5de Waarschuwing

20-01-2014 00:00

5

We kunnen ons voorstellen dat indien de mensheid met al zijn koppigheid zich wenst vast te houden aan dit (dualistische) leven en dit wil continueren en, als blijkt dat dit onmogelijk is zichzelf dan vastklampt aan de astrale sfeer aan de andere kant van de sluier, de spanningen enorm gaan toenemen. Spanningen die veroorzaakt worden doordat de meest elementaire regels van de natuur worden overtreden; spanningen die de hele wereld naar een crisis toe drijven.

Wanneer een compleet planetair menselijk ras tracht om waarlijk Leven te realiseren in een uit nood geboren bestaansorde, hetzij aan deze of aan de andere kant van de sluier, dan zal de bestemming van dat ras zich naar een onontkoombaar eind haasten. Het leven, zoals wij dit kennen in de gevallen wereld, gaat dan uiteindelijk ten onder door de onontkoombare werking van fundamentele kosmische stralingswetten die invloed uitoefenen op beide sferen van het dualistische bestaan.

De werkelijke betekenis van de herverschijning van Christus is de ontvangst van Genade op het Ware Pad, en wanneer op een zeker ogenblik een grote groep mensen werkelijk op het Verlichte Pad staat, betekent dit het tot ontwikkeling komen van een crisisstaat voor de rest van de mensheid. Het gevolg is inderdaad een crisisuitbarsting, een enorme explosie van spanningen die in de Heilige Taal staat beschreven als “Het Oordeel”: Gods Oordeel.

Deze dreigende maar onafwendbare calamiteiten die zich thans aankondigen en het gebrek ook aan lichtether dat daarmee verband houdt, noopt de reflectiesfeer tot de opvoering van het grote schouwspel. Dit schouwspel waartegen we iedereen willen waarschuwen die wij maar kunnen bereiken en die maar wil luisteren. Maar tegelijkertijd blijft de uiteindelijke ramp onvermijdelijk; het moet zijn weg krijgen als ontlading van de bestaande en nog steeds toenemende onnatuurlijke spanningen in de wereld.

We zullen een beeld geven wat deze ramp voorstelt en wat de consequenties zijn. Want het is noodzakelijk dat we volledig geïnformeerd zijn waardoor we ons kunnen gedragen als mensen die kennis bezitten, en op de juiste manier in relatie staan tot het grote Doel in ons leven en ons niet laten afleiden door een verkeerd begrip, dat zo vaak de oorzaak is van misplaatste en soms absoluut fatale reacties.

Voor al diegenen die het Ware Pad van Terugkeer niet (kunnen) vinden en deze niet bewandelen (zoals nu het geval is voor het overgrote deel van de mensheid op Aarde), zal een catastrofe opdoemen, een crisisperiode, waarin verschillende explosies zich zullen gaan ontwikkelen als ontladingen van samengebalde spanningen, zowel in de wereld – de macrokosmos – als in de persoonlijkheid – de microkosmos. Tot het moment dat deze ontladingen gaan plaatsvinden, zal er een zekere mate van evenwicht heersen, omdat zoals de Heilige Woorden dit uitdrukken: “Gods dienaren nog gevonden moeten worden op Aarde”.

Met “Gods dienaren” wordt bedoeld de groep van al diegenen – zowel in de fysieke wereld als in de onzichtbare regionen – die het Pad der Avatars bewandelen. Deze groep is bij machte diverse goddelijke krachten en stralingen aan te trekken die omlaag kunnen dalen in de gevallen natuur waardoor een zeker evenwicht wordt geschapen en in stand wordt gehouden zodat allerlei magnetische stormen niet de kans krijgen zich te ontladen.

Zodra echter een kritische massa van Gnostisch georiënteerde individuen zich bewust wordt van dat Pad, de diverse aspecten van dat Pad duidelijk onderscheidt en ook bewust wordt van hun eigen wezen en de mogelijkheden om deze gevallen Aarde van bloed en tranen te kunnen verlaten door middel van een Levend Lichaam, dan ontstaat er een heel andere situatie. Dan zal de kosmische stralingsverhouding veranderen. Deze groep van Gods mensen zal op een gegeven moment via een zeker proces worden afgescheiden van de normale loop op Aarde: zij zullen in de Ark van Christus naar het nieuwe Levensveld reizen, de wereld van levende Zielen, door Jezus het “Koninkrijk der Hemelen” genoemd. Zij zullen veilig worden weggehaald van deze dualistische wereld. Als gevolg daarvan zullen de krachten van de gewone dualistische natuur niet langer meer in bedwang worden gehouden en zullen deze krachten hun natuurlijke loop aanvangen.

