2de Waarschuwing

19-01-2014 00:00

2

Alles wat we hier in de gevallen natuur aanschouwen, alles dat is geschapen – organische en anorganische natuur – ontspringt uit één Idee, één Plan. Het is een systeem als een kettingreactie en is onderdeel van één Lichaam. Er is daarom ook een volledige onderlinge samenhang tussen alle schepselen en scheppingen op deze planeet. En alles heeft zijn eigen plaats in het grote Geheel waarmee het is verbonden.

Oppervlakkig beschouwd is de nauwe samenhang tussen schepsel en schepping binnen het dualistische veld een grote schoonheid: het schepsel dat nauw is verweven met deze natuur, gehuld in een dracht dat volmaakt is aangepast aan deze natuur en zijn ontstaansrecht dat berust op deze natuur. Bij nader onderzoek en verificatie vinden we echter dat deze schoonheid grotendeels uiterlijke schijn is en dat in werkelijkheid deze verbintenis slechts onderworpenheid is. Want de geestelijke natuur die de gevallen dualistische wereld bezielt en daar ook één mee is – de geest die leven schenkt aan alle scheppingen en schepselen binnen deze ongoddelijke wereld – is afscheidend van aard; het gedijt in een wereld van tegenstellingen en contrasten.

Alles in de dualistische natuur zet zich aan tot individualisering om zijn eigen afzonderlijke doelen te bereiken. Ieder individu, geboren in dualiteit moet zichzelf daarom aanpassen aan wetten die tijd en ruimte bestieren; wetten van afzondering, zorgen, strijd om het bestaan en de wetten van de dood. Deze wetten – expressies van de gevallen geest van dualiteit – vormen de grote en giftige wraakgodin van de mensheid en heeft op Aarde geleid tot onvoorstelbaar veel ellende en narigheid. Hierdoor kwam de massa ertoe om zich te schikken in alle theorieën en praktijken van natuurlijk zelfbehoud, terwijl maar een heel klein percentage van de mensheid wanhopig op zoek is naar eenwording, hereniging met God, orde, rust, evenwicht en harmonie in deze dualistische wereld. Natuurlijk heeft zo’n zoektocht op het horizontale vlak geen kans van slagen, omdat het onmogelijk is een dergelijke hereniging te verwezenlijken in een bestaansveld dat daarvoor niet geschikt is. Daarom zal elke poging in die richting onvermijdelijk falen. Integratie is niet mogelijk, hooguit op zijn best een verdere kristallisatie, een uitgesteld effect van de natuurlijke processen van atrofie, verbonden aan de uit nood geboren natuur* van geboorte en dood.

* Deze dichte wereld werd heel lang geleden gevestigd door de Elohim als een noodmaatregel, een bestaansveld in quarantaine, zodat de gevallen mensheid gered zou kunnen worden van uiteindelijke vernietiging. De mensheid kreeg aldus de gelegenheid om zichzelf te verlossen van deze uit nood geboren natuurorde, maar helaas, het raakte het zicht op zijn missie duizenden en duizenden jaren geleden kwijt. Daarom zal het menselijke ras nu getuige zijn van een Christus interventie die plaats vindt aan het eind van wereldcycli, zoals die waarin we thans leven.

Ware Eenwording is een volledige en existentiële verdwijning uit deze gevallen wereldorde door samenvloeiing met een andere Levensgeest en door de opstanding van een andere bestaansvorm aangepast aan de goddelijke Geest. Dit is het enige doel en richting van al het leven in alle koninkrijken van de gevallen natuur.

De ‘Terugkomst van Christus’ aan het eind van de cyclus, de terugkeer van het Avatarbewustzijn, probeert al diegenen te verzamelen die ware Eenwording zoeken en die daar ook klaar voor staan. Het drijft hen voorwaarts naar dat grootse proces van Hergeboorte. Daarom zijn wij, die dit Pad willen bewandelen, al begonnen om principieel afscheid te nemen van de grote desillusie van deze wereld; om in praktische zin de Weg op te gaan die leidt tot omzetting en vernieuwing. Een dagelijks afwenden van de oude natuur en een dagelijkse groei en opbloei in lijn met de nieuwe Natuur, in perfecte harmonie met de op Johannes en Christus gerichte wetten. We hebben echter gezien dat het dualistische veld, de natuurlijke staat waaruit we zijn geboren, zich niet kan verenigen met dit proces van Hergeboorte dat gaat plaatsvinden. Het komt in opstand en probeert ons tegen te houden om redenen van zelfbehoud. Daarom zullen alle aspecten van dualiteit, wanneer we deze wereld van lijden en dood willen verlaten, tegen ons gaan vechten met al zijn schepselen en zijn scheppingen, vanaf het moment dat het duidelijk wordt dat het ons niet met zijn elektromagnetische krachten kan tegenhouden.

