat. Verhalen die inderdaad analyses zijn van vroegere en toekomstige voorvallen, gebaseerd op de kennis der stralingen. En deze verhalen zullen altijd dezelfde blijken te zijn, op welke rassen, mensen of periodes zij ook betrekking hebben.

De centrale figuur kan Mozes, Krishna, Jezus de Christus, Boeddha zijn of wie dan ook van dat kleine groepje Uitverkorenen, maar in werkelijkheid is het altijd dezelfde uitkomst van de universele stralingswetenschap. De legenden van alle rassen en bevolkingen en periodes zijn in wezen altijd gelijksoortig, want het is ons aangereikt door bevrijde, geheel verloste Entiteiten die geheel vrijwillig het niet-bevrijde deel van de mensheid terzijde staan. Als leden van het Augustus Lichaam van Christus dienen zij volledig bewust het Goddelijk Plan van Verlossing. Vanzelfsprekend beschikken deze Entiteiten over een volledige kennis van de universele stralingswetenschap en gebaseerd op deze kennis verkondigen zij aan de niet-verloste mensen dat er een nieuwe periode gaat beginnen. Zij vertellen hen hoe het moet en zal gaan, hoe zij moeten reageren om vervulling te kunnen bereiken; om Verlossing te realiseren.

Wie de informatie en adviezen van de Uitverkorenen vergeten is, kan altijd de legenden raadplegen en de daarin opgesloten analyse van de stralingswetenschap lezen. Ongetwijfeld zie je nu ook de enorme waarde van de Bijbel voor ons allemaal. Dit is waarom de Rozenkruisers over de Bijbel zeiden: “Gezegend is hij die het bezit, gezegend is hij die het leest, gezegend is hij die het begrijpt, maar bovenal gezegend is hij die het geheel bevat en eraan gehoorzaamt!”

Het wordt nu ook duidelijk waarom vele volkeren en rassen over een bepaald Heilig Schrift zeggen: ‘Dit is de geschiedenis van ons ras, van ons volk, van onze religieuze ontwikkeling, van onze kerk’. Tot op zekere hoogte is dit waar, omdat welk deel van het Heilige Schrift we er ook op naslaan, het altijd de geschiedenis van de hele mensheid omvat, inclusief zijn opkomst en zijn verval. Maar als we zoiets zeggen als: ‘Dit is de geschiedenis van óns ras’, geeft het aanleiding tot een aantal ernstige misvattingen. Wanneer mensen de Heilige Schriften strikt nationalistisch opvatten, zal dat vele problemen opleveren.

Het joodse volk is zo’n voorbeeld van een dergelijke illusie, wanneer zij beweren: ‘Wij zijn het volk Gods’. Op dezelfde manier zien we de Christelijke kerken wiens leden naar voorbeeld van hun priesters verkondigen: ‘Wij zij de uitverkorenen, want wij geloven in Jezus’. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de fanatieke Moslims, of aan de bekrompen Hindoes en de aanhangers van diverse andere religieuze en New Age sekten. Dit alles vormt het bewijs dat de massa de kennis en begrip is verloren van wat de Heilige Taal feitelijk onthult.

En omdat zij dit verloren hebben, zijn zij nu ook niet in staat het Ware Pad te bewandelen, hoe oprecht hun pogingen ook mogen zijn, tot op het moment dat er een interventie van buitenaf plaatsvindt en hun houding en geest totaal veranderen. Los hiervan hebben de abnormale bewoners van de reflectiesfeer bovendien getracht al die vele getuigenissen over de universele stralingswetenschap – verpakt in verhalen en aldus aan ons kenbaar gemaakt – te verminken. Hetzelfde geldt ook voor de Piramide van Giza zelf want diens originele vorm is ook erg beschadigd geworden.

Deze afwijkende wezens uit de reflectiesfeer hebben in vroegere tijden herhaaldelijk en met veel succes al die vele, vele zoekers van de Waarheid op elke mogelijke denkbare manier misleid. Zij gebruiken deze op verhalen lijkende analyses voor eigen bestwil: “De duivel citeert geschriften in eigen bewoordingen.” Hoezeer is de Heilige Taal misbruikt bij elke denkbare gelegenheid om de menigte in verwarring te brengen of is ze toegepast om valse dualistische doelen na te streven en te promoten! Is het eigenlijk wel een wonder dat, met zo veel onwetendheid en blindheid in de huidige wereld zich op dit moment een grote omwenteling aankondigt? Maar toch zullen vóór de tijd van Beproevingen de Uitverkorenen de Extase of Wegvoering (Verheffing) kennen.

Thenewcallgroup

Terug