Deze nu aanstaande gebeurtenis is heel precies beschreven in het Boek Openbaringen als “de Extase of Wegvoering [ofwel opgeheven worden] vóór de Beproevingen” en kan heel gemakkelijk worden verduidelijkt met een simpel voorbeeld. Stel dat een aantal personen op het punt staat een zwaar misdrijf te plegen. Deze personen, die zo gericht zijn op de criminele handelingen, kunnen door stevige leiding onder controle worden gehouden en ervan worden weerhouden zulke daden te plegen. De spanningen echter nemen toe, omdat gedachten en verlangens, gericht op zelfzuchtige daden zich niet laten bedwingen waardoor ze uiteindelijk niet meer onder controle kunnen worden gehouden. Als gevolg daarvan hopen de spanningen zich op. Wanneer de autoriteit die dit alles beteugelt, zich terugtrekt en zich aan andere taken gaat wijden waardoor de misleide menigte op zichzelf wordt teruggeworpen, dan wordt wel duidelijk wat er gaat gebeuren: de spanningen krijgen ongehinderd de vrije loop en zo ontstaat de hel!

Welnu, er bestaan bepaalde natuurwetten die het mechanisme van het Omniversum reguleren en deze zijn de stralingswetten waar wij al eerder naar verwezen. In en door het hele dualistische universum regelen deze stralingswetten de levensvoorwaarden van alle daarin voorkomende wezens, de grote gasstofwisselingen van de sterren en planeten; van de planetaire systemen en de zodiak kringlopen van de sterren. We kunnen spreken van een gigantische klok die de loop der gebeurtenissen in tijd en ruimte aanduidt en waar niets en niemand zich aan kan onttrekken. Iedereen zal zich aan deze cyclische stralingswetten die de hele Schepping bestieren, moeten onderwerpen. Het moge daarom duidelijk zijn, dat de mogelijkheden waarop een Gnostische groep in staat wordt gesteld zijn doel te volgen en te bereiken, ook zal moeten beantwoorden aan zulke wetten. We moeten daarom beseffen dat wanneer een Gnostisch lichaam zich op de juiste wijze onderwerpt aan de aanwijzingen van deze stralingswetten, deze groep in staat zal zijn reis ongehinderd en zonder obstakels te vervolgen en het doel van het Pad te bereiken. Onderwerping aan universele wetten garandeert succes.

Een groep Gnostici verschijnt op een bepaald moment in de historie niet zomaar op de voorgrond. Neen, ook Gnostische groepen komen en gaan volgens natuurlijke wetten, volgens de stralingswetten die al het leven reguleren, net zoals alle andere ontwikkelingen ontstaan en weer wegebben volgens deze wetten. Het moet dus mogelijk zijn dat mensen die deze wetten hebben bestudeerd en hun werking begrijpen en die ook het verloop van deze wetten binnen tijd en ruimte hebben onderzocht, alle gebeurtenissen - als het ware met hun vingers op de interkosmische klok – kunnen interpreteren die onvermijdelijk ons pad (opnieuw) zullen kruisen. Op deze manier uitgevoerd is er geen sprake van profetie en evenmin van astrologie, maar wel van een overtuiging gebaseerd op kennis van de universele wetten die alles bestieren. Een nuchtere en praktische innerlijke overtuiging over de onomkeerbare natuurlijke en wetmatige loop der gebeurtenissen. En natuurlijk is er ook geen sprake van mysterieuze stemmen die iets influisteren. Er zijn geen spiritistische controlemiddelen of iets van dien aard, er is geen sprake van geheimzinnige hocus-pocus maar slechts een grondige kennis over de cyclische stralingswetten die de Schepping ordenen.

Toen de oude profeten spraken over Gods wraak, de naderende Logos interventie of over de toekomstige straffen en “Oordeel”, verwezen zij naar de krachten waar wij het eerder over hebben gehad en die aan het eind van wereldcycli onvermijdelijk in gang worden gezet en worden geactiveerd. Zij wisten dat als spanningen gaan toenemen, dit op een zeker moment tot een uitbarsting zal komen en het is vaak niet moeilijk het moment van een dergelijke crisis van tevoren vast te stellen.

Nu kunnen we ons natuurlijk afvragen: heeft een profetie dan nog wel enige zin? Als de loop der dingen in de Kosmos onontkoombaar is, waarom is het dan nog nodig om iedereen van tevoren te waarschuwen? Wel, voor de doorsnee mens, voor de mens als kuddedier heeft een voorspelling inderdaad geen enkele zin, maar het heeft wel degelijk grote waarde voor de serieuze zoeker die wellicht het Pad van Bevrijding kan vinden en zo geleid kan worden door de voorspellingen van de zieners.