Tijdens de telkens terugkerende kringloop van de kosmische cycli zijn er echter periodes waarin het grote verlossingsproces via Hergeboorte gemakkelijker en sneller verloopt. Zulke periodes volgen direct op de periodes waarin het dualistische veld is gezuiverd van alle disharmonie en kwaad. In voorafgaande cycli echter kwam altijd wel weer het kwaad terug om zich opnieuw te verzamelen voor de aanval op het ware Leven. Dit werd ook in de hand gewerkt omdat deze wereld, dit levensveld, een gevallen of ongoddelijke menselijke natuur koestert. Maar telkens weer wordt met zo’n reiniging beoogd om de deur naar Bevrijding te openen voor alle microkosmossen* die in deze gevallen wereld zitten opgesloten.

* Een microkosmos is de kosmos in het klein, als miniatuur. Het omvat de voertuigen van de persoonlijkheid (de fysieke, etherische, astrale en mentale lichamen) en het aurawezen.

De Vervulling der Tijden komt naderbij; de Zege der Cycli is verzekerd; het Goddelijk Plan van Wereldverlossing kan niet falen, maar toch zullen de Archons, Aeonen, hun krachten en vazallen het onafwendbare eind tot op het laatste toe tegenwerken. En deze oppositie gebeurt in de allereerste stadia in de vorm van imitatie.

Imitatie zouden we kunnen beschouwen als grove fraude; maar in werkelijkheid is het een heel logische reactie.

Wanneer de mens in principe de bevrijdende en één-wordende natuur van het Christusgerichte leven weliswaar herkent, maar zelf als individu niets ervaart dat op Goddelijkheid lijkt, niets dan ontberingen, zorgen en ellende, is het dan zo verwonderlijk dat hij het Christusgerichte leven probeert te imiteren, zoals bijvoorbeeld de kerk dit heeft gedaan?

Het hele gevallen religieuze leven van onze tijd is niets meer dan zo’n imitatie – een weliswaar veel omvattende maar toch erg naïeve imitatie – een imitatie van de Imitatio Christi. Toch is dit hoe dan ook het grootste verraad dat de mens kan begaan, hoe begrijpelijk en vergeeflijk dit ook moge zijn: het is een vorm van waarachtige ongelovigheid, huichelachtigheid en blasfemie, want imitatie is heel anders dan volgen. Alleen het werkelijk volgen van Christus leidt tot bevrijding en éénwording.

Imitatie, waarmee iedereen vandaag de dag al overal op de hele wereld mee wordt geconfronteerd – al is het maar in de voorbereidende stadia van zijn manifestatie – is op zijn best een goedbedoelde gelijkenis; niet een gelijkenis bedoeld om de voortgang van het Ware te bespoedigen, maar een gelijkenis (en dit is het rampzalige ervan) bedoeld om de Werkelijkheid te imiteren, om de gelijkenis te laten voorstellen als Werkelijkheid! We kunnen een dergelijke imitatie terugvinden in misschien wel zijn meest opzichtige en tegelijk meest absurde vorm binnen de zogenaamde New Age beweging.

***

Om een zekere mate van succes te garanderen voor de grote imitatie, moeten de volgende elementen beschikbaar zijn:

1.      informatie & gegevens

2.      middelen

3.      een bepaalde mate van intelligentie

4.      een zekere kans om het tot een goed eind te brengen

5.      een situatie voor de gelegenheid.

Laten we eens op basis van bovenstaande vijf punten de hele setting van een toneelvoorstelling nalopen, een gigantisch schouwspel waarvoor vandaag de dag alle middelen zijn ingezet voor de galavoorstelling. Een toneelstuk waarvan de voorstelling natuurlijk al is begonnen met het scenario om doelbewust een kopie te maken van de Werkelijkheid, maar voor de lichtgelovige massa is er nog veel meer in petto. We zullen beginnen met het vijfde punt boven en zullen aantonen hoe de situatie van de mensheid en deze wereld aanleiding hebben gegeven tot deze grote maskerade van schijnvertoningen.

We weten allemaal uit ervaring hoe ver de huidige situatie in de wereld uit zijn verband is gerukt. We merken de alom aanwezige bedreigende condities en we zien dat iedereen naar mogelijke oplossingen zoekt. We worden ook steeds meer bewust van de almaar toenemende nervositeit en spanningen van miljarden mensen over de hele wereld. En we zijn ons ook bewust van de steeds krachtiger wordende Aquarius stralingen die als katalysator werken en steeds verder doordringen in dit levensveld. De stralingen die alles afbreken, de stralingen van de onvermijdelijke Verlossing door de Logos. Dit is het algemene beeld in de wereld die de situatie creëert voor opvoering van een naderende grote schertsvertoning. Een schouwspel dat erin zal slagen het overgrote merendeel van de mensheid om de tuin te leiden. We mogen stellen dat de voorwaarden gunstiger zijn dan ooit voor een succesvolle imitatie, de imitatie van Christus. Het is niet minder dan de lang voorspelde Bijbelse profetie over de verschijning van de antichrist.

