1ste Waarschuwing

19-01-2014 00:00

1

Voor een toenemend aantal mensen wordt iets van dat Nieuwe Christus Koninkrijk vandaag de dag werkelijkheid. Een heel klein percentage van de bevolking is al naar de oevers van het “Beloofde Land” geleid; de voorbereidende tocht door de woestenij van vele voorbije levens is bijna verleden tijd en sommigen ontwaken op dit moment in het juiste bewustzijn voor de nu dichtbij zijnde entree in de Ark van Christus. De Ark die momenteel gereed gemaakt wordt voor zijn lang voorspelde en heilige reis naar de Nieuwe Wereld. Het is daarom een absolute noodzaak geworden om zoveel mogelijk ontvankelijke mensen in te lichten over een aantal samenhangende verschijnselen die zich in onze wereld zullen gaan voordoen. Als we niet goed zijn geïnformeerd over deze zaken en ook geen duidelijk beeld hebben over de achtergrond van de vele gebeurtenissen die zich nu ontvouwen, zullen we zonder enige twijfel worden misleid. En zelfs met de allerbeste bedoelingen zouden we wegen kunnen inslaan die ons wegleiden van het Ware Pad zodat we geheel verloren zouden raken voor de Oogst.

Willen we in staat zijn de psychologische en occulte achtergrond van de komende gebeurtenissen op de juiste manier te kunnen interpreteren, dan doen we er goed aan te bedenken dat alle wezens in de dualistische wereld gebonden zijn aan hun drang tot zelfbehoud en zelfbescherming. Los van dit patroon, dat voortkomt uit de ontstaansgeschiedenis van dit gevallen universum, is het tevens een natuurlijke ‘plicht’, een natuurlijke impuls of instinct die het elke gevallen ziel volstrekt onmogelijk maakt om op welke andere manier ook te handelen. Iedereen die zich identificeert met zijn ‘ik’; die zich gebonden weet aan zijn aangeboren ik-gerichtheid dat samenhangt met zijn bestaan in deze gevallen wereld zal, uit noodzaak en handelend vanuit zijn ik-geaardheid, iedereen die zijn gevallen staat wil beëindigen of daarvan bevrijd wil worden, als vijand beschouwen - of zeker als een gevaarlijk element.

Aangezien de mensheid geboren is in overeenstemming met de wetten van de gevallen wereld en ook wezenlijk één is met het dualistische universum, zal het duidelijk worden dat wanneer Gnostisch georiënteerde personen zichzelf gaan richten op het goddelijke Koninkrijk, zij de fundaties van de dualiteit waaraan zij zijn gebonden, gaan ondermijnen; met andere woorden zij gaan het op die manier ontregelen en verzwakken. Dus, spoedig nadat de serieuze aspirant het Ware Pad van Terugkeer betreedt worden de Aeonen* met al hun macht en hun satellieten, zijn gezworen vijand zonder enige scrupules en zonder ook maar rekening te houden met enige beschaafde praktijken!

* De Aeonen zijn semi-intelligente, monstrueuze vormen van onheilige krachten die in de loop der tijden in het leven zijn geroepen door de onwetendheid en angst van de mens. Het zijn onweerstaanbare krachten van zelfbehoud, die de mens er toe aanzetten om voort te gaan op zijn zelfgecreëerde, koppige pad, zodat op die manier de band van de mensheid met de dualiteit en het eeuwig draaiende wiel van geboorte en wedergeboorte kan worden veilig gesteld.

