4de Waarschuwing

20-01-2014 00:00

4

We zullen meer in detail beschrijven hoe de dualistische hiërarchie de grote wereldcrisis waarmee ze wordt geconfronteerd tegemoet zal treden.

Zoals gezegd is tegenwoordig de hiërarchie van de reflectiesfeer behoorlijk van streek, omdat de behoeften aan etherisch voedsel groter is dan wat op Aarde aan dualistische ethers wordt voortgebracht.

Alle personen in fysieke vorm produceren ethers omdat ze de beschikking hebben over een lichaam. Deze ethers zijn in wezen getransformeerde ethers van dat wat iedereen al heeft ontvangen vanuit de subtiele regionen om ons heen. Deze omzetting of transmutatie van lichtkrachten vindt plaats door:

Het bloed

De interne afscheidingen

De zenuwvloeistof

Het slangenvuur of kundalinistroom (energie)

Het bewustzijnsfluïdum

Deze vorm van ethers die door de mens zijn omgezet, zowel individueel als in groepen, vormt het levensbrood voor al diegenen die in de reflectiesfeer verblijven. De bewoners van de reflectiesfeer zijn zelf niet bij machte om interkosmische ethers voor eigen gebruik om te zetten omdat zij niet de beschikking hebben over het noodzakelijke organisme. Zij ontberen het onmisbare fysieke lichaam. Hun meest dichte voertuig omvat slechts een deel van het etherische lichaam. Willen zij daarom de restanten van hun persoonlijkheid handhaven, dan zullen zij etherisch voedsel moeten innemen dat hen vrijwillig wordt aangeboden ofwel dat zij simpelweg stelen.

Alle religieuze, idealistische en occulte groepen in de fysieke sfeer voeden vrijwillig of onvrijwillig hun tegenhangers in de reflectiesfeer met praktisch al het etherische voedsel dat door hun handelen wordt aangemaakt. Als totaal onderhouden al diegenen die in het fysieke leefveld verblijven, een gigantisch grote parasiterende groep in de reflectiesfeer. Vele zogenaamde goeroes die in staat zijn de ethers van grote groepen mensen te manipuleren, zijn over de hele wereld druk bezig om dit te stimuleren. De NASA bijvoorbeeld heeft de productie van grote hoeveelheden etherische substanties vastgesteld bij een grote en welbekende ashram in India die wordt opgewekt, onttrokken en weggeleid naar elders buiten de planeet.

We hebben in de afgelopen eeuw gemerkt dat door allerlei verschrikkelijke gebeurtenissen, de massa zich terugtrok van religie en idealisme wat resulteert in een wijdverbreide afname van deze activiteiten. Een behoorlijk deel van de mensheid en zeker in het Westen, werd “realistisch’ en nogal a-religieus. Hiermee bedoelen we dat hoewel de mensheid nog wel in theorie een geloof kent als een soort religieus decorum, dit geloof niet langer meer een concrete invloed uitoefent. Het geeft ook geen kracht meer aan het leven van de meerderheid der mensen, zoals het oorspronkelijk was bedoeld. De religieuze en idealistische stromingen zijn vrijwel geheel opgegaan in politieke, sociale en economische richtingen.

De kerken lopen leeg waardoor de etherische beïnvloeding door de reflectiesfeer bij de kerkgangers een niet meer zo’n rijk veld oplevert als tevoren. Religieus idealisme raakt uit de mode en praktisch idealisme verschijnt in de vorm van bijdragen aan verschillende andere organisaties. Hierbij komt dat deze organisaties of het werk van deze organisaties, voornamelijk uit politieke overwegingen, hoe langer hoe meer worden overgenomen door de overheden die heel goed weten dat armoede en nood revolutie prediken en revolutionaire groepen kweken. Daarom zien we dat algemene humanistische praktijken (zoals b.v. het Rode Kruis, het Leger des Heils enzovoort) tegenwoordig merendeels niet meer opereren vanuit filantropische overwegingen maar worden geleid vanuit puur zakelijke, realistische overwegingen.

