2012

01-01-2012 00:00

 

We zijn aanbeland in het jaar 2012 waar zoveel om te doen was/is. Dat stormen heviger zullen razen is zo goed als zeker, maar we zullen ook zien hoe oude structuren hierdoor afgebroken worden op alle domeinen en in alle lagen van het leven,inclusief in onszelf.

Het enige dat gevraagd wordt is om goed te 'luisteren' naar de innerlijke Leiding en hiernaar te handelen.

Dit vergt moed en vertrouwen ,doch het is de enige weg die leidt naar Geluk.

Bijgevolg zal men alerter worden, scherper gaan onderscheiden ,wat van levensbelang zal zijn in deze tijd waarin de verdrukking krachtiger en de misleiding listiger wordt.

We hoeven maar de ogen te openen om te zien wat er gaande is in de wereld. Hoe het intellectuele systeem, gedirigeerd door de macht van het geld, de mens in een nog nauwer keurslijf dwingt waardoor Vrij ‘ademen’ bemoeilijkt wordt, met als doel iedereen in het gelid te dwingen, monddood te maken en als slaaf te laten werken voor eigen gewin.

Als ik zie hoe kinderen gekneed worden tot robotachtige denkwezens en schoolstructuren hiervoor instrumenten geworden zijn ; hoe ouderen en zieken op een zijspoor geplaatst worden, ziekenhuizen bedrijven worden, de farmaceutische industrie nog slechts de economie dient en er dus meer belang bij heeft dat mensen ziek worden en blijven in plaats van Geheeld te worden...

Hoe eenzaamheid toeneemt en zelfdoding niet vreemd meer is; hoe de mens denkt zelf te kunnen beschikken over leven en dood…

Als ik zie hoe velen op deze wereld beroofd worden van primaire mensenrechten, zoals een dak boven het hoofd, voedsel,warmte,zuiver water en lucht…

Hoe ook het dierenrijk misbruikt en uitgebuit  wordt door de mens en slechts nog geworden is tot ‘vleesindustrie’….

Wanneer ik dit alles zie, dan lijkt de aarde en de mensheid te verzwelgen in een diepe duisternis, te bezwijken onder de last van een donkere wolkenhemel en lijkt het erop dat alles nog veel strakker zal aangesnoerd worden.

Deze planeet, onze moeder Aarde, wordt ingepalmd en gedirigeerd door het Systeem, door krachten die de lijnen uitzetten voor de mensheid en die haar uitbuiten en leegzuigen.

En toch is er de Hoop en dat is de Kracht die ons allen Bezield en zal behoeden voor de komende storm …

Het is de Kracht die binnen de mensheid broedt en aarde èn mens een nieuw Gezicht zal geven. Deze opwaartse, stimulerende Kracht komt vrij en is verwoestend voor de grote Verdrukker die de mens gevangen houdt en sinds lang berooft van zijn Goddelijke Erfenis.

Dit Nieuwe is zich volop aan het ontwikkelen te midden het oude, binnen dit grimmige levensveld en luidt een grote Bewustzijnsverschuiving in voor de mensheid...

Een nieuwe dageraad vangt aan en hier kunnen we ons alleen maar om verheugen.

Hoe moeilijk het ook wordt om IN de wereld te blijven staan, is het een grote Troost te Weten dat de Kosmos ten alle tijde aanwezig is en meer en meer werkzaam wordt IN de mensenziel....

Enerzijds kunnen we dit ten diepste gaan ervaren tijdens ‘toevallige’ maar bijzondere ontmoetingen, hoe de Taal van het Licht nog de enige Taal is die er toe doet en hoe Liefde de verbindende eigenschap is. Deze ontmoetingen/herkenningen zijn zoete ‘aanrakingen’, Godsgeschenken en geven ons de nodige olie, de nodige ‘kracht’.

Anderzijds zien we nu ook gebeuren, hoe wereldwijd mensen opstaan, de strijd durven aangaan en  hun stem laten horen waar ook ter wereld.

Zij zwichten niet meer voor ‘angst’,maar worden gedreven door een dieper verlangen naar datgene wat het ware mens-zijn zo typeert: de drang naar Eenheid, het verlangen naar Liefde, de kreet om Vrijheid...omdat zij de Herinnering hieraan diep in zichzelf meedragen en deze Herinnering aangewakkerd wordt door de immense kracht van het Licht dat boven en door het wolkendek heen,uitstraalt tot diep in het mensenhart.

Onze enige opdracht bestaat erin deze Lichtkracht tot ontwikkeling te laten komen IN ons hart ,waarin elke tegenkracht zal oplossen, daar deze geen grond van bestaan meer vindt in dit Licht.

Dat zal het sterkste Wapen zijn dat de mensheid leiden zal naar de Overwinning.

De Kosmos is Aanwezig IN deze wereld als een Ander Veld binnen dit dualistische levensveld , een Veld waarin wij geworteld zijn, waar we ons ook bevinden. Zij laat ons opnieuw Herinneren dat we deel uitmaken van die Nieuwe Wereld, hem in ons dragen en er gestalte kunnen aan geven, dat die Eenheid in ieders bereik ligt, diep in het hart.

Die verbinding is er en zal ook collectief tot stand komen, want er staan heel wat zielen klaar op de drempel. Meer en meer zal de mens er zich bewust van worden te leven in twee werelden en zal zijn zielsopdracht helder worden.

Een Lichtnet wordt geweven dat in kwantiteit zal toenemen waardoor het contrast scherper wordt tussen de donkere kracht en het immense Licht dat op de planeet en binnen de mensheid werkzaam is.

Het wordt er niet makkelijker op voor de zoekende mens die geslingerd wordt tussen licht en duisternis en blootstaat aan de verleiding die hem probeert af  te houden van zijn innerlijke opdracht; noch voor de 'eenling' bij wie de Taak zich meer en meer zal gaan aftekenen tot het moment dat hij terug geroepen wordt.

De scheiding die zich aan het voltrekken is wordt intenser ervaren omdat de Broederschap toeneemt.

De Eenheid in Geest is een troost en houvast en tevens een zoete balsem voor de Ziel. Eenzelfde drive in handelen typeert de komende Nieuwe Mens.

Het is nodig om naar buiten te treden, te getuigen van het Licht en het te demonstreren in de handelingen wat het ook kost.

Laat dus geen Angst toe en Breek uit je eigen beklemmende muren.

Dan zal Vrede geen loze ‘wens’ meer zijn, maar een innerlijke staat van Zijn.

De 'onbewogenheid' die hieruit voortvloeit is een verworvenheid van het hart door de beteugeling van de wilde paarden die onze gedachten en emoties zijn.

Het is het resultaat van het herkennen en kennen van zichzelf en dus de Bewustwording dat er geen andere vijand bestaat dan het eigenste zelf met zijn onvolkomenheden en angsten.

Het is het  innerlijke Weten dat alles goed is wat is en zijn doel dient, zich hieraan dan ook durven overgeven in alle Vertrouwen.

Want het is het innerlijke Licht dat aan het roer komt te staan en zich uitdrukt via de mens. 

Het is de Wijsheid die grond gevonden heeft in het hart en hierin bloeien kan waarvan Mededogen de Vrucht is.

Ik geloof dat de wereld er anders zal uitzien wanneer die ‘ommekeer’ plaatsvindt in vele mensenzielen want slechts op die manier komt de mens tot Zichzelf 

Ik wens eenieder dan ook het onbevangen hart toe waarin Wijsheid kan gedijen tot Heil van allen, alsook de ver-rijkende blik die nodig zal zijn in de komende tijd.

 

(M)cirkelpunt

 

 

 

Terug