Hij, die zich wendt tot de Verlossing, verborgen in het Licht van de Christus en die zijn manier van leven daarop afstemt, wordt onmiddellijk aan alle kanten geconfronteerd met een vijandige stemming. Deze vijandigheid is een natuurlijke reactie, een natuurlijke zelfbescherming, althans beschouwd vanuit de positie van deze aftakelende wereldorde. Daarom wordt iedereen die het Pad serieus wil opgaan op uitgebreide schaal geblokkeerd en vindt hij allerhande obstakels op zijn weg. Hij wordt onmiddellijk een vreemdeling op Aarde wiens eigen bestaan hem wordt misgund. Dag en nacht zal hij oppositie ondervinden, precies zoals we het kunnen lezen in de historische belevenissen van vele andere grote Werelddienaren. Wanneer een mens werkelijk spiritueel wordt, zal de gevallen wereld hem afwijzen, net zoals hij de wereld moet afwijzen. Ware dienaren van Christus zijn altijd tegengewerkt en bevochten vanwege de zeer bedreigende staat van hun wezen en hun missie. Doordat zij echter zij gaan beseften wat de psychische drijvende kracht is van al diegenen die de Goddelijkheid verwerpen en doordat zij bezield waren door een niet aflatende liefde voor de ziel van de mensheid, was er nooit enige sprake van wraakgevoelens bij hen en konden ze antwoorden met een onbevooroordeelde compassie en waren ze tevens in staat zich geheel en al te onthouden van elke vorm van geweld of anderszins, al was het maar subtiel in gedachten.

Hun enige wapen – als we al deze term kunnen gebruiken – was het feit dat zij volledig gericht waren op de stroom van Genade, op de activiteiten, instructies en krachten die op elektromagnetische wijze worden uitgestraald vanuit het goddelijke Koninkrijk. Dit verschafte hun volledige bescherming, waarbij zij door hun absolute non-reactie ook elk conflict konden vermijden die hen anders daarin zou hebben betrokken.

Vandaag de dag, in deze “eindtijden”, strijden de dienaren van Christus opnieuw met hun vrijwillige werk voor Verlossing. De hele geschiedenis heeft dergelijke momenten gekend tijdens de groeiperiodes van iedere Gnostische orde; periodes waarin schijnbaar successen werden geboekt, maar toch juist vóór het ultieme bereik de grootste moeilijkheden zich van buiten aandienden. Momenten waarin serieuze obstakels, bedrog en misleiding de zege dreigden te dwarsbomen. In de annalen van de geschiedenis kunnen we sommige van deze gebeurtenissen terugvinden in de vorm van legenden en verhalen, allemaal voorzien van een verborgen bedoeling.

De noodsituaties waar iedere verschillende en elkaar opvolgende Gnostische groepen in het verleden mee kampten, waren ieder op zich heel divers en altijd weer bepaald door de voortdurend variërende stralingen en spanningen van de planetaire en zodiak invloeden van het specifieke sterrenjaar (een sterrenjaar is een periode van 25.000 – 26.000 jaar).

Zoals we weten, hebben de opvolgende Christelijke Genootschappen op Aarde, gedurende de specifieke periodes van hun ontwikkeling, zeer geleden onder wrede vervolgingen. Gedurende de laatste drie duizend jaar is dit herhaaldelijk het geval geweest met verschillende groepen dienaren van Christus, zoals de Katharen, de aanhangers van Mani en de oorspronkelijke Rozenkruisers. Al deze vervolgingen waren onafscheidelijk verbonden met de kosmische en atmosferische stromingen van die tijden.

Met andere woorden, we kunnen zeggen dat het principe dat aan de basis staat van elke waarlijk Gnostische ervaring op welke planeet dan ook - waar onwetendheid overheerst - onveranderlijk dezelfde is. Hoewel de opeenvolgende gebeurtenissen en omstandigheden verschillend zijn in iedere periode, zal er zich niets ontwikkelen dat niet al eens eerder in de voorafgaande eeuwen heeft plaatsgevonden. Dit is door de onafwendbare kringloop van de sterrenjaren een absoluut gegeven.

Misschien kun je nu accepteren, waarom in deze speciale tijd – waarin zich een onfeilbare en alomvattende missie van wereldtransfiguratie gaat voltrekken, geleid en bepaald door het Plan van Verlossing door de Logos* - het nieuwe Gnostische Genootschap op Aarde ondergronds werkt en zich niet laat horen in grote openbare groepen? Elke grote organisatie of groep die zichzelf succesvol in de publieke arena aanprijst zal zeker NIET tot de Nieuwe Schakel in de Gnostische ketting behoren.