Als gevolg hiervan zijn er in het recente verleden bij de mensheid, individueel of binnen groepen, grote veranderingen ontstaan in de verwerking van etherische substanties. Met uitzondering van de gesimuleerde, zogenaamde New Age beweging die, voor wat betreft de dualistische hiërarchie, tegenwoordig heel succesvol opereert, genereren de huidige transmutatieprocessen van de massa voor het grootste deel nog alleen maar chemisch ether* en levensether, en eveneens een grote hoeveelheid reflectie-ether van een nogal dubieuze kwaliteit met slechts heel weinig pure lichtether.

*Er zijn vier ethers die door de mensheid worden geproduceerd: de twee lagere ethers zijn chemisch ether en levensether, de twee hogere ethers zijn reflectie-ether en lichtether.

Het lichtether dat vroeger in grote hoeveelheden vrijkwam tijdens religieuze, humanistische en idealistische golfbewegingen en massabijeenkomsten wordt in het algemeen nu alleen nog maar aangetrokken voor het onmiddellijk onderhoud van het lichaam. Slechts de twee lagere ethers – de chemische ether en het levensether – die zorg dragen voor de samenstelling van wezens en dingen en hun onderhoud worden nog in voldoende hoeveelheden geproduceerd.

Welnu, het staat vast dat de bewoners van de reflectiesfeer de twee lagere ethers niet kunnen gebruiken, behalve dan die entiteiten die tot de laagste kaste behoren van het Aardegebonden schimmenrijk. Deze soort entiteiten hebben nooit te klagen gehad aan gebrek aan voedsel of aan de mogelijkheid om hieraan te kunnen komen.

Het lichtether en de pure reflectie-ether – de hogere ethers – vormen echter het beste voedsel voor de doden die hun verblijf aan gindse zijde zo graag willen handhaven. Want de restanten van hun microkosmossen waren op het moment dat ze overleden, samengesteld uit deze zelfde soort ethers. Het moge nu ook duidelijk worden dat, nu de mensheid niet langer meer voldoende etherisch voedsel aan kan leveren dat uit deze twee hogere ethers bestaat, de hele dualistische hiërarchie en zijn vazallen tot grote onrust wordt gebracht. Het dwingt hen ertoe zich tot het uiterste in te spannen om deze productie van etherische substantie te heractiveren, noodzakelijk om zichzelf in de reflectiesfeer te kunnen handhaven.

Welnu, het grote schouwspel dat tegenwoordig wordt opgevoerd en dat in de naaste toekomst zich op steeds grotere schaal gaat ontplooien, is gebaseerd op deze uiterst dodelijke strijd om het bestaan. Wat is het doel van de dualistische hiërarchie? Wat drijft hen ertoe om hun bestaan zo te rekken?

Zoals gezegd is de massa aan gindse zijde gedwongen meer evenwicht te brengen in enerzijds hun behoefte aan lichtether en anderzijds de aanmaak hiervan door de mensheid in de fysieke sfeer. Voor dat doel hebben zij de ethers nodig van bronnen uit de kosmos en van de fysieke mens. De mensheid moet deze interkosmische bronnen naar zich toehalen, opnemen en transformeren waarna de dualistische hiërarchie het resultaat van deze transmutatieprocessen van de mens wederom kan wegroven.

Wat zien we nu gebeuren?

Allereerst dit: sinds de zestiger jaren wordt op grote schaal nieuwe propaganda gemaakt voor de huidige algemeen bekend staande new-age beweging. Deze beweging pleit voor massale vredesmeditaties, dito gebeden, oproepen aan engelen en meesters enzovoort en nog verschillende andere technieken om de Hemel op Aarde te brengen. Het is niet moeilijk in te zien dat dergelijke activiteiten weinig anders zijn dan moderne imitaties van oudere religieuze methodieken met het doel om lichtethers op te wekken van voldoende concentratie en kwaliteit zodat de bewoners van de reflectiesfeer kunnen worden gevoed. Er is slechts een enkeling in onze huidige wereld die dit beseft en maar heel weinig wil dit weten. De meeste aanhangers van de New Age beweging zijn helemaal gebiologeerd geraakt door de synergetische glamour die de reflectiesfeer op magische wijze voortbrengt. Het stimuleert hen psychisch en verschaft velen een comfortabele afleiding.