We mogen ook veronderstellen dat de slaagkans in deze tijd vrijwel 100% zal zijn, temeer ook omdat miljarden mensen al duizenden jaren lang door de gevallen religieuze groeperingen goed zijn voorbereid op spectaculaire en onsmakelijke evenementen met een religieus tintje. Praktisch de hele mensheid heeft van oorsprong een imitatiereligieuze ontwikkeling gehad, waardoor al die beelden van valse religieuze voorstellingen en concepten zijn vastgezet in het bloed. Dus, wanneer een wereldwijd schouwspel met soortgelijke beelden op een intelligente wijze en in grootse stijl wordt opgevoerd, is wat betreft de onwetende massa, succes verzekerd.

De vraag kan worden gesteld of er wel genoeg middelen aanwezig zijn om een dergelijk schouwspel te bezielen en overeind te houden. Het antwoord is positief. Op dit moment is vrijwel alles voorhanden, gegeven de ontdekkingen en toepassingen van de moderne natuurkunde en de etherische wetenschappen die heel gemakkelijk kunnen worden gecombineerd met bepaalde magisch-occulte praktijken. We zullen dit later behandelen.

Een andere vraag is: is er ook een goed scenario met voldoende gegevens beschikbaar? Is die noodzakelijke assistentie aanwezig, waarmee de verschillende fases van het grote schouwspel zo aannemelijk kunnen worden opgevoerd dat, overeenkomstig Matth. 24, zelfs de uitverkorenen kunnen worden misleid?

Als antwoord op deze laatste vraag kunnen we stellen dat alle teksten en gegevens voor de opvoering en succes van dit schouwspel zijn te vinden in de Heilige Taal van diverse geschriften, wanneer de profetieën althans worden geïnterpreteerd naar de dualistische letterlijke tekst. Tot dusver zijn maar relatief weinig mensen erin geslaagd zich boven een dergelijke dualistische interpretatie te kunnen verheffen en bovendien zien we dat de meerderheid van de ‘geredden’, de zelfbenoemde ‘uitverkorenen van God’ deze grote imitatie door hun naïeve en zelfzuchtige houding en opwinding eigenlijk alleen maar aanmoedigen.

Voorbeelden van allerlei mystieke aspecten van het grote schouwspel zijn tot dusver: talrijke verschijningen van de Maagd Maria (zoals van Fatima eerder deze eeuw); de mysterieuze kruisbeelden die worden aangetroffen in glasramen; verschillende Christus stigmatici die over de hele wereld bezig zijn; diverse geestverschijningen van Maitreya of Christus compleet met wonderen (zoals elke goede zwarte magiër die kan vertonen); een populaire Indische ‘Avatar’ die zich voordoet als de actuele fysieke manifestatie van de ‘Tweede Komst’ (zoals miljoenen blinde volgelingen geloven) en nog vele andere valse goeroes en meesters, teveel om op te noemen; het plan voor evacuatie en verlichting van de mens door buitenaardsen in ruimteschepen dat overal om ons heen wordt wordt verspreid door diverse ET-vertegenwoordigers en hun verdere fratsen en capriolen rond UFO-activiteiten; de rage rond de graancirkels; de sensationele en dus zeer populaire merkabah ademhalingstechnieken en de verschillende uiteenzettingen over de heilige geometrie van vele New Age leraren waardoor vele duizenden oprechte aspiranten het verkeerde pad opgaan; de overal populair wordende DNA healings en ‘lightbody’ activeringsmethodieken; Reiki en ontelbare andere persoonlijke healing werkwijzen met nog een heel verleidelijk assortiment van vele andere ideeën en plannen uit de reflectiesfeer. De lijst is eindeloos.

Intussen worden de ware Dienaren van het Goddelijk Plan voor Verlossing die het hele spel vanaf het allereerste begin doorzien en weigeren om daaraan mee te doen, voortdurend uitgescholden, vervolgd en buiten de wet gezet, terwijl de meerderheid juicht om hun schijnbare aftocht.

***

In de volgende waarschuwing zullen we uiteenzetten hoe dit grote schouwspel wordt opgevoerd, wie de spelers zijn, waar ze verblijven, hoe ze leven en met wie ze samenwerken.

Laten we in de tussentijd onze focus waarachtig houden om zo met de grootst mogelijke spoed proberen voortgang te boeken op het Ware Pad der Avatars. Op die manier kunnen we veilig binnen de Ark van Christus zijn wanneer de grote storm begint te woeden op alle niveaus inclusief het fysieke vlak, en kunnen we een Rots zijn temidden van de grote golven volksverlakkerij die over ons heen zullen gaan spoelen. Een Rots in het belang van al die duizenden die, in hun ontnuchtering, op dat moment hulp en heroriëntatie van levensvisie behoeven.

Thenewcallgroup

Terug