* De Logos is de oorspronkelijke scheppende en sturende Intelligentie van een zonnestelsel, melkwegstelsel of universum.

Er is echter nog een heel ander aspect in deze zaak die direct verband houdt met de komende wereldgebeurtenissen en wij willen dat hieronder aankaarten.

Het dualistische universum is als systeem, als een kosmisch veld binnen de goddelijke Geest, een onderdeel van een veel groter veld, een veel grotere Kosmos en het is daar noodzakelijkerwijze afhankelijk van. Voor zover het een afgescheiden geheel vormt, afgesneden als het ware van de rest van het Omniversum – omdat het in wezen diametraal staat tegenover het Goddelijke Plan van de Evolutie – ondergaat het dualistische veld, als een afgezonderde kosmos, periodieke correcties door de Logos van het systeem. Het wordt daarbij gereinigd van alle disharmonie en negativisme dat is doorgedrongen tot zijn sfeer waardoor iedere keer weer opnieuw het hele dualistische veld uit hoofde daarvan een tijdelijke ongeschikte verblijfplaats dreigt te worden voor al het leven.

Het is een diep tragisch feit dat alle Archons*, Aeonen, hun krachten en hun vazallen, door hun natuurlijke staat zich altijd tegen de Logos af zullen zetten en Hem zullen tegenwerken tijdens het proces van Zijn correcties. Dit komt omdat ieder in dualiteit geboren schepsel de neiging heeft zich zowel te moeten handhaven als zich te beschermen. Wanneer het tijdens zijn natuurlijke loop wordt gecorrigeerd op welke manier of om welke reden dan ook, zal het gevallen schepsel zich opstellen tegen de Corrector en de neiging hebben zich teweer te stellen tegenover elk proces dat zijn kleine zelf en zijn vertrouwde wereld bedreigt.

* Archon is een Gnostische term die aan een entiteit in de reflectiesfeer wordt gegeven die het kwaad bedrijft. De Archons zijn onstoffelijke wezens die uit zijn op wereldoverheersing en –controle. Vanuit de subtiele zijde van het leven hebben zij al duizenden jaren lang de mensheid tot slachtoffer gemaakt. Hun collectieve kwaad vertegenwoordigt het plan van de ‘antichrist’ daar zij moedwillig het Goddelijke Plan van Verlossing tegenwerken, het Plan dat door de Christushiërarchie ten uitvoer wordt gebracht.

Wanneer de Logos ons dus roept met de alles doordringende Lichtkracht van Christus en als wij deze Roep beantwoorden door het Pad te betreden, ontmoeten wij onmiddellijk vervreemding en animositeit in de gevallen wereld. Wij schijnen vele vijanden te maken. Ons lot wordt dezelfde als die van alle dienaren van de Waarheid. Zoals gezegd, zal de Logos tijdens het verloop van de sterrenjaren, periodiek tussenbeide komen met ontzagwekkende en grootse dualistische gebeurtenissen met het doel om te reinigen en te zuiveren. En altijd ertoe aangezet door de Eeuwige Liefde die het Al - en dus ook dualiteit - in stand houdt. Direct daarop echter zal alles dat is geschapen in dualiteit de Logos tegenwerken. Het voelt zich gedwongen om dit te moeten doen, want het kan niet anders omdat het onderworpen is aan de wetten van de gevallen natuur. Zo dienen we het ‘leven-onder-de-wet’ te verstaan.

Dit is het lot van de het Kwaad dat door de eeuwen heen door zovele denkers, dichters en zieners is beschreven:

 

Ik groet U, Licht dat Gij zijt,

Die mijn domein doordringt.

Ik groet U, Gij die de weg begaat

Die ik met bittere haat bestrijdt.