Deze nietsvermoedende slachtoffers van de onzichtbare vampiers volgen met blinde overtuiging hun verkeerd gekozen pad in de onjuiste gedachte dat zij hierbij de Meesters van de Christushiërarchie dienen. Deze namaakspiritualiteit dient echter alleen het plan van de antichrist om meer karmische banden te scheppen en om ze een handje te helpen in hun geloof in het grote schouwspel. En op hetzelfde moment wordt de grote massa volgelingen almaar verder en verder weggeleid van elke kans om Bevrijding te kunnen vinden uit het universum van de dood.

Esoterisch gesproken bestaat er weinig verschil tussen de activiteiten van de New Age groeperingen nu en van de vroegere religieuze samenkomsten, evangelisaties of zelfs van de capriolen die werden opgevoerd door diverse zwarte magiërs als bv voodoo aanhangers. Het eindresultaat is altijd hetzelfde: het is het produceren van etherisch voedsel voor de reflectiesfeer, het is de aanroeping van allesbehalve goddelijke geesten en vaak, voornamelijk in deze tijd, volgt hieruit occulte bezetenheid.

De dualistische hiërarchie heeft tegenwoordig nog niet het punt bereikt van volledige uithongering. Zou dit wel het geval zijn, dan zou er geen tijd en kracht meer over zijn geweest om het hele programma uit te kunnen voeren. Voor de hiërarchie van de reflectiesfeer geldt namelijk ook het motto: ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’, en de antichrist heeft zich voor deze allerlaatste slag van Armageddon al eeuwenlang terdege voorbereid.

Toch is de huidige situatie van de mensheid ernstiger dan we ons kunnen voorstellen. Want tussen de toenemende onrust op dit moment van onze wereldgeschiedenis en het punt van het definitieve einde, ligt een periode te wachten van aangrijpende gebeurtenissen en van gewelddadige uitbarstingen. De groepen in de reflectiesfeer hebben nog steeds grote macht over de Aarde en de mensheid en hun nederzettingen op Aarde zijn gevuld met onnoemelijke aantallen entiteiten in fysieke gedaante. Om die reden heeft het ‘ministerie van propaganda’ de macht en de mogelijkheid om alle fases van het programma – het grote schouwspel – uit te kunnen voeren. Het grote schouwspel dat uit verschillende opeenvolgende fases bestaat.

Houd goed in gedachten dat het hoofddoel van het hele programma – we willen dat nogmaals herhalen – is om de gevallen mensheid te dwingen dat deze een op zijn minst minimale hoeveelheid etherisch voedsel produceert, benodigd door de dualistische hiërarchie. Voor dat doel zal de mensheid lichtether en reflectie-ether van hoge kwaliteit moeten produceren.

Als de hele mensheid zich bezig zou houden met religieuze en idealistische massavervoeringen en als al haar gedachtes en filosofische ideeën daarop konden worden gericht, dan zouden deze twee ethers ruimschoots beschikbaar zijn en zou de dualistische hiërarchie een groot banket kunnen vieren! Om dat doel te bereiken zou eigenlijk het hele wetenschappelijk getrainde en intellectueel ontwikkelde deel van de mensheid in gelijke mate moeten worden meegesleurd evenals dat veel kleinere deel van de mensheid met een filosofische of spirituele inslag. Om die redenen wordt geprobeerd om al die verschillende groepen van de mensheid onder de betovering van het grote schouwspel te brengen zodat er geen enkele groep overblijft om dit te kunnen dwarsbomen.