Voor de zoeker is het van het hoogste belang dat hij op het juiste moment een waarschuwing krijgt. Als iemand nog in het stadium van onderzoek verkeert en hongerig op zoek is naar de Ene Weg van Bevrijding zonder (nog) in staat te zijn die helder te kunnen onderscheiden; als hij (nog) behept is met allerlei soorten twijfels waardoor hij als gevolg hiervan (nog) besluiteloos is, dan is onder deze omstandigheden een waarschuwing zonder meer op zijn plaats: ‘Ga het Pad en geef je over aan de aansporingen van de Logos!’

Men kan alleen ontsnappen aan het onvermijdelijke lot dat dualiteit kent door de Weg te gaan die leidt tot de ware Bestemming van de mensheid. Omdat onzelfzuchtige dienstbaarheid binnen onze hedendaagse tijd een integraal bestanddeel vormt van het Ware Pad, wordt hiermee tevens de liefde voor Christus en voor de mensheid getoond. Alle ware kandidaten voor de uiteindelijke Bevrijding zullen zich dan op natuurlijke wijze aangespoord voelen om naar buiten te gaan en de waarschuwing te verspreiden op het moment dat zij het ontvangen en begrepen hebben.

***

Alle emanaties en stralen van de kosmische wetten beschrijven kringlopen, cirkels, spiralen tijdens hun inwerking op de gehele gevallen wereld en in elk sterfelijk wezen. Het zijn ingaande en uitgaande stralingsvelden. We hebben het hier niet over astrologische invloeden; we richten onze aandacht niet op de invloeden van de planeten en op de tekenen van de zodiak: tekenen overigens die voor de mensheid betrekkelijk verwaarloosbaar zijn. Neen, we doelen hier op interkosmische stromen waarvan de bron niet in het dualistische universum ligt, maar in de sferen ver daarbuiten. In het hele dualistische universum zijn continu immense kosmische stromen en stralingen actief en deze kosmische stromingen en stralingen beschrijven een baan en doorlopen een kringloop.

Zo hebben we inkomende en uitgaande stralingen; stralingen die een zekere tijd nodig hebben om hun cyclische reis af te ronden; stralingen die telkens terugkeren op een hoger of op een lager vlak. Een hoger als de mens daar aanleiding toe geeft of een lager als hij zijn gedegenereerde weg verder vervolgt. Al deze interkosmische stromen en stralingen leren en beïnvloeden ieder levend wezen, of het nu engelen, mensen, beesten, planten of mineralen zijn. De manier waarop wij reageren op deze interkosmische stralingen is echter heel divers en zo komt het dat één en dezelfde straal een groep tot Leven kan doen ontwaken, maar tegelijkertijd buitengewoon destructief en fataal kan zijn voor een andere groep. Het wordt daarom duidelijk dat in een bestaansorde van tijd en ruimte zoals de onze, alle dingen komen en gaan, alleen maar om in de toekomst weer opnieuw te verschijnen.

Een analyse over het natuurlijke verloop der dingen, bijvoorbeeld een analyse over de gebeurtenissen in het jaar 2000, kan precies dezelfde zijn als een soortgelijk verloop honderdduizenden jaren geleden. Stel dat op dit ogenblik bepaalde machtige interkosmische stromingen ons allemaal raken, ons hebben gegrepen. Als we nu rekening houden met het feit dat interkosmische stralingen een kringloop beschrijven, dan wordt het duidelijk dat deze zelfde stralingen de mensheid al eerder moeten hebben beroerd en dit ook in de toekomst zullen gaan doen.

Stel dat we bijvoorbeeld tienduizend jaar geleden leefden. Dan zouden we met grote zekerheid de feiten hebben kunnen vaststellen en beschrijven die zichzelf nu op het huidige ogenblik herhalen, gewoon op basis van de ervaringen in die vroegere tijd. Daarom zal een profetie in relatie tot de mensheid van zoveel duizenden jaren geleden min of meer hetzelfde blijken te zijn als voorspellingen die gelden voor de tegenwoordige tijd, als de mensheid hetzelfde punt heeft bereikt op een bepaalde elektromagnetische kringloop als toen, waarbij we natuurlijk wel rekening moeten houden met de sociale, technische en politieke verschillen.

Op die manier kunnen we ook inzien hoe het mogelijk is dat bijvoorbeeld de Grote Piramide van Giza een complete sectie van de toekomstige geschiedenis van de mensheid beschrijft. De chronologie van de Piramide van Giza beschrijft op gedetailleerde wijze het lot van de mensheid voor een gedeelte van een compleet sterrenjaar.

De Giza Piramide kent een chronologie van ongeveer 6300 jaar. We lezen over twee lotsvervullingen voor de mensheid op Aarde; een lot in bevrijdende zin en een lot voor de mensheid in neergaande en destructieve zin, omdat zoals eerder gezegd, dezelfde interkosmische stralingen aanleiding geven tot verschillende reacties, zowel positieve als negatieve.