Ik weet het, aan U is de zege, O Heer,

En toch zal ik mij tegen U verzetten!

Dit is mijn lot:

Tot ik dood ga, tot het allerlaatste uur

Zal ik mij tegen U keren, O Heer.

***

Welnu, we zijn ons er allemaal van bewust dat de mensheid in een tijdperk leeft waarin niet alleen de dienaren van het nieuwe Levensveld op het punt staan zich te ontworstelen aan de greep van de gevallen wereld – en dientengevolge geconfronteerd zullen worden met weerstanden van de mensheid conform de wetten der dualiteit – maar waarin ook de Aarde een periode van wereldcorrecties door de Logos zal ondergaan. Als gevolg hiervan zullen alle Aeonen van de gevallen natuur, hun krachten en hun knechten zich voegen in de strijd tegen de voltrekking van het lot. Dit is de oorzaak waarom onze huidige levenssfeer zo vol complicaties en spanningen zit. Dit komt omdat er naast een haast overweldigende weerstand die zich aan het ontwikkelen is tegen de atmosferische kosmische omwenteling - de Verlossing door de Logos - er ook een even grote oppositie ten strijde trekt tegen een steeds wijder verspreidende Gnostische beweging. Een beweging die zich momenteel – zij het grotendeels ondergronds – aan het uitbreiden is.

De fundaties van de dualistische wereld staan momenteel op losse schroeven. Hierdoor manifesteert zich nu een enorme oppositie tegen de wegen van de Logos. Aangezien wij, als Gnostische groep, één der partijen zijn in dit grootse evenement, is het duidelijk dat we heel serieus zullen moeten nadenken over wat er gebeurt. Allereerst om onszelf staande te kunnen houden in de komende storm en ten tweede, om het Grote Werk naar ons beste vermogen te kunnen blijven dienen.

Wanneer we hier eens diep en rustig over gaan nadenken en peinzen, dan moeten we niet beginnen te veronderstellen dat deze strijd, deze weerstand, zich zal voordoen in een of andere vertrouwde vorm, in een vorm die wij kennen die wellicht op de een of andere wijze zou kunnen lijken op een gebruikelijk menselijk gewapend conflict (ofschoon zulk soort symptomen gewoonlijk wel samen gaan bij de veel grotere slag). Neen, tijdens de eerdere stadia zullen de krachten van de duisternis veeleer wapens gaan gebruiken zoals imitatie, zoals bedrog, verraad en theatraal effectbejag.

Dit soort wapens worden momenteel met een geweldig vernuft toegepast, gebruikmakend van de meest moderne wetenschappelijke kennis en op volmaakte wijze in praktijk gebracht. Deze wapens zijn zo verbazingwekkend veelzijdig en zijn zo effectief dat de mensheid die hiermee wordt geconfronteerd, geen kans krijgt de misleiding en het bedrog te herkennen wat er achter steekt, waardoor het in wezen weerloos is. Dit is de intelligente en uiterst precieze orkestratie achter het al heel lang voorspelde grote schouwspel van misleiding, waar de mensheid haast wel in móét geloven en er helemaal in gaat vertrouwen. En zo zien we dat ongeveer 6 miljard misleide individuen op naïeve wijze volgt en gaat volgen wat hen op valse en bedrieglijke wijze wordt voorgespiegeld.

We zien ook in het Heilige Schrift dezelfde waarschuwingen over de verschijning van de antichrist, zoals bijvoorbeeld in Matth. [24: 24–25]:

Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Kijk, ik heb het jullie van tevoren gezegd.

We voelen ons verplicht de aard van deze tekenen en wonderen wat grondiger te onderzoeken en de betekenis hiervan te begrijpen, want de tijd breekt aan dat ze zichtbaar worden in de hele wereld en zich kenbaar maken aan ons. Precies zoals de voorspellingen luidden in de geschriften zal het merendeel van de spiritueel zoekende mensen ver worden weggeleid van het Ware Pad.

Thenewcallgroup

Terug