Alle middelen die ter beschikking staan, worden voor dat doel aangewend: politieke, militaire, economische, wetenschappelijke, psychische, filosofische, religieuze, New Age middelen enzovoort. Zodat op deze manier het programma en de welhaast volmaakte uitvoering hiervan heel aanvaardbaar zal lijken en het meest minutieuze onderzoek prima kan doorstaan. De doorsnee mens van hoog tot laag, van rechts naar links, zal gaan geloven in het grote schouwspel en zal het in blinde toewijding gaan dienen.

Het grote schouwspel is al ruim geleden begonnen met één punt van het programma: namelijk de massapropaganda dat wil zeggen propaganda in een taal en vorm waarmee de mensheid van oudsher vertrouwd is geraakt, maar nu in een breder verband volgens de welbekende Amerikaanse formule: “evangelie” samenkomsten in stadions en andere reusachtige gebouwen. Hoe groter hoe beter waarbij heel gemakkelijk goed uitvoerbare massahypnose wordt toegepast onder supervisie van speciaal getrainde priesters en New Age profeten.

Stel dat zo’n tienduizend mensen opgetrommeld kunnen worden voor zo’n happening (dit gebeurt vandaag de dag, zowel lokaal als via wereld omspannende communicatie netwerken als bv Internet). Er hoeft slechts een heel klein beetje astrale magie te worden opgevoerd om tenminste 50% van alle aanwezigen onder psychische controle te brengen, om hen te plezieren en hen op te werken tot psychische agitatie, tot spirituele uitzinnigheid, tot een geromantiseerde opwinding in naam van wereldvrede, enzovoort. In deze staat van gekte, vergezeld van het murmelen van gebeden, het uiten van mantras, het zingen van lyrische gezangen, het plaatsen van handtekeningen onder plechtige, emotionele verklaringen en petities voor rechtvaardigheid enzovoort, enzovoort, wordt op magische wijze bezit genomen van deze mensen. Hierdoor is met zekerheid te zeggen: ‘we hebben deze mensen in onze greep’. En zo wordt het eerste punt van het programma gescoord.

Spoedig daarna vormen zij het middelpunt voor een succesvolle uitvoering van punt twee van het programma om de andere helft van de genodigden op te porren. Namelijk al diegenen die tot dan toe rustig waren gebleven. Voor deze tweede fase van het grote schouwspel worden alle middelen ingezet die de schaduwoverheden op dit moment al over de hele wereld gebruiken, zoals oorlog en geruchten voor oorlog, de strijd tegen terrorisme, een VN leger die wordt voorgesteld als een internationale vredesmacht, economische manipulatie om wereldtekorten en paniek te creëren, een maatschappij zonder geld en één wereldbank, één wereldregering en de lijst is nog lang niet uitgeput.

Dit alles verklaart nu waarom er uiteindelijk zo veel vijandschap zal ontstaan jegens hen die in Christus zullen zijn verenigd; de groep die, als enige uitzondering, niet zal willen geloven in het grote schouwspel en daar zelfs met passie tegen zal waarschuwen en zal trachten om de mensheid een andere kant te laten zien, tegengesteld aan alle gevestigde overtuigingen.

Het is daarom van het allerhoogste belang dat al diegenen die in de Gnosis zijn verenigd, absoluut zijn voorbereid en stevig op hun benen staan voordat al die grote verschrikkingen gaan uitbreken. Want dienaren van Christus die zich terdege hebben voorbereid, kunnen zichzelf volledig en effectief beschermen tegen welk gevaar dan ook. Eenheid is harmonie en kracht.

We zouden daarom niet mogen aarzelen om onze tijd goed te benutten, nu, op dit moment, om in staat te kunnen zijn onszelf op te tillen naar het Lichaam van Transmutatie, het Lichaam van de Trooster, de Ark van Christus, zodanig dat een ondoordringbaar bolwerk wordt gevormd voor al diegenen die bij ons hun toevlucht komen zoeken wanneer de dagen van dit grote schouwspel zich nadrukkelijk gaan manifesteren.

Thenewcallgroup

Terug