We hebben het over het onmiddellijke lot van de mensheid op Aarde; het lot van bekering of het lot van afkeer. Als we positief op de interkosmische stralingen reageren – als we daar inderdaad toe in staat zijn – dan zullen ze ons leiden naar het Nieuwe Leven. Het Leven waarover alle profeten, zieners en Avatars hebben gesproken. Reageren we daar niet positief op, dan zullen we op de een of andere manier van de Nieuwe Aarde worden verwijderd. Zo is het en zo zal het altijd zijn bij elke echte ‘einde-der-wereld’ voorspelling. Iedere analyse over de activiteiten van de interkosmische stralingen is altijd tweeledig. Daarom kunnen we ook de volgende feiten op verschillende manieren lezen: “Wanneer de Zoon Gods verschijnt en het licht breekt open en de uitverkorenen worden tot Hem opgetild, dan volgt het Oordeel onmiddellijk daarna; en al diegenen die niet gekozen hebben het Goddelijk Plan te dienen, zijn buitengesloten”. Hier wordt verwezen naar het lot van al diegenen die definitief weigeren om positief te reageren op de interkosmische stralingen.

Begin 21ste eeuw eindigt het tijdvak van de Grote Piramide. Op dat moment zal het echter niet tot iets ontaarden als een historische gebeurtenis, als een monument dat ons herinnert aan vroegere tijden, maar het begint onmiddellijk opnieuw vanuit nul, omdat er interkosmische stromen en stralingen bestaan met een cyclus van 6300 jaar.

We zouden daarom allemaal rekening moeten houden met de consequenties. We zouden heel verstandig tegen elkaar moeten zeggen: ‘Laten we de stralingswetten van nu bestuderen, hun aard onderzoeken en laten we ook rekening houden met de gevolgen hiervan, als individu en als groep. Bovenal moeten we leren begrijpen hoe wij positief op deze stralingen zouden kunnen reageren’. Dit is zo vanzelfsprekend dat zelfs een kind dit kan begrijpen: want voor ons allemaal is dit, zonder enige uitzondering, een elementaire levensvoorwaarde.

***

We zullen nu een samenvatting geven van de feiten die we tot dusver uiteen hebben gezet.

We zien ons zelf staan in deze dualistische uit nood geboren bestaansorde, dat wil zeggen in ons huidige bestaansveld, om Gods Roep te leren begrijpen en daarop positief te antwoorden.

Welnu, wat is de Roep van God?

In ieder geval geen willekeurig heilig boek waarin Gods handelingen op Aarde zijn opgesomd of waarin staat wat God van de mensheid verwacht! Gods Roep is ook niet de stem die wij horen met behulp van een Gnostische orde, of via een kerkelijk of geestelijk lichaam. Neen, de Roep van God is een volheid van straling, een tussenkomst van goddelijk Licht doorgeleid via het medium van de Christushiërarchie. Daarom staat in de Heilige Taal dat God gelijk staat met Licht.

De Gnosis is een stralingstussenkomst en die stralingstussenkomst – dat Licht – is een werkelijkheid van directe betekenis voor elk menselijk wezen op Aarde vandaag de dag. We zijn hier geboren in deze bestaansorde om het doel van de gevallen wereld te begrijpen en om de overwinning te behalen. Anders gezegd: om het Pad te gaan van de Verlossing van de ziel. Als we dit nalaten, als we ons blijven vastklampen aan al die dualistische verschijningsvormen, dan zullen we ten ondergaan temidden van de ramp die samenvalt met de afronding van deze cyclus voor de Aarde. In iedere nieuwe bestaansperiode of wereldcyclus krijgen we een kans om Gods Roep positief te beantwoorden. Als we dit weigeren, dan is liquidatie ons deel. Dan zal iedere microkosmos – iedere persoonlijkheid zonder berouw – krachtig worden gezuiverd en geleegd door het astrale Vuur. Ons Aardse veld wordt eveneens gezuiverd, geregenereerd en gereorganiseerd om het voor te bereiden voor een nieuwe Dag van Manifestatie.

De stralingswetten werken voor ons en met ons allemaal, maar kennen geen pardon. Voor wat betreft de activiteiten hiervan is er geen compromis mogelijk. We hebben de keuze tussen een positieve reactie met dientengevolge Bevrijding en Glorie, ofwel de dood. Als we niet antwoorden, dan zal Gods Genade onze microkosmos een andere kans gunnen, zodat op een ander tijdstip op een andere plek zich op den duur een persoonlijkheid zich binnen de microkosmos kan manifesteren die positief zal antwoorden. Totdat dit gebeurt, zal Gods Roep blijven doorklinken in onze bestaansorde.

Thenewcallgroup

Terug